Adcirca

Lilly


Legemiddel mot pulmonal arteriell hypertensjon.

G04B E08 (Tadalafil)TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg: Hver tablett inneh.: Tadalafil 20 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) hos voksne, klassifisert som WHO funksjonsklasse II og III, for å forbedre arbeidskapasiteten. Effekt er vist ved idiopatisk PAH (IPAH) og ved PAH assosiert med vaskulær bindevevssykdom.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH)


Dosering

Behandling må kun initieres og overvåkes av lege med erfaring i behandling av PAH.
Voksne inkl. eldre
Anbefalt dose er 40 mg (2 × 20 mg) 1 gang daglig.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ved mild til moderat levercirrhose (Child-Pugh klasse A og B) kan en startdose på 20 mg 1 gang daglig vurderes etter enkeltdoser på 10 mg. En nøye individuell nytte/risikovurdering bør foretas. Ikke anbefalt ved alvorlig levercirrhose (Child-Pugh klasse C).
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ved mild til moderat nedsatt nyrefunksjon anbefales en startdose på 20 mg 1 gang daglig. Dosen kan økes til 40 mg 1 gang daglig basert på individuell effekt og toleranse. Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
  • Barn <18 år: Bør ikke brukes.
Administrering Tas med eller uten mat. Svelges hele med et glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Akutt myokardinfarkt de siste 90 dager. Alvorlig hypotensjon (<90/50 mm Hg). Kan forsterke den blodtrykkssenkende effekten av nitrater, og er derfor kontraindisert ved behandling med organisk nitrat. Pasienter som har mistet synet på ett øye pga. non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION), uavhengig av om denne hendelsen var forbundet med tidligere bruk av en PDE5-hemmer eller ikke. Samtidig bruk av guanylatsyklasestimulatorer (kan forsterke blodtrykkssenkende effekt).

Forsiktighetsregler

Anbefales ikke til pasienter med klinisk signifikant aorta- og mitralklaffsykdom, perikardkonstriksjon, restriktiv eller kongestiv kardiomyopati, betydelig venstre ventrikkeldysfunksjon, livstruende arytmier, symptomatisk koronar arteriesykdom eller ukontrollert hypertensjon. Anbefales ikke til pasienter med pulmonal venookklusiv sykdom (PVOD). Ved tegn på pulmonalt ødem bør muligheten for assosiert PVOD vurderes. Tadalafil kan gi forbigående blodtrykksfall. Pasienter med enkelte underliggende tilstander (f.eks. alvorlig venstre ventrikkel utløpsobstruksjon, væskemangel, autonom hypotensjon eller hvilehypotensjon) kan bli berørt negativt av slike vasodilatoriske effekter. Studiedata tyder på økt risiko for akutt NAION hos menn med ED etter eksponering for tadalafil/andre PDE5-hemmere. Pasienten bør rådes til å seponere tadalafil og kontakte lege umiddelbart ved plutselige synsforstyrrelser. Ikke anbefalt til pasienter med hereditær degenerativ retinal sykdom, inkl. retinitis pigmentosa. Plutselig hørselstap er rapportert. Selv om det i noen tilfeller fantes andre risikofaktorer (som alder, diabetes, hypertensjon og tidligere historie med hørselstap), bør pasienter rådes til å seponere tadalafil og straks søke medisinsk hjelp ved plutselig nedsatt hørsel/hørselstap. Økt tadalafileksponering (AUC), begrenset klinisk erfaring og manglende mulighet til å påvirke clearance vha. dialyse medfører at tadalafil ikke er anbefalt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved alvorlig levercirrhose (Child-Pugh klasse C). Priapisme er rapportert og pasienter som får ereksjon som varer i ≥4 timer bør tilrådes å oppsøke medisinsk hjelp omgående. Bør brukes med forsiktighet av pasienter med anatomisk deformasjon av penis (f.eks. vinkling, kavernøs fibrose eller Peyronies sykdom) eller ved tilstander som gjør dem disponert for priapisme (f.eks. sigdcelleanemi, multiple myelomer eller leukemi). Samtidig bruk av α1-blokkere kan medføre symptomatisk hypotensjon hos enkelte. Kombinasjon med doksazosin er ikke anbefalt. Skal ikke brukes samtidig med andre PDE5-hemmere. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, dvs. praktisk talt natriumfritt.

