BeneFIX

Pfizer


Rekombinant koagulasjonsfaktor IX-konsentrat.

B02B D04 (Koagulasjonsfaktor IX)PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 2000 IE: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Nonacog alfa (rekombinant koagulasjonsfaktor IX) 2000 IE, sukrose, glysin, L-histidin, polysorbat 80. II) Ferdigfylt sprøyte 5 ml: Natriumklorid injeksjonsvæske.


Indikasjoner

Behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili type B (medfødt faktor IX-mangel). Kan brukes i alle aldersgrupper.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandlingen bør skje i samarbeid med lege med erfaring innen blødningsforstyrrelser. Dosering og behandlingsvarighet avhenger av i hvilken grad hemostasefunksjonen er berørt, lokalisering og grad av blødning, samt pasientens kliniske tilstand. Beregning av nødvendig dose kan baseres på erfaring av at 1 enhet faktor IX aktivitet/kg kroppsvekt forventes å øke sirkulatorisk nivå av faktor IX gjennomsnittlig med 0,8 IE/dl (intervall 0,4-1,4 IE/dl) hos pasienter ≥12 år. Nødvendig dose bestemmes vha. følgende formel: Påkrevd mengde faktor IX (IE)=kroppsvekt (kg) × ønsket faktor IX-økning (% eller IE/dl) × resiproke verdi av observert recovery. For recovery tilsv. 0,8 IE/dl (gjennomsnittlig økning av faktor IX): Påkrevd mengde faktor IX=kroppsvekt (kg) × ønsket faktor IX økning (% eller IE/dl) × 1,3 IE/kg.
Veiledning for dosering ved blødning og kirurgi: Ved følgende blødningsepisoder skal faktor IX-aktiviteten ikke falle under gitte plasmaaktivitetsnivå i den korresponderende perioden:

Blødningsgrad/
Form for kirurgisk
inngrep

Nødvendig
faktor IX-nivå
(% eller IE/dl)

Doseringsfrekvenser/
Behandlingsvarighet

Blødning:

 

 

Tidlig leddblødning,
muskelblødning eller
munnblødning

20-40

Gjentas hver 24. time inntil minst 1 dag etter at blødningsepisoden, (indikert av smerte), er opphørt.

Mer omfattende
leddblødninger,
muskelblødninger eller
hematom

30-60

Gjenta infusjon hver 24. time i 3-4 dager
eller mer inntil smerte og akutt
funksjonshemming er opphørt.

Livstruende blødninger

60-100

Gjenta infusjon hver 8. til 24. time inntil blødning er opphørt.

Kirurgi:

 

 

Mindre inkl.
tannuttrekkinger

30-60

Hver 24. time inntil minst 1 dag etter
sårheling er oppnådd.

Større

80-100 (pre- og postoperativt)

Gjenta infusjon hver 8.-24. time inntil
adekvat sårheling, deretter behandling i minst 7 dager for å opprettholde en faktor
IX-aktivitet på 30-60% (IE/dl).

Under behandlingstiden anbefales målinger av faktor IX-nivået som veiledning for dosen, og for hyppigheten av gjentatte infusjoner. Enkelte pasienter kan respondere forskjellig på faktor IX og kan ha ulik halveringstid og recovery. Dosering basert på kroppsvekt kan kreve justering ved undervekt eller overvekt. Særlig ved store kirurgiske inngrep er nøye overvåkning gjennom bruk av koagulasjonsanalyse (plasmafaktor IX-aktivitet) uunnværlig.
Profylakse ved hemofili type B: Preparatet kan gis som langvarig profylakse mot blødninger hos pasienter med hemofili type B.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Begrenset dokumentasjon på behandling av barn <6 år. Kortere doseringsintervall eller høyere doser kan være nødvendig hos barn. Eldre: Begrenset dokumentasjon på personer ≥65 år. Dosen må tilpasses individuelt.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Skal ikke blandes med andre legemidler. Kun det medfølgende infusjonssettet skal anvendes fordi bruk av annet infusjonsutstyr kan føre til at human koagulasjonsfaktor IX adsorberes til innsiden av enkelte andre infusjonsutstyr. Etter rekonstituering: Ca. 400 IE nonacog alfa/ml. Rekonstituert preparat inneholder polysorbat 80, som kan øke DEHP-ekstraksjon fra PVC. Det må tas hensyn til dette ved tilberedning og administrering.
Administrering: Gis ved i.v. infusjon. Oppløsningen anbefales brukt innen 3 timer pga. at preparatet ikke inneholder konserveringsmiddel. Kan oppbevares i romtemperatur før administrering. Bør gis med lav hastighet på opptil 4 ml/minutt. Kontinuerlig infusjon er ikke undersøkt, og preparatet skal ikke blandes med infusjonsoppløsninger eller gis som drypp. Agglutinasjon av røde blodlegemer i slangen/sprøyten kan forekomme ved administrering. Dersom dette observeres skal alt materiale kastes og administreringen fortsette med en ny pakning.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent allergisk reaksjon overfor hamsterproteiner.

