Azacitidine Stada

Stada Arzneimittel


Cytostatikum.

L01B C07 (Azacitidin)PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 25 mg/ml: Hvert hetteglass inneh.: Azacitidin 100 mg, mannitol.


Indikasjoner

Behandling av voksne som ikke kvalifiserer for hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT) med: Mellomstadium 2 og høyrisiko myelodysplastiske syndromer (MDS) iht. «International Prognostic Scoring System» (IPSS), kronisk myelomonocytisk leukemi (KMML) med 10-29% margblaster uten myeloproliferativ sykdom, akutt myelogen leukemi (AML) med 20-30% blaster og multilineær dysplasi iht. WHO-klassifisering, AML med >30% margblaster iht. WHO-klassifisering.

Dosering

Behandling bør initieres og overvåkes av lege med erfaring i bruk av kjemoterapeutiske midler. Pasienten bør forhåndsbehandles med antiemetika.
Voksne
Anbefalt startdose for 1. behandlingssyklus er 75 mg/m2 kroppsoverflate daglig i 7 dager, etterfulgt av 21-dagers hvileperiode (28-dagers behandlingssyklus). Det anbefales minimum 6 sykler. Behandlingen bør fortsette så lenge den er fordelaktig for pasienten eller til sykdommen forverres. Pasienten bør overvåkes for hematologisk respons/toksisitet og nyretoksisitet, og utsettelse av neste syklus eller dosereduksjon kan være nødvendig.
Dosejustering pga. hematologisk toksisitet
Hematologisk toksisitet defineres som laveste verdi i en gitt syklus (nadir), dersom blodplatetallet er ≤50 × 109/liter og/eller absolutt nøytrofiltall (ANC) er ≤1 × 109/liter. Etter dosejustering bør syklenes varighet returneres til 28 dager. Pasienter uten reduksjon i blodverdier (dvs. hvite blodceller (WBC) ≥3 × 109/liter, ANC ≥1,5 × 109/liter og blodplater ≥75 × 109/liter) før 1. behandling: Ved hematologisk toksisitet etter behandling bør neste syklus utsettes til blodplatetallet og ANC er restituert. Dersom restitusjon ikke oppnås innen 14 dager bør dosen justeres:

Nadirverdi

% dose i neste syklus hvis restitusjon1 ikke er oppnådd innen 14 dager

ANC (× 109/liter)

Blodplater (× 109/liter)

≤1

≤50

50%

>1

>50

100%

1Restitusjon = verdi ≥ nadirverdi + (0,5 × (utgangsverdi - nadirverdi))Pasienter med reduksjon i blodverdier (dvs. WBC <3 × 109/liter, ANC <1,5 × 109/liter eller blodplater <75 × 109/liter) før 1. behandling: Dersom reduksjonen i WBC, ANC eller blodplater etter behandling er >50%, uten forbedring i noen som helst cellelinjedifferensiering i forhold til før behandlingen, bør neste syklus utsettes til blodplatetallet og ANC er restituert. Dersom restitusjon ikke oppnås innen 14 dager bør benmargens cellularitet bestemmes. Hvis benmargens cellularitet er ≤50% bør behandlingen utsettes og dosen reduseres:

Benmargens cellularitet

% dose i neste syklus hvis restitusjon ikke er oppnådd innen 14 dager

Restitusjon1 ≤21 dager

Restitusjon1 >21 dager

15-50%

100%

50%

<15%

100%

33%

1Restitusjon = verdi ≥ nadirverdi + (0,5 × (utgangsverdi - nadirverdi))
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen justering av startdosen nødvendig. Dosen bør reduseres med 50% i neste syklus ved serumbikarbonatnivå uforklarlig <20 mmol/liter. Ved uforklarlig økning i serumkreatinin eller blodureanitrogen (BUN) til ≥2 × utgangsnivåt og over øvre grense for normalverdier (ULN), bør neste syklus utsettes til verdiene returnerer til normalen eller utgangspunktet, og dosen reduseres med 50% i neste syklus.
  • Barn og ungdom <18 år: Ikke anbefalt pga. utilstrekkelige sikkerhets- og effektdata.
  • Eldre: Ingen dosejustering nødvendig, men kan være nyttig å overvåke nyrefunksjonen.
Tilberedning/Håndtering Se pakningsvedlegget. Skal ikke blandes med andre legemidler. Etter rekonstitusjon skal suspensjonen ikke filtreres.
Administrering Injiseres s.c. i overarmen, låret eller buken. Doser >4 ml bør injiseres på 2 forskjellige steder. Injeksjonsstedene skal varieres. Nye injeksjoner bør gis minst 2,5 cm fra forrige sted og aldri i områder som er ømme, har blåmerker, er røde eller har hardnet.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Fremskredne ondartede leversvulster. Amming.

