Immunsuppressivt middel.

L04A A31 (Teriflunomid)TABLETTER, filmdrasjerte 14 mg: Hver tablett inneh.: Teriflunomid 14 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin aluminiumlake (E 132).


Indikasjoner

Til behandling av voksne med relapserende remitterende multippel sklerose (MS). Se SPC for viktig informasjon angående i hvilken populasjon effekt har blitt vist.

Dosering

Behandlingen bør startes og overvåkes av lege som har erfaring med behandling av multippel sklerose.
Voksne: Anbefalt dose er 14 mg 1 gang daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon, som ikke er dialysekrevende. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt hos barn 10-18 år er ikke fastslått. Bruk hos barn 0-10 år er ikke relevant. Ingen tilgjengelige data. Eldre ≥65 år: Brukes med forsiktighet pga. utilstrekkelige sikkerhets- og effektdata.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Bør svelges hele med litt vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C). Alvorlig immunsvikttilstander, f.eks. ervervet immunsviktsyndrom (aids). Signifikant svekket benmargsfunksjon. Signifikant anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni. Alvorlig aktiv infeksjon, inntil restitusjon. Alvorlig nedsatt dialysekrevende nyrefunksjon (pga. utilstrekkelig klinisk erfaring). Alvorlig hypoproteinemi, f.eks. nefrotisk syndrom. Graviditet. Amming. Kvinner som kan bli gravide og som ikke bruker sikker prevensjon under behandling, og deretter så lenge plasmanivået er >0,02 mg/liter, se Graviditet, amming og fertilitet. Graviditet må utelukkes før start av behandling.