Forsiktighetsregler

Potensielt livstruende anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner har forekommet. I slike tilfeller skal infusjonen stoppes umiddelbart og lege kontaktes. Pasienten bør informeres om tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner. I noen tilfeller er disse reaksjonene blitt forverret til alvorlig anafylaksi. Pasienter som får allergiske reaksjoner bør evalueres med tanke på forekomst av inhibitor. Pasienter med inhibitorer kan ha en økt risiko for anafylaksi ved ytterligere behandlinger. Inhibitorer er uvanlig hos tidligere behandlede pasienter. Pasienten bør overvåkes mht. utvikling av faktor IX-inhibitorer. Hvis forventet faktor IX-aktivitet eller blødningskontroll ikke nås bør biologisk testing vha. titrering av Bethesda-enheter utføres. Foreløpig informasjon indikerer at det kan foreligge en sammenheng mellom store delesjonsmutasjoner i en pasients faktor IX-gen og en økt risiko for inhibitordannelse og akutte overfølsomhetsreaksjoner. Pasienter med kjente store delesjonsmutasjoner i faktor IX-genet bør observeres nøye for tegn og symptomer på akutte overfølsomhetsreaksjoner, spesielt i tidlige faser med innledende produkteksponering. Klinisk overvåking mht. tidlige tegn på trombose og disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) bør iakttas, og ødeleggende koagulopati initieres med biologisk testing hos pasienter med leversykdom, postoperative pasienter, nyfødte eller pasienter med risiko for trombose eller DIC. Kan øke kardiovaskulær risiko hos pasienter med eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. Nefrotisk syndrom er rapportert etter forsøk på induksjon av immuntoleranse hos hemofili B-pasienter med faktor IX-inhibitorer og kjent historie med allergisk reaksjon. Hjelpestoffer: Inneholder 0,2 mmol (4,6 mg) natrium pr. rekonstituert hetteglass, og er så godt som natriumfritt. Ved bruk av flere hetteglass skal det tas en vurdering ved kontrollert natriumdiett.

Graviditet, amming og fertilitet

Sikkerheten ved bruk under graviditet og amming er ikke klarlagt. Det er ikke foretatt reproduksjonstoksiske forsøk på dyr. Preparatet bør kun gis under graviditet og amming hvis det er klart indisert.

 