Forsiktighetsregler

Hematologisk toksisitet: Behandling er assosiert med hematologisk toksisitet som anemi, nøytropeni og trombocytopeni, spesielt i de 2 første syklene. Fullstendige blodtellinger bør utføres etter behov for å kunne overvåke respons og toksisitet, men minst før hver syklus. Pasienten bør rådes til å umiddelbart rapportere febrile episoder. Pasienten og legen rådes også til å se etter symptomer på blødning. Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Leverfunksjonsprøver og serumkreatinin bør bestemmes før hver syklus. Pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon bør overvåkes nøye for bivirkninger. Det er rapportert at pasienter med omfattende spredning av svulster pga. metastatisk sykdom, har opplevd progressiv hepatisk koma og død under behandling med azacitidin, spesielt ved serumalbumin ved utgangspunktet <30 g/liter. Nyreabnormiteter fra økte serumkreatininnivåer til nyresvikt og død, er rapportert ved bruk av i.v. azacitidin i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Ved kronisk myelogen leukemi (KML) behandlet med azacitidin og etoposid, har renal tubulær acidose, definert som et fall i serumbikarbonat til <20 mmol/liter i assosiasjon med alkalisk urin og hypokalemi (serumkalium <3 mmol/liter), forekommet. Pasienten bør rådes til å rapportere oliguri og anuri til helsepersonell omgående. Klinisk relevante forskjeller i bivirkningsfrekvens er ikke registrert mellom individer med normal nyrefunksjon og nedsatt nyrefunksjon, likevel bør pasienter med nedsatt nyrefunksjon, inkl. eldre, overvåkes nøye for bivirkninger, da legemidlet hovedsakelig utskilles via nyrene. Laboratorieprøver: Leverfunksjonsprøver, serumkreatinin og serumbikarbonat bør bestemmes før behandlingsstart og før hver behandlingssyklus. Fullstendige blodtellinger bør utføres før behandlingsstart og etter behov for å kunne overvåke respons og toksisitet, men som et minimum før hver behandlingssyklus. Hjerte- og lungesykdom: Pasienter med kjent anamnese med kardiovaskulær sykdom eller lungesykdom har økt forekomst av hjertehendelser ved azacitidinbehandling. Forsiktighet bør utvises ved forskrivning til disse pasientene. Hjerte- og lungeundersøkelser før og under behandling bør vurderes. Nekrotiserende fasciitt, inkl. fatale tilfeller: Er sett. Azacitidin skal seponeres ved utvikling av nekrotiserende fasciitt, og relevant behandling iverksettes omgående. Tumorlysesyndrom (TLS): Pasienter med stor tumorbelastning før behandlingen kan risikere å få TLS. Disse pasientene skal overvåkes nøye, og relevante forholdsregler tas. Bilkjøring og bruk av maskiner: Forsiktighet anbefales ved kjøring eller bruk av maskiner pga. fare for bivirkninger som utmattelse.

Interaksjoner

Ingen formelle interaksjonsstudier er utført.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetUtilstrekkelige data fra bruk hos gravide. Studier på mus har vist reproduksjonstoksisitet. Human risiko er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet, spesielt under 1. trimester, hvis ikke strengt nødvendig. Fordeler ved behandling skal veies opp mot mulig risiko for fosteret. Kvinner i fertil alder og menn må bruke sikker prevensjon under og opptil 3 måneder etter behandling.
AmmingKontraindisert. Utskillelse i human morsmelk er ukjent.
FertilitetIngen humane data. Påvirkning av fertiliteten hos hanndyr er dokumentert. Mannlige pasienter bør rådes til å søke veiledning om oppbevaring av sperm før behandling.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerDiaré, kvalme og oppkast.
BehandlingPasienten bør overvåkes med passende blodtellinger og motta støttebehandling etter behov.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeFlere mekanismer, inkl. cytotoksisitet mot abnorme hematopoetiske celler i benmargen og hypometylering av DNA. De cytotoksiske effektene kan være et resultat av flere mekanismer, inkl. hemming av DNA, RNA og proteinsyntese, inkorporering i RNA og DNA, og aktivering av DNA-skade. Ikke-prolifererende celler er relativt ufølsomme. Inkorporering i DNA resulterer i inaktivering av DNA-metyltransferaser, som fører til hypometylering av DNA. DNA-hypometylering av abnorme metylerte gener involvert i normal regulering av cellesyklus, differensiering og celledød, kan resultere i reekspresjon av gener og gjenopprettelse av krefthemmende funksjoner i kreftceller.
AbsorpsjonTmax 0,5 timer, biotilgjengelighet ca. 89%.
FordelingGjennomsnittlig Vd 76 ± 26 liter etter i.v. administrering.
Halveringstid41 ± 8 minutter, clearance 147 ± 47 liter/time.
Utskillelse50-85% via nyrene, <1% via lever.

Oppbevaring og holdbarhet

Etter rekonstituering: Når preparatet rekonstitueres med vann til injeksjonsvæsker som ikke er avkjølt, er kjemisk og fysisk bruksstabilitet 45 minutter ved 25°C, 8 timer ved 2-8°C. Hvis preparatet ikke brukes innen 45 minutter etter rekonstituering, er oppbevaringstider og -forhold brukerens ansvar, maks. 8 timer ved 2-8°C. Holdbarhet av rekonstituert legemiddel kan forlenges ved rekonstituering med avkjølt (2-8°C) vann til injeksjonsvæsker. Når preparatet rekonstitueres med avkjølt (2-8°C) vann til injeksjonsvæsker, er kjemisk og fysisk stabilitet for rekonstituert legemiddel i bruk vist i 22 timer ved 2-8°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Azacitidine Stada, PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
25 mg/ml 1 stk. (hettegl.)
083977
H-resept 3 943,50 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Azacitidine Stada PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 25 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.04.2020


Sist endret: 29.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)