Atropin Stragen

Stragen

Antikolinergikum.

ATC-nr.: A03B A01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 S01F A01
Atropin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av atropin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Atropin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at atropin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 23.11.2017) er utarbeidet av Novartis.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 0,1 mg/ml og 0,2 mg/ml: 1 ml inneh.: Atropinsulfat 0,1 mg, resp. 0,2 mg, natriumklorid, konsentrert saltsyre (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Vagusindusert bradykardi og bradykardiske tilstander der hemming av vagal tonus er indisert (f.eks. sinusbradykardi, AV-blokk). Preanestetisk medisinsk behandling. Behandling av en overdose antikolinesteraser som et antidot, ved behandling av forgiftning med organiske fosforholdige insektmidler eller nervegasser fra kjemisk krigføring og i behandling av soppforgiftning. NB! Ferdigfylt sprøyte 0,2 mg/ml er indisert kun for voksne. Ferdigfylt sprøyte 0,1 mg/ml er indisert for alle aldersgrupper.

Dosering

Dosen bør justeres iht. til pasientens respons og toleranse. Dosen økes vanligvis til total maks. dose på 3 mg til bivirkninger blir uutholdelige, deretter reduseres dosen forsiktig. Denne fremgangsmåten gir vanligvis maks. tolererbar dose. NB! Ferdigfylt sprøyte 0,2 mg/ml er kun indisert for voksne pga. den ikke er tilpasset administrering hos barn og ungdom (graderingen gir ikke mulighet til nøyaktig måling). Ferdigfylt sprøyte 0,1 mg/ml er indisert for alle aldersgrupper.
Vagusindusert bradykardi og bradykardiske tilstander der hemming av vagal tonus er indisert: Voksne: Ferdigfylt sprøyte 0,1 mg/ml: 0,5-1 mg (5-10 ml ml) i.v. Ferdigfylt sprøyte 0,2 mg/ml: 0,5-1 mg (2,5-5 ml) i.v. Barn og ungdom: Ferdigfylt sprøyte 0,1 mg/ml: Vanlig dose er 0,01-0,02 mg/kg kroppsvekt (maks. 0,6 mg/dose) i.v.
Preanestetisk medisinsk behandling: Voksne: Ferdigfylt sprøyte 0,1 mg/ml: 0,3-0,6 mg (3-6 ml) i.v. umiddelbart før operasjon, ev. i.m. 30-60 minutter før kirurgi. Ferdigfylt sprøyte 0,2 mg/ml: 0,3-0,6 mg (1,5-3 ml) i.v. umiddelbart før operasjon, ev. i.m. 30-60 minutter før kirurgi. Barn og ungdom: Ferdigfylt sprøyte 0,1 mg/ml: Vanlig dose er 0,01-0,02 mg/kg kroppsvekt (maks. 0,6 mg/dose) i.v. umiddelbart før operasjon, ev. i.m. 30-60 minutter før kirurgi. Retningsgivende dosering for barn og ungdom:

Kroppsvekt (kg)

Atropinsulfat (mg)

Ferdigfylt sprøyte 0,1 mg/ml:
Injeksjonsvæske (ml)

