Aclasta

Novartis


Benresorpsjonshemmer.

M05B A08 (Zoledronsyre)INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/100 ml: 1 ml inneh.: Zoledronsyremonohydrat tilsv. zoledronsyre 50 μg, mannitol, natriumsitrat, sterilt vann.


Indikasjoner

Behandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner og voksne menn med økt risiko for frakturer, inkl. de som nylig har hatt en lavtraume hoftefraktur. Behandling av osteoporose relatert til langtids systemisk glukokortikoidbehandling hos postmenopausale kvinner og voksne menn med økt risiko for frakturer. Behandling av Pagets bensykdom hos voksne.

Dosering

Tilstrekkelig tilskudd av kalsium og vitamin D anbefales i forbindelse med administrering. Ved Pagets bensykdom anbefales det i tillegg tilskudd av kalsium, tilsvarende minst 500 mg kalsium 2 ganger daglig i minimum 10 dager etter administrering. Ved en nylig lavtraume hoftefraktur anbefales en startdose på 50 000-125 000 IE vitamin D (peroralt eller i.m.) i forkant av 1. infusjon. Pasienten skal få utdelt pakningsvedlegg og pasientkort.
Postmenopausal osteoporose, osteoporose hos menn og ved behandling av osteoporose relatert til langtids systemisk glukokortikoidbehandling: Anbefalt dose er 1 enkelt i.v. infusjon av 5 mg zoledronsyre, 1 gang i året. Optimal behandlingsvarighet ved osteoporose er ikke fastslått. Behovet for fortsatt behandling bør revurderes jevnlig, basert på individuell nytte-/risikovurdering, spesielt etter bruk i 5 år eller mer. Etter en nylig lavtraume hoftefraktur anbefales det at infusjonen gis minst 2 uker etter hofteoperasjonen.
Pagets bensykdom: Bør kun forskrives av leger med erfaring i behandling av Pagets bensykdom. Anbefalt dose er 5 mg som 1 enkelt i.v. infusjon. Rebehandling ved tilbakefall består av ytterligere i.v. infusjon av 5 mg zoledronsyre etter 1 år eller lengre fra initial behandling.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved ClCR ≥35 ml/minutt. Kontraindisert ved ClCR <35 ml/minutt. Barn og ungdom <18 år: Bør ikke brukes. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Kun til engangsbruk. Tilberedes aseptisk. Oppløsningen skal være klar, uten partikler eller misfarging. Romtempereres før bruk (ved oppbevaring i kjøleskap). Se pakningsvedlegg.
Administrering: Pasienten må være godt hydrert før administrering, spesielt gjelder dette eldre (≥65 år) og pasienter behandlet med diuretika. Gis i.v. med konstant, langsom infusjonshastighet via et infusjonssett med ventil. Infusjonstiden skal ikke være <15 minutter.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller for bisfosfonater. Hypokalsemi. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon med ClCR <35 ml/minutt. Graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Nyrer: Nedsatt nyrefunksjon og sjeldne tilfeller av nyresvikt er sett, se Bivirkninger. ClCR bør derfor regnes ut, basert på faktisk kroppsvekt vha. Cockcroft-Gault-formelen, før hver dose. Forbigående økning i serumkreatinin kan være større ved underliggende nedsatt nyrefunksjon. Monitorering av serumkreatinin bør vurderes hos risikopasienter. Hypokalsemi: Ved hypokalsemi skal tilstrekkelig tilskudd av kalsium og vitamin D gis før behandlingsstart. Andre forstyrrelser i mineralmetabolismen må også behandles adekvat (f.eks. redusert parathyreoideareserve, malabsorpsjon av kalsium fra tarm). Klinisk monitorering bør vurderes. Da effekten av zoledronsyre på benomsetningen inntreffer raskt, kan forbigående hypokalsemi utvikles (i noen tilfeller symptomatisk), spesielt i løpet av de 10 første dagene. Pasienter bør informeres om symptomer på hypokalsemi og få tilstrekkelig oppfølging i løpet av risikoperioden. Serumkalsiummåling anbefales før infusjon. Sjeldne tilfeller av alvorlige skjelett-, ledd- og/eller muskelsmerter, som