Alimta

Lilly


Folsyreanalog.

L01B A04 (Pemetreksed)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg og 500 mg: 1 hetteglass inneh.: Pemetrekseddinatrium tilsv. pemetreksed 100 mg, resp. 500 mg, mannitol, saltsyre, natriumhydroksid.


Indikasjoner

Malignt pleuralt mesoteliom: Pemetreksed i kombinasjon med cisplatin er indisert til behandling av kjemoterapi-naive pasienter med ikke-resecerbar malignt pleuralt mesoteliom. Ikke-småcellet lungekreft: Pemetreksed i kombinasjon med cisplatin er indisert som førstelinjebehandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft, annet enn predominant plateepitelhistologi. Pemetreksed er indisert som monoterapi for vedlikeholdsbehandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft annet enn predominant plateepitelhistologi hos pasienter med sykdom som ikke har vist progresjon umiddelbart etter platinabasert kjemoterapi. Pemetreksed er indisert som monoterapi til andrelinjebehandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft annet enn predominant plateepitelhistologi.

Dosering

Pemetreksed skal bare administreres under veiledning av lege som har erfaring med kjemoterapi mot kreft.
Pemetreksed i kombinasjon med cisplatin: Anbefalt pemetrekseddose er 500 mg/m2 kroppsoverflate (BSA), gitt som i.v. infusjon i løpet av 10 minutter på dag 1 i hver 21 dagers kur. Anbefalt cisplatindose er 75 mg/m2 kroppsoverflate infundert i løpet av 2 timer ca. 30 minutter etter at pemetreksedinfusjonen er avsluttet på dag 1 i hver 21 dagers kur. Pasienten skal gis adekvat antiemetisk behandling og passende hydrering før og/eller etter cisplatinbehandling (se også preparatomtalen for cisplatin for nøyaktig doseringsanvisning).
Pemetreksed monoterapi: Anbefalt pemetrekseddose til pasienter som behandles for ikke-småcellet lungekreft etter tidligere kjemoterapi er 500 mg/m2 kroppsoverflate, gitt som i.v. infusjon i løpet av 10 minutter på dag 1 i hver 21 dagers kur.
Premedisinering: For å redusere insidens og alvorlighetsgrad av hudreaksjoner bør et kortikosteroid gis dagen før, samme dagen, samt dagen etter pemetreksedadministrering. Kortikosteroidet bør være ekvivalent med deksametason 4 mg gitt oralt 2 ganger daglig. For å redusere toksisiteten må pasienten også gis vitamintilskudd. Pasienten må få oral folsyre eller et multivitamin som inneholder folsyre (350-1000 μg) daglig. Minst 5 folsyredoser skal tas i løpet av de siste 7 dagene før 1. pemetrekseddose, og doseringen skal fortsette gjennom hele behandlingskuren og i 21 dager etter siste pemetrekseddose. Pasienten skal også gis en i.m. vitamin B12-injeksjon (1000 μg) i løpet av den uken som går forut for første pemetrekseddose, samt ved hver 3. kur deretter. Etterfølgende vitamin B12-injeksjoner kan gis på samme dag som pemetreksed.
Overvåkning: Pasienten bør overvåkes før hver pemetrekseddose vha. full blodcelletelling, inkl. differensialtelling av hvite blodlegemer (WCC) og trombocytter. Før hver omgang kjemoterapi skal det tas prøver for blodkjemi for vurdering av nyre- og leverfunksjon. Før hver ny omgang med kjemoterapi skal pasienten ha følgende: ANC bør være ≥1500 celler/mm3 og blodplater bør være ≥100 000 celler/mm3. ClCR må være ≥45 ml/minutt. Totalt bilirubin bør være ≤1,5 × øvre normalgrense (ULN). Alkalisk fosfatase (AP), ASAT (SGOT) og ALAT (SGPT) bør være ≤3 × ULN. Alkalisk fosfatase, ASAT og ALAT ≤5 × ULN er akseptabelt hvis leveren er tumorinvolvert.
Dosejusteringer: Ved start av påfølgende syklus bør dosejusteringer være basert på hematologisk nadir eller maks. ikke-hematologisk toksisitet fra foregående behandlingssyklus. Behandlingen kan utsettes for at pasienten skal få tilstrekkelig tid til å komme seg. Etter restitusjon bør pasienten behandles på nytt iht. tabell 1-3:
Tabell 1: Dosejusteringstabell for pemetreksed (monoterapi eller i kombinasjon) og cisplatin:

