Azilect

Teva


MAO-B-hemmer.

N04B D02 (Rasagilin)TABLETTER 1 mg: Hver tablett inneh.: Rasagilinmesilat tilsv. rasagilin 1 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Behandling av Parkinsons sykdom hos voksne, som monoterapi (uten levodopa) eller som tilleggsbehandling (med levodopa) hos pasienter med doseavhengige fluktuasjoner.

Dosering

1 mg 1 gang daglig med eller uten levodopa.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Forsiktighet bør utvises ved behandlingsstart ved lett nedsatt leverfunksjon. Behandling bør unngås ved moderat nedsatt leverfunksjon. Ved forverring fra lett til moderat nedsatt leverfunksjon bør behandlingen avsluttes. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen spesielle forholdsregler.
  • Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Bruk ikke relevant.
  • Eldre: Dosejustering ikke nødvendig.
Administrering Kan tas med eller uten mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig behandling med andre MAO-hemmere, inkl. reseptfrie legemidler og plantebaserte legemidler (f.eks. johannesurt), eller petidin. Det må gå minst 14 dager mellom seponering av rasagilin og til behandling med MAO-hemmere eller petidin påbegynnes. Alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Forsiktighetsregler

Levodopa: Siden rasagilin forsterker effekten av levodopa, kan de negative effektene av levodopa økes og eksisterende dyskinesi forverres. Dosereduksjon av levodopa kan lette denne bivirkningen. Hypotensive effekter når rasagilin tas samtidig med levodopa er rapportert. Pasienter med Parkinsons sykdom er spesielt sårbare for de negative effektene av hypotensjon pga. eksisterende problemer med unormal gange. Dopaminerge effekter: Kan gi søvnighet på dagtid, somnolens og plutselig innsettende søvn under dagligdagse aktiviteter, særlig ved samtidig bruk av andre dopaminerge legemidler. Se også Bilkjøring og bruk av maskiner. Impulskontrollforstyrrelser: Er sett. Pasienten bør overvåkes regelmessig for en slik utvikling. Pasienten og omsorgspersoner bør gjøres oppmerksomme på symptomer på impulskontrollforstyrrelser, se Bivirkninger. Melanom: Potensielt økt risiko er antydet, spesielt ved langvarig eksponering og/eller ved høyere, kumulativ dose. Pasienten må kontakte lege ved ny eller forandret hudlesjon, da alle mistenkelige hudlesjoner bør vurderes av spesialist. Nedsatt leverfunksjon: Se Dosering. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienter bør ikke kjøre bil, bruke maskiner eller arbeide i høyden hvis de opplever eller tidligere har opplevd somnolens og/eller episoder med plutselig innsettende søvn før eller under bruk av rasagilin, da preparatet kan ha stor påvirkning på dette. Pasienter må advares mot bruk av farlige maskiner, inkl. motorkjøretøy, inntil de er sikre på at rasagilin ikke påvirker dem negativt. Pasienter må informeres om å avstå fra å kjøre bil eller delta i aktiviteter der redusert oppmerksomhet kan sette dem selv eller andre i fare for alvorlige personskader eller død (f.eks. bruk av maskiner) inntil de har fått tilstrekkelig erfaring med rasagilin og andre dopaminergika til å kunne vurdere hvorvidt deres mentale og/eller motoriske ytelse påvirkes negativt eller ikke. Det bør advares mot mulige bivirkninger av beroligende legemidler, alkohol eller andre stoffer som undertrykker CNS i kombinasjon med rasagilin, eller når det tas samtidige legemidler som øker plasmanivåene av rasagilin (f.eks. ciprofloksacin).

