Abraxane

Celgene


Cytostatikum, taksan.

L01C D01 (Paklitaksel)PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, suspensjon 5 mg/ml: Hvert hetteglass inneh.: Paklitakselalbumin tilsv. paklitaksel 100 mg (som albuminbundne nanopartikler), humant albumin (natrium, natriumkaprylat og N-acetyl-DL-tryptofan). Rekonstituert suspensjon: pH 6-7,5 og osmolalitet 300-360 mosmol/kg.


Indikasjoner

Monoterapi hos voksne med metastaserende brystkreft hvor førstelinjebehandling ved metastaserende brystkreft har mislykkes og hvor standardbehandling med antrasyklin ikke er indisert. I kombinasjon med gemcitabin som førstelinjebehandling til voksne med metastaserende adenokarsinom i pankreas. I kombinasjon med karboplatin som førstelinjebehandling til voksne med ikke-småcellet lungekreft hvor potensielt kurativ kirurgi og/eller strålebehandling ikke er aktuelt.

Dosering

Preparatet bør ikke erstatte eller erstattes av andre paklitakselformuleringer.
Brystkreft hos voksne: Anbefalt dose er 260 mg/m2 hver 3. uke. Dosereguleringer under behandling av brystkreft: Pasienter som opplever alvorlig nøytropeni (nøytrofiltall <500 celler/mm3 i ≥1 uke) eller alvorlig sensorisk nevropati under behandling, må få dosen satt ned til 220 mg/m2 for etterfølgende kurer. Etter tilbakefall med alvorlig nøytropeni eller alvorlig sensorisk nevropati, må dosen reduseres til 180 mg/m2. Skal ikke administreres før nøytrofiltallene er tilbake til >1500 celler/mm3. For grad 3 sensorisk nevropati utsettes behandling frem til grad 1 eller 2 oppnås, etterfulgt av redusert dose for alle påfølgende kurer.
Pankreasadenokarsinom hos voksne: Anbefalt dose i kombinasjon med gemcitabin er 125 mg/m2 på dag 1, 8 og 15 av hver 28-dagers syklus. Anbefalt samtidig dose av gemcitabin er 1000 mg/m2 umiddelbart etter fullført administrering av paklitaksel på dag 1, 8 og 15 av hver 28-dagers syklus. Dosereguleringer under behandling av pankreasadenokarsinom (reduksjoner i dosenivå, doseendringer ved nøytropeni og/eller trombocytopeni ved oppstart av en syklus eller innenfor en syklus, eller doseendringer ved andre bivirkninger): Se SPC for tabeller.
Ikke-småcellet lungekreft: Anbefalt dose er 100 mg/m2 på dag 1, 8 og 15 av hver 21-dagers syklus. Anbefalt dose av karboplatin er AUC = 6 mg × minutt/ml kun på dag 1 av hver 21-dagers syklus, med oppstart umiddelbart etter fullført administrering av Abraxane. Dosereguleringer under behandling av ikke-småcellet lungekreft: Abraxane skal ikke gis på dag 1 av en syklus før ANC er ≥1500 celler/mm3 og trombocyttall er ≥100 000 celler/mm3. Ved hver påfølgende ukentlige dose av Abraxane må pasienten ha ANC ≥500 celler/mm3 og trombocyttall >50 000 celler/mm3 eller dosen avventes til celletallene restitueres. Når celletallene restitueres gjenopptas doseringen påfølgende uke iht. kriteriene i tabell 4, se SPC. Reduser påfølgende dose kun dersom kriteriene i tabell 4 oppfylles. Ved grad 2 eller 3 kutan toksisitet, grad 3 diaré eller grad 3 mukositt, avbryt behandlingen til toksisiteten bedres til ≤ grad 1, og gjenoppta behandlingen iht. retningslinjene i tabell 5, se SPC. Ved ≥ grad 3 perifer nevropati, avvent behandlingen til bedring til ≤ grad 1. Behandlingen kan gjenopptas med ett dosenivå lavere i påfølgende sykluser iht. retningslinjene i tabell 5, se SPC. Ved enhver annen grad 3 eller 4 ikke-hematologisk toksisitet, avbryt behandlingen til toksisiteten bedres til ≤ grad 2, og gjenoppta behandlingen iht. retningslinjene i tabell 5, se SPC.