Audalis

Medice


Sentralt virkende sympatomimetikum.

N06B A09 (Atomoksetin)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 100 mg: Hver tablett inneh.: Atomoksetinhydroklorid tilsv. atomoksetin 10 mg, resp. 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Barn ≥6 år, ungdom og voksne: Behandling av ADHD som del av et omfattende behandlingsprogram. Diagnosen bør stilles iht. gjeldende DSM-kriterier eller ICD-retningslinjer. Hos voksne skal symptomer på ADHD i barndommen bekreftes. Tredjepartsbekreftelse er ønskelig og behandling bør ikke startes ved usikker verifisering av ADHD i barndommen. Diagnosen kan ikke stilles kun basert på et eller flere symptomer på ADHD. Basert på klinisk vurdering, skal pasienten minst ha moderat alvorlighetsgrad av ADHD indikert av minst moderat nedsatt funksjon i 2 eller flere situasjoner (f.eks. sosial, akademisk og/eller yrkesmessig funksjon), som påvirker flere aspekter av pasientens liv. Et omfattende behandlingsprogram bør innebære psykologiske, pedagogiske og sosiale tiltak. Dette bør være rettet mot å stabilisere pasienter med atferdssyndrom karakterisert ved symptomer, inkl. kroniske konsentrasjonsproblemer over tid, at man blir lett distrahert, følelsesmessig labilitet, impulsivitet, moderat til alvorlig hyperaktivitet, mindre nevrologiske tegn og unormal EEG. Læringsevnen kan, men behøver ikke være svekket. Medikamentell behandling er ikke indisert for alle pasienter med ADHD, og beslutningen om å bruke legemidler må baseres på grundig vurdering av den enkeltes alvorlighetsgrad av symptomer og reduksjon i funksjon, ift. alder og varighet av symptomene.

Dosering

Behandling skal startes av lege med relevant kompetanse og erfaring i ADHD-behandling, f.eks. barnelege, barne-/ungdomspsykiater, psykiater.
Screening før behandling
Før forskrivning skal anamnese kontrolleres og kardiovaskulær status, inkl. blodtrykk og hjertefrekvens, vurderes.
Barn ≥6 år og ungdom
Kroppsvekt <70 kg: Behandling bør startes med ca. 0,5 mg/kg/døgn, og opprettholdes i minst 7 dager før titrering til høyere dose iht. klinisk respons og toleranse. Anbefalt vedlikeholdsdose er ca. 1,2 mg/kg/døgn, avhengig av vekt og tilgjengelige styrker. Effekt er ikke vist ved dose >1,2 mg/kg/døgn. Sikkerhet ved enkeltdoser >1,8 mg/kg/døgn og døgndose >1,8 mg/kg er ikke undersøkt. Kroppsvekt >70 kg: Behandling bør startes med total døgndose på 40 mg, og opprettholdes i minst 7 dager før titrering til høyere dose iht. klinisk respons og toleranse. Anbefalt vedlikeholdsdose er 80-100 mg pr. døgn. Maks. anbefalt døgndose er 100 mg. Sikkerhet ved enkeltdoser >120 mg og døgndose >150 mg er ikke undersøkt.
Voksne
