Ammonaps

Immedica


Middel mot forstyrrelser i ureasyklus, stoffskiftepreparat.

A16A X03 (Natriumfenylbutyrat)GRANULAT 940 mg/g: 1 gram inneh.: Natriumfenylbutyrat 940 mg, hjelpestoffer.


TABLETTER 500 mg: Hver tablett inneh.: Natriumfenylbutyrat 500 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Adjuvant terapi ved kronisk behandling av forstyrrelser i ureasyklus, bl.a. mangel på karbamylfosfatsyntetase, ornitintranskarbamylase eller argininosuksinatsyntetase, hos alle pasienter der sykdommen debuterer neonatalt (komplett enzymmangel som sees i løpet av de første 28 levedøgn), og hos pasienter der sykdommen debuterer sent (delvis enzymmangel som sees etter 1. levemåned), og som tidligere har hatt hyperammonemisk encefalopati.

Dosering

Behandling bør overvåkes av lege med erfaring fra behandling av forstyrrelser i ureasyklus. Tabletter er indisert til voksne og barn som kan svelge tabletter. Granulat bør administreres oralt (til spedbarn og barn som ikke kan svelge tabletter og til pasienter med dysfagi) eller via gastrostomisonde eller nasogastrisk sonde.
Vanlig daglig dose: Voksne, ungdom og barn >20 kg: 9,9-13 g/m2/døgn. Barn <20 kg: 450-600 mg/kg/døgn. Generelt: Sikkerhet og effekt av doser >20 g/døgn (40 tabletter) er ikke fastslått.
Dosejustering: Daglig dose bør justeres individuelt iht. pasientens proteintoleranse og hvor høyt daglig proteininntak som trengs for å fremme vekst og utvikling.
Behandlingskontroll: Plasmakonsentrasjonen av ammoniakk, arginin, essensielle aminosyrer (særlig aminosyrer med forgrenede kjeder), karnitin og serumproteiner bør holdes innen normalområdet. Plasmaglutamin bør holdes <1000 µmol/liter.
Ernæringsbehandling: Ammonaps må kombineres med proteinredusert diett og i noen tilfeller med tilskudd av essensielle aminosyrer og karnitin. Citrullin- eller arginintilskudd 0,17 g/kg/døgn eller 3,8 g/m2/døgn, er nødvendig hos pasienter som har fått diagnostisert neonatal form av karbamylfosfatsyntetase- eller ornitintranskarbamylasemangel. Arginintilskudd på 0,4-0,7 g/kg/døgn eller 8,8-15,4 g/m2/døgn er nødvendig hos pasienter som har fått diagnostisert mangel på argininosuksinatsyntetase. Hvis kaloritilskudd er indisert, anbefales et proteinfritt produkt.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon: Se Forsiktighetsregler.
Tilberedning/Håndtering: Granulat: Følg bruksanvisning i pakningsvedlegget. Flasken ristes lett før bruk. 3 forskjellige doseringsskjeer følger med. Det anbefales at 1 toppet måleskje tas ut fra beholderen og at en plan overflate dras over toppen av skjeen. Dette gir følgende doser natriumfenylbutyrat: Liten hvit skje; 1,2 g, middels stor gul skje; 3,3 g eller stor blå skje; 9,7 g.
Administrering: Den totale daglige dosen bør deles i like store mengder og gis til hvert måltid/næringstilførsel (f.eks. 3 ganger daglig, eller 4-6 ganger daglig til små barn). Granulat: Oralt inntak: Skal blandes med fast føde (som potetmos eller eplemos) eller flytende føde (som vann, appelsin- eller eplejuice eller proteinfri morsmelkerstatning) og tas umiddelbart etter blanding. Via gastrostomisonde eller nasogastrisk sonde: Skal blandes med vann til det ikke er mer tørt granulat igjen (gir en melkehvit væske), og brukes umiddelbart etter blanding. Tabletter: Inntas oralt og skal tas sammen med store mengder vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet. Amming.

