Antineoplastisk middel.

L01X X01 (Amsakrin)KONSENTRAT OG VÆSKE TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 75 mg/1,5 ml: Hvert sett inneh.: I) Konsentrat (1,5 ml): Amsakrin 75 mg, N,N-dimetylacetamid. II) Oppløsningsvæske (13,5 ml): Melkesyre, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Salvagebehandling av refraktær/tilbakevendt akutt myeloid leukemi (AML) hos voksne, i kombinasjon med andre kjemoterapeutiske midler.

Dosering

Behandling innledes av eller i samarbeid med lege med erfaring med cytostatikabehandling. Før oppstart kontrolleres serumkalium og korrigeres til >4 mEq/liter.
Induksjonsfase: Individuell dosering, avhengig av kombinasjonen med andre cytostatika. 300-650 mg/m2 pr. behandlingsperiode fordelt over 3-7 dager. Total dose pr. behandlingsperiode skal ikke overskride 750 mg/m2. For remisjon kan det være nødvendig med mer enn én behandlingsperiode. Under induksjonsfasen skal pasienten holdes under nøye observasjon og laboratorieovervåkning på sykehus. Transfusjoner av erytrocytter og blodplater samt andre fasiliteter for behandling av benmargssuppresjon skal være tilgjengelig. Serumkalium, EKG og lever- og nyrefunksjon kontrolleres regelmessig.
Konsoliderings- og vedlikeholdsfase: Sammenlignbare eller noe lavere doser i forhold til induksjonsfasen.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ved moderat eller alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon vurderes startdosereduksjon med ca. 20-30%. Etterfølgende dosejusteringer kan være nødvendig basert på klinisk toksisitet. Barn: Ingen data. Eldre: Ingen data.
Tilberedning/Håndtering: Se SPC. Fortynnes i oppløsningsvæsken, deretter i minst 500 ml 5% glukoseoppløsning. Fortynnet oppløsning skal være klar og partikkelfri. Andre oppløsninger enn glukose kan ikke brukes. Kun glassprøyter kan brukes ved fjerning og overføring av konsentrerte oppløsninger. Hvis oppløsningen kommer i kontakt med øyne eller slimhinner, skyll godt med vann, og ved hudkontakt skyll umiddelbart grundig med såpe og vann. Hvis irritasjonen vedvarer etter vask, skal lege oppsøkes.
Administrering: Administreres som i.v. infusjon over 1-2 timer. Ved doser ≥125 mg/m2 skal varigheten på infusjonen være minst 90 minutter. Ved ekstravasal administrering, skyll med en liten mengde glukose 50 mg/ml og kjøl ned kroppsdelen umiddelbart. Infusjonen stoppes, og startes i en annen vene.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig benmargssuppresjon som følge av cytostatika- eller strålebehandling. Amming.

Forsiktighetsregler

Skal kun brukes under streng kontroll av spesialisert onkolog, helst ved institusjoner med erfaring med denne typen behandlinger. Benmargssuppresjon: Kan gi alvorlig benmargssuppresjon, hyppige blodprøvekontroller er nødvendig. Infeksjoner og blødninger kan være dødelige. Administreres med forsiktighet og med ekstra kontroller ved allerede eksisterende benmargssuppresjon forårsaket av legemidler. Ved kraftig reduksjon i hvite blodceller eller blodplater kan avbrudd av behandling eller dosereduksjon være nødvendig. Fullstendige blodtellinger skal utføres regelmessig. Hjertefunksjon: Nøye overvåkning av hjerterytme for deteksjon av kardiotoksisitet er anbefalt. Hypokalemi gir økt risiko for ventrikkelflimmer. Normalt serumkalium minimaliserer risiko for utvikling av arytmi. Forbigående hypomagnesemi kan bidra til risiko for hjertearytmi. Korrigering av serummagnesium før administrering er anbefalt. Elektrolytter skal reevalueres hver dag før behandlingsstart. Hyperurikemi: Kan indusere hyperurikemi sekundært til hurtig lysering av neoplastiske celler. Grundig overvåkning av blodets urinsyrenivåer anbefales, spesielt mht. mulig påvirkning av nyrefunksjon. Profylaktisk reduksjon av urinsyrenivå kan vurderes før eller samtidig med behandling. Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Toksisitet forsterkes av nedsatt lever- eller nyrefunksjon, forsiktighet tilrådes. Laboratorieevaluering av lever- og nyrefunksjon er nødvendig før (helst 24 timer før) og under administrering. Leverovervåkning skal inkludere serumbilirubin, ASAT, ALAT og alkalisk fosfatase. Porfyri: Amsakrin er mulig porfyrinogent. Tumorlysesyndrom: Evaluering før behandling anbefales hos de som er i risikogruppen, dvs. ved forhøyet urinsyre før behandling, nedsatt nyrefunksjon eller ved bruk av nefrotoksiske legemidler. Bilkjøring og bruk av maskiner: Forsiktighet anbefales.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Levende vaksiner skal unngås pga. nedsatt immunreaksjon på vaksinene. Bivirkninger kan forsterkes ved bruk av andre cytotoksiske midler. Amsakrin metaboliseres i stor grad, men det er ukjent hvilke enzymer og transportører som er involvert, og sterke enzymhemmere og -induktorer bør derfor unngås. Andre legemidler brukes med forsiktighet pga. manglende data.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data. Mulig teratogent/reproduksjonstoksisk. Bruk frarådes, spesielt i 1. trimester. Nytte/risiko må vurderes, og pasienten informeres om potensiell fare for fosteret. Fertile kvinner og menn skal bruke sikker prevensjon under behandling og opptil hhv. 3 og 6 måneder etter behandling.
Amming: Kontraindisert. Utskillelse i morsmelk er ukjent.
Fertilitet: Begrensede data. Mulig påvirkning av fertilitet hos kvinner.

