Adcirca

Lilly


Legemiddel mot pulmonal arteriell hypertensjon.

G04B E08 (Tadalafil)TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg: Hver tablett inneh.: Tadalafil 20 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) hos voksne, klassifisert som WHO funksjonsklasse II og III, for å forbedre arbeidskapasiteten. Effekt er vist ved idiopatisk PAH (IPAH) og ved PAH assosiert med vaskulær bindevevssykdom.

Dosering

Behandling må kun initieres og overvåkes av lege med erfaring i behandling av PAH.
Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 40 mg (2 × 20 mg) 1 gang daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved mild til moderat levercirrhose (Child-Pugh klasse A og B) kan en startdose på 20 mg 1 gang daglig vurderes etter enkeltdoser på 10 mg. En nøye individuell nytte/risikovurdering bør foretas. Ikke anbefalt ved alvorlig levercirrhose (Child-Pugh klasse C). Nedsatt nyrefunksjon: Ved mild til moderat nedsatt nyrefunksjon anbefales en startdose på 20 mg 1 gang daglig. Dosen kan økes til 40 mg 1 gang daglig basert på individuell effekt og toleranse. Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn <18 år: Bør ikke brukes.
Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele med et glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Akutt myokardinfarkt de siste 90 dager. Alvorlig hypotensjon (<90/50 mm Hg). Kan forsterke den blodtrykkssenkende effekten av nitrater, og er derfor kontraindisert ved behandling med organisk nitrat. Pasienter som har mistet synet på ett øye pga. non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION), uavhengig av om denne hendelsen var forbundet med tidligere bruk av en PDE5-hemmer eller ikke. Samtidig bruk av guanylatsyklasestimulatorer (kan forsterke blodtrykkssenkende effekt).

Forsiktighetsregler

Anbefales ikke til pasienter med klinisk signifikant aorta- og mitralklaffsykdom, perikardkonstriksjon, restriktiv eller kongestiv kardiomyopati, betydelig venstre ventrikkeldysfunksjon, livstruende arytmier, symptomatisk koronar arteriesykdom eller ukontrollert hypertensjon. Anbefales ikke til pasienter med pulmonal venookklusiv sykdom (PVOD). Ved tegn på pulmonalt ødem bør muligheten for assosiert PVOD vurderes. Tadalafil kan gi forbigående blodtrykksfall. Pasienter med enkelte underliggende tilstander (f.eks. alvorlig venstre ventrikkel utløpsobstruksjon, væskemangel, autonom hypotensjon eller hvilehypotensjon) kan bli berørt negativt av slike vasodilatoriske effekter. Studiedata tyder på økt risiko for akutt NAION hos menn med ED etter eksponering for tadalafil/andre PDE5-hemmere. Pasienten bør rådes til å seponere tadalafil og kontakte lege umiddelbart ved plutselige synsforstyrrelser. Ikke anbefalt til pasienter med hereditær degenerativ retinal sykdom, inkl. retinitis pigmentosa. Plutselig hørselstap er rapportert. Selv om det i noen tilfeller fantes andre risikofaktorer (som alder, diabetes, hypertensjon og tidligere historie med hørselstap), bør pasienter rådes til å seponere tadalafil og straks søke medisinsk hjelp ved plutselig nedsatt hørsel/hørselstap. Økt tadalafileksponering (AUC), begrenset klinisk erfaring og manglende mulighet til å påvirke clearance vha. dialyse medfører at tadalafil ikke er anbefalt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved alvorlig levercirrhose (Child-Pugh klasse C). Priapisme er rapportert og pasienter som får ereksjon som varer i ≥4 timer bør tilrådes å oppsøke medisinsk hjelp omgående. Bør brukes med forsiktighet av pasienter med anatomisk deformasjon av penis (f.eks. vinkling, kavernøs fibrose eller Peyronies sykdom) eller ved tilstander som gjør dem disponert for priapisme (f.eks. sigdcelleanemi, multiple myelomer eller leukemi). Samtidig bruk av α1-blokkere kan medføre symptomatisk hypotensjon hos enkelte. Kombinasjon med doksazosin er ikke anbefalt. Skal ikke brukes samtidig med andre PDE5-hemmere. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, dvs. praktisk talt natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Effekter av andre legemidler på tadalafil: Tadalafil metaboliseres hovedsakelig av CYP3A4. En selektiv CYP3A4-hemmer, ketokonazol (200 mg), dobler tadalafils (10 mg) AUC og øker Cmax med 15%. Ketokonazol (400 mg) firedobler tadalafils (20 mg) AUC og øker Cmax med 22%. Ritonavir (200 mg × 2), dobler tadalafils (20 mg) AUC uten endringer i Cmax. Ritonavir (500 mg eller 600 mg) øker tadalafils (20 mg) AUC med 32% og reduserer Cmax med 30%. En CYP3A4-induktor, bosentan (125 mg × 2), reduserte tadalafils (40 mg) AUC med 42% og Cmax med 27%. CYP3A4-induktoren, rifampicin (600 mg), reduserer tadalafils (10 mg) AUC med 88% og Cmax med 46%. Effekt av tadalafil på andre legemidler: Tadalafil (vist for 5, 10 og 20 mg) forsterker den hypotensive effekten av nitrater. Interaksjonen varer i >24 timer og er ikke detekterbar etter 48 timer. Ved kombinasjonsbehandling med tadalafil og antihypertensiver hos pasienter med godt kontrollert blodtrykk er reduksjonen tilsvarende den sett hos friske. Hos pasienter med ukontrollert blodtrykk er reduksjonen større, men reduksjonen er hos et flertall av pasientene ikke forbundet med hypotensive symptomer. Hos pasienter som samtidig får antihypertensiver kan tadalafil 20 mg indusere blodtrykksfall, som (med unntak for doksazosin) vanligvis er mildt og sannsynligvis ikke av klinisk betydning. Samtidig administrering av doksazosin (4 og 8 mg daglig) og tadalafil (5 mg daglig og 20 mg som enkeltdose) øker signifikant blodtrykksreduserende effekt av alfablokkeren. Effekten varer ≥12 timer og kan gi symptomer som inkl. synkope. Kombinasjonen anbefales derfor ikke. Slik effekt er ikke rapportert med alfuzosin eller tamsulosin. Tadafil (10 eller 20 mg) er brukt samtidig med alkohol uten endringer i alkohol- eller tadafilkonsentrasjonen. Tadalafil (20 mg) forsterker ikke gjennomsnittlig blodtrykksfall forårsaket av alkohol (0,7 g/kg), men det er observert postural svimmelhet og ortostatisk hypotensjon hos enkeltindivider. Virkningen av alkohol på kognitiv funksjon forsterkes ikke av tadalafil (10 mg). Tadalafil (10 mg) administrert samtidig med teofyllin, gir en liten økning i hjertefrekvens (3,5 slag/minutt). Tadalafil (10 og 20 mg) er brukt samtidig med warfarin, acetylsalisylsyre og digoksin uten interaksjoner. Tadalafil (40 mg) øker AUC av etinyløstradiol med 26% og Cmax med 70%. En lignende økning kan ventes ved oral administrering av terbutalin. Det er usikkerhet omkring klinisk betydning.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaring fra mennesker er utilstrekkelig. Anbefales ikke. Det er ikke funnet holdepunkter for direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. graviditet, embryo-/fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling.
Amming: Risiko for det diende barnet kan ikke utelukkes. Anbefales ikke.