Bivirkninger

Utvikling av antistoffer til hamsterprotein med tilknyttede overfølsomhetsreaksjoner er sett i svært sjeldne tilfeller.
Pasienter med hemofili B kan utvikle nøytralisende antistoffer til faktor IX.
Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Faktor IX-inhibering
Gastrointestinale
Vanlige Kvalme, oppkast
Generelle
Svært vanlige Feber
Vanlige Brystubehag (inkl. brystsmerte og tilsnøring i brystet), reaksjon på infusjonsstedet (inkl. kløe og erytem på infusjonsstedet), smerte på infusjonsstedet (inkl. smerte på injeksjonsstedet, ubehag på infusjonsstedet)
Ukjent frekvens Utilstrekkelig terapeutisk respons
Hjerte
Mindre vanlige Takykardi (inkl. økt hjerterytme, sinustakykardi)
Hud
Vanlige Urticaria, utslett (inkl. makuløst, papuløst og makulopapuløst utslett)
Immunsystemet
Vanlige Overfølsomhet (inkl. legemiddeloverfølsomhet, angioødem, bronkospasme, hvesing, dyspné og laryngospasme)
Ukjent frekvens Anafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
Mindre vanlige Cellulitt på infusjonsstedet
Kar
Vanlige Flebitt, flushing (inkl. hetetokter, varmefølelse, varm hud)
Mindre vanlige Hypotensjon (inkl. redusert blodtrykk)
Ukjent frekvens Dyp venetrombose, tromboflebitt, trombose, vena cava superior-syndrom2
Luftveier
Svært vanlige Hoste (inkl. slimhoste)
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine (inkl. migrene, bihulehodepine)
Vanlige Dysgeusi, svimmelhet
Mindre vanlige Somnolens, tremor
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Nyreinfarkt1
Undersøkelser
Ukjent frekvens Utilstrekkelig bedring i faktor IX
Øye
Mindre vanlige Synssvekkelse (inkl. flimmerskotom og tåkesyn)

1Utviklet hos en antistoffpositiv hepatitt C-pasient 12 dager etter en dose mot en blødningshendelse.

2Sett hos kritisk syke nyfødte som får kontinuerlig infusjon av BeneFIX gjennom sentralt venekateter.

Utvikling av antistoffer til hamsterprotein med tilknyttede overfølsomhetsreaksjoner er sett i svært sjeldne tilfeller.
Pasienter med hemofili B kan utvikle nøytralisende antistoffer til faktor IX.
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Generelle Feber
Luftveier Hoste (inkl. slimhoste)
Nevrologiske Hodepine (inkl. migrene, bihulehodepine)
Vanlige
Gastrointestinale Kvalme, oppkast
Generelle Brystubehag (inkl. brystsmerte og tilsnøring i brystet), reaksjon på infusjonsstedet (inkl. kløe og erytem på infusjonsstedet), smerte på infusjonsstedet (inkl. smerte på injeksjonsstedet, ubehag på infusjonsstedet)
Hud Urticaria, utslett (inkl. makuløst, papuløst og makulopapuløst utslett)
Immunsystemet Overfølsomhet (inkl. legemiddeloverfølsomhet, angioødem, bronkospasme, hvesing, dyspné og laryngospasme)
Kar Flebitt, flushing (inkl. hetetokter, varmefølelse, varm hud)
Nevrologiske Dysgeusi, svimmelhet
Mindre vanlige
Blod/lymfe Faktor IX-inhibering
Hjerte Takykardi (inkl. økt hjerterytme, sinustakykardi)
Infeksiøse Cellulitt på infusjonsstedet
Kar Hypotensjon (inkl. redusert blodtrykk)
Nevrologiske Somnolens, tremor
Nyre/urinveier Nyreinfarkt1
Øye Synssvekkelse (inkl. flimmerskotom og tåkesyn)
Ukjent frekvens
Generelle Utilstrekkelig terapeutisk respons
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Kar Dyp venetrombose, tromboflebitt, trombose, vena cava superior-syndrom2
Undersøkelser Utilstrekkelig bedring i faktor IX

1Utviklet hos en antistoffpositiv hepatitt C-pasient 12 dager etter en dose mot en blødningshendelse.

2Sett hos kritisk syke nyfødte som får kontinuerlig infusjon av BeneFIX gjennom sentralt venekateter.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Lyofilisert rekombinant koagulasjonsfaktor IX.
Virkningsmekanisme: Faktor IX aktiveres av faktor VII/vevsfaktorkompleks i ytre koagulasjonssystem og av faktor XIa i indre koagulasjonssystem. Aktivert faktor IX i kombinasjon med aktivert faktor VIII, aktiverer faktor X. Protrombin omdannes til trombin og fører til koageldannelse ved konvertering av fibrinogen til fibrin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C. Skal ikke fryses. Etter rekonstituering: Inneholder ikke konserveringsmiddel og bør brukes umiddelbart, men ikke senere enn 3 timer etter rekonstituering. Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er vist i 3 timer ved opptil 25°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

BeneFIX, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
2000 IE 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
075733
H-resept
-
14575,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 30.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.09.2020