Behandling bør startes med total døgndose på 40 mg, og opprettholdes i minst 7 dager før titrering til høyere dose iht. klinisk respons og toleranse. Anbefalt vedlikeholdsdose er 80-100 mg pr. døgn. Maks. anbefalt døgndose er 100 mg. Sikkerhet ved enkeltdoser >120 mg og døgndose >150 mg er ikke undersøkt.
Monitorering
Kardiovaskulær status skal monitoreres regelmessig med registrering av blodtrykk og puls etter hver dosejustering og senere minst hver 6. måned. Percentilskjema anbefales for barn og ungdom. For voksne skal gjeldende retningslinjer for hypertensjon følges.
Behandlingsvarighet
Behandling trenger ikke være livslang. Revurdering av behovet for videre behandling >1 år skal gjøres, særlig når pasienten har fått stabil og tilfredsstillende respons.
SeponeringVed alvorlige bivirkninger kan behandlingen seponeres brått. Øvrig seponering kan gjøres ved gradvis dosenedtrapping over en passende periode.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ved moderat (Child-Pugh B) og alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C) reduseres start- og vedlikeholdsdose til hhv. 50% og 25% av vanlig dose.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering kreves ved nyresykdom i sluttstadium, men forverret hypertensjon kan oppstå.
  • Barn <6 år: Skal ikke brukes. Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
  • Eldre >65 år: Bruk er ikke undersøkt.
  • Langsomme CYP2D6-metaboliserere: Lavere startdose og saktere opptitrering kan vurderes (se Interaksjoner).
Administrering Barn bør ikke ta preparatet uten hjelp fra en voksen. Gis som 1 enkeltdose om morgenen. Ved utilstrekkelig klinisk respons (toleranse (f.eks. kvalme/søvnighet) eller effekt) kan det være nyttig å dele dosen i 2 like doser; 1 morgendose og 1 sen ettermiddags-/tidlig kveldsdose. Kun hele tabletter skal benyttes. Hvis halve dagsdosen ikke nøyaktig dekkes av tablettstyrken, skal lavere styrke velges. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele. Skal ikke deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kombinasjon med MAO-hemmere. Det skal ha gått >2 uker etter seponering av MAO-hemmer før atomoksetin brukes. MAO-hemmer skal ikke startes før det er gått 2 uker etter seponering av atomoksetin. Trangvinkelglaukom (pga. økt risiko for mydriasis). Alvorlig kardiovaskulær lidelse (inkl. alvorlig hypertensjon, hjertesvikt, arterielle okklusive lidelser, angina, hemodynamisk signifikant kongenital hjertelidelse, kardiomyopati, myokardinfarkt, potensielt livstruende arytmier og kanalopatier) eller cerebrovaskulær lidelse (inkl. cerebral aneurisme eller slag), se Forsiktighetsregler. Feokromocytom eller historie med feokromocytom.

