Antineoplastisk middel.

L01X X01 (Amsakrin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

KONSENTRAT OG VÆSKE TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 75 mg/1,5 ml: Hvert sett inneh.: I) Konsentrat (1,5 ml): Amsakrin 75 mg, N,N-dimetylacetamid. II) Oppløsningsvæske (13,5 ml): Melkesyre, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Salvagebehandling av refraktær​/​tilbakevendt akutt myeloid leukemi (AML) hos voksne, i kombinasjon med andre kjemoterapeutiske midler.

Dosering

Behandling innledes av eller i samarbeid med lege med erfaring med cytostatikabehandling. Før oppstart kontrolleres serumkalium og korrigeres til >4 mEq​/​liter.
Induksjonsfase
Individuell dosering, avhengig av kombinasjonen med andre cytostatika. 300-650 mg​/​m2 pr. behandlingsperiode fordelt over 3-7 dager. Total dose pr. behandlingsperiode skal ikke overskride 750 mg​/​m2. For remisjon kan det være nødvendig med mer enn én behandlingsperiode. Under induksjonsfasen skal pasienten holdes under nøye observasjon og laboratorieovervåkning på sykehus. Transfusjoner av erytrocytter og blodplater samt andre fasiliteter for behandling av benmargssuppresjon skal være tilgjengelig. Serumkalium, EKG og lever- og nyrefunksjon kontrolleres regelmessig.
Konsoliderings- og vedlikeholdsfase
Sammenlignbare eller noe lavere doser i forhold til induksjonsfasen.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-​/​nyrefunksjon: Ved moderat eller alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon vurderes startdosereduksjon med ca. 20-30%. Etterfølgende dosejusteringer kan være nødvendig basert på klinisk toksisitet.
  • Barn: Ingen data.
  • Eldre: Ingen data.
Tilberedning​/​Håndtering Se SPC. Fortynnes i oppløsningsvæsken, deretter i minst 500 ml 5% glukoseoppløsning. Fortynnet oppløsning skal være klar og partikkelfri. Andre oppløsninger enn glukose kan ikke brukes. Kun glassprøyter kan brukes ved fjerning og overføring av konsentrerte oppløsninger. Hvis oppløsningen kommer i kontakt med øyne eller slimhinner, skyll godt med vann, og ved hudkontakt skyll umiddelbart grundig med såpe og vann. Hvis irritasjonen vedvarer etter vask, skal lege oppsøkes.
Administrering Administreres som i.v. infusjon over 1-2 timer. Ved doser ≥125 mg​/​m2 skal varigheten på infusjonen være minst 90 minutter. Ved ekstravasal administrering, skyll med en liten mengde glukose 50 mg/ml og kjøl ned kroppsdelen umiddelbart. Infusjonen stoppes, og startes i en annen vene.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig benmargssuppresjon som følge av cytostatika- eller strålebehandling. Amming.

Forsiktighetsregler

Skal kun brukes under streng kontroll av spesialisert onkolog, helst ved institusjoner med erfaring med denne typen behandlinger. Benmargssuppresjon: Kan gi alvorlig benmargssuppresjon, hyppige blodprøvekontroller er nødvendig. Infeksjoner og blødninger kan være dødelige. Administreres med forsiktighet og med ekstra kontroller ved allerede eksisterende benmargssuppresjon forårsaket av legemidler. Ved kraftig reduksjon i hvite blodceller eller blodplater kan avbrudd av behandling eller dosereduksjon være nødvendig. Fullstendige blodtellinger skal utføres regelmessig. Hjertefunksjon: Nøye overvåkning av hjerterytme for deteksjon av kardiotoksisitet er anbefalt. Hypokalemi gir økt risiko for ventrikkelflimmer. Normalt serumkalium minimaliserer risiko for utvikling av arytmi. Forbigående hypomagnesemi kan bidra til risiko for hjertearytmi. Korrigering av serummagnesium før administrering er anbefalt. Elektrolytter skal reevalueres hver dag før behandlingsstart. Hyperurikemi: Kan indusere hyperurikemi sekundært til hurtig lysering av neoplastiske celler. Grundig overvåkning av blodets urinsyrenivåer anbefales, spesielt mht. mulig påvirkning av nyrefunksjon. Profylaktisk reduksjon av urinsyrenivå kan vurderes før eller samtidig med behandling. Nedsatt lever-​/​nyrefunksjon: Toksisitet forsterkes av nedsatt lever- eller nyrefunksjon, forsiktighet tilrådes. Laboratorieevaluering av lever- og nyrefunksjon er nødvendig før (helst 24 timer før) og under administrering. Leverovervåkning skal inkludere serumbilirubin, ASAT, ALAT og alkalisk fosfatase. Porfyri: Amsakrin er mulig porfyrinogent. Tumorlysesyndrom: Evaluering før behandling anbefales hos de som er i risikogruppen, dvs. ved forhøyet urinsyre før behandling, nedsatt nyrefunksjon eller ved bruk av nefrotoksiske legemidler. Bilkjøring og bruk av maskiner: Forsiktighet anbefales.

