BeneFIX

Pfizer


Rekombinant koagulasjonsfaktor IX-konsentrat.

B02B D04 (Koagulasjonsfaktor IX)PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 2000 IE: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Nonacog alfa (rekombinant koagulasjonsfaktor IX) 2000 IE, sukrose, glysin, L-histidin, polysorbat 80. II) Ferdigfylt sprøyte 5 ml: Natriumklorid injeksjonsvæske.


Indikasjoner

Behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili type B (medfødt faktor IX-mangel). Kan brukes i alle aldersgrupper.

Dosering

Det anbefales sterkt å registrere navn, mengde og batchnr. ved hver administrering. Behandlingen bør skje i samarbeid med lege med erfaring innen blødningsforstyrrelser. Dosering og behandlingsvarighet avhenger av i hvilken grad hemostasefunksjonen er berørt, lokalisering og grad av blødning, samt pasientens kliniske tilstand. Beregning av nødvendig dose kan baseres på erfaring av at 1 enhet faktor IX aktivitet/kg kroppsvekt forventes å øke sirkulatorisk nivå av faktor IX gjennomsnittlig med 0,8 IE/dl (intervall 0,4-1,4 IE/dl) hos pasienter ≥12 år. Nødvendig dose bestemmes vha. følgende formel: Påkrevd mengde faktor IX (IE)=kroppsvekt (kg) × ønsket faktor IX-økning (% eller IE/dl) × resiproke verdi av observert recovery. For recovery tilsv. 0,8 IE/dl (gjennomsnittlig økning av faktor IX): Påkrevd mengde faktor IX=kroppsvekt (kg) × ønsket faktor IX økning (% eller IE/dl) × 1,3 IE/kg.
Veiledning for dosering ved blødning og kirurgi: Ved følgende blødningsepisoder skal faktor IX-aktiviteten ikke falle under gitte plasmaaktivitetsnivå i den korresponderende perioden:

Blødningsgrad/
Form for kirurgisk
inngrep

Nødvendig
faktor IX-nivå
(% eller IE/dl)

Doseringsfrekvenser/
Behandlingsvarighet

Blødning:

 

 

Tidlig leddblødning,
muskelblødning eller
munnblødning

20-40

Gjentas hver 24. time inntil minst 1 dag etter at blødningsepisoden, (indikert av smerte), er opphørt.

Mer omfattende
leddblødninger,
muskelblødninger eller
hematom

30-60

Gjenta infusjon hver 24. time i 3-4 dager
eller mer inntil smerte og akutt
funksjonshemming er opphørt.

Livstruende blødninger

60-100

Gjenta infusjon hver 8. til 24. time inntil blødning er opphørt.

Kirurgi:

 

 

Mindre inkl.
tannuttrekkinger

30-60

Hver 24. time inntil minst 1 dag etter
sårheling er oppnådd.

Større

80-100 (pre- og postoperativt)

Gjenta infusjon hver 8.-24. time inntil
adekvat sårheling, deretter behandling i minst 7 dager for å opprettholde en faktor
IX-aktivitet på 30-60% (IE/dl).