3-10

0,10-0,15

1-1,5

10-12

0,15

1,5

12-15

0,20

2

15-17

0,25

2,5

17-20

0,30

3

20-30

0,35

3,5

30-50

0,40-0,50

4-5


Ved behandling av antikolinesteraseoverdose som et antidot, ved behandling av forgiftning med organiske fosforholdige insektmidler eller nervegasser fra kjemisk krigføring og ved behandling av soppforgiftning: Voksne: Dosen kan gjentas etter 5 minutter og deretter hvert 10.-15. minutt etter behov, inntil tegn og symptomer forsvinner (denne dosen kan overskrides flere ganger). Ferdigfylt sprøyte 0,1 mg/ml: 0,5-2 mg (5-20 ml) i.v. Ferdigfylt sprøyte 0,2 mg/ml: 0,5-2 mg (2,5-10 ml) i.v. Barn og ungdom: Dosen kan gjentas flere ganger til tegn og symptomer forsvinner. Ferdigfylt sprøyte 0,1 mg/ml: 0,02 mg/kg kroppsvekt i.v.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Forsiktighet tilrådes. Eldre: Forsiktighet tilrådes. Dosereduksjon kan være nødvendig, da eldre kan være mer utsatt for bivirkninger.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget. Kun til engangsbruk. Brukes umiddelbart etter åpning. Kontrolleres visuelt for partikler og misfarging før det administreres. Bruk kun klar og fargeløs væske uten partikler eller nedfall. Skal ikke blandes med andre legemidler, da informasjon om uforlikeligheter ikke finnes.
Administrering: Sprøytene er beregnet for i.v. bruk, men kan gis i.m. hvis nødvendig. For bruksanvisning, se pakningsvedlegg. Ferdigfylt sprøyte 0,2 mg/ml er kun indisert for voksne pga. den ikke er tilpasset administrering hos barn og ungdom (graderingen gir ikke mulighet til nøyaktig måling). Ferdigfylt sprøyte 0,1 mg/ml er indisert for alle aldersgrupper.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Obstruksjon ved blæretømming (f.eks. prostatahypertrofi). Paralytisk ileus. Alvorlig ulcerøs kolitt og obstruktiv sykdom i mage-tarmkanalen. Trangvinklet glaukom eller smal vinkel mellom iris og hornhinnen. Akutt blødning med ustabil kardiovaskulær status. Kontraindikasjoner gjelder ikke for bruk av atropin i livstruende nødssituasjoner (f.eks. asystoli, forgiftninger).

Forsiktighetsregler

Atropin blokkerer vagal inhibering av SA-nodal pacemaker og bør derfor brukes med forsiktighet ved takyarytmier, kongestiv hjertesvikt eller koronar hjertesykdom. Bør brukes med forsiktighet ved hypertyreoidisme, lever-/nyresykdom eller hypertensjon, og ved høy kroppstemperatur eller feber, da redusert evne til å svette, øker hypertermirisikoen. Parenteralt administrert atropin bør brukes med forsiktighet ved kronisk lungesykdom, siden reduksjon av bronkial sekresjon kan føre til dannelse av bronkiale propper. Antimuskariner bør brukes med ekstrem forsiktighet ved autonom nevropati. Atropin bør ikke gis ved myasthenia gravis annet enn for å redusere uønskede muskarine effekter av antikolinesterase. Atropin reduserer gastrisk motilitet, avspenner nedre øsofogeale sfinkter og kan forsinke magetømming, og bør derfor brukes med forsiktighet ved magesår, øsofageal refluks eller hiatushernie assosiert med refluksøsofagitt, diaré eller gastrointestinal infeksjon. Bør brukes med forsiktighet ved ileostomi eller kolostomi. Under inhalasjonsanestesi (spesielt med halotan) kan antikolinergika forårsake hjertearytmi. Pediatrisk populasjon: Antimuskarine midler bør brukes med forsiktighet hos spedbarn, barn, inkl. barn med spastisk lammelse eller hjerneskade, da disse pasientene kan være mer utsatt for bivirkninger. Andre spesielle populasjoner: Personer med Downs syndrom synes å ha en økt følsomhet for noen av virkningene til atropin, mens personer med albinisme kan ha nedsatt følsomhet. Bilkjøring/bruk av maskiner: Atropin har stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A03B A01
Data vedrørende interaksjoner er kun tilgjengelig for voksne. Virkningene av atropin kan forsterkes ved samtidig administrering av andre legemidler med antikolinergisk aktivitet, f.eks. TCA, spasmolytika, antiparkinsonmidler (f.eks. amantadin), noen antihistaminer, fenotiaziner, antiarytmika klasse IA (f.eks. disopyramid og kinidin), antiemetika, muskelavslappende. Atropin kan også motvirke gastrointestinale bivirkninger av cisaprid, domperidon, og metoklopramid. Ved å forsinke magetømming, kan atropin endre absorpsjonen av andre legemidler.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Dyrestudier indikerer ikke direkte eller indirekte skadelige effekter mht. reproduksjonstoksisitet. Begrenset mengde data fra bruk av atropin hos gravide. Studier av atropins farmakokinetikk i mor og foster sent i svangerskapet, indikerer at atropin raskt krysser placentabarrieren. Maks. atropinkonsentrasjon i fosterets navlestrengsblod nås ca. 5 minutter etter i.v. administrering. Maks. effekt på fosterets hjertefrekvens sees etter ca. 25 minutter. I.v. administrering under graviditet eller ved termin kan føre til takykardi hos fosteret. Som en forholdsregel, er det best å unngå bruk av atropin under svangerskapet.
Amming: Spormengder av atropin sees i morsmelk og kan gi antimuskarine effekter hos spedbarnet. Ammingen kan hemmes. Amming bør avbrytes under atropinbehandling.
Atropin

