BRUSETABLETTER: Hver brusetablett inneh.: Askorbinsyre 500 mg, tiamin (vitamin B1) 15 mg, riboflavin (vitamin B2) 15 mg, nikotinamid (vitamin B3) 50 mg, pantotensyre (vitamin B5) 23 mg, pyridoksinhydroklorid (vitamin B6) 10 mg, cyanokobalamin (vitamin B12) 0,01 mg, folsyre (vitamin B9) 0,4 mg, biotin (vitamin B8) 0,15 mg, kalsiumkarbonat tilsv. kalsium 100 mg, magnesiumsubkarbonat og magnesiumsulfatdihydrat tilsv. magnesium 100 mg, sinksitrattrihydrat tilsv. sink 10 mg, mannitol 276 mg, aspartam 25 mg, sukrose, hjelpestoffer. Fargestoff: Betakaroten (E 160a), rødbetfarge (E 162). Appelsinsmak.


Indikasjoner

Ved mangel og økt behov for vitamin C og B-vitaminer. Ved mangel og økt behov for sink.

Dosering

Voksne og ungdom: 1 brusetablett daglig. Anbefalt dagsdose skal ikke overskrides.
Barn <11 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
Administrering: Oppløses i et glass vann og drikkes. Inntak skal skje 4 timer før eller etter inntak av andre legemidler, med mindre annet er spesifisert. Se Interaksjoner for informasjon om inntak med mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hyperkalsemi. Hyperkalsiuri. Hyperoksaluri. Nefrolitiasis/tidligere nefrolitiasis. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller nyresvikt (GFR <30 ml/minutt), inkl. personer som får dialyse.