 

Bivirkninger

Bivirkningsdata for pasienter >75 år er begrenset.

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Dyspepsi (inkl. abdominalsmerte/abdominalt ubehag), kvalme
Vanlige Gastroøsofageal refluks, oppkast
Generelle
Vanlige Ansiktsødem, brystsmerter
Hjerte
Vanlige Palpitasjoner1
Mindre vanlige Plutselig hjertedød1, takykardi1
Ukjent frekvens Hjerteinfarkt1, ustabil angina pectoris, ventrikkelarytmi
Hud
Vanlige Utslett
Mindre vanlige Hyperhidrose, urticaria
Ukjent frekvens Eksfoliativ dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom
Immunsystemet
Vanlige Overfølsomhetsreaksjon
Ukjent frekvens Angioødem
Kar
Svært vanlige Flushing
Vanlige Hypotensjon
Mindre vanlige Hypertensjon
Kjønnsorganer/bryst
Vanlige Økt blødning fra livmor
Mindre vanlige Hematospermi, penisblødning, priapisme
Ukjent frekvens Forlenget ereksjon
Luftveier
Svært vanlige Nasofaryngitt (inkl. tett nese, tette bihuler og rhinitt)
Vanlige Epistakse
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Myalgi, ryggsmerter, smerte i ekstremiteter (inkl. ubehag i ekstremiteter)
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Migrene, synkope
Mindre vanlige Forbigående amnesi, krampeanfall
Ukjent frekvens Hjerneslag (inkl. hemoragiske hendelser)1
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Hematuri
Øre
Mindre vanlige Tinnitus
Ukjent frekvens Plutselig hørselstap
Øye
Vanlige Tåkesyn
Ukjent frekvens Non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati, retinal vaskulær okklusjon, synsfeltdefekt

1Flertallet var pasienter med kardiovaskulære risikofaktorer.

