Adcirca

Lilly

Legemiddel mot pulmonal arteriell hypertensjon.

ATC-nr.: G04B E08

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 G04B E08
Tadalafil
 
PNEC: 48 μg/liter
Salgsvekt: 36,18772 kg
Miljørisiko: Bruk av tadalafil gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Tadalafil har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Tadalafil brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 16.06.2017) er utarbeidet av Lilly.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg: Hver tablett inneh.: Tadalafil 20 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) hos voksne, klassifisert som WHO funksjonsklasse II og III, for å forbedre arbeidskapasiteten. Effekt er vist ved idiopatisk PAH (IPAH) og ved PAH assosiert med vaskulær bindevevssykdom.

Dosering

Behandling må kun initieres og overvåkes av lege med erfaring i behandling av PAH.
Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 40 mg (2 × 20 mg) 1 gang daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved mild til moderat levercirrhose (Child-Pugh klasse A og B) kan en startdose på 20 mg 1 gang daglig vurderes etter enkeltdoser på 10 mg. En nøye individuell nytte/risikovurdering bør foretas. Ikke anbefalt ved alvorlig levercirrhose (Child-Pugh klasse C). Nedsatt nyrefunksjon: Ved mild til moderat nedsatt nyrefunksjon anbefales en startdose på 20 mg 1 gang daglig. Dosen kan økes til 40 mg 1 gang daglig basert på individuell effekt og toleranse. Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn <18 år: Bør ikke brukes.
Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele med et glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Akutt myokardinfarkt de siste 90 dager. Alvorlig hypotensjon (<90/50 mm Hg). Kan forsterke den blodtrykkssenkende effekten av nitrater, og er derfor kontraindisert ved behandling med organisk nitrat. Pasienter som har mistet synet på ett øye pga. non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION), uavhengig av om denne hendelsen var forbundet med tidligere bruk av en PDE5-hemmer eller ikke. Samtidig bruk av guanylatsyklasestimulatorer (kan forsterke blodtrykkssenkende effekt).