Interaksjoner

MAO-hemmere, inkl. reseptfrie legemidler og plantebaserte legemidler, f.eks. johannesurt: Samtidig bruk er kontraindisert pga. fare for ikke-selektiv MAO-hemming som kan føre til hypertensive kriser. Petidin: Alvorlige bivirkninger er rapportert ved samtidig bruk av MAO-hemmere, inkl. annen selektiv MAO-B-hemmer, og er derfor kontraindisert. Sympatomimetika i nasale og orale slimhinneavsvellende midler eller forkjølelsesmidler som inneholder efedrin eller pseudoefedrin: Interaksjoner er rapportert, samtidig bruk er ikke anbefalt. Dekstrometorfan: Interaksjoner er rapportert ved samtidig bruk av ikke-selektive MAO-hemmere. Samtidig bruk med rasagilin anbefales derfor ikke. Antidepressiver: Samtidig bruk av fluoksetin eller fluvoksamin bør unngås. Det bør gå minst 5 uker fra seponering av fluoksetin og til behandling med rasagilin påbegynnes. Det bør gå minst 14 dager mellom seponering av rasagilin og til behandling med fluoksetin eller fluvoksamin påbegynnes. Alvorlige bivirkninger er rapportert ved samtidig bruk av SSRI, SNRI, trisykliske/tetrasykliske antidepressiver og MAO-hemmere. Antidepressiver bør gis med forsiktighet. CYP1A2-hemmere: Samtidig bruk av ciprofloksacin øker AUC av rasagilin med 83%. Potente CYP1A2-hemmere bør administreres med forsiktighet. CYP1A2-induktorer: Plasmanivået av rasagilin kan bli nedsatt hos røykere pga. induksjon av CYP1A2. Legemidler mot Parkinsons sykdom: Samtidig bruk av entakapon øker clearance av rasagilin med 28%.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetData mangler. Unngå bruk under graviditet.
AmmingUkjent om rasagilin skilles ut i morsmelk. Prekliniske data indikerer hemming av prolaktinsekresjonen, og melkeproduksjonen kan derfor hemmes. Forsiktighet anbefales når preparatet gis til ammende.
FertilitetData mangler. Prekliniske data indikerer ingen effekt på fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerSymptomer rapportert etter doser fra 3 mg til 100 mg inkluderer hypomani, hypertensive kriser og serotonergt syndrom. Overdose kan være forbundet med signifikant hemming av både MAO-A og MAO-B. I en enkelt-dose-studie fikk friske 20 mg/dag og i en 10-dagers studie fikk friske 10 mg/dag. Bivirkningene var milde til moderate og ikke relatert til rasagilinbehandling. I en dosefinnende studie av pasienter på kronisk levodopabehandling som ble behandlet med rasagilin 10 mg/dag, er det rapportert uønskede hjerte-karbivirkninger (inkl. hypertensjon og postural hypotensjon) som forsvant etter avsluttet behandling. Disse symptomene kan ligne de en ser med ikke-selektive MAO-hemmere.
BehandlingPasienten overvåkes, og nødvendig symptomatisk og støttende behandling gis.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismePotent, irreversibel selektiv MAO-B-hemmer som kan gi økt ekstracellulært nivå av dopamin i striatum. Det forhøyde dopaminnivået, og derved den økte dopaminerge aktiviteten, er sannsynligvis årsaken til effektene på dopaminerg motorisk dysfunksjon.
AbsorpsjonRaskt. Cmax etter ca. 0,5 timer. Absolutt biotilgjengelighet ca. 36%.
ProteinbindingCa. 60-70%.
FordelingGjennomsnittlig Vd 243 liter.
HalveringstidTerminal t1/2 0,6-2 timer.
MetabolismeNesten fullstendig i lever, hovedsakelig via CYP1A2. Rasagilin metaboliseres ved N-dealkylering og/eller hydroksylering til 1-aminoindan, 3-hydroksy-N-propargyl-1-aminoindan og 3-hydroksy-1-aminoindan. Rasagilin verken hemmer eller induserer viktige CYP450-enzymer.
UtskillelsePrimært via urin (62,6%), sekundært via feces (21,8%). Total utskillelse (84,4%) etter 38 dager. <1% skilles ut uforandret i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Azilect, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 mg 112 stk. (blister)
412555
Blå resept 3 667,20 (trinnpris 1 525,00) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Azilect TABLETTER 1 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.09.2020


Sist endret: 19.10.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)