KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 100 E/ml: Hvert hetteglass inneh.: Laronidase 500 E, monobasisk natriumfosfat (monohydrat), dibasisk natriumfosfat (heptahydrat), polysorbat 80, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Langvarig enzymerstatningsbehandling hos pasienter som har fått bekreftet diagnosen Mukopolysakkaridose I (MPS I; α-L-iduronidasemangel) for å behandle sykdommens ikke-nevrologiske symptomer.

Dosering

Voksne og barn: Behandling bør skje under tilsyn av lege som har erfaring med behandling av pasienter med MPS I eller andre arvelige stoffskiftesykdommer. Bør gis i egnet klinisk miljø der gjenopplivingsutstyr til bruk i nødstilfelle er lett tilgjengelig. Anbefalt dose er 100 E/kg kroppsvekt, gitt 1 gang pr. uke. Initial infusjonshastighet på 2 E/kg/time kan økes hvert 15. minutt, hvis tolerert, til maks. 43 E/kg/time. Totalt infusjonsvolum bør tilføres i løpet av ca. 3-4 timer.
Eldre (>65 år): Sikkerhet og effekt er ikke klarlagt, ingen dosering kan anbefales.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Sikkerhet og effekt er ikke klarlagt, ingen dosering kan anbefales.
Tilberedning/Håndtering: Fortynnes med natriumklorid 9 mg/ml infusjonsvæske, se pakningsvedlegg. Fortynnet oppløsning bør administreres gjennom et 0,2 µm in-line-filter for å fjerne proteinpartikler.
Administrering: Gis som i.v. infusjon.

Kontraindikasjoner

Alvorlig overfølsomhet (anafylaktisk reaksjon) for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Pasienter kan utvikle infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR, noen kan være alvorlige) og bør overvåkes nøye. Alle tilfeller av IRR, forsinkede reaksjoner og mulige immunologiske reaksjoner bør rapporteres. Antistoffstatus bør monitoreres regelmessig og rapporteres. Alvorlige IRR er sett ved alvorlige underliggende problemer med øvre luftveier, og disse pasientene skal overvåkes nøye og bare infunderes i klinisk hensiktsmessige omgivelser med tilgang til gjenopplivningsutstyr. Akutt underliggende sykdom ser ut til å gi større risiko for IRR. Klinisk status bør derfor vurderes nøye før administrering. Nesten alle pasienter forventes å utvikle IgG-antistoffer mot laronidase, vanligvis innen 3 måneder etter behandlingsstart. Ved antistoffer eller symptomer på IRR bør behandling skje med forsiktighet. Vanligvis kan IRR behandles ved å senke infusjonshastigheten og gi antihistaminer og/eller antipyretika (paracetamol eller ibuprofen) før behandling, for å muliggjøre fortsatt behandling. Ved gjenopptak av behandlingen etter et lengre avbrudd, må forsiktighet utvises pga. økt risiko for overfølsomhetsreaksjon. For å minimere forekomst av IRR anbefales premedisinering (antihistaminer og/eller antipyretika) ca. 60 minutter før infusjonsstart ved 1. administrering, eller ved gjenopptak etter avbrudd i behandlingen. Premedisinering bør også vurderes ved påfølgende infusjoner hvis det foreligger kliniske indikasjoner. Ved mild eller moderat IRR bør behandling med antihistaminer og paracetamol/ibuprofen og/eller halvering av infusjonshastighet vurderes. Ved et alvorlig enkelttilfelle av IRR, bør infusjonen stoppes til symptomene er forsvunnet og behandling med antihistaminer og paracetamol/ibuprofen vurderes. Ved restart reduseres infusjonshastigheten til 1/2-1/4 av hastigheten ved forrige reaksjon. Ved gjentatte moderate IRR eller ny provokasjon etter et enkelttilfelle av alvorlig IRR, bør premedisinering (antihistaminer og paracetamol/ibuprofen og/eller kortikosteroider) vurderes og infusjonshastigheten reduseres til 1/2-1/4 av hastigheten ved forrige reaksjon. Alvorlige allergilignende overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme. Ved slike reaksjoner anbefales umiddelbar seponering og standard akuttbehandling. Inneholder natrium (1,29 mmol/hetteglass). Pasienter på natriumdiett bør ta hensyn til dette.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen studier utført. Cytokrom P-450-relaterte interaksjoner er usannsynlig pga. virkestoffets metabolisme. Bør ikke administreres samtidig med klorokin eller prokain, pga. potensiell risiko for forstyrrelser i det intracellulære opptaket av laronidase.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelige data. Skal kun brukes ved graviditet dersom strengt nødvendig.
Amming: Kan gå over i morsmelk. Amming anbefales ikke.