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt leverfunksjon (totalbilirubin >1-≤1,5 × ULN og ASAT ≤10 × ULN. Ved metasterende brystkreft eller ikke-småcellet lungekreft og moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon (totalbilirubin >1,5-≤5 × ULN og ASAT ≤10 × ULN), anbefales 20% dosereduksjon. Dosen kan økes til normal dose, dersom pasienten tåler behandlingen i minst 2 sykluser. Doseringsanbefaling ved metastaserende adenokarsinom i pankreas og moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon, kan ikke gis pga. utilstrekkelige data. Doseringsanbefaling ved totalbilirubin >5 × ULN eller ASAT >10 × ULN, kan ikke gis pga. utilstrekkelige data. Se også Forsiktighetsregler. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon (estimert ClCR ≥30-<90 ml/minutt). Dosejustering ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom (estimert ClCR <30 ml/minutt), kan ikke gis pga. utilstrekkelige data. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Bruk ved ovennevnte indikasjoner er ikke relevant. Eldre: Ingen ytterligere dosereduksjon er anbefalt hos pasienter ≥65 år. Pasienter ≥75 år med pankreasadenokarsinom skal undersøkes nøye før behandling vurderes. Se for øvrig Forsiktighetsregler og SPC.
Tilberedning/Håndtering: Rekonstituering: Vha. en steril injeksjonssprøyte injiseres 20 ml natriumkloridoppløsning 9 mg/ml (0,9%) sakte (over en periode på minst 1 minutt) inn i hetteglasset (dirigeres mot den indre veggen). Skal ikke injiseres direkte i pulveret da dette vil resultere i skum. Etter tilsettingen må hetteglasset stå i minst 5 minutter for å sikre korrekt fukting av massen. Virvle deretter hetteglasset forsiktig og/eller snu det opp ned i minst 2 minutter til fullstendig resuspensjon av pulveret. Utvikling av skum må unngås. Dersom skum eller klumper oppstår, la oppløsningen stå i minst 15 minutter til skummet blir borte. Rekonstituert suspensjon skal være melkeaktig og homogen, uten synlig utfelling, men noe sedimentering kan oppstå. Dersom utfelling eller sedimentering er synlig, skal hetteglasset snus forsiktig igjen for å sikre fullstendig resuspensjon før bruk. Inspiser suspensjonen for partikler. Ikke administrer dersom det observeres partikler. Eksakt total doseringsvolum for pasienten beregnes, og riktig mengde injiseres i en tom, steril pose av PVC eller ikke-PVC type, til i.v. bruk. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering: Rekonstituert suspensjon gis i.v. over 30 minutter gjennom et infusjonssett med et 15 mikronfilter. Må administreres under overvåkning av kvalifisert onkolog ved avdeling spesialisert i administrering av cytostatika. Etter administrering anbefales det at infusjonsslangen skylles med 9 mg/ml (0,9%) natriumkloridoppløsning for å sikre at hele dosen administreres.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming. Baseline nøytrofiltall <1500 celler/mm3 ved utgangspunktet.