Forsiktighetsregler

Selvmordsrelatert atferd: Er sett hos barn og ungdom. Pasienten bør følges nøye mtp. debut eller forverring av selvmordsrelatert atferd. Plutselig død og tidligere hjerteabnormiteter: Sett hos pasienter med strukturelle hjerteabnormiteter som fikk vanlig dose. Brukes med forsiktighet og i samråd med hjertespesialist ved kjente alvorlige strukturelle hjerteabnormiteter, selv om disse alene kan gi økt risiko for plutselig død. Kardiovaskulær effekt: Kan påvirke hjertefrekvens og blodtrykk. De fleste får en liten økning i hjertefrekvens (gj.snitt <10 slag/minutt) og/eller økning i blodtrykket (gj.snitt <5 mm Hg). Studier viser at ca. 8-12% av barn og ungdom og 6-10% av voksne får mer uttalte endringer i hjertefrekvens og blodtrykk. Ca. 15-26% av barn og ungdom og 27-32% av voksne som fikk slike endringer, hadde vedvarende eller progressiv økning. Vedvarende endringer i blodtrykk kan gi kliniske konsekvenser, som myokardhypertrofi. Grundig anamnese og fysisk undersøkelse bør gjøres for å avdekke eksisterende kardiovaskulær lidelse. Ved mistanke om slik lidelse bør pasienten evalueres av hjertespesialist. Det anbefales at hjertefrekvens og blodtrykk registreres før og under behandling, etter hver doseendring og videre minst hver 6. måned for å påvise økning av mulig klinisk betydning. For barn og ungdom anbefales bruk av et percentilskjema. For voksne skal gjeldende retningslinjer for hypertensjon følges. Brukes med forsiktighet der underliggende lidelser kan forverres av økt blodtrykk eller hjertefrekvens, som ved hypotensjon, takykardi, kardiovaskulær eller cerebrovaskulær lidelse. Symptomer på hjertelidelse (som palpitasjoner, brystsmerter ved anstrengelse, uforklarlig synkope, dyspné eller andre symptomer) bør straks evalueres av hjertespesialist. Ortostatisk hypotensjon er sett. Brukes med forsiktighet under forhold som disponerer for hypotensjon eller tilstander assosiert med plutselige endringer i hjertefrekvens og blodtrykk, ved medfødt eller ervervet lang QT-tid eller familiehistorie med QT-forlengelse. Cerebrovaskulære effekter: Ved tilleggsrisiko for cerebrovaskulære forhold, bør pasienten undersøkes ved hvert besøk for nevrologiske tegn/symptomer. Hepatiske effekter: Leverskade, manifestert ved økte leverenzymer og bilirubin med gulsott, og alvorlig leverskade (inkl. akutt leversvikt) er sett. Behandling bør seponeres og ikke gjenopptas ved gulsott eller laboratorieverdier som viser leverskade. Psykotiske eller maniske symptomer (f.eks. hallusinasjoner, vrangforestillinger, mani eller agitasjon): Kan oppstå plutselig hos pasienter uten tidligere psykotisk sykdom eller mani, ved vanlig dose. En mulig årsakssammenheng med atomoksetin bør tas i betraktning, og seponering bør vurderes. Det kan ikke utelukkes at atomoksetin kan forverre tidligere psykotiske eller maniske symptomer. Aggressiv atferd, fiendtlighet eller emosjonell labilitet: Fiendtlighet (primært aggressivitet, opposisjonell atferd og sinne) er sett hos barn, ungdom og voksne. Emosjonell labilitet er sett hos barn. Pasienten bør følges nøye mtp. debut eller forverring av aggressiv atferd, fiendtlighet eller emosjonell labilitet. Allergiske reaksjoner: Er sett, inkl. anafylaktiske reaksjoner, utslett, angioødem og urticaria. Krampeanfall: Er en potensiell risiko ved behandling. Bør startes opp med forsiktighet ved tidligere krampeanfall. Seponering bør vurderes ved utvikling av krampeanfall eller dersom hyppighet av krampeanfall øker, uten identifisering av annen årsak. Vekst og utvikling: Bør overvåkes hos barn og ungdom. Ved langtidsbehandling bør dosereduksjon eller behandlingsavbrudd vurderes hvis vekst og vektøkning ikke er tilfredsstillende. Det er ikke antydet skadelig effekt på kognitiv eller seksuell modning, men tilgjengelige kliniske data er begrensede. Ved langtidsbehandling skal pasienten derfor følges nøye. Nye tilfeller eller forverring av komorbid depresjon, angst og tics: Pasienten bør overvåkes for forekomst/forverring av angstsymptomer, nedstemthet og depresjon eller tics. Annen terapeutisk bruk: Ikke indisert til behandling av depressive episoder og/eller angst uten ADHD. Øvrig: Atomoksetin virker irriterende på øynene. Ved kontakt bør øyet umiddelbart skylles med vann, og medisinsk hjelp kontaktes. Hender og ev. forurensede flater skal vaskes så snart som mulig. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Begrensede data. Liten påvirkning. Behandling kan gi fatigue, søvnighet og svimmelhet. Forsiktighet utvises inntil det er avklart at evnen til å kjøre eller bruke farlige maskiner ikke påvirkes.