Hematologisk toksisitet

 

Nadir ANC <500/mm3 og nadir
trombocyttall ≥50 000/mm3

75% av forutgående dose
(både pemetreksed og cisplatin)

Nadir trombocyttall
<50 000/mm3 uansett nadir ANC

75% av forutgående dose
(både pemetreksed og cisplatin)

Nadir blodplatetall
<50 000/mm3 med blødning,
uansett nadir ANC

50% av forutgående dose
(både pemetreksed og cisplatin)

Hvis pasienten utvikler ikke-hematologisk toksisitet ≥grad 3 (G3) (unntatt nevrotoksisitet), bør pemetreksed holdes tilbake inntil det har gått over eller det er på samme nivå som før behandlingen startet. Behandling bør startes opp igjen iht. tabell 2.
Tabell 2: Dosejusteringstabell for pemetreksed (monoterapi eller i kombinasjon) og cisplatin:

Ikke-hematologisk
toksisitet

Pemetreksed (mg/m2)

Cisplatin (mg/m2)

Enhver G3- eller G4-toksisitet, unntatt mukositt

75% av forutgående dose

75% av forutgående dose

Enhver diaré som trenger sykehusinnleggelse (uansett grad) eller G3- eller G4-diaré

75% av forutgående dose

75% av forutgående dose

G3- eller G4-mukositt

50% av forutgående dose

100% av forutgående dose

Dersom nevrotoksisitet foreligger følges dosejusteringsanbefalinger for pemetreksed og cisplatin oppgitt i tabell 3. Pasienten bør avslutte behandlingen hvis G3- eller G4-nevrotoksisitet foreligger.
Tabell 3: Dosejusteringstabell for pemetreksed (monoterapi eller i kombinasjon) og cisplatin ved nevrotoksisitet:

CTC-grad

Pemetreksed (mg/m2)

Cisplatin (mg/m2)

0-1

100% av forutgående dose

100% av forutgående dose

2

100% av forutgående dose

50% av forutgående dose

Behandling bør avsluttes hvis en pasient utsettes for hematologisk eller ikke-hematologisk toksisitet G3 eller G4 etter 2 dosereduksjoner eller umiddelbart etter observasjon av G3- eller G4-nevrotoksisitet.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Sammenheng mellom ASAT, ALAT eller total bilirubin og pemetrekseds farmakokinetikk er ikke påvist. Pasienter med bilirubin >1,5 × ULN og/eller transaminase >3 × ULN (i fravær av levermetastaser) eller >5 × ULN (med levermetastaser), er ikke spesifikt undersøkt. Nedsatt nyrefunksjon: Pemetreksed elimineres hovedsakelig uendret ved utskillelse gjennom nyrene. Det er ikke sett behov for dosejusteringer ved ClCR ≥45 ml/minutt, andre enn de som anbefales for alle pasienter. Det foreligger ikke tilstrekkelig data mht. ClCR <45 ml/minutt, og pemetreksed anbefales derfor ikke til disse pasientene. Barn og ungdom: Ikke relevant. Eldre (>65 år): Det er ikke påkrevd med andre dosejusteringer enn de som anbefales for alle pasienter.
Tilberedning/Håndtering: For rekonstituering og fortynning, se pakningsvedlegget. Fysisk uforlikelig med oppløsningsvæsker som inneholder kalsium, deriblant Ringer-laktat og Ringers væske. Ettersom det ikke er gjort andre forlikelighetsstudier, skal ikke Alimta blandes med andre legemidler.
Administrering: Gis som i.v. infusjon i løpet av 10 minutter på dag 1 i hver 21-dagers kur, se ovenfor.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming. Samtidig vaksinering mot gulfeber.