Forsiktighetsregler

1 tablett inneholder høyeste anbefalte dagsdose for vitamin B6 til profylaktisk behandling. Daglig bruk av en høyere dose (≥50 mg/dag) enn anbefalt over lengre tid kan gi symptomer på nevropati, som parestesi, hyperestesi, nummenhet, smerter, muskelsvakhet og muskelrykninger. Innholdet av kalsium og magnesium bidrar til anbefalt daglig inntak. Som eneste kalsium- og magnesiumkilde er imidlertid preparatet ikke tilstrekkelig for behandling av kalsium- eller magnesiummangel, eller for den terapeutiske funksjonen til disse mineralene utover deres funksjon som kofaktor for B-vitaminer. Er ikke beregnet til behandling av vitamin B12-mangel forårsaket av atrofisk gastritt, sykdom i ileum eller pankreas, gastrointestinal malabsorpsjon av vitamin B12 eller ved mangel på intrinsisk faktor. Pasienter som allerede får vitamintilskudd, andre legemidler, som går på streng diett eller som er under medisinsk behandling skal rådføre seg med helsepersonell/lege før bruk. Spesielle pasientgrupper: Vitamin C-tilskudd >500 mg daglig skal brukes med forsiktighet og dosering >500 mg daglig skal unngås ved hemokromatose. Overdosering av vitamin C ved mangel på glukose-6-fosfatdehydrogenase er forbundet med hemolytisk anemi. Tablettene kan brukes av diabetikere. Interferens med kliniske laboratorietester: Kan påvirke diagnostiske laboratorietester og gi feilaktige prøvesvar. Lege/helsepersonell skal informeres om at dette legemidlet brukes når det skal tas laboratorietester. Biotin kan interferere med test basert på biotin-streptavidinbinding, som avhengig av type analyse kan gi et feilaktig redusert eller forhøyet resultat. Risiko for interferens er høyere hos barn og ved nedsatt nyrefunksjon, og øker med høyere doser. Når resultater tolkes, skal mulig interferens med biotin vurderes, særlig ved manglende sammenheng med klinisk bilde (f.eks. tyreiod-prøveresultat som ligner Graves sykdom hos asymptomatiske pasienter, eller falsk negative troponinresultater hos pasienter med hjerteinfarkt). Hvis mulig bør alternative tester brukes ved mistanke om interferens. Laboratoriepersonell bør konsulteres ved bestilling av tester av pasienter som bruker biotin. Vitamin C kan påvirke tester av glukose, kreatinin, karbamazepin, urinsyre og uorganiske fosfater i urin og serum og okkult blod i feces. Påvirkning kan unngås ved å bruke tester som er uavhengig av reduserende egenskaper eller seponere ekstra vitamin C-inntak gjennom kost. Tilførsel av vitamin C skal avbrytes flere dager før glukosetest i urin/blod. Se informasjon for måleapparat eller prøvesett for opplysninger om test og nøyaktighet ved avlesning. Urobilinogen: B1 og/eller B6 kan gi falskt positivt resultat på Ehrlichs test (stiks). Hjelpestoffer: Bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Inneholder aspartam og kan være skadelig ved fenylketonuri. Inneholder 274 mg natrium pr. tablett, tilsv. 13% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Vitamin C bør ikke administreres 1. måned etter behandlingsstart med desferoksamin, pga. risiko for nedsatt funksjon i venstre ventrikkel (ofte forbigående). Antioksidanttilskudd sammen med vitamin C kan redusere nivå av ciklosporin. Langvarig inntak eller høye doser med vitamin C kan påvirke effekt av disulfiram. Høye doser vitamin C kan påvirke effekt av warfarin. Ved doser >5 mg nøytraliserer vitamin B6 levodopaaktiviteten ved Parkinsons sykdom. Antagonisme er imidlertid ikke sett når levodopa administreres samtidig med en dekarboksylasehemmer (f.eks. benserazid eller karbidopa). Kloramfenikol kan forsinke eller forstyrre retikulocyttrespons på vitamin B12. Blodcelletall må derfor overvåkes nøye dersom denne kombinasjonen ikke kan unngås. Folsyretilskudd kan redusere effekt av metotreksat ved behandling av akutt lymfoblastisk leukemi, og teoretisk kan effekt av annen kreftbehandling påvirkes. Serumkalsium bør overvåkes regelmessig ved samtidig bruk av tiaziddiuretika pga. økt risiko for hyperkalsemi som følge av redusert utskillelse av kalsium. Økt nivå av magnesium og/eller sink kan forekomme ved samtidig bruk av kaliumsparende diuretika og magnesium-/sinktilskudd. Flerverdige kationer, som kalsium, magnesium og/eller sink danner komplekser med visse substanser og gir nedsatt absorpsjon av begge substansene. Med mindre annet er spesifisert, vil separat inntak av preparatet enten 2 timer før eller 4 timer etter inntak av legemidler som tetrasykliner, kinoloner, penicillamin, bifosfonater, levotyroksin, metyldopa, mykofenolatmofetil, eltrombopag, minimere risikoen for denne interaksjonen. Interaksjoner med mat: Vitamin C kan øke absorpsjon av jern, særlig ved jernmangel. Økt jernnivå kan være farlig ved arvelig hemokromatose eller hos personer som er heterozygote for hemokromatose, pga. mulig forverring. Inntak av preparatet i 2 timer før og etter inntak av mat med mye oksalsyre (f.eks. spinat/rabarbra) og fytinsyre (f.eks. hele korn) anbefales ikke, pga. mulig hemming av absorpsjon av kalsium, magnesium og sink.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det er ingen indikasjoner på skadelige effekter ved graviditet eller hos foster/nyfødt barn ved anbefalt dosering. Bør imidlertid kun gis til gravide ved klinisk behov og etter anbefaling av legen.
Amming: Vitaminene og mineralene utskilles i morsmelk, men skadelige effekter hos barnet er usannsynlig ved terapeutiske doser. Anbefalt dose bør ikke overskrides, pga. risiko for skadelige effekter hos fosteret/nyfødte barnet. Tillegg av vitaminer og mineraler fra andre kilder skal avklares med lege.
Fertilitet: Ingen negative effekter på reproduksjon er vist.

 

Bivirkninger

Da bivirkningene er basert på frivillige rapporter kan ikke frekvens bestemmes.