Interaksjoner

Levende vaksiner skal unngås pga. nedsatt immunreaksjon på vaksinene. Bivirkninger kan forsterkes ved bruk av andre cytotoksiske midler. Amsakrin metaboliseres i stor grad, men det er ukjent hvilke enzymer og transportører som er involvert, og sterke enzymhemmere og -induktorer bør derfor unngås. Andre legemidler brukes med forsiktighet pga. manglende data.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrensede data. Mulig teratogent​/​reproduksjonstoksisk. Bruk frarådes, spesielt i 1. trimester. Nytte​/​risiko må vurderes, og pasienten informeres om potensiell fare for fosteret. Fertile kvinner og menn skal bruke sikker prevensjon under behandling og opptil hhv. 3 og 6 måneder etter behandling.
AmmingKontraindisert. Utskillelse i morsmelk er ukjent.
FertilitetBegrensede data. Mulig påvirkning av fertilitet hos kvinner.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Blødning og infeksjon, som følge av benmargshypoplasi eller aplasi, kan kreve intensiv støttebehandling med transfusjoner av røde celler, granulocytter eller blodplater og egnede antibiotika. Kraftig symptomatisk behandling kan være nødvendig ved alvorlig mukositt, oppkast eller diaré.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringSyntetisk akridinderivat med cytostatisk effekt.
VirkningsmekanismeIkke fullstendig klarlagt. Binder DNA og hemmer DNA-syntesen. Sterkt vevsirriterende. Celler under celledeling er 2-4 × mer sensitive enn celler i hvilefasen. Den dosebegrensede toksisiteten skyldes benmargssuppresjon, derfor er amsakrin spesielt egnet i behandlingen av akutt leukemi.
ProteinbindingCa. 97%.
FordelingVd: 70-110 liter​/​m2.
HalveringstidTofaset eliminasjon, endelig t1/2: 6-9 timer, økt ved nedsatt leverfunksjon. Plasmaclearance 200-300 ml/minutt​/​m2.
MetabolismeI stor grad i lever via oksidering etterfulgt av konjugering med glutation.
UtskillelseCa. 10% i uendret form i urin, resten som metabolitter i galle og urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Fortynnet oppløsning (blandet konsentrat og oppløsningsvæske, før ytterligere fortynning): Skal brukes umiddelbart til ytterligere fortynning. Holdbar i 48 timer ved 2-25°C. Ved oppbevaring i 24-48 timer skal den fortynnede oppløsningen fortynnes ytterligere og brukes umiddelbart. Infusjonsvæske, oppløsning: Holdbar i 48 timer ved 2-25°C. Holdbarhet av fortynnet oppløsning fra første fortynning og den videre fortynnede infusjonsvæsken er demonstrert i opptil 48 timer. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning er utført under aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser og refusjon

Amekrin, KONSENTRAT OG VÆSKE TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
75 mg/1,5 ml 6 sett (hettegl.)
048401

-

16 162,20 C

SPC (preparatomtale)

Amekrin KONSENTRAT OG VÆSKE TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 75 mg/1,5 ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

30.08.2018


Sist endret: 09.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)