 

Bivirkninger

Legen skal være oppmerksom på allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner, ødem, hudreaksjoner), gastrointestinale lidelser og epileptiske anfall (kan behandles iht. standardregime). Lokal nekrose kan forekomme ved ekstravasasjon. Irritasjon på injeksjonsstedet kan forhindres ved å fortynne amsakrin i et større volum med glukose 50 mg/ml oppløsning, og spre infusjonen over en større tidsperiode (minst 1 time). Alle som behandles med terapeutiske doser har benmargssuppresjon. De vanligste komplikasjonene er infeksjoner og blødninger. Laveste nivå av leukocytter forekommer på dag 5-12, vanligvis er nivået normalisert på dag 25. Hemmingen av trombocytter er tilsvarende.
Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Blødning, pancytopeni, trombocytopeni
Sjeldne Anemi, granulocytopeni, leukopeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, diaré, kvalme, oppkast (mild til moderat), stomatitt1
Vanlige Gastrointestinal blødning
Generelle
Svært vanlige Flebitt på infusjonsstedet
Vanlige Dermatitt (relatert til infusjonskonsentrasjonen), feber, irritasjon på injeksjonsstedet, nekrose
Hjerte
Vanlige Arytmi, hjertetoksisitet, kongestiv hjertesvikt2
Sjeldne Atrieflimmer, bradykardi, kardiomyopati, redusert ejeksjonsfraksjon, sinustakykardi, unormalt EKG, ventrikkelarytmi, ventrikkelflimmer (dødelig eller livstruende, vanligvis ved hypokalemi)
Hud
Svært vanlige Purpura
Vanlige Alopesi, urticaria, utslett
Immunsystemet
Sjeldne Anafylaktisk reaksjon, overfølsomhet, ødem
Infeksiøse
Vanlige Infeksjon
Kar
Svært vanlige Hypotensjon
Lever/galle
Vanlige Gulsott, hepatitt, nedsatt leverfunksjon
Luftveier
Vanlige Dyspné
Nevrologiske
Vanlige Generaliserte tonisk-kloniske anfall (noen ganger med hypokalemi)
Sjeldne Hodepine, hypoestesi, perifer nevropati, svimmelhet
Nyre/urinveier
Vanlige Hematuri
Sjeldne Akutt nyresvikt, anuri, proteinuri
Psykiske
Vanlige Affektlabilitet
Sjeldne Forvirring, letargi
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Hypokalemi
Sjeldne Redusert vekt, økt vekt
Ukjent frekvens Hyperurikemi
Undersøkelser
Svært vanlige Økte leverenzymer
Sjeldne Økt bilirubin, karbamid, ALP og kreatinin i blod
Øye
Sjeldne Synsforstyrrelse

1Munnhuleslimhinner og fordøyelseskanalen er ofte påvirket, med alvorlighetsgrad fra mild til livstruende. Hele den orale slimhinnen kan påvirkes, og tilheling tar flere uker.

2Spesielt hos barn forhåndsbehandlet med antrasykliner.