Forsiktighetsregler

Anbefales ikke til pasienter med klinisk signifikant aorta- og mitralklaffsykdom, perikardkonstriksjon, restriktiv eller kongestiv kardiomyopati, betydelig venstre ventrikkeldysfunksjon, livstruende arytmier, symptomatisk koronar arteriesykdom eller ukontrollert hypertensjon. Anbefales ikke til pasienter med pulmonal venookklusiv sykdom (PVOD). Ved tegn på pulmonalt ødem bør muligheten for assosiert PVOD vurderes. Tadalafil kan gi forbigående blodtrykksfall. Pasienter med enkelte underliggende tilstander (f.eks. alvorlig venstre ventrikkel utløpsobstruksjon, væskemangel, autonom hypotensjon eller hvilehypotensjon) kan bli berørt negativt av slike vasodilatoriske effekter. Studiedata tyder på økt risiko for akutt NAION hos menn med ED etter eksponering for tadalafil/andre PDE5-hemmere. Pasienten bør rådes til å seponere tadalafil og kontakte lege umiddelbart ved plutselige synsforstyrrelser. Ikke anbefalt til pasienter med hereditær degenerativ retinal sykdom, inkl. retinitis pigmentosa. Plutselig hørselstap er rapportert. Selv om det i noen tilfeller fantes andre risikofaktorer (som alder, diabetes, hypertensjon og tidligere historie med hørselstap), bør pasienter rådes til å seponere tadalafil og straks søke medisinsk hjelp ved plutselig nedsatt hørsel/hørselstap. Økt tadalafileksponering (AUC), begrenset klinisk erfaring og manglende mulighet til å påvirke clearance vha. dialyse medfører at tadalafil ikke er anbefalt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved alvorlig levercirrhose (Child-Pugh klasse C). Priapisme er rapportert og pasienter som får ereksjon som varer i ≥4 timer bør tilrådes å oppsøke medisinsk hjelp omgående. Bør brukes med forsiktighet av pasienter med anatomisk deformasjon av penis (f.eks. vinkling, kavernøs fibrose eller Peyronies sykdom) eller ved tilstander som gjør dem disponert for priapisme (f.eks. sigdcelleanemi, multiple myelomer eller leukemi). Samtidig bruk av α1-blokkere kan medføre symptomatisk hypotensjon hos enkelte. Kombinasjon med doksazosin er ikke anbefalt. Skal ikke brukes samtidig med andre PDE5-hemmere. Bør ikke brukes ved arvelig galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se G04B E08
Effekter av andre legemidler på tadalafil: Tadalafil metaboliseres hovedsakelig av CYP3A4. En selektiv CYP3A4-hemmer, ketokonazol (200 mg), dobler tadalafils (10 mg) AUC og øker Cmax med 15%. Ketokonazol (400 mg) firedobler tadalafils (20 mg) AUC og øker Cmax med 22%. Ritonavir (200 mg × 2), dobler tadalafils (20 mg) AUC uten endringer i Cmax. Ritonavir (500 mg eller 600 mg) øker tadalafils (20 mg) AUC med 32% og reduserer Cmax med 30%. En CYP3A4-induktor, bosentan (125 mg × 2), reduserte tadalafils (40 mg) AUC med 42% og Cmax med 27%. CYP3A4-induktoren, rifampicin (600 mg), reduserer tadalafils (10 mg) AUC med 88% og Cmax med 46%. Effekt av tadalafil på andre legemidler: Tadalafil (vist for 5, 10 og 20 mg) forsterker den hypotensive effekten av nitrater. Interaksjonen varer i >24 timer og er ikke detekterbar etter 48 timer. Ved kombinasjonsbehandling med tadalafil og antihypertensiver hos pasienter med godt kontrollert blodtrykk er reduksjonen tilsvarende den sett hos friske. Hos pasienter med ukontrollert blodtrykk er reduksjonen større, men reduksjonen er hos et flertall av pasientene ikke forbundet med hypotensive symptomer. Hos pasienter som samtidig får antihypertensiver kan tadalafil 20 mg indusere blodtrykksfall, som (med unntak for doksazosin) vanligvis er mildt og sannsynligvis ikke av klinisk betydning. Samtidig administrering av doksazosin (4 og 8 mg daglig) og tadalafil (5 mg daglig og 20 mg som enkeltdose) øker signifikant blodtrykksreduserende effekt av alfablokkeren. Effekten varer ≥12 timer og kan gi symptomer som inkl. synkope. Kombinasjonen anbefales derfor ikke. Slik effekt er ikke rapportert med alfuzosin eller tamsulosin. Tadafil (10 eller 20 mg) er brukt samtidig med alkohol uten endringer i alkohol- eller tadafilkonsentrasjonen. Tadalafil (20 mg) forsterker ikke gjennomsnittlig blodtrykksfall forårsaket av alkohol (0,7 g/kg), men det er observert postural svimmelhet og ortostatisk hypotensjon hos enkeltindivider. Virkningen av alkohol på kognitiv funksjon forsterkes ikke av tadalafil (10 mg). Tadalafil (10 mg) administrert samtidig med teofyllin, gir en liten økning i hjertefrekvens (3,5 slag/minutt). Tadalafil (10 og 20 mg) er brukt samtidig med warfarin, acetylsalisylsyre og digoksin uten interaksjoner. Tadalafil (40 mg) øker AUC av etinyløstradiol med 26% og Cmax med 70%. En lignende økning kan ventes ved oral administrering av terbutalin. Det er usikkerhet omkring klinisk betydning.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaring fra mennesker er utilstrekkelig. Anbefales ikke. Det er ikke funnet holdepunkter for direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. graviditet, embryo-/fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling.
Amming: Risiko for det diende barnet kan ikke utelukkes. Anbefales ikke.
Tadalafil

Bivirkninger

Bivirkningsdata for pasienter >75 år er begrenset. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme, dyspepsi (inkl. abdominalsmerter/ubehag). Hjerte/kar: Rødme. Luftveier: Nasofaryngitt (inkl. nesetetthet, sinustetthet og rhinitt). Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, ryggsmerter, smerter i ekstremitetene (inkl. ubehag). Nevrologiske: Hodepine. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast, gastroøsofageal refluks. Hjerte/kar: Hypotensjon, brystsmerter, palpitasjoner1. Hud: Utslett. Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner. Kjønnsorganer/bryst: Økt blødning fra livmor. Luftveier: Epistakse. Nevrologiske: Migrene, synkope. Øye: Tåkesyn. Øvrige: Ødem i ansikt. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Hypertensjon, plutselig hjertedød1, takykardi1. Hud: Urticaria, hyperhidrose. Kjønnsorganer/bryst: Blødning fra penis, hematospermi, priapisme. Nevrologiske: Kramper, forbigående amnesi. Nyre/urinveier: Hematuri. Øre: Tinnitus. Ukjent: Hjerte/kar: Ustabil angina pectoris, ventrikkelarytmi, myokardinfarkt1. Hud: Stevens-Johnsons syndrom, eksfoliativ dermatitt. Immunsystemet: Angioødem. Kjønnsorganer/bryst: Forlenget ereksjon. Nevrologiske: Slag1 (inkl. hemoragiske hendelser). Øre: Plutselig hørselstap. Øye: NAION, retinal vaskulær okklusjon, synsfeltforandring. 1 Flertallet var pasienter med kardiovaskulære risikofaktorer.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Enkeltdoser ≤500 mg er gitt til friske, og multiple daglige doser ≤100 mg er gitt til pasienter med erektil dysfunksjon. Observerte bivirkninger tilsvarte de som ble sett ved lavere doser.
Behandling: Symptomatisk behandling etter behov. Hemodialyse bidrar ubetydelig til tadalafileliminering.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: G04B E08