Forsiktighetsregler

Benmargsfunksjon: Pemetreksed kan undertrykke benmargsfunksjonen uttrykt ved nøytropeni, trombocytopeni og anemi (eller pancytopeni). Benmargssuppresjon er vanligvis den dosebegrensende toksisiteten. Pasienten bør overvåkes for myelosuppresjon under behandlingen (se Dosering). Forbehandling med folsyre og vitamin B12: Det er påvist lavere toksisitet og reduksjon av hematologisk og ikke-hematologisk G3- og G4-toksisitet, slik som nøytropeni, febril nøytropeni og infeksjon med G3/4-nøytropeni, når det ble gitt forbehandling med folsyre og vitamin B12. Hudreaksjoner: Er rapportert hos pasienter som ikke har fått forbehandling med et kortikosteroid. Nyrefunksjon: Pasienter med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 45-79 ml/minutt), bør ikke bruke NSAID, som ibuprofen og ASA (>1,3 g daglig), 2 dager før, samme dag og 2 dager etter pemetreksedbehandling. Pasienter med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon som vurderes for pemetreksedbehandling bør seponere NSAID med lang t1/2 i minst 5 dager før, på samme dag og i minst 2 dager etter pemetreksedadministreringen. Alvorlige nyreproblemer, inkl. akutt nyresvikt, er rapportert med pemetreksed alene eller sammen med andre kjemoterapeutiske midler. Mange av pasientene der dette oppsto hadde underliggende risikofaktorer for utvikling av nyreproblemer, inkl. dehydrering eller allerede eksisterende hypertensjon eller diabetes. Nefrogen diabetes insipidus og renal tubulær nekrose er rapportert med pemetreksed alene eller sammen med andre kjemoterapeutiske midler. Pasienten bør kontrolleres regelmessig for akutt tubulær nekrose, nedsatt nyrefunksjon og tegn/symptomer på nefrogen diabetes insipidus (f.eks. hypernatremi). Pleuravæske: Effekten av pleuravæske, slik som pleuraeffusjon eller ascites, er ikke fullstendig kjent. Tapping av pleuravæsken før pemetreksedbehandling bør vurderes, men er ikke nødvendig. Dehydrering: Det er sett alvorlig dehydrering pga. gastrointestinale bivirkninger av pemetreksed når det gis sammen med cisplatin. Pasientene bør derfor få adekvat kvalmestillende behandling og passende hydrering før og/eller etter behandling. Alvorlige kardiovaskulære og cerebrovaskulære hendelser: Tilfeller (mindre vanlig) er sett, se Bivirkninger. Samtidig vaksinering: Se Interaksjoner. Kjønnsmodne menn: Pemetreksed kan gi genetisk skadelige effekter, se Graviditet, amming og fertilitet. Strålingspneumonitt: Tilfeller av strålingspneumonitt er rapportert hos pasienter som er strålebehandlet før, under eller etter pemetreksedbehandling. Det bør utvises særlig forsiktighet hos disse pasientene ved bruk av andre strålesensitiserende midler. Strålingsinduserte hudreaksjoner (radiation recall): Tilfeller av oppblussing av radiation recall er rapportert hos pasienter som fikk strålebehandling uker eller år tidligere. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. 100 mg hetteglass og ca. 54 mg natrium pr. 500 mg hetteglass, tilsv. ca. 2,7% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av nyretoksiske legemidler (f.eks. aminoglykosider, loop-diuretika, platinaforbindelser, ciklosporin) kan gi nedsatt pemetreksedclearance. Kombinasjonen bør brukes med forsiktighet. ClCR bør om nødvendig overvåkes nøye. Samtidig bruk av legemidler som utskilles tubulært (f.eks. probenecid, penicillin) kan føre til nedsatt pemetreksedclearance. Det bør utvises forsiktighet ved kombinasjon med pemetreksed. Om nødvendig bør ClCR overvåkes nøye. Ved normal nyrefunksjon (ClCR ≥80 ml/minutt), kan høye doser av NSAID, som ibuprofen >1600 mg/dag, og høydose ASA (≥1,3 g/dag) redusere pemetreksedelimineringen og som en konsekvens, øke faren for bivirkninger. Forsiktighet anbefales derfor ved samtidig bruk av høye doser NSAID eller høye doser ASA, til pasienter med normal nyrefunksjon. Ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 45-79 ml/minutt) bør samtidig bruk av NSAID (f.eks. ibuprofen) eller høye doser ASA unngås 2 dager før, samme dag og 2 dager etter pemetreksedbehandlingen, og NSAID med lengre halveringstider (f.eks. piroksikam eller rofekoksib) bør seponeres minst 5 dager før, samme dag og minst 2 dager etter at pemetreksed tas. Dersom samtidig bruk av NSAID er nødvendig, bør pasienten følges nøye mht. toksisitet, spesielt myelosuppresjon og gastrointestinal toksisitet. Pemetreksed gjennomgår begrenset levermetabolisme. Resultater fra in vitro-studier viser at pemetreksed ikke kan antas å forårsake klinisk signifikant hemming av metabolsk clearance av legemidler som metaboliseres ved CYP3A, CYP2D6, CYP2C9, og CYP1A2. Antikoagulasjonsbehandling forekommer ofte pga. økt risiko for trombose hos kreftpasienter. Høy intraindividuell variabilitet for koagulasjonsstatus i løpet av sykdommen og muligheten for interaksjon mellom orale antikoagulantika og anticancer kjemoterapi, krever at INR overvåkes oftere dersom det besluttes å gi pasienten antikoagulasjonsbehandling. Vaksiner: Det er vanlig at kreftpasienter er immunsupprimerte. Samtidig bruk av/vaksinering med levende, svekkede (hemmede) vaksiner anbefales derfor ikke (unntatt gulfeber hvor samtidig bruk er kontraindisert) pga. fare for systemisk, muligens dødelig, sykdom. Risikoen øker hos personer som allerede er immunsupprimert av underliggende sykdom. Bruk deaktivert vaksine dersom slik finnes (poliomyelitt).