Forsiktighetsregler

Abraxane er en albuminbundet nanopartikkelformulering med paklitaksel, som kan ha vesentlig forskjellige farmakologiske egenskaper sammenlignet med andre formuleringer med paklitaksel. Det bør ikke erstatte eller erstattes av andre paklitakselformuleringer. Overfølsomhet: Sjeldne tilfeller av overfølsomhetsreaksjoner er rapportert, herunder svært sjeldne tilfeller av anafylaktisk reaksjon med fatale følger. Dersom en overfølsomhetsreaksjon oppstår, må behandlingen avbrytes øyeblikkelig, symptomatisk behandling må igangsettes, og pasienten skal ikke utsettes for paklitaksel igjen. Hematologi: Benmargssuppresjon (hovedsakelig nøytropeni) oppstår hyppig. Nøytropeni er doseavhengig og har dosebegrensende toksisitet. Hyppig overvåkning av blodcelletall må utføres under behandlingen. Pasienten skal ikke behandles med neste syklus før nøytrofiltallet er steget til >1500 celler/mm3 og antall trombocytter er steget til >100 000 celler/mm3. Nevropati: Sensorisk nevropati oppstår hyppig, selv om utviklingen av alvorlige symptomer er mindre vanlig. Forekomst av grad 1 eller 2 sensorisk nevropati krever generelt ikke redusert dose. Dersom grad 3 sensorisk nevropati utvikler seg når paklitaksel brukes som monoterapi, anbefales det at behandling tilbakeholdes til grad 1 eller 2 oppnås, etterfulgt av nedsatt dosering for alle påfølgende behandlingsrunder. Dersom perifer nevropati grad 3 eller høyere utvikler seg ved kombinasjonsbruk av paklitaksel og gemcitabin, avvent bruken av paklitaksel og fortsett behandling med gemcitabin i samme dose. Gjenoppta behandling med paklitaksel i redusert dose når perifer nevropati bedres til grad 0 eller 1. Dersom perifer nevropati grad 3 eller høyere utvikler seg ved kombinasjonsbruk av paklitaksel og karboplatin, skal behandling avventes til bedring til grad 0 eller 1, etterfulgt av redusert dose for alle påfølgende kurer med paklitaksel og karboplatin. Sepsis: Bredspektret antibiotikabehandling startes ved feber. Ved febril nøytropeni skal paklitaksel og gemcitabin avventes til feber opphører og ANC ≥1500 celler/mm3, før behandling gjenopptas med reduserte doser. Pneumonitt: Pasienten skal overvåkes nøye for tegn og symptomer på pneumonitt. Etter at infeksiøs etiologi er utelukket og pneumonitt er diagnostisert, skal behandlingen seponeres permanent. Nedsatt leverfunksjon: Paklitakseltoksisiteten kan være økt, og preparatet bør brukes med forsiktighet ved nedsatt leverfunksjon. Pasienter med nedsatt leverfunksjon kan ha økt risiko for myelosuppresjon, og må overvåkes nøye for utvikling av uttalt myelosuppresjon. Ikke anbefalt ved totalbilirubin >5 × ULN eller ASAT >10 × ULN. Ikke anbefalt ved metastaserende adenokarsinom i pankreas og moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon (totalbilirubin >1,5 × ULN og ASAT ≤10 × ULN). Kardiotoksisitet: Det er observert sjeldne tilfeller av stuvningssvikt og venstre ventrikkeldysfunksjon. De fleste individene var tidligere eksponert for kardiotoksiske legemidler, som antrasykliner, eller hadde underliggende hjertesykdom. Pasienten må overvåkes nøye av lege mhp. hjerteproblemer. CNS-metastaser: Effekt og sikkerhet ved metastaser i sentralnervesystemet (CNS) er ikke fastslått. CNS-metastaser kontrolleres generelt ikke i tilfredsstillende grad av systemisk kjemoterapi. Gastrointestinale symptomer: Kvalme, oppkast og diaré etter administrering, kan behandles med antiemetiske og forstoppende legemidler. Cystoid makulaødem: Redusert synsskarphet som følge av cystoid makulaødem er sett, oppstår dette bør Abraxane-behandlingen seponeres. Hjelpestoffer: Rekonstituert suspensjon inneholder ca. 425 mg natrium pr. dose. Må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett. Pasienter ≥75 år: Ved pankreasadenokarsinom skal pasienten undersøkes nøye for evnen til å tolerere paklitaksel i kombinasjon med gemcitabin, med spesiell oppmerksomhet på funksjonsstatus, komorbiditet og økt infeksjonsrisiko. Annet: Erlotinib bør ikke gis samtidig med paklitaksel + gemcitabin. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi bivirkninger som f.eks. tretthet og svimmelhet. Pasienten bør frarådes å kjøre bil og bruke maskiner dersom disse oppstår.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Metaboliseringen av paklitaksel katalyseres delvis av CYP2C8 og CYP3A4. Farmakokinetisk legemiddelinteraksjonsstudie foreligger ikke. Det må derfor utvises forsiktighet ved samtidig bruk av kjente CYP2C8- eller CYP3A4-hemmere. Samtidig bruk av CYP2C8- eller CYP3A4-induktorer anbefales ikke. Abraxane bør ikke brukes i kombinasjon med andre kreftlegemidler enn gemcitabin og karboplatin.