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Potent, selektiv hemmer av fosfodiesterase type 5 (PDE5), enzymet ansvarlig for degradering av cGMP. Pulmonær arteriell hypertensjon er assosiert med svekket frigjøring av nitrogenoksid fra vaskulært endotel og påfølgende reduksjon av cGMP-konsentrasjoner i pulmonal vaskulær glatt muskulatur. PDE5 er den dominerende fosfodiesterasen i pulmonal vaskulatur. Tadalafils hemming av PDE5 øker konsentrasjonen av cGMP som resulterer i avslapping i pulmonale vaskulære glatte muskelceller og vasodilatasjon av pulmonal karseng. Gir signifikant bedring i gangtest etter 12 uker. Det er ikke observert nedsatt evne til fargediskriminering (blå/grønn). Denne observasjonen er overensstemmende med tadalafils lave affinitet til PDE6 sammenlignet med PDE5.
Absorpsjon: Raskt. Gjennomsnittlig Cmax nås etter en mediantid på 4 timer. Absorpsjonen påvirkes ikke av matinntak.
Proteinbinding: Ved terapeutiske konsentrasjoner er 94% bundet til proteiner. Påvirkes ikke av nedsatt nyrefunksjon.
Fordeling: Gjennomsnittlig Vd er 77 liter ved steady state, som tilsier at tadalafil fordeles i vev. <0,0005% av administrert dose fremkommer i sæden hos friske forsøkspersoner.
Halveringstid: Terminal t1/2 ca. 16 timer. Over et doseringsområde på 2,5-20 mg øker eksponeringen (AUC) proporsjonalt med dosen hos friske individer. Mellom 20-40 mg øker eksponeringen mindre enn proporsjonalt. Steady state-plasmakonsentrasjon nås innen 5 dager med dosering (20-40 mg) 1 gang daglig.
Metabolisme: Hovedsakelig via CYP3A4. Hovedmetabolitten er metylkatekolglukuronid, som ikke forventes å være klinisk aktiv.
Utskillelse: Gjennomsnittlig clearance er 3,4 liter/time ved steady state for friske frivillige; mulig lavere clearance for pasienter med pulmonal hypertensjon. Utskilles hovedsakelig som inaktive metabolitter, først og fremst i feces (61%) og i mindre grad i urin (36%). Ved mild (ClCR 51-80 ml/minutt), moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 31-50 ml/minutt) og hos pasienter med terminal nyresvikt og pågående dialyse, er tadalafileksponeringen omtrent doblet etter administrering av 1 enkeltdose tadalafil (5-20 mg). Hos pasienter med pågående hemodialyse var Cmax 41% høyere enn hos friske.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Sist endret: 20.04.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.03.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Adcirca, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 mg56 stk. (blister)
085770
SPC_ICONH-resept
Byttegruppe
5964,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

amnesi (hukommelsestap, minnetap): Kan referere til både kortvarig hukommelsestap eller varig svekket hukommelse.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

cyp3a4-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP3A4: Amiodaron, aprepitant, boceprevir, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fluoksetin, idelalisib, imatinib, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, kobicistat, mikonazol, posakonazol, ritonavir, telaprevir, telitromycin, verapamil, vorikonazol, grapefruktjuice, sakinavir, nefazodon, nelfinavir, cimetidin, delavirdin, kannabinoider.

cyp3a4-induktor: Legemiddel eller stoff som øker mengden av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan få nedsatt virkning. Eksempler på induktorer av CYP3A4: Aprepitant, bosentan, barbiturater (fenobarbital), fenytoin, karbamazepin, rifampicin, johannesurt (prikkperikum), efavirenz, nevirapin, enzalutamid, glukokortikoider (deksametason), modafinil, okskarbazepin, pioglitazon, rifabutin, troglitazon, amprenavir, spironolakton.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hematuri: Blod i urinen.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

levercirrhose (skrumplever, cirrhose): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

myokardinfarkt (hjerteinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

sigdcelleanemi: En arvelig sykdom som forårsaker avvik i uttrykk av globin i hemoglobin. Arvegangen er autosomal recessiv, det vil si at hos en person som har arvet kun ett gen for tilstanden fra den ene forelderen, vil fremdeles det friske genet ha uttrykk av normalt hemoglobin og symptomer vil sjeldent forekomme. Et individ med arveanlegg for tilstanden fra begge foreldrene vil alltid uttrykke sykdommen, og vil kun danne abnormt hemoglobin. Abnormt hemoglobin blir viskøst ved utsettelse for en nedgang av oksygen. Dette fører til at de røde blodcellene får en sigdform (halvmåneform), blir stive, klebrige og skjøre. Når sigdceller klumper seg sammen vil kapillærene blokkeres, og oksygentransporten blir begrenset som fører til skader på vev og organer. Sykdommen har en høy dødelighet for pasienter med alvorlig sykdom.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.