Interaksjoner

MAO-hemmere: Samtidig bruk er kontraindisert. CYP2D6-hemmere (SSRI): Samtidig bruk kan øke atomoksetineksponeringen. En mer forsiktig titrering og lavere atomoksetin-sluttdose kan være nødvendig hos pasienter som allerede tar CYP2D6-hemmere. Dersom behandling med CYP2D6-hemmer startes eller avsluttes etter titrering til adekvat atomoksetindose, bør klinisk respons og tolerabilitet vurderes på nytt for å avklare om dosejustering er nødvendig. Ved kombinasjon med potente hemmere av andre CYP450-enzymer hos langsomme CYP2D6-metaboliserere anbefales forsiktighet, da risiko for økning i atomoksetineksponering er ukjent. Salbutamol/andre β2-agonister: Atomoksetin gis med forsiktighet ved samtidig høydose salbutamol/annen β2-agonist via nebulisator eller systemisk administrering (oral eller i.v.), da kardiovaskulær effekt av salbutamol kan potenseres. Hjertefrekvens og blodtrykk bør overvåkes, og ved betydelig økt hjertefrekvens og blodtrykk kan dosejustering av atomoksetin eller salbutamol være nødvendig. Potensiell risiko for QT-forlengelse ved samtidig bruk av legemidler som forlenger QT-intervallet (f.eks. nevroleptika, antiarytmika klasse IA og III, moksifloksacin, erytromycin, metadon, meflokin, TCA, litium eller cisaprid), forstyrrer elektrolyttbalansen (f.eks. tiaziddiuretika) og CYP2D6-hemmere. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av legemidler som senker krampeterskelen (f.eks. TCA, SSRI, nevroleptika, fentiaziner, butyrofenon, meflokin, klorokin, bupropion eller tramadol), og når benzodiazepinbehandling avbrytes, pga. mulige seponeringskramper. Antihypertensiver: Bør brukes med forsiktighet i kombinasjon med antihypertensiver, da atomoksetins blodtrykksøkende effekt kan redusere effekten av disse. Overvåkning av blodtrykk og revurdering av atomoksetin eller antihypertensiver kan være nødvendig ved signifikante blodtrykksendringer. Pressorstoffer/legemidler som øker blodtrykket: Pga. atomoksetins mulige blodtrykksøkende effekt bør forsiktighet utvises ved samtidig bruk av pressorstoffer eller andre legemidler som kan øke blodtrykket (f.eks. salbutamol). Hjertefrekvens og blodtrykk bør overvåkes, og revurdering av behandling, enten atomoksetin eller pressorstoffer, kan være nødvendig ved signifikante blodtrykksendringer. Legemidler som påvirker noradrenalin: Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av legemidler som påvirker noradrenalin, pga. mulig additiv eller synergistisk farmakologisk effekt.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrensede data. Dyrestudier indikerer ingen direkte skadelige effekter. Skal ikke brukes under graviditet med mindre fordel for mor oppveier risiko for fosteret.
AmmingOvergang i human morsmelk er ukjent. Utskilles i melk hos rotter. Skal ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerMest vanlige er gastrointestinale symptomer, somnolens, svimmelhet, skjelving og unormal oppførsel. Hyperaktivitet, agitasjon, sympatikusaktivering (f.eks. mydriasis, takykardi, økt blodtrykk, munntørrhet), kløe, utslett, kramper og QT-forlengelse er også sett. Fatale, akutte overdoser er sett ved samtidig inntak med andre legemidler.
BehandlingSørg for frie luftveier. Hjerte- og lungefunksjon følges nøye, og symptomatisk og støttebehandling gis. Innen 1 time etter inntak kan aktivt kull være nyttig. Dialyse har sannsynligvis ingen effekt. Pasienten bør overvåkes i minst 6 timer.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeSelektiv og potent hemmer av presynaptisk noradrenalin transportprotein.
AbsorpsjonRaskt og nesten fullstendig. Cmax etter ca. 1-2 timer. Absolutt biotilgjengelighet 63-94%.
ProteinbindingCa. 98%, primært til albumin.
Halveringstid3,6 og 21 timer hos hhv. raske og langsomme CYP2D6-metaboliserere. Lineær kinetikk ved terapeutiske doser.
MetabolismePrimært via CYP2D6. Hos langsomme CYP2D6-metaboliserere er AUC og Cmax hhv. ca. 10 og 5 ganger større enn hos raske (ved steady state).
UtskillelsePrimært i urin.

 

Pakninger, priser og refusjon

Audalis, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
10 mg 28 stk. (blister)
501297
Blå resept 762,00 (trinnpris 371,90) C
18 mg 28 stk. (blister)
501786
Blå resept 762,00 (trinnpris 371,90) C
25 mg 28 stk. (blister)
546599
Blå resept 762,00 (trinnpris 376,50) C
40 mg 28 stk. (blister)
079702
Blå resept 772,70 (trinnpris 376,50) C
60 mg 28 stk. (blister)
397332
Blå resept 772,70 (trinnpris 381,40) C
80 mg 28 stk. (blister)
407728
Blå resept 916,30 (trinnpris 493,50) C
100 mg 28 stk. (blister)
425069
Blå resept 1 024,00 (trinnpris 504,20) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Audalis TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Audalis TABLETTER, filmdrasjerte 18 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Audalis TABLETTER, filmdrasjerte 25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Audalis TABLETTER, filmdrasjerte 40 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Audalis TABLETTER, filmdrasjerte 60 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Audalis TABLETTER, filmdrasjerte 80 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Audalis TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.02.2021


Sist endret: 19.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)