Antidiabetikum.

A10B B12 (Glimepirid)TABLETTER 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg: Hver tablett inneh.: Glimepirid 1 mg, resp. 2 mg, 3 mg og 4 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 1 mg: Rødt jernoksid (E 172). 2 mg: Gult jernoksid (E 172), indigotin (E 132). 3 mg: Gult jernoksid (E 172). 4 mg: Indigotin (E 132).


Indikasjoner

Diabetes mellitus type 2 der kostregulering, fysisk aktivitet eller vektreduksjon alene ikke er tilstrekkelig.

Dosering

Det er viktig å avvente effekten av kostbehandling før tablettbehandling påbegynnes. Individuell dosering er nødvendig for å unngå hypoglykemi. Doseres 1 gang daglig.
Initialdose og dosetitrering: 1 mg 1 gang daglig. Ved behov økes dosen med 1 mg med 1-2 ukers mellomrom. Normalt doseområde er 1-4 mg. Hos enkelte kan økning til 6 mg ytterligere forbedre metabolsk kontroll. Ved terapisvikt med 4 mg daglig bør en først overveie bytte til insulin, alternativt kombinasjonsbehandling med insulin eller andre perorale antidiabetika. Ved samtidig insulinbehandling skal glimepiriddosen opprettholdes, mens insulinbehandling starter med en lav dose og titreres opp under nøye medisinsk overvåkning. For pasienter som ikke er tilstrekkelig kontrollert med maks. dose metformin, kan kombinasjonsbehandling med glimepirid initieres. Mens metformindosen beholdes, starter en opp med en lav dose glimepirid som titreres opptil daglig maks. dose under nøye medisinsk kontroll.
Omstilling fra andre perorale antidiabetika: Ta hensyn til styrken og halveringstiden til det tidligere preparatet. Anbefalt startdose er 1 mg pr. dag. Ved behov økes dosen med 1 mg med et intervall på ca. 1-2 uker.
Glemt dose: Ved glemt dose tas ikke en høyere dose senere.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Se Kontraindikasjoner. Barn og ungdom <18 år: Bruk anbefales ikke pga. utilstrekkelige sikkerhets- og effektdata.
Administrering: Dosen bør tas umiddelbart før eller til en solid frokost (dagens første hovedmåltid). Svelges sammen med minst et 1/2 glass vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for glimepirid, andre sulfonylureapreparater, sulfonamider eller noen av hjelpestoffene, diabetes mellitus type 1, diabetisk koma, ketoacidose, alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon er det nødvendig med overgang til insulin.