Forsiktighetsregler

Monitorering: Før behandlingsoppstart bør følgende kontrolleres: Blodtrykk, ALAT, total blodtelling inkl. differensialtelling av hvite blodceller og blodplater. I løpet av behandlingen bør følgende kontrolleres: Blodtrykk (kontrolleres regelmessig), ALAT (leverenzymer bør evalueres hver 2. uke i løpet av de første 6 behandlingsmånedene og deretter hver 8. uke, eller som indisert ved kliniske tegn og symptomer på leversykdom. Ved ALAT >2-3 × øvre normalgrense (ULN) må kontroll gjøres ukentlig. Total blodtelling bør utføres iht. kliniske tegn og symptomer (f.eks. infeksjoner) i løpet av behandlingen. Prosedyre for akselerert eliminasjon: Se Overdosering/Forgiftning. Hepatiske påvirkninger: Økte leverenzymnivåer er sett, vanligvis i løpet av de 6 første månedene. Behandlingen bør avsluttes ved mistanke om leverskade. Ved ALAT >3 × ULN bør seponering vurderes. Pasienter med allerede eksisterende leversykdom kan ha økt risiko, og bør overvåkes nøye mht. tegn på leversykdom. Teriflunomid bør brukes med forsiktighet hos pasienter som inntar betydelige mengder alkohol. Hypoproteinemi: Teriflunomid bør ikke brukes ved alvorlig hypoproteinemi, f.eks. ved nefrotisk syndrom, pga. økt konsentrasjon av ikke-bundet teriflunomid i plasma. Blodtrykk: Blodtrykksøkning kan forekomme under behandling. Blodtrykket må kontrolleres før behandlingsstart og deretter regelmessig. Hypertensjon bør være tilfredsstillende kontrollert før og under behandling. Infeksjoner: Ved alvorlig, aktiv, akutt eller kronisk infeksjon bør behandlingsstart utsettes inntil restitusjon. Pasienten bør oppfordres til å rapportere infeksjonssymptomer under behandlingen. Ved alvorlig infeksjon bør behandlingsutsettelse vurderes. Akselerert eliminasjon kan ev. utføres. Fordeler og risiko evalueres før behandlingen gjenopptas. Sikkerheten ved bruk hos pasienter med latent tuberkulose er ukjent. Ved positiv tuberkulosescreeningstest må pasienten få standard tuberkulosebehandling før teriflunomidbehandling startes. Respiratoriske reaksjoner: Interstitiell lungesykdom (ILD) er rapportert. Forverring av ILD er sett under behandling med modersubstansen leflunomid. ILD kan oppstå akutt når som helst under behandling, og kan være dødelig. Symptomer som vedvarende hoste og dyspné kan være grunnlag for å avslutte behandlingen og iverksette videre undersøkelser. Akselerert eliminering bør vurderes ved seponering. Hematologisk påvirkning: Gjennomsnittlig reduksjon av antall hvite blodceller på <15% fra ULN er sett. Nylig utført total blodcelletelling, inkl. differensialtelling av hvite blodceller og blodplater, bør være tilgjengelig før teriflunomidbehandling, og vurderes utført under behandlingen iht. kliniske tegn og symptomer (f.eks. infeksjon). Pasienter med allerede eksisterende anemi, leukopeni og/eller trombocytopeni, svekket benmargsfunksjon eller risiko for benmargssuppresjon, har økt risiko for hematologiske sykdommer. Hvis dette inntreffer, bør prosedyren for akselerert teriflunomideliminasjon fra plasma vurderes. Ved alvorlige hematologiske reaksjoner, inkl. pancytopeni, må teriflunomid og ev. samtidig myelosuppressiv behandling seponeres, og akselerert teriflunomideliminasjon vurderes. Hudreaksjoner: Alvorlige hudreaksjoner, inkl. Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN), er rapportert. Legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) er rapportert ved behandling med modersubstansen leflunomid. Ved ulcerøs stomatitt bør teriflunomid seponeres. Ved reaksjoner i hud og/eller slimhinner som fører til mistanke om SJS eller TEN, må teriflunomidbehandling og ev. annen mulig utløsende behandling avsluttes, og akselerert eliminasjonsprosedyre må startes umiddelbart. I slike tilfeller bør ikke pasienten reeksponeres for teriflunomid. Nye utbrudd av psoriasis (inkl. pustuløs psoriasis) og forverring av eksisterende psoriasis er rapportert. Seponering og akselerert eliminasjonsprosedyre kan vurderes. Perifer nevropati: Er rapportert. De fleste pasientene ble bedre etter seponering, men store variasjoner i endelig utfall. Ved bekreftet perifer nevropati bør behandlingen seponeres, og akselerert eliminasjon vurderes. Vaksinasjon: Vaksinasjon med inaktivert antigen er sikkert og effektivt. Vaksinasjon med levende, svekkede vaksiner kan medføre risiko for infeksjoner, og bør derfor unngås. Immunsuppressive eller immunmodulerende behandlinger: Samtidig bruk av teriflunomid og modersubstansen leflunomid anbefales ikke. Samtidig bruk av antineoplastiske eller immunsuppressive midler som brukes i MS-behandling er ikke evaluert. Studier der teriflunomid ble gitt samtidig med interferon beta eller glatirameracetat i opptil 1 år, avdekket ingen spesifikke sikkerhetsproblemer, men høyere bivirkningsfrekvens ble sett. Den langsiktige sikkerheten for disse kombinasjonene er ikke fastslått. Bytte til eller fra teriflunomid: Ingen behandlingspause kreves når man begynner med teriflunomid etter interferon beta eller glatirameracetat, eller når man begynner med interferon beta eller glatirameracetat etter teriflunomid. Pga. natalizumabs lange t1/2 kan samtidig eksponering, og dermed immunpåvirkning, forekomme i opptil 2-3 måneder etter seponering av natalizumab, dersom behandling med teriflunomid startes umiddelbart. Forsiktighet er påkrevd. Et 6-ukersintervall uten behandling er nødvendig for utskillelse av fingolimod fra sirkulasjonen, og det tar 1-2 måneder før lymfocyttallet er returnert til normalt nivå etter seponering. Oppstart av teriflunomid i dette tidsintervallet fører til samtidig fingolimodeksponering, og kan gi additiv immunpåvirkning, og forsiktighet er påkrevd. Etter teriflunomidseponering vil oppstart av andre behandlinger innenfor intervallet på 5 halveringstider (ca. 3,5 måneder, men kan være lengre) føre til samtidig teriflunomideksponering, og kan gi additiv immunpåvirkning, og forsiktighet er påkrevd. Innvirkning på målt ionisert kalsiumnivå: Måling av ionisert kalsiumnivå kan vise feilaktig nedsatte verdier. Måling av total albuminjustert serumkalsiumkonsentrasjon anbefales ved tvil. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Behandling med kolestyramin eller aktivt kull fører til rask og signifikant reduksjon i plasmakonsentrasjonen. Rifampicin og andre kjente potente CYP- og transportørinduktorer som karbamazepin, fenobarbital, fenytoin og johannesurt (prikkperikum), bør brukes med forsiktighet, pga. redusert teriflunomideksponering. Teriflunomid hemmer CYP2C8 og forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av CYP2C8-substrater. CYP1A2-substrater bør brukes med forsiktighet under behandlingen, da samtidig bruk kan føre til redusert virkning av disse preparatene. Ved samtidig bruk av warfarin og teriflunomid er det sett 25% reduksjon av høyeste INR. Tett oppfølging og INR-kontroll anbefales. Teriflunomid hemmer OAT3, og forsiktighet anbefales ved samtidig bruk med OAT3-substrater. For rosuvastatin anbefales dosereduksjon på 50% ved samtidig bruk av teriflunomid. For andre substrater av BCRP og OATP-familien, spesielt HMG-CoA-reduktasehemmere, bør samtidig administrering av teriflunomid skje med forsiktighet. Pasienten bør overvåkes nøye mht. tegn og symptomer på for høy eksponering, og dosereduksjon bør vurderes. For vaksinasjon, se Forsiktighetsregler.