Interaksjoner

Effekter av andre legemidler på tadalafil: Tadalafil metaboliseres hovedsakelig av CYP3A4. En selektiv CYP3A4-hemmer, ketokonazol (200 mg), dobler tadalafils (10 mg) AUC og øker Cmax med 15%. Ketokonazol (400 mg) firedobler tadalafils (20 mg) AUC og øker Cmax med 22%. Ritonavir (200 mg × 2), dobler tadalafils (20 mg) AUC uten endringer i Cmax. Ritonavir (500 mg eller 600 mg) øker tadalafils (20 mg) AUC med 32% og reduserer Cmax med 30%. En CYP3A4-induktor, bosentan (125 mg × 2), reduserte tadalafils (40 mg) AUC med 42% og Cmax med 27%. CYP3A4-induktoren, rifampicin (600 mg), reduserer tadalafils (10 mg) AUC med 88% og Cmax med 46%. Effekt av tadalafil på andre legemidler: Tadalafil (vist for 5, 10 og 20 mg) forsterker den hypotensive effekten av nitrater. Interaksjonen varer i >24 timer og er ikke detekterbar etter 48 timer. Ved kombinasjonsbehandling med tadalafil og antihypertensiver hos pasienter med godt kontrollert blodtrykk er reduksjonen tilsvarende den sett hos friske. Hos pasienter med ukontrollert blodtrykk er reduksjonen større, men reduksjonen er hos et flertall av pasientene ikke forbundet med hypotensive symptomer. Hos pasienter som samtidig får antihypertensiver kan tadalafil 20 mg indusere blodtrykksfall, som (med unntak for doksazosin) vanligvis er mildt og sannsynligvis ikke av klinisk betydning. Samtidig administrering av doksazosin (4 og 8 mg daglig) og tadalafil (5 mg daglig og 20 mg som enkeltdose) øker signifikant blodtrykksreduserende effekt av alfablokkeren. Effekten varer ≥12 timer og kan gi symptomer som inkl. synkope. Kombinasjonen anbefales derfor ikke. Slik effekt er ikke rapportert med alfuzosin eller tamsulosin. Tadafil (10 eller 20 mg) er brukt samtidig med alkohol uten endringer i alkohol- eller tadafilkonsentrasjonen. Tadalafil (20 mg) forsterker ikke gjennomsnittlig blodtrykksfall forårsaket av alkohol (0,7 g/kg), men det er observert postural svimmelhet og ortostatisk hypotensjon hos enkeltindivider. Virkningen av alkohol på kognitiv funksjon forsterkes ikke av tadalafil (10 mg). Tadalafil (10 mg) administrert samtidig med teofyllin, gir en liten økning i hjertefrekvens (3,5 slag/minutt). Tadalafil (10 og 20 mg) er brukt samtidig med warfarin, acetylsalisylsyre og digoksin uten interaksjoner. Tadalafil (40 mg) øker AUC av etinyløstradiol med 26% og Cmax med 70%. En lignende økning kan ventes ved oral administrering av terbutalin. Det er usikkerhet omkring klinisk betydning.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaring fra mennesker er utilstrekkelig. Anbefales ikke. Det er ikke funnet holdepunkter for direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. graviditet, embryo-/fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling.
AmmingRisiko for det diende barnet kan ikke utelukkes. Anbefales ikke.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerEnkeltdoser ≤500 mg er gitt til friske, og multiple daglige doser ≤100 mg er gitt til pasienter med erektil dysfunksjon. Observerte bivirkninger tilsvarte de som ble sett ved lavere doser.
BehandlingSymptomatisk behandling etter behov. Hemodialyse bidrar ubetydelig til tadalafileliminering.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismePotent, selektiv hemmer av fosfodiesterase type 5 (PDE5), enzymet ansvarlig for degradering av cGMP. Pulmonær arteriell hypertensjon er assosiert med svekket frigjøring av nitrogenoksid fra vaskulært endotel og påfølgende reduksjon av cGMP-konsentrasjoner i pulmonal vaskulær glatt muskulatur. PDE5 er den dominerende fosfodiesterasen i pulmonal vaskulatur. Tadalafils hemming av PDE5 øker konsentrasjonen av cGMP som resulterer i avslapping i pulmonale vaskulære glatte muskelceller og vasodilatasjon av pulmonal karseng. Gir signifikant bedring i gangtest etter 12 uker. Det er ikke observert nedsatt evne til fargediskriminering (blå/grønn). Denne observasjonen er overensstemmende med tadalafils lave affinitet til PDE6 sammenlignet med PDE5.
AbsorpsjonRaskt. Gjennomsnittlig Cmax nås etter en mediantid på 4 timer. Absorpsjonen påvirkes ikke av matinntak.
ProteinbindingVed terapeutiske konsentrasjoner er 94% bundet til proteiner. Påvirkes ikke av nedsatt nyrefunksjon.
FordelingGjennomsnittlig Vd er 77 liter ved steady state, som tilsier at tadalafil fordeles i vev. <0,0005% av administrert dose fremkommer i sæden hos friske forsøkspersoner.
HalveringstidTerminal t1/2 ca. 16 timer. Over et doseringsområde på 2,5-20 mg øker eksponeringen (AUC) proporsjonalt med dosen hos friske individer. Mellom 20-40 mg øker eksponeringen mindre enn proporsjonalt. Steady state-plasmakonsentrasjon nås innen 5 dager med dosering (20-40 mg) 1 gang daglig.
MetabolismeHovedsakelig via CYP3A4. Hovedmetabolitten er metylkatekolglukuronid, som ikke forventes å være klinisk aktiv.
UtskillelseGjennomsnittlig clearance er 3,4 liter/time ved steady state for friske frivillige; mulig lavere clearance for pasienter med pulmonal hypertensjon. Utskilles hovedsakelig som inaktive metabolitter, først og fremst i feces (61%) og i mindre grad i urin (36%). Ved mild (ClCR 51-80 ml/minutt), moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 31-50 ml/minutt) og hos pasienter med terminal nyresvikt og pågående dialyse, er tadalafileksponeringen omtrent doblet etter administrering av 1 enkeltdose tadalafil (5-20 mg). Hos pasienter med pågående hemodialyse var Cmax 41% høyere enn hos friske.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Adcirca, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
20 mg 56 stk. (blister)
085770
H-resept 4 501,10 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Adcirca TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.01.2021


Sist endret: 23.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)