Antabus

Actavis


Avvenningsmiddel ved alkoholavhengighet.

N07B B01 (Disulfiram)BRUSETABLETTER 200 mg: Hver brusetablett inneh.: Disulfiram 200 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Alkoholavhengighet. Brukes som monoterapi eller støtteterapi, i tillegg til andre terapiformer for pasienter med alkoholavhengighet. Opprettholde avholdenhet fra alkohol. Behandling skal kombineres med rådgivning.

Dosering

Behandling kan kun startes når all alkohol er ute av blodet. Behandling må tilpasses individuelt. Vanlig startdose: 200-400 mg 2-3 ganger pr. uke. Vanlig vedlikeholdsdose: 100-200 mg daglig eller 600-800 mg 2 ganger pr. uke. Noen kan trenge høyere dose eller hyppigere dosering. Etter regelmessig bruk og oppnådd stopp av alkoholinntak, kan behandlingen gjenopptas i perioder der pasienten har problemer med å kontrollere alkoholinntaket. Leververdier skal da kontrolleres kontinuerlig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon skal dosen reduseres.
Administrering: Suspenderes i vann. Kan også svelges som vanlige tabletter. Kan med fordel tas om kvelden pga. de sedative egenskapene. Skal ikke tas innen 24 timer etter siste alkoholinntak. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Schizofreni og depressive psykoser. Graviditet. Epilepsi. Manifest hjertesvikt. Asthma bronchiale. Alkoholinntak. Hypertensjon. Alvorlig organisk hjerneskade.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet må utvises ved hjerte- og karlidelser, kroniske lungesykdommer, hyper- og hypotyreose, diabetes mellitus, hyperkolesterolemi, hypertoni og leversykdom, men behandling må alltid vurderes mot skadevirkninger av fortsatt alkoholkonsum. Ved 3 × økning i ASAT/ALAT etter behandlingsstart skal behandlingen seponeres. Hvis disulfiram initieres ved forhøyet ALAT/ASAT må verdiene overvåkes hyppigere. Hvis ASAT/ALAT øker fra et forhøyet nivå bør seponering vurderes. Et i utgangspunktet forhøyet nivå av ASAT/ALAT er ikke kontraindisert, men skyldes sannsynligvis overforbruk av alkohol. Disulfiram-alkohol-reaksjonen (DAR) etterfølges ofte av en fase med tretthetsfølelse og depressive tanker. Pasienten skal ikke under noen omstendigheter innta alkohol under eller innen 2 uker etter avsluttet behandling, og pasient/pårørende må advares mot dette. Behandling med disulfiram kan forårsake legemiddelindusert leverskade. Dødelige tilfeller er rapportert.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Hemmer metabolismen av flere legemidler som omdannes i leveren (f.eks. fenytoin, barbiturater, perorale antikoagulantia). Kan påvirke endogen omsetning av katekolaminer. Generell tilbakeholdenhet bør utvises ved samtidig bruk av andre legemidler. Samtidig bruk av isoniazid kan gi økning i CNS-bivirkninger (svimmelhet, koordinasjonsproblemer, irritabilitet, insomni). Samtidig bruk av metronidazol kan gi forvirring eller psykotiske reaksjoner. Isoniazid og metronidazol kan gis samtidig med disulfiram kun hvis absolutt nødvendig. Pasienten må da overvåkes.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert.
Amming: Risiko er ikke klarlagt. Bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeDiaré, dårlig ånde, epigastralgi, kvalme, oppkast
Generelle
VanligeHodepine, somnolens, tretthet
Hud
Mindre vanligeAknelignende utslag, allergisk hudreaksjon
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeRedusert libido, seksuell dysfunksjon
Lever/galle
SjeldneFatal leversvikt, fulminant hepatitt, hepatisk koma, levernekrose
Legemiddelindusert hepatocellulær leverskade (inkl. fatale tilfeller), vanligvis med symptomer som ved akutt hepatitt og/eller gulsott, samt økt ASAT, ALAT og bilirubin
Nevrologiske
VanligeDysgeusi
SjeldneOptikusnevritt, perifer nevropati, polynevropati
Psykiske
VanligeDepresjon, mani
SjeldneParanoia, psykotiske reaksjoner av schizofrenilignende karakter eller i form av akutt konfusjon
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, dårlig ånde, epigastralgi, kvalme, oppkast
GenerelleHodepine, somnolens, tretthet
NevrologiskeDysgeusi
PsykiskeDepresjon, mani
Mindre vanlige
HudAknelignende utslag, allergisk hudreaksjon
Kjønnsorganer/brystRedusert libido, seksuell dysfunksjon
Sjeldne
Lever/galleFatal leversvikt, fulminant hepatitt, hepatisk koma, levernekrose
Legemiddelindusert hepatocellulær leverskade (inkl. fatale tilfeller), vanligvis med symptomer som ved akutt hepatitt og/eller gulsott, samt økt ASAT, ALAT og bilirubin
NevrologiskeOptikusnevritt, perifer nevropati, polynevropati
PsykiskeParanoia, psykotiske reaksjoner av schizofrenilignende karakter eller i form av akutt konfusjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved langvarig overdosering oppstår dårlig ånde, svimmelhet og tretthet, samt forvirring med psykotiske gjennombrudd.

Egenskaper

Klassifisering: Middel mot alkoholavhengighet.
Virkningsmekanisme: Irreversibel hemming av enzymet aldehyddehydrogenase (ALDH) som katalyserer oksidasjonen av acetaldehyd til acetat. Toksisk opphopning av acetaldehyd i blod med påfølgende ansiktsrødme, hjertebank, arytmi og pulserende hodepine, tung pust, kvalme og hypotensjon, oppstår ca. 10-15 minutter etter alkoholinntak og varer vanligvis 20-30 minutter. Disulfiram-alkohol-reaksjonen (DAR) blir alvorligere med høyere blodalkoholkonsentrasjoner. Stor individuell variasjon. Hemmingen av ALDH inntrer gradvis og en klinisk aversiv acetaldehydreaksjon (DAR) kan opptre 12 timer etter 1. inntak av disulfiram. Varighet av effekt: Inntil 3 døgn etter seponering.
Absorpsjon: Raskt fra mage-tarmkanalen.
Metabolisme: Metaboliseres til dietylditiokarbamat (DDC) i serum, og videre til dietylamin og karbondisulfid (CS2) i lever.
Utskillelse: Dietylamin og noe DDC utskilles i form av konjugater i urin, CS2 i utåndingsluft.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Antabus, BRUSETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg100 stk. (boks)
121087
-
-
418,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.12.2018