 

Bivirkninger

Ca. 53% av pasientene (35% hos barn) opplever IRR, noen alvorlige. Omfanget av disse reduseres over tid.
Serokonvertering forventes hos de fleste pasienter etter behandling.

Voksne og barn ≥5 år

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, kvalme
VanligeDiaré, oppkast
Generelle
Svært vanligeFeber, reaksjon på infusjonsstedet
VanligeFatigue, influensalignende symptomer, kuldefølelse, kuldeskjelvinger, varmefølelse
Ukjent frekvensEkstravasasjon
Hjerte
VanligeTakykardi
Hud
Svært vanligeUtslett
VanligeAlopesi, angioødem, ansiktshevelse, hyperhidrose, kaldsvette, prurigo, urticaria
Ukjent frekvensAnsiktsødem, erytem, laryngealt ødem, perifert ødem
Immunsystemet
VanligeAnafylaktisk reaksjon
Kar
Svært vanligeFlushing
VanligeHypotensjon, pallor, perifer kuldefølelse
Luftveier
VanligeDyspné, hoste, pustebesvær
Ukjent frekvensBronkospasme, cyanose, hypoksi, respirasjonsstans, takypné
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi, artropati, ryggsmerter, smerte i ekstremitet
VanligeMuskel-skjelettsmerter
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeParestesi, svimmelhet
Psykiske
VanligeRastløshet
Undersøkelser
VanligeRedusert oksygenmetning, økt kroppstemperatur
Problem i øvre luftveier og lunger, alvorlige reaksjoner inkl. bronkospasme, respirasjonsstans og ansiktsødem er sett hos enkelte pasienter med tidligere alvorlig MPS I.

Voksne og barn ≥5 år

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, kvalme
GenerelleFeber, reaksjon på infusjonsstedet
HudUtslett
KarFlushing
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, artropati, ryggsmerter, smerte i ekstremitet
NevrologiskeHodepine
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, oppkast
GenerelleFatigue, influensalignende symptomer, kuldefølelse, kuldeskjelvinger, varmefølelse
HjerteTakykardi
HudAlopesi, angioødem, ansiktshevelse, hyperhidrose, kaldsvette, prurigo, urticaria
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
KarHypotensjon, pallor, perifer kuldefølelse
LuftveierDyspné, hoste, pustebesvær
Muskel-skjelettsystemetMuskel-skjelettsmerter
NevrologiskeParestesi, svimmelhet
PsykiskeRastløshet
UndersøkelserRedusert oksygenmetning, økt kroppstemperatur
Ukjent frekvens
GenerelleEkstravasasjon
HudAnsiktsødem, erytem, laryngealt ødem, perifert ødem
LuftveierBronkospasme, cyanose, hypoksi, respirasjonsstans, takypné
Problem i øvre luftveier og lunger, alvorlige reaksjoner inkl. bronkospasme, respirasjonsstans og ansiktsødem er sett hos enkelte pasienter med tidligere alvorlig MPS I.

Barn <5 år

Bivirkningene var alle milde til moderate.

OrganklasseBivirkning
Generelle
Svært vanligeFeber, kuldeskjelvinger
Hjerte
Svært vanligeTakykardi
Undersøkelser
Svært vanligeRedusert oksygenmetning, økt blodtrykk

Barn <5 år

Bivirkningene var alle milde til moderate.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GenerelleFeber, kuldeskjelvinger
HjerteTakykardi
UndersøkelserRedusert oksygenmetning, økt blodtrykk

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Rekombinant form av human α-L-iduronidase.
Virkningsmekanisme: Gjenoppretter enzymaktivitetsnivået tilstrekkelig til å hydrolysere akkumulert substrat (GAG).
Absorpsjon: Cmax 0,2-0,3 E/ml, økning over tid. AUC 0,9-1,2 E/ml/time.
Fordeling: Vd 0,44-0,22 liter/kg, reduseres ved fortsatt behandling, muligens relatert til dannelsen av antistoffer og/eller redusert levervolum.
Halveringstid: 3,61-1,94 timer. Plasmaclearance: 1,68-2,31 ml/minutt/kg.
Metabolisme: Degraderes via peptidhydrolyse.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Kun til engangsbruk. Bør brukes umiddelbart etter fortynning.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Aldurazyme, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 E/ml5 ml (hettegl.)
014439
H-resept
-
7543,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 24.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.10.2018