Legen skal være oppmerksom på allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner, ødem, hudreaksjoner), gastrointestinale lidelser og epileptiske anfall (kan behandles iht. standardregime). Lokal nekrose kan forekomme ved ekstravasasjon. Irritasjon på injeksjonsstedet kan forhindres ved å fortynne amsakrin i et større volum med glukose 50 mg/ml oppløsning, og spre infusjonen over en større tidsperiode (minst 1 time). Alle som behandles med terapeutiske doser har benmargssuppresjon. De vanligste komplikasjonene er infeksjoner og blødninger. Laveste nivå av leukocytter forekommer på dag 5-12, vanligvis er nivået normalisert på dag 25. Hemmingen av trombocytter er tilsvarende.
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, kvalme, oppkast (mild til moderat), stomatitt1
Generelle Flebitt på infusjonsstedet
Hud Purpura
Kar Hypotensjon
Undersøkelser Økte leverenzymer
Vanlige
Blod/lymfe Blødning, pancytopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Gastrointestinal blødning
Generelle Dermatitt (relatert til infusjonskonsentrasjonen), feber, irritasjon på injeksjonsstedet, nekrose
Hjerte Arytmi, hjertetoksisitet, kongestiv hjertesvikt2
Hud Alopesi, urticaria, utslett
Infeksiøse Infeksjon
Lever/galle Gulsott, hepatitt, nedsatt leverfunksjon
Luftveier Dyspné
Nevrologiske Generaliserte tonisk-kloniske anfall (noen ganger med hypokalemi)
Nyre/urinveier Hematuri
Psykiske Affektlabilitet
Stoffskifte/ernæring Hypokalemi
Sjeldne
Blod/lymfe Anemi, granulocytopeni, leukopeni
Hjerte Atrieflimmer, bradykardi, kardiomyopati, redusert ejeksjonsfraksjon, sinustakykardi, unormalt EKG, ventrikkelarytmi, ventrikkelflimmer (dødelig eller livstruende, vanligvis ved hypokalemi)
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, overfølsomhet, ødem
Nevrologiske Hodepine, hypoestesi, perifer nevropati, svimmelhet
Nyre/urinveier Akutt nyresvikt, anuri, proteinuri
Psykiske Forvirring, letargi
Stoffskifte/ernæring Redusert vekt, økt vekt
Undersøkelser Økt bilirubin, karbamid, ALP og kreatinin i blod
Øye Synsforstyrrelse
Ukjent frekvens
Stoffskifte/ernæring Hyperurikemi

1Munnhuleslimhinner og fordøyelseskanalen er ofte påvirket, med alvorlighetsgrad fra mild til livstruende. Hele den orale slimhinnen kan påvirkes, og tilheling tar flere uker.

2Spesielt hos barn forhåndsbehandlet med antrasykliner.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Blødning og infeksjon, som følge av benmargshypoplasi eller aplasi, kan kreve intensiv støttebehandling med transfusjoner av røde celler, granulocytter eller blodplater og egnede antibiotika. Kraftig symptomatisk behandling kan være nødvendig ved alvorlig mukositt, oppkast eller diaré.

Egenskaper

Klassifisering: Syntetisk akridinderivat med cytostatisk effekt.
Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig klarlagt. Binder DNA og hemmer DNA-syntesen. Sterkt vevsirriterende. Celler under celledeling er 2-4 × mer sensitive enn celler i hvilefasen. Den dosebegrensede toksisiteten skyldes benmargssuppresjon, derfor er amsakrin spesielt egnet i behandlingen av akutt leukemi.
Proteinbinding: Ca. 97%.
Fordeling: Vd: 70-110 liter/m2.
Halveringstid: Tofaset eliminasjon, endelig t1/2: 6-9 timer, økt ved nedsatt leverfunksjon. Plasmaclearance 200-300 ml/minutt/m2.
Metabolisme: I stor grad i lever via oksidering etterfulgt av konjugering med glutation.
Utskillelse: Ca. 10% i uendret form i urin, resten som metabolitter i galle og urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Fortynnet oppløsning (blandet konsentrat og oppløsningsvæske, før ytterligere fortynning): Skal brukes umiddelbart til ytterligere fortynning. Holdbar i 48 timer ved 2-25°C. Ved oppbevaring i 24-48 timer skal den fortynnede oppløsningen fortynnes ytterligere og brukes umiddelbart. Infusjonsvæske, oppløsning: Holdbar i 48 timer ved 2-25°C. Holdbarhet av fortynnet oppløsning fra første fortynning og den videre fortynnede infusjonsvæsken er demonstrert i opptil 48 timer. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning er utført under aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Amekrin, KONSENTRAT OG VÆSKE TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
75 mg/1,5 ml 6 sett (hettegl.)
048401
-
-
13842,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.08.2018