Bivirkningsdata for pasienter >75 år er begrenset.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Dyspepsi (inkl. abdominalsmerte/abdominalt ubehag), kvalme
Kar Flushing
Luftveier Nasofaryngitt (inkl. tett nese, tette bihuler og rhinitt)
Muskel-skjelettsystemet Myalgi, ryggsmerter, smerte i ekstremiteter (inkl. ubehag i ekstremiteter)
Nevrologiske Hodepine
Vanlige
Gastrointestinale Gastroøsofageal refluks, oppkast
Generelle Ansiktsødem, brystsmerter
Hjerte Palpitasjoner1
Hud Utslett
Immunsystemet Overfølsomhetsreaksjon
Kar Hypotensjon
Kjønnsorganer/bryst Økt blødning fra livmor
Luftveier Epistakse
Nevrologiske Migrene, synkope
Øye Tåkesyn
Mindre vanlige
Hjerte Plutselig hjertedød1, takykardi1
Hud Hyperhidrose, urticaria
Kar Hypertensjon
Kjønnsorganer/bryst Hematospermi, penisblødning, priapisme
Nevrologiske Forbigående amnesi, krampeanfall
Nyre/urinveier Hematuri
Øre Tinnitus
Ukjent frekvens
Hjerte Hjerteinfarkt1, ustabil angina pectoris, ventrikkelarytmi
Hud Eksfoliativ dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom
Immunsystemet Angioødem
Kjønnsorganer/bryst Forlenget ereksjon
Nevrologiske Hjerneslag (inkl. hemoragiske hendelser)1
Øre Plutselig hørselstap
Øye Non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati, retinal vaskulær okklusjon, synsfeltdefekt

1Flertallet var pasienter med kardiovaskulære risikofaktorer.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Enkeltdoser ≤500 mg er gitt til friske, og multiple daglige doser ≤100 mg er gitt til pasienter med erektil dysfunksjon. Observerte bivirkninger tilsvarte de som ble sett ved lavere doser.
Behandling: Symptomatisk behandling etter behov. Hemodialyse bidrar ubetydelig til tadalafileliminering.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Potent, selektiv hemmer av fosfodiesterase type 5 (PDE5), enzymet ansvarlig for degradering av cGMP. Pulmonær arteriell hypertensjon er assosiert med svekket frigjøring av nitrogenoksid fra vaskulært endotel og påfølgende reduksjon av cGMP-konsentrasjoner i pulmonal vaskulær glatt muskulatur. PDE5 er den dominerende fosfodiesterasen i pulmonal vaskulatur. Tadalafils hemming av PDE5 øker konsentrasjonen av cGMP som resulterer i avslapping i pulmonale vaskulære glatte muskelceller og vasodilatasjon av pulmonal karseng. Gir signifikant bedring i gangtest etter 12 uker. Det er ikke observert nedsatt evne til fargediskriminering (blå/grønn). Denne observasjonen er overensstemmende med tadalafils lave affinitet til PDE6 sammenlignet med PDE5.
Absorpsjon: Raskt. Gjennomsnittlig Cmax nås etter en mediantid på 4 timer. Absorpsjonen påvirkes ikke av matinntak.
Proteinbinding: Ved terapeutiske konsentrasjoner er 94% bundet til proteiner. Påvirkes ikke av nedsatt nyrefunksjon.
Fordeling: Gjennomsnittlig Vd er 77 liter ved steady state, som tilsier at tadalafil fordeles i vev. <0,0005% av administrert dose fremkommer i sæden hos friske forsøkspersoner.
Halveringstid: Terminal t1/2 ca. 16 timer. Over et doseringsområde på 2,5-20 mg øker eksponeringen (AUC) proporsjonalt med dosen hos friske individer. Mellom 20-40 mg øker eksponeringen mindre enn proporsjonalt. Steady state-plasmakonsentrasjon nås innen 5 dager med dosering (20-40 mg) 1 gang daglig.
Metabolisme: Hovedsakelig via CYP3A4. Hovedmetabolitten er metylkatekolglukuronid, som ikke forventes å være klinisk aktiv.
Utskillelse: Gjennomsnittlig clearance er 3,4 liter/time ved steady state for friske frivillige; mulig lavere clearance for pasienter med pulmonal hypertensjon. Utskilles hovedsakelig som inaktive metabolitter, først og fremst i feces (61%) og i mindre grad i urin (36%). Ved mild (ClCR 51-80 ml/minutt), moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 31-50 ml/minutt) og hos pasienter med terminal nyresvikt og pågående dialyse, er tadalafileksponeringen omtrent doblet etter administrering av 1 enkeltdose tadalafil (5-20 mg). Hos pasienter med pågående hemodialyse var Cmax 41% høyere enn hos friske.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Adcirca, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 mg 56 stk. (blister)
085770
H-resept
Byttegruppe
5964,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 23.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.01.2021