Aerius

MSD


Antihistamin.

R06A X27 (Desloratadin)MIKSTUR, oppløsning 0,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Desloratadin 0,5 mg, sorbitol, propylenglykol, sukralose (E 955), hypromellose, natriumsitratdihydrat, smaksstoffer, sitronsyre, dinatriumedetat, renset vann.


TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg: Hver tablett inneh.: Desloratadin 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Symptomlindring ved allergisk rhinitt (periodisk tilbakevendende og vedvarende) og urticaria.

Dosering

Mikstur: Barn 1-5 år: 2,5 ml (1,25 mg) 1 gang daglig. Barn 6-11 år: 5 ml (2,5 mg) 1 gang daglig. Voksne og ungdom ≥12 år: 10 ml (5 mg) 1 gang daglig.
Tabletter: Voksne og ungdom ≥12 år: 1 tablett (5 mg) 1 gang daglig.
Administrering: Tas med eller uten mat. Tabletter: Svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller loratadin.

Forsiktighetsregler

Hos barn <2 år er diagnosen på allergisk rhinitt spesielt vanskelig å skille fra andre former for rhinitt. Fravær av øvre luftveisinfeksjoner eller strukturelle unormalheter, samt pasienthistorie, fysiske undersøkelser og relevante laboratorie- og hudtester bør vurderes. Bør brukes med forsiktighet ved alvorlig nyresvikt. Bør gis med forsiktighet til pasienter med anfall i anamnesen eller familiehistorie med anfall. Små barn er hovedsakelig mer utsatt for å utvikle nye anfall. Det kan vurderes å seponere preparatet ved anfall under behandling. Pasienter bør informeres om at de færreste opplever døsighet, men at forsiktighet bør utvises ved aktiviteter som krever god konsentrasjon og reaksjonsevne, inntil det er fastslått hvordan preparatet påvirker dem. Miksturen inneholder sorbitol. Tablettene inneholder laktose. Preparatet bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse, galaktoseintoleranse, total laktasemangel, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sakkarose-isomaltosedefekt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Mulighet for enkelte interaksjoner med andre legemidler. Potenserer ikke prestasjonshemmende effekter av alkohol. Tilfeller av alkoholintoleranse og berusende effekt er rapportert. Forsiktighet anbefales ved samtidig inntak av alkohol.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data (utfallet av >1000 graviditeter) indikerer ikke potensial for misdannelser eller føto-/neonatal toksisitet. Dyrestudier har ikke vist teratogen effekt. Bruk under graviditet anbefales likevel ikke.
Amming: Utskilles i morsmelk. Bør derfor ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Diaré1, munntørrhet
Svært sjeldne Abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast
Generelle
Vanlige Feber1, tretthet
Svært sjeldne Overfølsomhetsreaksjoner (slik som anafylaktisk reaksjon, angioødem, dyspné, pruritus, utslett og urticaria).
Ukjent frekvens Asteni
Hjerte
Svært sjeldne Palpitasjoner, takykardi
Ukjent frekvens Arytmi2, bradykardi2, forlenget QT-tid
Hud
Ukjent frekvens Fotosensitivitet
Lever/galle
Svært sjeldne Hepatitt, økt bilirubin, økte leverenzymer
Ukjent frekvens Gulsott
Muskel-skjelettsystemet
Svært sjeldne Myalgi
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, insomni1
Svært sjeldne Insomni, krampeanfall, psykomotorisk hyperaktivitet, somnolens, svimmelhet
Psykiske
Svært sjeldne Hallusinasjon
Ukjent frekvens Aggresjon, unormal atferd
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvens Økt appetitt
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Diaré1, munntørrhet
Generelle Feber1, tretthet
Nevrologiske Hodepine, insomni1
Svært sjeldne
Gastrointestinale Abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast
Generelle Overfølsomhetsreaksjoner (slik som anafylaktisk reaksjon, angioødem, dyspné, pruritus, utslett og urticaria).
Hjerte Palpitasjoner, takykardi
Lever/galle Hepatitt, økt bilirubin, økte leverenzymer
Muskel-skjelettsystemet Myalgi
Nevrologiske Insomni, krampeanfall, psykomotorisk hyperaktivitet, somnolens, svimmelhet
Psykiske Hallusinasjon
Ukjent frekvens
Generelle Asteni
Hjerte Arytmi2, bradykardi2, forlenget QT-tid
Hud Fotosensitivitet
Lever/galle Gulsott
Psykiske Aggresjon, unormal atferd
Stoffskifte/ernæring Økt appetitt

1Barn <2 år.

2Hos barn.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Ved overdose bør standard behandling vurderes for å fjerne ikke-absorbert aktiv substans. Symptomatiske og støttende tiltak anbefales. Desloratadin fjernes ikke ved hemodialyse.

Egenskaper

Klassifisering: Langtidsvirkende, selektiv, perifer H1-reseptorantagonist, ikke-sederende. Passerer ikke blod-hjerne-barrieren og påvirker ikke psykomotorisk yteevne.
Virkningsmekanisme: Hemmer in vitro frisetting av proinflammatoriske cytokiner som IL-4, IL-6, IL-8 og IL-13 fra humane mastceller/basofile celler. I tillegg hemmes uttrykking av adhesjonsmolekylet P-selektin i endotelceller.
Absorpsjon: Raskt. Cmax nås etter ca. 3 timer.
Proteinbinding: 83-87%.
Halveringstid: Ca. 27 timer.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Aerius, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,5 mg/ml 120 ml
564441
Blå resept
-
84,60 C

Aerius, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
5 mg 30 stk. (blister)
097080
Blå resept
Byttegruppe
58,60 (trinnpris 58,60) C
100 stk. (blister)
472759
Blå resept
Byttegruppe
144,10 (trinnpris 144,10) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 24.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.02.2020