Bivirkninger

Bivirkningsmønsteret er for det meste relatert til atropins farmakologiske effekter på muskarine reseptorer og, ved høye doser, nikotinreseptorer. Bivirkningene er doserelaterte og vanligvis reversible når behandlingen opphører. Atropin kan forårsake spenning, dårlig koordinasjon, forvirring og/eller hallusinasjoner, spesielt hos eldre. Se Forsiktighetsregler for spedbarn, barn, inkl. barn med spastisk lammelse eller hjerneskade, pasienter med Downs syndrom og pasienter med albinisme. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Munntørrhet (vanskeligheter med å svelge og snakke, tørste), parasympatisk hemming av mage-tarmkanalen (forstoppelse og refluks), hemming av gastrisk sekresjon, tap av smak, kvalme, oppkast, oppblåsthet. Hud: Anhidrose, urticaria, utslett. Luftveier: Redusert bronkiesekresjon. Øye: Synsforstyrrelser (mydriasis, hemming av akkommodasjon, tåkesyn, fotofobi). Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hjerte/kar: Takykardi (arytmier, forbigående forverring av bradykardi), rødme. Nevrologiske: Spenning, mangel på koordinasjon, mental forvirring, og/eller hallusinasjoner (spesielt ved høyere doser), hypertermi. Nyre/urinveier: Hemming av parasympatisk kontroll over urinblæren, urinretensjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Psykiske: Psykotiske reaksjoner. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Allergiske reaksjoner. Nevrologiske: Anfall, døsighet. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Hjerte/kar: Atriearytmier, ventrikkelflimmer, angina, hypertensiv krise. Immunsystemet: Anafylakse. Nevrologiske: Hodepine, rastløshet, ataksi, søvnløshet.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Voksne: Toksisk dose: >10 mg atropin. Letal dose: Ca. 200 mg. Små barn: Dødelig dose: >10 mg atropin.
Symptomer: Utpreget munntørrhet ledsaget av en brennende følelse, problemer med å svelge, uttalt lysskyhet, mydriasis, rødme og hudtørrhet, økt kroppstemperatur, utslett, kvalme, oppkast, takykardi og hypertensjon. Rastløshet, skjelving, forvirring, spenning, hallusinasjoner og delirium kan skyldes stimulering av sentralnervesystemet. Dette følges av økende døsighet, stupor og generell sentral depresjon som ender med død grunnet sirkulasjons- og respirasjonssvikt.
Behandling: Akutt overdose: Symptomatisk og støttende behandling. I alvorlige tilfeller bør 1-2 mg fysostigmin (0,02-0,04 m/kg kroppsvekt til barn) gis langsomt i.v. Dosen kan gjentas om nødvendig, da den raskt elimineres fra kroppen. Diazepam kan administreres for sedasjon av en delirisk pasient, men risikoen for sentral depresjon sent under atropinforgiftningen kontraindiserer store doser beroligende. Tilstrekkelige luftveier bør opprettholdes og respirasjonssvikt kan behandles med oksygen- og karbondioksidinhalering. Feber reduseres ved bruk av kalde omslag eller svamper med lunkent vann. Tilstrekkelig inntak av væske er viktig. Ureterkateterisering kan være nødvendig. Hvis lysskyhet er til stede eller sannsynlig, skal pasienten pleies i et mørkt rom.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: A03B A01