i enkelte tilfeller har medført tap av arbeidsevne, er sett hos pasienter som tar bisfosfonater. Osteonekrose i kjeven: Er sett. Ved åpne bløtvevslesjoner i munnen bør behandlingsstart eller nytt behandlingsforløp utsettes. Ved samtidige risikofaktorer anbefales tannundersøkelse med forebyggende tannbehandling, og individuell nytte-risikovurdering før behandlingsstart. Ved vurdering om risiko for utvikling av osteonekrose i kjeven overveies følgende: Potensen av legemidlet som hemmer benresorpsjon (høyere risiko for høypotente preparater), administreringsvei (høyere risiko ved parenteral administrering), kumulativ dose ved behandling av benresorpsjon, kreft, komorbide tilstander, røyking, samtidige behandlinger (kortikosteroider, kjemoterapi, angiogenesehemmere, strålebehandling mot hode/nakke), dårlig munnhygiene, periodontal sykdom, dårlig tilpassede tannproteser, tidligere tannsykdom og invasiv tannbehandling. Alle bør oppfordres til god munnhygiene, rutinemessig tannlegesjekk og om å umiddelbart rapportere om eventuelle orale symptomer som dental mobilitet, smerte eller hevelse, og sår som ikke gror eller væsker. Invasiv tannbehandling bør utføres med forsiktighet under behandling, og unngås ved nær tilknytning til behandlingen. Ved utvikling av osteonekrose i kjeven bør en behandlingsplan mellom behandlende lege og tannlege eller kjevekirurg settes opp. Midlertidig seponering bør vurderes inntil bedring, og risikofaktorer reduseres om mulig. Osteonekrose i ytre øregang: Er sett, primært ved langtidsbruk. Mulige risikofaktorer inkluderer bruk av steroider og kjemoterapi og/eller lokale risikofaktorer som infeksjon eller traume. Ved øresymptomer som kronisk øreinfeksjon bør muligheten for osteonekrose i ytre øregang vurderes. Fraktur: Atypiske subtrokantære frakturer og frakturer i diafysen i lårbenet er sett, primært ved langtidsbruk. Disse tverrgående eller korte, skrå frakturene kan oppstå hvor som helst langs lårbenet fra rett under trochanter minor til rett over den suprakondylære flaten. Frakturene kan inntreffe etter lite eller intet forutgående traume. Frakturene er ofte bilaterale og lårbenet på motsatt side bør derfor undersøkes ved tidligere brudd i lårbensskaftet. Frakturene heles trolig dårlig. Seponering av bisfosfonatbehandling hos pasienter med mistanke om atypiske frakturer i lårbenet er tilrådelig i påvente av individuell nytte-/risikovurdering. Pasientene oppfordres til å si ifra hvis de opplever smerter i lår, hofte eller lyske, og enhver pasient med slike symptomer bør undersøkes mtp. et ufullstendig lårbensbrudd. Akuttfasereaksjon: Akuttfasereaksjoner eller symptomer etter dosering, f.eks. feber, myalgi, influensalignende symptomer, artralgi og hodepine, er sett og kan være alvorlige eller av forlenget varighet. Forekommer primært innen 3 dager etter bruk. Symptomforekomst kan reduseres ved å gi paracetamol eller ibuprofen kort tid etter bruk. Behandlingsutsettelse anbefales ved klinisk ustabilitet pga. akutt medisinsk tilstand og akuttfasereaksjon som kan være problematisk. Annet: Kombinasjon med andre legemidler med zoledronsyre/andre bisfosfonater bør unngås, da effekten er ukjent. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. 100 ml, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Bivirkninger, som svimmelhet, kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Forsiktighet må utvises ved kombinasjon med legemidler som kan påvirke nyrefunksjonen i vesentlig grad (f.eks. aminoglykosider eller diuretika som kan forårsake dehydrering).

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert. Human risiko er ukjent. Bruk er ikke anbefalt hos fertile kvinner.
Amming: Kontraindisert. Overgang i morsmelk er ukjent.
Fertilitet: Virkning på human fertilitet er ukjent.

