Aldurazyme

Genzyme
KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 100 E/ml: Hvert hetteglass inneh.: Laronidase 500 E, monobasisk natriumfosfat (monohydrat), dibasisk natriumfosfat (heptahydrat), polysorbat 80, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Langvarig enzymerstatningsbehandling hos pasienter som har fått bekreftet diagnosen Mukopolysakkaridose I (MPS I; α-L-iduronidasemangel) for å behandle sykdommens ikke-nevrologiske symptomer.

Dosering

Voksne og barn: Behandling bør skje under tilsyn av lege som har erfaring med behandling av pasienter med MPS I eller andre arvelige stoffskiftesykdommer. Bør gis i egnet klinisk miljø der gjenopplivingsutstyr til bruk i nødstilfelle er lett tilgjengelig. Anbefalt dose er 100 E/kg kroppsvekt, gitt 1 gang pr. uke. Initial infusjonshastighet på 2 E/kg/time kan økes hvert 15. minutt, hvis tolerert, til maks. 43 E/kg/time. Totalt infusjonsvolum bør tilføres i løpet av ca. 3-4 timer.
Eldre (>65 år): Sikkerhet og effekt er ikke klarlagt, ingen dosering kan anbefales.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Sikkerhet og effekt er ikke klarlagt, ingen dosering kan anbefales.
Tilberedning/Håndtering: Fortynnes med natriumklorid 9 mg/ml infusjonsvæske, se pakningsvedlegg. Fortynnet oppløsning bør administreres gjennom et 0,2 µm in-line-filter for å fjerne proteinpartikler.
Administrering: Gis som i.v. infusjon.

Kontraindikasjoner

Alvorlig overfølsomhet (anafylaktisk reaksjon) for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Pasienter kan utvikle infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR, noen kan være alvorlige) og bør overvåkes nøye. Alle tilfeller av IRR, forsinkede reaksjoner og mulige immunologiske reaksjoner bør rapporteres. Antistoffstatus bør monitoreres regelmessig og rapporteres. Alvorlige IRR er sett ved alvorlige underliggende problemer med øvre luftveier, og disse pasientene skal overvåkes nøye og bare infunderes i klinisk hensiktsmessige omgivelser med tilgang til gjenopplivningsutstyr. Akutt underliggende sykdom ser ut til å gi større risiko for IRR. Klinisk status bør derfor vurderes nøye før administrering. Nesten alle pasienter forventes å utvikle IgG-antistoffer mot laronidase, vanligvis innen 3 måneder etter behandlingsstart. Ved antistoffer eller symptomer på IRR bør behandling skje med forsiktighet. Vanligvis kan IRR behandles ved å senke infusjonshastigheten og gi antihistaminer og/eller antipyretika (paracetamol eller ibuprofen) før behandling, for å muliggjøre fortsatt behandling. Ved gjenopptak av behandlingen etter et lengre avbrudd, må forsiktighet utvises pga. økt risiko for overfølsomhetsreaksjon. For å minimere forekomst av IRR anbefales premedisinering (antihistaminer og/eller antipyretika) ca. 60 minutter før infusjonsstart ved 1. administrering, eller ved gjenopptak etter avbrudd i behandlingen. Premedisinering bør også vurderes ved påfølgende infusjoner hvis det foreligger kliniske indikasjoner. Ved mild eller moderat IRR bør behandling med antihistaminer og paracetamol/ibuprofen og/eller halvering av infusjonshastighet vurderes. Ved et alvorlig enkelttilfelle av IRR, bør infusjonen stoppes til symptomene er forsvunnet og behandling med antihistaminer og paracetamol/ibuprofen vurderes. Ved restart reduseres infusjonshastigheten til 1/2-1/4 av hastigheten ved forrige reaksjon. Ved gjentatte moderate IRR eller ny provokasjon etter et enkelttilfelle av alvorlig IRR, bør premedisinering (antihistaminer og paracetamol/ibuprofen og/eller kortikosteroider) vurderes og infusjonshastigheten reduseres til 1/2-1/4 av hastigheten ved forrige reaksjon. Alvorlige allergilignende overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme. Ved slike reaksjoner anbefales umiddelbar seponering og standard akuttbehandling. Inneholder natrium (1,29 mmol/hetteglass). Pasienter på natriumdiett bør ta hensyn til dette.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen studier utført. Cytokrom P-450-relaterte interaksjoner er usannsynlig pga. virkestoffets metabolisme. Bør ikke administreres samtidig med klorokin eller prokain, pga. potensiell risiko for forstyrrelser i det intracellulære opptaket av laronidase.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelige data. Skal kun brukes ved graviditet dersom strengt nødvendig.
Amming: Kan gå over i morsmelk. Amming anbefales ikke.