Egenskaper

Klassifisering: Antikolinergikum med tertiær aminogruppe.
Virkningsmekanisme: Motvirker kompetitivt acetylkolin ved postganglionære nerveender, noe som påvirker reseptorer i eksokrine kjertler, glatt muskulatur, hjertemuskulatur og CNS. Perifer og sentral virkning, selv om CNS-effektene nesten er upåviselige ved kliniske doser.
Absorpsjon: Cmax oppnås etter ca. 30-60 minutter ved i.m. administrering.
Proteinbinding: <50% er bundet til plasmaproteiner.
Fordeling: Vd: Ca. 2-3 liter/kg.
Halveringstid: Ca. 2-4 timer. T1/2 er mer enn doblet hos barn <2 år og hos eldre (>65 år), sammenlignet med voksne.
Metabolisme: Metaboliseres av mikrosomale monooksygenaseenzymer og atropinesterase til 4 hovedmetabolitter. Etter i.v. administrering metaboliseres ca. 50%.
Utskillelse: Ca. 30-50 % av administrert dose utskilles uforandret.

Oppbevaring og holdbarhet

Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Etter åpning: Preparatet må brukes umiddelbart.

Sist endret: 18.07.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Ferdigfylt sprøyte 0,1 mg/ml: 22.05.2015

Ferdigfylt sprøyte 0,2 mg/ml: 26.05.2016


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Atropin Stragen, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,1 mg/ml10 × 5 ml (ferdigfylt sprøyte)
520789
SPC_ICON-
-
891,30C
0,2 mg/ml10 × 5 ml (ferdigfylt sprøyte)
139403
SPC_ICON-
-
1343,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acetylkolin: Acetylkolin er en nevrotransmitter. Acetylkolin produseres og frigjøres i nerveender, og formidler impulser fra nervene til kolinerge reseptorer. Acetylkolinets aktivitet kan både økes og dempes ved hjelp av legemidler.

akkommodasjon: Øyets tilpasningsevne for å kunne se på ulike avstander. Øyets linse er elastisk og forandrer form ettersom hvor mye den ringformede muskelen, ciliarmuskelen, spennes. Ved lange avstander slapper muskelen av og linsen blir flatere. Ved korte avstander, f.eks. når man leser, spennes muskelen og linsen blir mer bøyd.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antidot (motgift): Stoff som reduserer eller opphever virkningen av et annet stoff i organismen. Brukes ved behandling av overdosering/forgiftninger.

antiemetika (antiemetikum): Legemiddel som demper kvalme.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

fotofobi (lysskyhet, okulær lysoverfølsomhet, okulær lysømfintlighet): Når lys som treffer øyet oppfattes som plagsomt eller direkte smertefullt.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertermi: Unormal høy kroppstemperatur.

hypertyreoidisme (tyreotoksikose, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon, utvidede pupiller, store pupiller): Utvidet pupill.

parenteralt (parenteral): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tca (trisyklisk antidepressiv): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

ventrikkelflimmer (ventrikkelfibrillering, hjertekammerflimmer): Alvorlig form for hjerterytmeforstyrrelse. Elektriske impulser opptrer uregelmessig fra hjertekamrene. Vanligste årsak til plutselig hjertedød.