Graviditet, amming og fertilitet

Se Kontraindikasjoner.
Graviditet: Sikker prevensjon må brukes under og etter behandling så lenge plasmakonsentrasjonen av teriflunomid er >0,02 mg/liter. Det er mulig at man ved mistanke om graviditet kan redusere risikoen for fosteret ved rask og umiddelbar akselerert eliminasjon. Dersom graviditet ønskes, kreves verifisering med 2 separate plasmakonsentrasjonsmålinger med minst 14 dagers mellomrom, og en periode på 1,5 måned mellom første forekomst av plasmakonsentrasjon <0,02 mg/liter og befruktning, også etter akselerert eliminasjon. Hvis akselerert eliminasjon ikke brukes, kan man forvente at plasmanivået av teriflunomid er >0,02 mg/liter i gjennomsnittlig 8 måneder, men hos noen kan det ta opptil 2 år. Risikoen for embryoføtal toksisitet overført via mannen anses som lav.
Amming: Kontraindisert pga. utskillelse i morsmelk.
Fertilitet: Ingen påvirkning forventes.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeAnemi, nøytropeni
Mindre vanligeMild trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré, kvalme
VanligeOppkast, tannpine, øvre abdominalsmerte
Ukjent frekvensPankreatitt, stomatitt
Generelle
VanligeAsteni, smerte
Hjerte
VanligePalpitasjoner
Hud
Svært vanligeAlopesi
VanligeAkne, utslett
Mindre vanligeNeglelidelser
Ukjent frekvensAlvorlige hudreaksjoner, psoriasis (inkl. pustuløs psoriasis)
Immunsystemet
VanligeMilde allergiske reaksjoner
Ukjent frekvensOverfølsomhetsreaksjoner (akutte eller forsinkede, inkl. anafylaksi og angioødem)
Infeksiøse
VanligeBronkitt, cystitt, faryngitt, influensa, laryngitt, oral herpes, sinusitt, tanninfeksjon, tinea pedis, urinveisinfeksjon, viral gastroenteritt, øvre luftveisinfeksjon
Ukjent frekvensAlvorlige infeksjoner (inkl. sepsis)
Kar
VanligeHypertensjon
Kjønnsorganer/bryst
VanligeMenoragi
Lever/galle
Svært vanligeØkt ALAT
VanligeØkt ASAT, økt γ-GT
Ukjent frekvensAkutt hepatitt
Luftveier
Ukjent frekvensInterstitiell lungesykdom
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi, muskel-skjelettsmerter, myalgi
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeIsjias, karpaltunnelsyndrom, parestesi
Mindre vanligeHyperestesi, nevralgi, perifer nevropati
Nyre/urinveier
VanligePollakisuri
Psykiske
VanligeAngst
Skader/komplikasjoner
Mindre vanligePosttraumatisk smerte
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensDyslipidemi
Undersøkelser
VanligeRedusert antall leukocytter, redusert antall nøytrofile, redusert vekt, økt CK
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleDiaré, kvalme
HudAlopesi
Lever/galleØkt ALAT
NevrologiskeHodepine
Vanlige
Blod/lymfeAnemi, nøytropeni
GastrointestinaleOppkast, tannpine, øvre abdominalsmerte
GenerelleAsteni, smerte
HjertePalpitasjoner
HudAkne, utslett
ImmunsystemetMilde allergiske reaksjoner
InfeksiøseBronkitt, cystitt, faryngitt, influensa, laryngitt, oral herpes, sinusitt, tanninfeksjon, tinea pedis, urinveisinfeksjon, viral gastroenteritt, øvre luftveisinfeksjon
KarHypertensjon
Kjønnsorganer/brystMenoragi
Lever/galleØkt ASAT, økt γ-GT
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskel-skjelettsmerter, myalgi
NevrologiskeIsjias, karpaltunnelsyndrom, parestesi
Nyre/urinveierPollakisuri
PsykiskeAngst
UndersøkelserRedusert antall leukocytter, redusert antall nøytrofile, redusert vekt, økt CK
Mindre vanlige
Blod/lymfeMild trombocytopeni
HudNeglelidelser
NevrologiskeHyperestesi, nevralgi, perifer nevropati
Skader/komplikasjonerPosttraumatisk smerte
Ukjent frekvens
GastrointestinalePankreatitt, stomatitt
HudAlvorlige hudreaksjoner, psoriasis (inkl. pustuløs psoriasis)
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjoner (akutte eller forsinkede, inkl. anafylaksi og angioødem)
InfeksiøseAlvorlige infeksjoner (inkl. sepsis)
Lever/galleAkutt hepatitt
LuftveierInterstitiell lungesykdom
Stoffskifte/ernæringDyslipidemi