Forsiktighetsregler

Tabletter bør ikke brukes ved dysfagi pga. mulig risiko for øsofageal ulcerasjon. Preparatet bør brukes med forsiktighet ved lever- eller nyreinsuffisiens, da metabolisme og utskillelse involverer lever og nyrer. Serumkalium bør overvåkes under behandlingen, da renal utskillelse av fenylacetylglutamin kan forårsake kaliumtap via urinen. Selv under behandling kan akutt hyperammonemisk encefalopati oppstå. Preparatet anbefales ikke ved behandling av akutt hyperammonemi, som er en akuttmedisinsk tilstand. Natrium: Tablettene inneholder 2,7 mmol (62 mg) natrium pr. tablett, granulatet inneholder 5,4 mmol (124 mg) natrium pr. gram natriumfenylbutyrat, tilsv. hhv. 3% og 6% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Maks. anbefalt daglig dose inneholder 2,5 g natrium, tilsv. 124% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Dette bør vurderes ved kontrollert natriumdiett. Preparatet bør brukes med forsiktighet ved kongestiv hjertesvikt eller alvorlig nyreinsuffisiens, og ved kliniske tilstander der det foreligger natriumretensjon med ødemdannelse.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av probenecid kan påvirke renal utskillelse av det konjugerte produktet av natriumfenylbutyrat. Det er publisert rapporter om hyperammonemi indusert av haloperidol og valproat. Kortikosteroider kan forårsake nedbrytning av vevsproteiner og kan derfor øke plasmakonsentrasjonen av ammoniakk. Hyppigere overvåkning av plasmakonsentrasjonen av ammoniakk anbefales dersom disse legemidlene må brukes.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke fastslått. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet, dvs. effekter på embryo- og fosterutvikling. Prenatal eksponering av rotteavkom for fenylacetat (den aktive metabolitten av fenylbutyrat) ga lesjoner i kortikale pyramidale celler; dendrittutløperne var lengre og tynnere enn normalt og redusert i antall. Betydningen av disse dataene er ukjent, og preparatet er derfor kontraindisert ved graviditet. Effektiv prevensjon må benyttes av fertile kvinner.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent, preparatet er derfor kontraindisert ved amming. Når høye doser fenylacetat (190-474 mg/kg) ble gitt s.c. til rotteavkom, ble det sett redusert proliferasjon og økt tap av nevroner, samt reduksjon av myelin i CNS. Modning av cerebrale synapser var forsinket og antallet fungerende nerveterminaler i cerebrum redusert, noe som førte til hemmet vekst av hjernen.

 

Bivirkninger

I kliniske studier opplevde 56% av pasientene minst én bivirkning, og 78% av disse ble ansett for ikke å være relatert til preparatet. Bivirkningene omfatter hovedsakelig lidelser i kjønnsorganer og gastrointestinale sykdommer.

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi, leukocytose, leukopeni, trombocytopeni, trombocytose
Mindre vanlige Aplastisk anemi, ekkymose
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerte, dysgeusi, forstoppelse, kvalme, oppkast
Mindre vanlige Gastritt, pankreatitt, peptisk sår, rektal blødning
Hjerte
Vanlige Ødem
Mindre vanlige Arytmi
Hud
Vanlige Unormal kroppslukt, utslett
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanlige Amenoré, uregelmessig menstruasjon
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, synkope
Ukjent frekvens Et sannsynlig tilfelle av toksisk reaksjon på preparatet (450 mg/kg/døgn) er sett hos en anorektisk kvinnelig pasient på 18 år, som utviklet metabolsk encefalopati assosiert med laktacidose, alvorlig hypokalemi, pancytopeni, perifer nevropati og pankreatitt. Pasienten kom seg igjen etter en dosereduksjon med unntak av tilbakevendende episoder av pankreatitt, som til slutt førte til at behandlingen ble seponert.
Nyre/urinveier
Vanlige Renal tubulær acidose
Psykiske
Vanlige Depresjon, irritabilitet
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Alkalose, metabolsk acidose, redusert appetitt
Undersøkelser
Vanlige Redusert albumin i blod, redusert fosfat i blod, redusert kalium i blod, redusert totalprotein i blod, transaminasestigning i blod, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubinnivå i blod, økt fosfat i blod, økt klorid i blod, økt natrium i blod, økt urinsyre i blod, økt vekt