Under behandlingstiden anbefales målinger av faktor IX-nivået som veiledning for dosen, og for hyppigheten av gjentatte infusjoner. Enkelte pasienter kan respondere forskjellig på faktor IX og kan ha ulik halveringstid og recovery. Dosering basert på kroppsvekt kan kreve justering ved undervekt eller overvekt. Særlig ved store kirurgiske inngrep er nøye overvåkning gjennom bruk av koagulasjonsanalyse (plasmafaktor IX-aktivitet) uunnværlig.
Profylakse ved alvorlig hemofili type B: Preparatet kan gis som langvarig profylakse mot blødninger hos pasienter med alvorlig hemofili type B.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Begrenset dokumentasjon på behandling av barn <6 år. Kortere doseringsintervall eller høyere doser kan være nødvendig hos barn. Eldre: Begrenset dokumentasjon på personer ≥65 år. Dosen må tilpasses individuelt.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Skal ikke blandes med andre legemidler. Kun det medfølgende infusjonssettet skal anvendes fordi bruk av annet infusjonsutstyr kan føre til at human koagulasjonsfaktor IX adsorberes til innsiden av enkelte andre infusjonsutstyr. Etter rekonstituering: Ca. 400 IE nonacog alfa/ml. Rekonstituert preparat inneholder polysorbat 80, som kan øke DEHP-ekstraksjon fra PVC. Det må tas hensyn til dette ved tilberedning og administrering.
Administrering: Gis ved i.v. infusjon. Oppløsningen anbefales brukt innen 3 timer pga. at preparatet ikke inneholder konserveringsmiddel. Kan oppbevares i romtemperatur før administrering. Bør gis med lav hastighet på opptil 4 ml/minutt. Kontinuerlig infusjon er ikke undersøkt, og preparatet skal ikke blandes med infusjonsoppløsninger eller gis som drypp. Agglutinasjon av røde blodlegemer i slangen/sprøyten kan forekomme ved administrering. Dersom dette observeres skal alt materiale kastes og administreringen fortsette med en ny pakning.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent allergisk reaksjon overfor hamsterproteiner.

Forsiktighetsregler

Potensielt livstruende anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner har forekommet. I slike tilfeller skal infusjonen stoppes umiddelbart og lege kontaktes. Pasienten bør informeres om tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner. I noen tilfeller er disse reaksjonene blitt forverret til alvorlig anafylaksi. Pasienter som får allergiske reaksjoner bør evalueres med tanke på forekomst av inhibitor. Pasienter med inhibitorer kan ha en økt risiko for anafylaksi ved ytterligere behandlinger. Inhibitorer er uvanlig hos tidligere behandlede pasienter. Pasienten bør overvåkes mht. utvikling av faktor IX-inhibitorer. Hvis forventet faktor IX-aktivitet eller blødningskontroll ikke nås bør biologisk testing vha. titrering av Bethesda-enheter utføres. Foreløpig informasjon indikerer at det kan foreligge en sammenheng mellom store delesjonsmutasjoner i en pasients faktor IX-gen og en økt risiko for inhibitordannelse og akutte overfølsomhetsreaksjoner. Pasienter med kjente store delesjonsmutasjoner i faktor IX-genet bør observeres nøye for tegn og symptomer på akutte overfølsomhetsreaksjoner, spesielt i tidlige faser med innledende produkteksponering. Klinisk overvåking mht. tidlige tegn på trombose og disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) bør iakttas, og ødeleggende koagulopati initieres med biologisk testing hos pasienter med leversykdom, postoperative pasienter, nyfødte eller pasienter med risiko for trombose eller DIC. Kan øke kardiovaskulær risiko hos pasienter med eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. Nefrotisk syndrom er rapportert etter forsøk på induksjon av immuntoleranse hos hemofili B-pasienter med faktor IX-inhibitorer og kjent historie med allergisk reaksjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Sikkerheten ved bruk under graviditet og amming er ikke klarlagt. Det er ikke foretatt reproduksjonstoksiske forsøk på dyr. Preparatet bør kun gis under graviditet og amming hvis det er klart indisert.

 