 

Bivirkninger

Bivirkningsoppslag

Feber, myalgi, influensalignende sykdom, artralgi og hodepine kan oppstå etter infusjonen.

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Anemi
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, kvalme, oppkast
Mindre vanlige Abdominalsmerte, dyspepsi, forstoppelse, gastritt (kun ved samtidig bruk av glukokortikoider), gastroøsofageal reflukssykdom, munntørrhet, tannpine, øsofagitt, øvre abdominalsmerte
Generelle
Svært vanlige Feber
Vanlige Asteni, frysninger, influensalignende sykdom, malaise, reaksjon på infusjonsstedet, smerte, tretthet
Mindre vanlige Akuttfasereaksjon, ikke-kardiell brystsmerte, perifert ødem, tørste
Ukjent frekvens Dehydrering sekundært til akuttfasereaksjoner (bivirkninger etter dosering, som feber, oppkast og diaré)
Hjerte
Vanlige Atrieflimmer
Mindre vanlige Palpitasjoner
Hud
Mindre vanlige Erytem, hyperhidrose, kløe, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvens Overfølsomhetsreaksjoner inkl. sjeldne tilfeller av bronkospasme, urticaria og angioødem og svært sjeldne tilfeller av anafylaktisk reaksjon/sjokk er sett etter markedsføring
Infeksiøse
Mindre vanlige Influensa, nasofaryngitt
Kar
Mindre vanlige Flushing, hypertensjon
Ukjent frekvens Hypotensjon
Luftveier
Mindre vanlige Dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Artralgi, myalgi, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerte i ekstremitet
Mindre vanlige Artritt, hevelse i ledd, leddstivhet, muskel-skjelettsmerte i bryst, muskel-skjelettsmerter, muskel-skjelettstivhet, muskelkramper, muskelsvakhet, nakkesmerte
Sjeldne Atypiske subtrokantære frakturer og frakturer i diafysen i lårbenet
Svært sjeldne Osteonekrose i ytre øregang (klasseeffekt)
Ukjent frekvens Kjeveosteonekrose
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, svimmelhet
Mindre vanlige Letargi, parestesi, smaksforstyrrelse, somnolens, synkope, tremor
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Pollakisuri, proteinuri, økt kreatinin i blod
Ukjent frekvens Nedsatt nyrefunksjon
Sjeldne tilfeller av nyresvikt med behov for dialyse og sjeldne tilfeller med fatalt utfall hos pasienter med preeksisterende nedsatt nyrefunksjon eller andre risikofaktorer1
Psykiske
Mindre vanlige Insomni
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Hypokalsemi (ved behandling av Pagets bensykdom)
Mindre vanlige Redusert appetitt
Sjeldne Hypofosfatemi
Undersøkelser
Vanlige Økt CRP
Mindre vanlige Redusert kalsium i blod
Øre
Mindre vanlige Vertigo
Øye
Vanlige Okulær hyperemi
Mindre vanlige Konjunktivitt, øyesmerte
Sjeldne Episkleritt, iritt, uveitt
Ukjent frekvens Paroftalmi, skleritt

