Antabus

Actavis


Avvenningsmiddel ved alkoholavhengighet.

N07B B01 (Disulfiram)BRUSETABLETTER 200 mg: Hver brusetablett inneh.: Disulfiram 200 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Alkoholavhengighet. Brukes som monoterapi eller støtteterapi, i tillegg til andre terapiformer for pasienter med alkoholavhengighet. Opprettholde avholdenhet fra alkohol. Behandling skal kombineres med rådgivning.

Dosering

Behandling kan kun startes når all alkohol er ute av blodet. Behandling må tilpasses individuelt. Vanlig startdose: 200-400 mg 2-3 ganger pr. uke. Vanlig vedlikeholdsdose: 100-200 mg daglig eller 600-800 mg 2 ganger pr. uke. Noen kan trenge høyere dose eller hyppigere dosering. Etter regelmessig bruk og oppnådd stopp av alkoholinntak, kan behandlingen gjenopptas i perioder der pasienten har problemer med å kontrollere alkoholinntaket. Leververdier skal da kontrolleres kontinuerlig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon skal dosen reduseres.
Administrering: Suspenderes i vann. Kan også svelges som vanlige tabletter. Kan med fordel tas om kvelden pga. de sedative egenskapene. Skal ikke tas innen 24 timer etter siste alkoholinntak. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Schizofreni og depressive psykoser. Graviditet. Epilepsi. Manifest hjertesvikt. Asthma bronchiale. Alkoholinntak. Hypertensjon. Alvorlig organisk hjerneskade.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet må utvises ved hjerte- og karlidelser, kroniske lungesykdommer, hyper- og hypotyreose, diabetes mellitus, hyperkolesterolemi, hypertoni og leversykdom, men behandling må alltid vurderes mot skadevirkninger av fortsatt alkoholkonsum. Ved 3 × økning i ASAT/ALAT etter behandlingsstart skal behandlingen seponeres. Hvis disulfiram initieres ved forhøyet ALAT/ASAT må verdiene overvåkes hyppigere. Hvis ASAT/ALAT øker fra et forhøyet nivå bør seponering vurderes. Et i utgangspunktet forhøyet nivå av ASAT/ALAT er ikke kontraindisert, men skyldes sannsynligvis overforbruk av alkohol. Disulfiram-alkohol-reaksjonen (DAR) etterfølges ofte av en fase med tretthetsfølelse og depressive tanker. Pasienten skal ikke under noen omstendigheter innta alkohol under eller innen 2 uker etter avsluttet behandling, og pasient/pårørende må advares mot dette. Behandling med disulfiram kan forårsake legemiddelindusert leverskade. Dødelige tilfeller er rapportert.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Hemmer metabolismen av flere legemidler som omdannes i leveren (f.eks. fenytoin, barbiturater, perorale antikoagulantia). Kan påvirke endogen omsetning av katekolaminer. Generell tilbakeholdenhet bør utvises ved samtidig bruk av andre legemidler. Samtidig bruk av isoniazid kan gi økning i CNS-bivirkninger (svimmelhet, koordinasjonsproblemer, irritabilitet, insomni). Samtidig bruk av metronidazol kan gi forvirring eller psykotiske reaksjoner. Isoniazid og metronidazol kan gis samtidig med disulfiram kun hvis absolutt nødvendig. Pasienten må da overvåkes.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert.
Amming: Risiko er ikke klarlagt. Bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, dårlig ånde, epigastralgi, kvalme, oppkast
Generelle
Vanlige Hodepine, somnolens, tretthet
Hud
Mindre vanlige Aknelignende utslag, allergisk hudreaksjon
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Redusert libido, seksuell dysfunksjon
Lever/galle
Sjeldne Fatal leversvikt, fulminant hepatitt, hepatisk koma, levernekrose
Legemiddelindusert hepatocellulær leverskade (inkl. fatale tilfeller), vanligvis med symptomer som ved akutt hepatitt og/eller gulsott, samt økt ASAT, ALAT og bilirubin
Nevrologiske
Vanlige Dysgeusi
Sjeldne Optikusnevritt, perifer nevropati, polynevropati
Psykiske
Vanlige Depresjon, mani
Sjeldne Paranoia, psykotiske reaksjoner av schizofrenilignende karakter eller i form av akutt konfusjon
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, dårlig ånde, epigastralgi, kvalme, oppkast
Generelle Hodepine, somnolens, tretthet
Nevrologiske Dysgeusi
Psykiske Depresjon, mani
Mindre vanlige
Hud Aknelignende utslag, allergisk hudreaksjon
Kjønnsorganer/bryst Redusert libido, seksuell dysfunksjon
Sjeldne
Lever/galle Fatal leversvikt, fulminant hepatitt, hepatisk koma, levernekrose
Legemiddelindusert hepatocellulær leverskade (inkl. fatale tilfeller), vanligvis med symptomer som ved akutt hepatitt og/eller gulsott, samt økt ASAT, ALAT og bilirubin
Nevrologiske Optikusnevritt, perifer nevropati, polynevropati
Psykiske Paranoia, psykotiske reaksjoner av schizofrenilignende karakter eller i form av akutt konfusjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved langvarig overdosering oppstår dårlig ånde, svimmelhet og tretthet, samt forvirring med psykotiske gjennombrudd.

Egenskaper

Klassifisering: Middel mot alkoholavhengighet.
Virkningsmekanisme: Irreversibel hemming av enzymet aldehyddehydrogenase (ALDH) som katalyserer oksidasjonen av acetaldehyd til acetat. Toksisk opphopning av acetaldehyd i blod med påfølgende ansiktsrødme, hjertebank, arytmi og pulserende hodepine, tung pust, kvalme og hypotensjon, oppstår ca. 10-15 minutter etter alkoholinntak og varer vanligvis 20-30 minutter. Disulfiram-alkohol-reaksjonen (DAR) blir alvorligere med høyere blodalkoholkonsentrasjoner. Stor individuell variasjon. Hemmingen av ALDH inntrer gradvis og en klinisk aversiv acetaldehydreaksjon (DAR) kan opptre 12 timer etter 1. inntak av disulfiram. Varighet av effekt: Inntil 3 døgn etter seponering.
Absorpsjon: Raskt fra mage-tarmkanalen.
Metabolisme: Metaboliseres til dietylditiokarbamat (DDC) i serum, og videre til dietylamin og karbondisulfid (CS2) i lever.
Utskillelse: Dietylamin og noe DDC utskilles i form av konjugater i urin, CS2 i utåndingsluft.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Antabus, BRUSETABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
200 mg 100 stk. (boks)
121087
-
-
418,30 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.12.2018