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Erfaring mangler. Pemetreksed mistenkes imidlertid å forårsake alvorlige fosterskader dersom det gis under graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Pemetreksed bør ikke brukes ved graviditet dersom det ikke er strengt nødvendig, etter nøye vurdering av morens behov og risikoen for fosteret. Fertile kvinner må benytte sikker prevensjon under behandling.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Bivirkninger hos barn som ammes kan ikke utelukkes. Amming må avsluttes under behandlingen.
Fertilitet: Pemetreksed kan forårsake irreversibel sterilitet og menn bør gis råd om å oppsøke veiledning vedrørende oppbevaring av sæd før behandlingsstart. Kjønnsmodne menn frarådes å få barn i løpet behandlingen og opptil 6 måneder etterpå. Bruk av prevensjon eller avholdenhet er anbefalt.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeLeukopeni, nøytropeni, redusert hemoglobin
VanligeFebril nøytropeni, redusert blodplatetall
Mindre vanligePancytopeni
SjeldneAutoimmun hemolytisk anemi
Gastrointestinale
Svært vanligeAnoreksi, diaré, kvalme, oppkast, stomatitt
VanligeAbdominalsmerte, dyspepsi, forstoppelse
Mindre vanligeGastrointestinal blødning, intestinal perforasjon, kolitt (kun i kombinasjon med cisplatin), rektal blødning, øsofagitt
Generelle
Svært vanligeFatigue
VanligeBrystsmerte, feber, mukositt, smerte, ødem
Hjerte
VanligeArytmi, hjertesvikt
Mindre vanligeAngina pectoris, hjerteinfarkt, koronararteriesykdom, supraventrikulær arytmi
Hud
Svært vanligeHudeksfoliasjon, utslett
VanligeAlopesi, erythema multiforme, hyperpigmentering av hud, kløe, urticaria
SjeldneErytem
Svært sjeldneBulløs dermatitt, dermatitt, eksem, ervervet epidermolysis bullosa, erytematøst ødem (primært i underekstremiteter), pemfigoid, prurigo, pseudocellulitt, Stevens-Johnsons syndrom1, toksisk epidermal nekrolyse1
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhet
SjeldneAnafylaktisk sjokk
Infeksiøse
Svært vanligeFaryngitt, infeksjon (med eller uten nøytropeni)
VanligeSepsis1
Svært sjeldneDermo-hypodermitt
Kar
Mindre vanligePerifer iskemi (ga i noen tilfeller nekrose i ekstremitet)
Lever/galle
VanligeØkt ALAT, økt ASAT
SjeldneHepatitt
Luftveier
Mindre vanligeInterstitiell pneumonitt (med respiratorisk svikt)1, lungeembolisme
Nevrologiske
VanligeDysgeusi, perifer motorisk nevropati, perifer sensorisk nevropati, svimmelhet
Mindre vanligeCerebrovaskulær hendelse, intrakraniell blødning, iskemisk hjerneslag
Nyre/urinveier
Svært vanligeRedusert kreatininclearance, økt kreatinin i blod (kun i kombinasjon med cisplatin)
VanligeNyresvikt, redusert GFR
Ukjent frekvensNefrogen diabetes insipidus, renal tubulær nekrose
Skader/komplikasjoner
Mindre vanligeStrålingspneumonitt, strålingsøsofagitt
SjeldneRadiation recall
Stoffskifte/ernæring
VanligeDehydrering
Undersøkelser
VanligeØkt γ-GT
Øye
VanligeKeratokonjunktivitt sicca, konjunktivitt, okulær overflatesykdom, tørre øyne, økt lakrimasjon, øyelokksødem