Bivirkningsoppslag

Feber, myalgi, influensalignende sykdom, artralgi og hodepine kan oppstå etter infusjonen.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Generelle Feber
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, kvalme, oppkast
Generelle Asteni, frysninger, influensalignende sykdom, malaise, reaksjon på infusjonsstedet, smerte, tretthet
Hjerte Atrieflimmer
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerte i ekstremitet
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Stoffskifte/ernæring Hypokalsemi (ved behandling av Pagets bensykdom)
Undersøkelser Økt CRP
Øye Okulær hyperemi
Mindre vanlige
Blod/lymfe Anemi
Gastrointestinale Abdominalsmerte, dyspepsi, forstoppelse, gastritt (kun ved samtidig bruk av glukokortikoider), gastroøsofageal reflukssykdom, munntørrhet, tannpine, øsofagitt, øvre abdominalsmerte
Generelle Akuttfasereaksjon, ikke-kardiell brystsmerte, perifert ødem, tørste
Hjerte Palpitasjoner
Hud Erytem, hyperhidrose, kløe, utslett
Infeksiøse Influensa, nasofaryngitt
Kar Flushing, hypertensjon
Luftveier Dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet Artritt, hevelse i ledd, leddstivhet, muskel-skjelettsmerte i bryst, muskel-skjelettsmerter, muskel-skjelettstivhet, muskelkramper, muskelsvakhet, nakkesmerte
Nevrologiske Letargi, parestesi, smaksforstyrrelse, somnolens, synkope, tremor
Nyre/urinveier Pollakisuri, proteinuri, økt kreatinin i blod
Psykiske Insomni
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Undersøkelser Redusert kalsium i blod
Øre Vertigo
Øye Konjunktivitt, øyesmerte
Sjeldne
Muskel-skjelettsystemet Atypiske subtrokantære frakturer og frakturer i diafysen i lårbenet
Stoffskifte/ernæring Hypofosfatemi
Øye Episkleritt, iritt, uveitt
Svært sjeldne
Muskel-skjelettsystemet Osteonekrose i ytre øregang (klasseeffekt)
Ukjent frekvens
Generelle Dehydrering sekundært til akuttfasereaksjoner (bivirkninger etter dosering, som feber, oppkast og diaré)
Immunsystemet Overfølsomhetsreaksjoner inkl. sjeldne tilfeller av bronkospasme, urticaria og angioødem og svært sjeldne tilfeller av anafylaktisk reaksjon/sjokk er sett etter markedsføring
Kar Hypotensjon
Muskel-skjelettsystemet Kjeveosteonekrose
Nyre/urinveier Nedsatt nyrefunksjon
Sjeldne tilfeller av nyresvikt med behov for dialyse og sjeldne tilfeller med fatalt utfall hos pasienter med preeksisterende nedsatt nyrefunksjon eller andre risikofaktorer1
Øye Paroftalmi, skleritt

1Inkl. høy alder, samtidig bruk av nyretoksiske legemidler, samtidig diuretikabehandling eller dehydrering etter administrering av Aclasta.

Øvrige klasseeffekter av bisfosfonater

Merkbar reduksjon i serumkalsiumnivåer (<1,87 mmol/liter) er sett. Hypokalsemi (kan være symptomatisk hos noen pasienter, spesielt ved Pagets bensykdom).

Øvrige klasseeffekter av bisfosfonater

Merkbar reduksjon i serumkalsiumnivåer (<1,87 mmol/liter) er sett. Hypokalsemi (kan være symptomatisk hos noen pasienter, spesielt ved Pagets bensykdom).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Begrenset erfaring. Pasienter bør overvåkes nøye. Signifikant hypokalsemi kan reverseres ved tilførsel av oralt kalsium og/eller i.v. infusjon av kalsiumglukonat.

Egenskaper

Klassifisering: Nitrogenholdig bisfosfonat med spesifikk virkning på ben. Inhibitor av osteoklastmediert benresorpsjon.
Virkningsmekanisme: Selektiv virkning er basert på høy affinitet til mineralisert ben. I.v. administrert zoledronsyre distribueres hurtig til ben og lokaliseres fortrinnsvis i områder med benresorpsjon. Viktigste molekylære mål i osteoklastene er enzymet farnesylpyrofosfatsyntase, men andre mekanismer kan ikke utelukkes. Den relativt langvarige effekten av zoledronsyre skyldes den høye bindingsaffiniteten til det aktive setet til farnesylpyrofosfat (FPP)-syntase, og dens sterke bindingsaffinitet til benmineral.
Proteinbinding: Ca. 43-55%.
Halveringstid: Rask bifasisk eliminasjon med t1/2 på 0,24 timer og 1,87 timer, etterfulgt av eliminasjonsfase med terminal t1/2 på 146 timer. Ingen akkumulering i plasma etter multiple doser gitt hver 28. dag.
Utskillelse: Uendret form, via nyrene. Total clearance fra kroppen er ca. 5 liter/time, uavhengig av dose.

Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet etter åpning: 24 timer ved 2-8°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Dersom preparatet ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Aclasta, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
5 mg/100 ml 100 ml (flaske)
113088
Blå resept
Byttegruppe
3516,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.03.2020