 

Bivirkninger

Ca. 53% av pasientene (35% hos barn) opplever IRR, noen alvorlige. Omfanget av disse reduseres over tid.
Serokonvertering forventes hos de fleste pasienter etter behandling.

Bivirkninger sett hos voksne og barn ≥5 år

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerte, kvalme
Vanlige Diaré, oppkast
Generelle
Svært vanlige Feber, reaksjon på infusjonsstedet
Vanlige Fatigue, influensalignende symptomer, kuldefølelse, kuldeskjelvinger, varmefølelse
Ukjent frekvens Ekstravasasjon
Hjerte
Vanlige Takykardi
Hud
Svært vanlige Utslett
Vanlige Alopesi, angioødem, ansiktshevelse, hyperhidrose, kaldsvette, prurigo, urticaria
Ukjent frekvens Ansiktsødem, erytem, laryngealt ødem, perifert ødem
Immunsystemet
Vanlige Anafylaktisk reaksjon
Kar
Svært vanlige Flushing
Vanlige Hypotensjon, pallor, perifer kuldefølelse
Luftveier
Vanlige Dyspné, hoste, pustebesvær
Ukjent frekvens Bronkospasme, cyanose, hypoksi, respirasjonsstans, takypné
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi, artropati, ryggsmerter, smerte i ekstremitet
Vanlige Muskel-skjelettsmerter
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Parestesi, svimmelhet
Psykiske
Vanlige Rastløshet
Undersøkelser
Vanlige Redusert oksygenmetning, økt kroppstemperatur
Problem i øvre luftveier og lunger, alvorlige reaksjoner inkl. bronkospasme, respirasjonsstans og ansiktsødem er sett hos enkelte pasienter med tidligere alvorlig MPS I.

Bivirkninger sett hos voksne og barn ≥5 år

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerte, kvalme
Generelle Feber, reaksjon på infusjonsstedet
Hud Utslett
Kar Flushing
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, artropati, ryggsmerter, smerte i ekstremitet
Nevrologiske Hodepine
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, oppkast
Generelle Fatigue, influensalignende symptomer, kuldefølelse, kuldeskjelvinger, varmefølelse
Hjerte Takykardi
Hud Alopesi, angioødem, ansiktshevelse, hyperhidrose, kaldsvette, prurigo, urticaria
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Kar Hypotensjon, pallor, perifer kuldefølelse
Luftveier Dyspné, hoste, pustebesvær
Muskel-skjelettsystemet Muskel-skjelettsmerter
Nevrologiske Parestesi, svimmelhet
Psykiske Rastløshet
Undersøkelser Redusert oksygenmetning, økt kroppstemperatur
Ukjent frekvens
Generelle Ekstravasasjon
Hud Ansiktsødem, erytem, laryngealt ødem, perifert ødem
Luftveier Bronkospasme, cyanose, hypoksi, respirasjonsstans, takypné
Problem i øvre luftveier og lunger, alvorlige reaksjoner inkl. bronkospasme, respirasjonsstans og ansiktsødem er sett hos enkelte pasienter med tidligere alvorlig MPS I.

Bivirkninger sett hos barn <5 år

Bivirkningene var alle milde til moderate.

Organklasse Bivirkning
Generelle
Svært vanlige Feber, kuldeskjelvinger
Hjerte
Svært vanlige Takykardi
Undersøkelser
Svært vanlige Redusert oksygenmetning, økt blodtrykk

Bivirkninger sett hos barn <5 år

Bivirkningene var alle milde til moderate.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Generelle Feber, kuldeskjelvinger
Hjerte Takykardi
Undersøkelser Redusert oksygenmetning, økt blodtrykk

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Rekombinant form av human α-L-iduronidase.
Virkningsmekanisme: Gjenoppretter enzymaktivitetsnivået tilstrekkelig til å hydrolysere akkumulert substrat (GAG).
Absorpsjon: Cmax 0,2-0,3 E/ml, økning over tid. AUC 0,9-1,2 E/ml/time.
Fordeling: Vd 0,44-0,22 liter/kg, reduseres ved fortsatt behandling, muligens relatert til dannelsen av antistoffer og/eller redusert levervolum.
Halveringstid: 3,61-1,94 timer. Plasmaclearance: 1,68-2,31 ml/minutt/kg.
Metabolisme: Degraderes via peptidhydrolyse.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Kun til engangsbruk. Bør brukes umiddelbart etter fortynning.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Aldurazyme, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
100 E/ml 5 ml (hettegl.)
014439
H-resept
-
7543,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 24.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.10.2018