I kliniske studier opplevde 56% av pasientene minst én bivirkning, og 78% av disse ble ansett for ikke å være relatert til preparatet. Bivirkningene omfatter hovedsakelig lidelser i kjønnsorganer og gastrointestinale sykdommer.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Kjønnsorganer/bryst Amenoré, uregelmessig menstruasjon
Vanlige
Blod/lymfe Anemi, leukocytose, leukopeni, trombocytopeni, trombocytose
Gastrointestinale Abdominalsmerte, dysgeusi, forstoppelse, kvalme, oppkast
Hjerte Ødem
Hud Unormal kroppslukt, utslett
Nevrologiske Hodepine, synkope
Nyre/urinveier Renal tubulær acidose
Psykiske Depresjon, irritabilitet
Stoffskifte/ernæring Alkalose, metabolsk acidose, redusert appetitt
Undersøkelser Redusert albumin i blod, redusert fosfat i blod, redusert kalium i blod, redusert totalprotein i blod, transaminasestigning i blod, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubinnivå i blod, økt fosfat i blod, økt klorid i blod, økt natrium i blod, økt urinsyre i blod, økt vekt
Mindre vanlige
Blod/lymfe Aplastisk anemi, ekkymose
Gastrointestinale Gastritt, pankreatitt, peptisk sår, rektal blødning
Hjerte Arytmi
Ukjent frekvens
Nevrologiske Et sannsynlig tilfelle av toksisk reaksjon på preparatet (450 mg/kg/døgn) er sett hos en anorektisk kvinnelig pasient på 18 år, som utviklet metabolsk encefalopati assosiert med laktacidose, alvorlig hypokalemi, pancytopeni, perifer nevropati og pankreatitt. Pasienten kom seg igjen etter en dosereduksjon med unntak av tilbakevendende episoder av pankreatitt, som til slutt førte til at behandlingen ble seponert.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Symptomer på nevrotoksisitet er hovedsakelig somnolens, slapphet og svimmelhet. Mindre vanlige symptomer er forvirring, hodepine, dysgeusi, hypakusi, desorientering, svekket hukommelse og forverring av eksisterende nevropati. Ett tilfelle av overdosering oppstod hos et 5 måneder gammelt spedbarn, med en utilsiktet enkeltdose på 10 g (1370 mg/kg). Pasienten utviklet diaré, irritabilitet og metabolsk acidose med hypokalemi. Symptomene er i overensstemmelse med akkumulering av fenylacetat, som viser dosebegrensende nevrotoksisitet ved i.v. administrering av doser opptil 400 mg/kg/døgn.
Behandling: Behandlingen seponeres og støttende behandling startes. Hemodialyse eller peritoneal dialyse kan være gunstig.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Natriumfenylbutyrat reduserer forhøyede plasmakonsentrasjoner av ammoniakk og glutamin hos pasienter med ureasyklusforstyrrelser. Natriumfenylbutyrat er et prodrug som raskt metaboliseres til fenylacetat. Fenylacetat konjugeres med glutamin og danner fenylacetylglutamin som deretter utskilles via nyrene. Dette fungerer som en alternativ vei for utskillelse av overskuddsnitrogen.
Absorpsjon: Raskt under faste. Effekten av mat på absorpsjonen er ukjent.
Fordeling: Vd: 0,2 liter/kg.
Halveringstid: Eliminasjons t1/2 0,8 timer.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Cmax granulat/tablett 195/218 µg/ml. Tmax granulat/tablett 1/1,35 time ved inntak av en dose på 5 g.
Metabolisme: Fenylbutyrat oksideres til fenylacetat som konjugeres enzymatisk med glutamin og danner fenylacetylglutamin i lever og nyrer.
Utskillelse: Ca. 80-100% utskilles via nyrene innen 24 timer, i form av fenylacetylglutamin.

Oppbevaring og holdbarhet

Granulat: Oppbevares ved høyst 25°C. Tabletter: Oppbevares ved høyst 30°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Ammonaps, GRANULAT:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
940 mg/g 266 g (HDPE-flaske)
585393
H-resept
-
15161,70 C

Ammonaps, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
500 mg 250 stk. (HDPE-flaske)
431801
H-resept
-
8427,90 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 27.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.10.2020