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ingen erfaring.
Behandling: Kolestyramin eller aktivt kull kan akselerere eliminasjonen. Akselerert eliminasjonsprosedyre: Etter seponering av teriflunomid: Kolestyramin 8 g (ev. 4 g hvis 8 g ikke tolereres godt) 3 ganger daglig i 11 dager, alternativt aktivt kull-pulver 50 g hver 12. time i 11 dager.

Egenskaper

Klassifisering: Immunmodulerende middel med antiinflammatoriske egenskaper.
Virkningsmekanisme: Hemmer enzymet dihydroorotat-dehydrogenase (DHO-DH), som er nødvendig for de novo-syntese av pyrimidin. Dette gir redusert proliferasjon av celler i celledeling, som trenger de novo-syntese av pyrimidin for å utvikles. Nøyaktig mekanisme for terapeutisk virkning på MS er ikke fullt ut forstått, men medieres av et redusert antall lymfocytter.
Absorpsjon: Median Tmax er 1-4 timer etter gjentatt oral administrering. Biotilgjengeligheten er nesten 100%. 95% av steady state-konsentrasjonen oppnås etter ca. 100 dager (3,5 måneder). Beregnet AUC-akkumuleringsrate er ca. 34 ganger.
Proteinbinding: >99% til plasmaproteiner.
Halveringstid: Medianverdien for t1/2 er ca. 19 dager etter gjentatte doser på 14 mg.
Metabolisme: Metaboliseres i moderat grad og er eneste komponent som detekteres i plasma.
Utskillelse: Utskilles gjennom mage-tarmkanalen, i hovedsak uendret via gallen og høyst sannsynlig ved direkte sekresjon. Elimineres langsomt fra plasma. Uten akselerert eliminasjon tar det i gjennomsnitt 8 måneder å oppnå plasmakonsentrasjoner <0,02 mg/liter, men pga. individuelle variasjoner kan det ta opptil 2 år. Akselerert eliminasjon kan brukes når som helst etter seponering.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Aubagio, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
14 mg28 stk. (blister)
061112
H-resept
-
8823,60C
84 stk. (blister)
142480
H-resept
-
26398,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.01.2020