Baqsimi

Lilly


Pankreashormon med glykogenolytisk effekt.

H04A A01 (Glukagon)NESEPULVER 3 mg/dose: Hver endosebeholder inneh.: Glukagon 3 mg, betadeks, dodekylfosfokolin.


Indikasjoner

Til behandling av alvorlig hypoglykemi hos voksne, ungdom og barn ≥4 år med diabetes mellitus.

Dosering

Alvorlig hypoglykemi: Voksne, ungdom og barn ≥4 år: Anbefalt dose er 3 mg administrert i ett nesebor.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Spedbarn og barn 0-<4 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig. Svært begrensede data på sikkerhet og effekt hos pasienter ≥65 år, og ingen data fra pasienter >75 år.
Tilberedning/Håndtering: Endosebeholderen inneholder kun én dose, og skal derfor ikke klargjøres eller testes før bruk. Legemidlet er allerede klar til bruk og er kun til engangsbruk.
Administrering: Kun til nasal bruk, og skal bare gis i ett nesebor. Ikke trykk på stempelet før innføring i neseboret. Det er ikke nødvendig å inhalere eller puste dypt inn etter dosering. Se pakningsvedlegg for fullstendig bruksanvisning.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Feokromocytom.

Forsiktighetsregler

Feokromocytom: Glukagon kan indusere en frigivelse av katekolaminer fra tumoren. Dersom blodtrykket øker dramatisk, har bruk av ikke-selektive alfablokkere for å senke blodtrykket vist seg å være effektivt. Insulinom: Glukagon kan innledningsvis øke blodglukosen. Denne effekten kan, direkte eller indirekte, stimulere til en overdreven insulinfrigivelse fra et insulinom og forårsake hypoglykemi. Ved symptomer på hypoglykemi etter en glukagondose, bør glukose gis peroralt eller i.v. Overfølsomhet og allergiske reaksjoner: Allergiske reaksjoner kan oppstå. Ved pustevansker skal medisinsk hjelp kontaktes umiddelbart. Glykogenlager og hypoglykemi: Glukagon er kun effektivt for behandling av hypoglykemi dersom det er tilstrekkelig glykogen i leveren. For å hindre tilbakefall av hypoglykemi skal det gis karbohydrater peroralt når pasienten responderer på behandlingen, for å gjenoppbygge leverglykogennivå. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasientens konsentrasjons- og reaksjonsevne kan reduseres som følge av hypoglykemi, som kan vedvare i en kort periode etter mottatt behandling. Dette kan utgjøre en risiko i situasjoner der disse evnene er særlig viktige, som ved kjøring eller bruk av maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført. Insulin reagerer antagonistisk overfor glukagon. Ved samtidig bruk av indometacin og glukagon kan sistnevnte miste evnen til å øke blodglukose eller til og med forårsake hypoglykemi. Pasienter som tar betablokkere kan forvente en høyere økning av hjerterytme og blodtrykk. Denne økningen er forbigående pga. den korte halveringstiden til glukagon. Samtidig bruk med betablokkere kan føre til uhemmet alfaadrenerg stimulering, som følgelig gir en høyere økning i blodtrykk. Glukagon kan øke blodfortynnende effekt av warfarin.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Krysser ikke placenta og kan brukes under graviditet. Reproduksjons- og fertilitetsstudier med preparatet er ikke utført hos dyr. Det er imidlertid ikke avdekket skadelige effekter ved bruk av glukagon hos gravide med diabetes.
Amming: Kan brukes ved amming.
Fertilitet: Ingen data.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeKvalme, oppkast
Hud
VanligeKløe
Luftveier
Svært vanligeEpistakse, halsirritasjon, hoste, nasal kløe, neseubehag, nysing, parosmi, rhinoré, tett nese
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeDysgeusi
Undersøkelser
VanligeØkt diastolisk blodtrykk, økt systolisk blodtrykk
Mindre vanligeØkt hjerterytme
Øye
Svært vanligeØkt lakrimasjon
VanligeKløe i øyet, okulær hyperemi
Totalt utviklet 5,6% av pasientene behandlingsrelaterte antistoffer mot glukagon. Disse antistoffene reduserte ikke effekten av glukagon og var ikke forbundet med utvikling av behandlingsrelaterte bivirkninger.
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleKvalme, oppkast
LuftveierEpistakse, halsirritasjon, hoste, nasal kløe, neseubehag, nysing, parosmi, rhinoré, tett nese
NevrologiskeHodepine
ØyeØkt lakrimasjon
Vanlige
HudKløe
NevrologiskeDysgeusi
UndersøkelserØkt diastolisk blodtrykk, økt systolisk blodtrykk
ØyeKløe i øyet, okulær hyperemi
Mindre vanlige
UndersøkelserØkt hjerterytme
Totalt utviklet 5,6% av pasientene behandlingsrelaterte antistoffer mot glukagon. Disse antistoffene reduserte ikke effekten av glukagon og var ikke forbundet med utvikling av behandlingsrelaterte bivirkninger.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, oppkast, motilitetshemming av mage-tarmkanalen, økt blodtrykk og hjerterytme.
Behandling: Ved overdose kan kaliumnivået i serum reduseres og bør overvåkes og justeres ved behov. Dersom blodtrykket øker dramatisk, har bruk av ikke-selektive alfablokkere vist seg å være effektivt for å senke blodtrykket i den korte tidsperioden hvor det er behov for kontroll.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Øker konsentrasjon av glukose i blodet gjennom aktivering av hepatiske glukagonreseptorer, som stimulerer nedbrytelse av glykogen og frigjørelse av glukose fra leveren.
Absorpsjon: Absorberes passivt gjennom neseslimhinnen. Etter 5 minutter sees normalt en effekt på glukosenivåene hos både voksne og barn (≥4 år) med diabetes type 1. Gjennomsnittlig Tmax er 15 minutter for voksne, og 15-20 minutter for barn ≥4 år.
Fordeling: Vd ca. 885 liter.
Halveringstid: Ca. 38 minutter.
Metabolisme: Glukagon nedbrytes i lever, nyre og plasma.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares frem til brukstidspunktet ved høyst 30°C i det forseglede røret, for å beskytte mot fuktighet. Dersom røret har vært åpnet må endosebeholderen byttes ut, da eksponering for fuktighet kan føre til at legemidlet ikke virker som forventet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Baqsimi, NESEPULVER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
3 mg/dose1 stk. (endosebeholder)
129450
-
-
1220,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 28.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.12.2019