1I noen tilfeller fatalt.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeLeukopeni, nøytropeni, redusert hemoglobin
GastrointestinaleAnoreksi, diaré, kvalme, oppkast, stomatitt
GenerelleFatigue
HudHudeksfoliasjon, utslett
InfeksiøseFaryngitt, infeksjon (med eller uten nøytropeni)
Nyre/urinveierRedusert kreatininclearance, økt kreatinin i blod (kun i kombinasjon med cisplatin)
Vanlige
Blod/lymfeFebril nøytropeni, redusert blodplatetall
GastrointestinaleAbdominalsmerte, dyspepsi, forstoppelse
GenerelleBrystsmerte, feber, mukositt, smerte, ødem
HjerteArytmi, hjertesvikt
HudAlopesi, erythema multiforme, hyperpigmentering av hud, kløe, urticaria
ImmunsystemetOverfølsomhet
InfeksiøseSepsis1
Lever/galleØkt ALAT, økt ASAT
NevrologiskeDysgeusi, perifer motorisk nevropati, perifer sensorisk nevropati, svimmelhet
Nyre/urinveierNyresvikt, redusert GFR
Stoffskifte/ernæringDehydrering
UndersøkelserØkt γ-GT
ØyeKeratokonjunktivitt sicca, konjunktivitt, okulær overflatesykdom, tørre øyne, økt lakrimasjon, øyelokksødem
Mindre vanlige
Blod/lymfePancytopeni
GastrointestinaleGastrointestinal blødning, intestinal perforasjon, kolitt (kun i kombinasjon med cisplatin), rektal blødning, øsofagitt
HjerteAngina pectoris, hjerteinfarkt, koronararteriesykdom, supraventrikulær arytmi
KarPerifer iskemi (ga i noen tilfeller nekrose i ekstremitet)
LuftveierInterstitiell pneumonitt (med respiratorisk svikt)1, lungeembolisme
NevrologiskeCerebrovaskulær hendelse, intrakraniell blødning, iskemisk hjerneslag
Skader/komplikasjonerStrålingspneumonitt, strålingsøsofagitt
Sjeldne
Blod/lymfeAutoimmun hemolytisk anemi
HudErytem
ImmunsystemetAnafylaktisk sjokk
Lever/galleHepatitt
Skader/komplikasjonerRadiation recall
Svært sjeldne
HudBulløs dermatitt, dermatitt, eksem, ervervet epidermolysis bullosa, erytematøst ødem (primært i underekstremiteter), pemfigoid, prurigo, pseudocellulitt, Stevens-Johnsons syndrom1, toksisk epidermal nekrolyse1
InfeksiøseDermo-hypodermitt
Ukjent frekvens
Nyre/urinveierNefrogen diabetes insipidus, renal tubulær nekrose