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvens Diaré, forstoppelse, gastrointestinale/abdominale smerter, kvalme, oppkast
Immunsystemet
Ukjent frekvens Allergisk reaksjon, anafylaktisk reaksjon, anafylaktisk sjokk
Overfølsomhetsreaksjoner med funn i laboratorietester/klinikk som astmasyndrom, lette til moderate reaksjoner som kan påvirke hud, luftveier, mage-tarmkanalen og kardiovaskulært system, inkl. symptomer som utslett, urticariaangioødem, pruritus, kardio-respirasjonsproblemer og alvorlige reaksjoner, inkl. anafylaktisk sjokk
Nevrologiske
Ukjent frekvens Hodepine, insomni, nervøsitet, svimmelhet
Nyre/urinveier
Ukjent frekvens Kromaturi (lysegul misfarging av urin; ufarlig effekt som skyldes innhold av B2)

Da bivirkningene er basert på frivillige rapporter kan ikke frekvens bestemmes.

Frekvens Bivirkning
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Diaré, forstoppelse, gastrointestinale/abdominale smerter, kvalme, oppkast
Immunsystemet Allergisk reaksjon, anafylaktisk reaksjon, anafylaktisk sjokk
Overfølsomhetsreaksjoner med funn i laboratorietester/klinikk som astmasyndrom, lette til moderate reaksjoner som kan påvirke hud, luftveier, mage-tarmkanalen og kardiovaskulært system, inkl. symptomer som utslett, urticariaangioødem, pruritus, kardio-respirasjonsproblemer og alvorlige reaksjoner, inkl. anafylaktisk sjokk
Nevrologiske Hodepine, insomni, nervøsitet, svimmelhet
Nyre/urinveier Kromaturi (lysegul misfarging av urin; ufarlig effekt som skyldes innhold av B2)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Forvirring og gastrointestinale forstyrrelser som forstoppelse, diaré, kvalme og oppkast. Akutt og langvarig overdosering med >10 × forskrevet dose kan gi spesifikk toksisitet forbundet med vitamin C, vitamin B6 og sink. Spesifikke kliniske tegn/symptomer, laboratoriefunn og konsekvenser av overdosering er forskjellig og avhengig av individuell følsomhet/ytre forhold. Akutt/langvarig dosering kan øke oksalatnivå i serum/urin og gi hyperoksaluri, kalsiumoksalatkrystalluri, avsetning av kalsiumoksalat, dannelse av nyresten, tubulointerstitiell nefropati og akutt nyresvikt. Langvarig C-vitamininntak >500 mg daglig kan forverre hemokromatose og gi vevsskade. Overdosering med vitamin C ved glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel (>3 g daglig hos barn, >15 g daglig hos voksne) kan gi oksidativ hemolyse/disseminert intravaskulær koagulasjon. Langvarig inntak >50 mg vitamin B6 daglig øker risiko for sensorisk, aksonal nevropati (hyppigst sett ved 200-6000 mg daglig i måneder/år). Sentralnervøse effekter er sett. Gradvis forbedring av nevropati ses når pyridoksin seponeres. >25 mg sink daglig kan gi diaré, irritasjon og korrosjon i mage-tarmkanalen, akutt renal tubulær nekrose, interstiell nefritt, kobbermangel, sideroblastisk anemi og myelonevropatier.
Behandling: Ved symptomer på overdosering bør bruk avbrytes og kliniske funn behandles.

Egenskaper

Klassifisering: Vitamin- og mineralpreparat beregnet til bruk ved mangeltilstander og økt behov. Tilførselen kan være utilstrekkelig hos eldre, ved graviditet og amming, hos personer på diett, ved visse kroniske sykdommer, ved ekstrem fysisk anstrengelse, ved langvarig stress og ved kronisk alkoholmisbruk. Behovet for vitamin C er høyere enn normalt hos røykere og ved bruk av p-piller.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Berocca, BRUSETABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
30 stk. (tablettrør)
018304
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.11.2020