Forsiktighetsregler

Hypoglykemi kan gjenoppstå til tross for vellykket initial behandling. Ved alvorlig hypoglykemi eller hypoglykemi som varer lenge, som bare midlertidig kontrolleres ved tilførsel av vanlig mengde sukker, er det nødvendig med øyeblikkelig medisinsk behandling og i noen tilfeller sykehusinnleggelse. Behandling med glimepirid krever regelmessige målinger av glukose i blod og urin. I tillegg anbefales bestemmelser av HbA1c. Regelmessig kontroll av blod (spesielt leukocytter og trombocytter) og leverfunksjon er nødvendig. Ved stress-situasjoner kan midlertidig overgang til insulin være nødvendig. Forsiktighet ved bilkjøring, ved dosejustering eller omstilling, inntil kontroll nås. Behandling med sulfonylureapreparater til pasienter med G6PD-mangel gi hemolytisk anemi, og det må utvises forsiktighet. Alternativt bør et ikke-sulfonylureapreparat vurderes. Inneholder laktosemonohydrat og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Glimepirid metaboliseres via CYP2C9. Metabolismen påvirkes av samtidig administrerte legemidler som induserer eller hemmer CYP2C9. Økt blodsukkersenkende effekt (ev. hypoglykemi), kan oppstå ved samtidig bruk av følgende: Fenylbutazon, azapropazon, oksyfenbutazon, insulin og andre perorale antidiabetika, salisylater og p-aminosalisylsyre, anabole steroider og androgener, kloramfenikol, visse langtidsvirkende sulfonamider, tetrasykliner, kinolonantibiotika, klaritromycin, kumarinantikoagulantia, fenfluramin, disopyramid, fibrater, ACE-hemmere, fluoksetin, MAO-hemmere, allopurinol, probenecid, sulfinpyrazon, sympatolytika, syklofosfamid, trofosfamid, ifosfamider, mikonazol, flukonazol, pentoksifyllin (høye doser parenteralt), tritoqualin. Nedsatt blodsukkersenkende effekt og derved økning av blodsukkernivået er sett ved samtidig inntak av følgende: Østrogener og progestogener, saluretika, tiaziddiuretika, tyreomimetika, glukokortikoider, fentiazinderivat, klorpromazin, adrenalin og sympatomimetika, nikotinsyre (høye doser) og nikotinsyrederivat, laksantia (langtidsbruk), fenytoin, diazoksid, glukagon, barbiturater og rifampicin, acetazolamid. H2-antagonister, betablokkere, klonidin og reserpin kan gi forsterket eller forminsket blodsukkersenkende effekt. Tegn på adrenerg motregulering av hypoglykemi kan reduseres eller bli borte ved samtidig inntak av sympatolytika. Alkohol kan forsterke eller forminske den blodsukkersenkende effekt på en uforutsigbar måte. Glimepirid kan enten forsterke eller forminske effekten av kumarinderivater. Kolesevelam bindes til glimepirid og reduserer absorpsjon av glimepirid. Glimepirid bør derfor administreres minst 4 timer før kolesevelam.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bør ikke benyttes. Hvis pasienten planlegger å bli gravid eller ved bekreftet graviditet, bør behandling straks endres til insulinbehandling.
Amming: Bør ikke brukes pga. mulig utskillelse i melk som kan gi risiko for hypoglykemi hos diende spedbarn.
Fertilitet: Ingen data.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Sjeldne Agranulocytose1, erytropeni1, granulocytopeni1, hemolytisk anemi1, leukopeni1, pancytopeni1, trombocytopeni1
Ukjent frekvens Alvorlig trombocytopeni (platetall <10 000/µl), trombocytopenisk purpura
Gastrointestinale
Sjeldne Dysgeusi
Svært sjeldne Abdominal distensjon, abdominalt ubehag, diaré, kvalme, magesmerte, oppkast
Hud
Sjeldne Alopesi
Ukjent frekvens Overfølsomhetsreaksjoner i huden (som pruritus, utslett, urticaria og fotosensitivitet)
Immunsystemet
Svært sjeldne Leukocytoklastisk vaskulitt, milde overfølsomhetsreaksjoner (som kan utvikle seg til alvorlige reaksjoner med dyspné, blodtrykksfall og noen ganger sjokk)
Ukjent frekvens Kryssallergi med sulfonylurea, sulfonamider eller derivater av disse
Lever/galle
Svært sjeldne Hepatitt, leversvikt, unormal leverfunksjon (f.eks. kolestase og gulsott)
Ukjent frekvens Økte leverenzymer
Stoffskifte/ernæring
Sjeldne Hypoglykemi (de fleste reaksjonene oppstår umiddelbart, kan være alvorlige og er ikke alltid enkle å korrigere)
Undersøkelser
Sjeldne Økt vekt
Svært sjeldne Redusert natrium i blod
Øye
Ukjent frekvens Forbigående synsforstyrrelser (spesielt ved behandlingens begynnelse, pga. forandringer i blodglukoseverdiene)
Frekvens Bivirkning
Sjeldne
Blod/lymfe Agranulocytose1, erytropeni1, granulocytopeni1, hemolytisk anemi1, leukopeni1, pancytopeni1, trombocytopeni1
Gastrointestinale Dysgeusi
Hud Alopesi
Stoffskifte/ernæring Hypoglykemi (de fleste reaksjonene oppstår umiddelbart, kan være alvorlige og er ikke alltid enkle å korrigere)
Undersøkelser Økt vekt
Svært sjeldne
Gastrointestinale Abdominal distensjon, abdominalt ubehag, diaré, kvalme, magesmerte, oppkast
Immunsystemet Leukocytoklastisk vaskulitt, milde overfølsomhetsreaksjoner (som kan utvikle seg til alvorlige reaksjoner med dyspné, blodtrykksfall og noen ganger sjokk)
Lever/galle Hepatitt, leversvikt, unormal leverfunksjon (f.eks. kolestase og gulsott)
Undersøkelser Redusert natrium i blod
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Alvorlig trombocytopeni (platetall <10 000/µl), trombocytopenisk purpura
Hud Overfølsomhetsreaksjoner i huden (som pruritus, utslett, urticaria og fotosensitivitet)
Immunsystemet Kryssallergi med sulfonylurea, sulfonamider eller derivater av disse
Lever/galle Økte leverenzymer
Øye Forbigående synsforstyrrelser (spesielt ved behandlingens begynnelse, pga. forandringer i blodglukoseverdiene)

1Vanligvis reversibel ved seponering.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hovedsakelig stimulering av insulinfrigjøring fra betacellene i pankreas.
Absorpsjon: Fullstendig. Tmax ca. 21/2 time.
Proteinbinding: >99%.
Fordeling: Meget lavt Vd.
Halveringstid: 5-8 timer.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Gjennomsnittlig 0,3 μg/ml ved gjentatt dosering av 4 mg daglig.
Metabolisme: I lever til hydroksy- og karboksyderivater.
Utskillelse: 58% gjenfinnes i urinen og 35% i feces.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Amaryl, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1 mg 90 stk. (blister)
091751
Blå resept
Byttegruppe
65,80 (trinnpris 65,80) C
2 mg 90 stk. (blister)
091769
Blå resept
Byttegruppe
102,60 (trinnpris 102,60) C
3 mg 90 stk. (blister)
097881
Blå resept
Byttegruppe
133,30 (trinnpris 133,30) C
4 mg 90 stk. (blister)
004586
Blå resept
Byttegruppe
161,90 (trinnpris 161,90) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.09.2018