1I noen tilfeller fatalt.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Nøytropeni, anemi, trombocytopeni, mukositt, sensorisk polynevropati og utslett. Forventede komplikasjoner etter overdosering omfatter benmargssuppresjon som gir seg utslag i nøytropeni, trombocytopeni og anemi. I tillegg kan infeksjon med eller uten feber, diaré og/eller mukositt forekomme.
Behandling: Ved mistanke om overdosering bør pasienten overvåkes med blodverdier, og adekvat støttebehandling bør settes i gang etter behov. Det bør vurderes bruk av kalsiumfolinat/folinsyre.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antifolatmiddel med multiple mål. Avbryter viktige folatavhengige metabolske prosesser, som er vesentlige for cellereplikasjonen. Hemmer tymidylatsyntase (TS), dihydrofolatreduktase (DHFR) og glysinamidribonukleotidformyltransferase (GARFT), som er de avgjørende folatavhengige enzymene ved nysyntese av tymidin- og purinnukleotider. Pemetreksed transporteres inn i cellene hvor det hurtig og effektivt konverteres til polyglutamatformer. Polyglutamatasjonen er en tids- og konsentrasjonsavhengig prosess som forekommer i tumorceller og, i mindre grad, i normalt vev. Polyglutamerte metabolitter har økt intracellulær t1/2 som gir forlenget virkning av legemidlet i ondartede celler. NSCLC-histologiens betydning for behandlingseffekt på total overlevelse er til fordel for pemetreksed hos pasienter med annen enn predominant plateepitel histologi i andrelinjebehandling, og til fordel for pemetreksed + cisplatin hos pasienter med annen enn predominant plateepitel histologi i førstelinjebehandling.
Absorpsjon: AUC og Cmax øker proporsjonalt med dosen. Farmakokinetikken er konsistent gjennom flere behandlingssykluser.
Proteinbinding: Ca. 81%.
Fordeling: Vdss: 9 liter/m2.
Halveringstid: Total systemisk clearance er 91,8 ml/minutt og eliminasjons t1/2 i plasma er 3,5 timer ved normal nyrefunksjon (ClCR 90 ml/minutt). Intraindividuelle variasjoner i clearance ligger på et moderat nivå med 19,3%.
Metabolisme: Begrenset levermetabolisme.
Utskillelse: Elimineres hovedsakelig i urinen, med 70-90% av administrert dose gjenfunnet uendret i urinen i løpet av de første 24 timer etter administrering.

Oppbevaring og holdbarhet

Etter tilberedning iht. anvisning, inneholder ikke konsentratet eller tilberedt infusjonsvæske antimikrobielle konserveringsmidler. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er 24 timer i kjøleskap. Fra mikrobiologisk synspunkt bør legemidlet brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes med en gang må brukeren ta ansvar for oppbevaringstid og -forhold. Lagringstid skal ikke være >24 timer ved 2-8°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Alimta, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg100 mg (hettegl.)
120062
-
Byttegruppe
2699,00C
500 mg500 mg (hettegl.)
019797
-
Byttegruppe
12949,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 24.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.04.2020