Bivirkninger

Utvikling av antistoffer til hamsterprotein med tilknyttede overfølsomhetsreaksjoner er sett i svært sjeldne tilfeller.
Pasienter med hemofili B kan utvikle nøytralisende antistoffer til faktor IX.
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeFaktor IX-inhibering
Gastrointestinale
VanligeKvalme, oppkast
Generelle
Svært vanligeFeber
VanligeBrystubehag (inkl. brystsmerte og tilsnøring i brystet), reaksjon på infusjonsstedet (inkl. kløe og erytem på infusjonsstedet), smerte på infusjonsstedet (inkl. smerte på injeksjonsstedet, ubehag på infusjonsstedet)
Ukjent frekvensUtilstrekkelig terapeutisk respons
Hjerte
Mindre vanligeTakykardi (inkl. økt hjerterytme, sinustakykardi)
Hud
VanligeUrticaria, utslett (inkl. makuløst, papuløst og makulopapuløst utslett)
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhet (inkl. legemiddeloverfølsomhet, angioødem, bronkospasme, hvesing, dyspné og laryngospasme)
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
Mindre vanligeCellulitt på infusjonsstedet
Kar
VanligeFlebitt, flushing (inkl. hetetokter, varmefølelse, varm hud)
Mindre vanligeHypotensjon (inkl. redusert blodtrykk)
Ukjent frekvensDyp venetrombose, tromboflebitt, trombose, vena cava superior-syndrom2
Luftveier
Svært vanligeHoste (inkl. slimhoste)
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine (inkl. migrene, bihulehodepine)
VanligeDysgeusi, svimmelhet
Mindre vanligeSomnolens, tremor
Nyre/urinveier
Mindre vanligeNyreinfarkt1
Undersøkelser
Ukjent frekvensUtilstrekkelig bedring i faktor IX
Øye
Mindre vanligeSynssvekkelse (inkl. flimmerskotom og tåkesyn)

1Utviklet hos en antistoffpositiv hepatitt C-pasient 12 dager etter en dose mot en blødningshendelse.

2Sett hos kritisk syke nyfødte som får kontinuerlig infusjon av BeneFIX gjennom sentralt venekateter.

Utvikling av antistoffer til hamsterprotein med tilknyttede overfølsomhetsreaksjoner er sett i svært sjeldne tilfeller.
Pasienter med hemofili B kan utvikle nøytralisende antistoffer til faktor IX.
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GenerelleFeber
LuftveierHoste (inkl. slimhoste)
NevrologiskeHodepine (inkl. migrene, bihulehodepine)
Vanlige
GastrointestinaleKvalme, oppkast
GenerelleBrystubehag (inkl. brystsmerte og tilsnøring i brystet), reaksjon på infusjonsstedet (inkl. kløe og erytem på infusjonsstedet), smerte på infusjonsstedet (inkl. smerte på injeksjonsstedet, ubehag på infusjonsstedet)
HudUrticaria, utslett (inkl. makuløst, papuløst og makulopapuløst utslett)
ImmunsystemetOverfølsomhet (inkl. legemiddeloverfølsomhet, angioødem, bronkospasme, hvesing, dyspné og laryngospasme)
KarFlebitt, flushing (inkl. hetetokter, varmefølelse, varm hud)
NevrologiskeDysgeusi, svimmelhet
Mindre vanlige
Blod/lymfeFaktor IX-inhibering
HjerteTakykardi (inkl. økt hjerterytme, sinustakykardi)
InfeksiøseCellulitt på infusjonsstedet
KarHypotensjon (inkl. redusert blodtrykk)
NevrologiskeSomnolens, tremor
Nyre/urinveierNyreinfarkt1
ØyeSynssvekkelse (inkl. flimmerskotom og tåkesyn)
Ukjent frekvens
GenerelleUtilstrekkelig terapeutisk respons
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
KarDyp venetrombose, tromboflebitt, trombose, vena cava superior-syndrom2
UndersøkelserUtilstrekkelig bedring i faktor IX

1Utviklet hos en antistoffpositiv hepatitt C-pasient 12 dager etter en dose mot en blødningshendelse.

2Sett hos kritisk syke nyfødte som får kontinuerlig infusjon av BeneFIX gjennom sentralt venekateter.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Lyofilisert rekombinant koagulasjonsfaktor IX.
Virkningsmekanisme: Faktor IX aktiveres av faktor VII/vevsfaktorkompleks i ytre koagulasjonssystem og av faktor XIa i indre koagulasjonssystem. Aktivert faktor IX i kombinasjon med aktivert faktor VIII, aktiverer faktor X. Protrombin omdannes til trombin og fører til koageldannelse ved konvertering av fibrinogen til fibrin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C. Skal ikke fryses. Rekonstituert preparat inneholder ikke konserveringsmiddel og bør anvendes umiddelbart, men ikke senere enn 3 timer etter rekonstituering.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

BeneFIX, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2000 IE1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
075733
H-resept
-
14575,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.10.2018