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det finnes svært lite data angående bruk ved graviditet. Antas å forårsake alvorlige medfødte misdannelser. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Kvinner i fertil alder skal ta en graviditetstest før behandlingsstart. Skal ikke brukes under graviditet, og hos kvinner i fertil alder som ikke bruker effektiv prevensjon, hvis ikke den kliniske tilstanden gjør behandling nødvendig. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandling og opptil 1 måned etter behandling. Mannlige pasienter anbefales å bruke sikker prevensjon og unngå å gjøre en kvinne gravid under og inntil 6 måneder etter behandling.
Amming: Paklitaksel og/eller dets metabolitter utskilles i melk hos rotter. Overgang i human morsmelk er ukjent. Kontraindisert ved amming pga. potensielt farlige bivirkninger. Amming må avbrytes under hele behandlingsperioden.
Fertilitet: Dyrestudier tyder på at mannlig og kvinnelig fertilitet kan bli nedsatt. Mannlige pasienter bør få råd knyttet til oppbevaring av sperm før behandling, pga. muligheten for varig sterilitet.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi1,2,3, benmargssuppresjon1, leukopeni1,3, lymfopeni1, nøytropeni1,2,3, trombocytopeni1,2,3
VanligeFebril nøytropeni1,3, lymfopeni3, pancytopeni2
Mindre vanligePancytopeni3, trombotisk trombocytopenisk purpura2
SjeldnePancytopeni1
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte2, diaré1,2,3, forstoppelse1,2,3, kvalme1,2,3, oppkast1,2,3, stomatitt1, øvre abdominalsmerte2
VanligeAbdominal distensjon1, abdominalsmerte1,3, dysfagi3, dyspepsi1,3, forstoppelse2, gastroøsofageal reflukssykdom1, kolitt2, munntørrhet2, oral hypoestesi1, stomatitt2,3, øvre abdominalsmerte1
Mindre vanligeDysfagi1, flatulens1, gingival smerte1, glossodyni1, løs avføring1, munntørrhet1, nedre abdominalsmerte1, orale smerter1, rektal blødning1, sår i munnen1, øsofagitt1
Generelle
Svært vanligeAsteni1,2,3, fatigue1,2,3, feber1,2, frysninger2, perifert ødem2,3
VanligeBrystsmerte1,3, feber3, hyperpyreksi1, influensalignende sykdom1, letargi1, malaise1, mukositt1, nedsatt funksjonsstatus1, perifert ødem1, reaksjon på infusjonsstedet2, rigor1, smerte1, svakhet1, ødem1
Mindre vanligeBrystubehag1, ekstravasasjon på infusjonsstedet3, hevelse1, inflammasjon på infusjonsstedet3, mukositt3, reaksjon på injeksjonsstedet1, unormal gange1, utslett på infusjonsstedet3
SjeldneEkstravasasjon1
Hjerte
VanligeArytmi1, kongestiv hjertesvikt2, supraventrikulær takykardi1, takykardi1,2
Mindre vanligeAV-blokk1, bradykardi1, hjertestans1, kongestiv hjertesvikt1, venstre ventrikkeldysfunksjon1
Hud
Svært vanligeAlopesi1,2,3, utslett1,2,3
VanligeErytem1, hyperpigmentering av hud1, kløe1,2,3, negleforandringer1, neglesykdom1,2,3, onykolyse1, pigmenterte/misfargede negler1, tørr hud1,2
Mindre vanligeAllergisk dermatitt3, ansiktshevelse1, dermatitt1, erytematøst utslett1, fotosensitivitetsreaksjon1, generalisert kløe1, generalisert utslett1, hudeksfoliasjon3, hudlidelse1, hudsmerte1, hyperhidrose1, hypotrikose1, kløende utslett1, makulopapuløst utslett1, makuløst utslett1, nattesvette1, negleubehag1, onykomadese1, papuløst utslett1, pigmenteringslidelse1, sår1, urticaria1,3, vitiligo1, ømhet i negleroten1
Svært sjeldneStevens-Johnsons syndrom1, toksisk epidermal nekrolyse1
Ukjent frekvensPalmar-plantar erytrodysestesisyndrom1, sklerodermi1
Immunsystemet
Mindre vanligeLegemiddeloverfølsomhet3, overfølsomhet1,3
SjeldneAlvorlig overfølsomhet1
Infeksiøse
VanligeBronkitt3, candidiasis1, follikulitt1, infeksjon1, oral candidiasis2, pneumoni2,3, sepsis2, sinusitt1, urinveisinfeksjon1,3, øvre luftveisinfeksjon1,3
Mindre vanligeCellulitt1, herpes simplex1, herpes zoster1, infeksjon på injeksjonsstedet1, kateterrelatert infeksjon1, nasofaryngitt1, nøytropen sepsis1, oral candidiasis1,3, pneumoni1, sepsis1,3, soppinfeksjon1, virusinfeksjon1
Kar
VanligeFlushing1, hetetokter1, hypertensjon1,2,3, hypotensjon2,3, lymfødem1
Mindre vanligeFlushing2,3, hypotensjon1, ortostatisk hypotensjon1, perifer kulde1
SjeldneTrombose1
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeSmerter i brystene1
Lever/galle
VanligeHyperbilirubinemi3, kolangitt2
Mindre vanligeHepatomegali1
Luftveier
Svært vanligeDyspné2,3, epistakse2, hoste2
VanligeDyspné1, epistakse1,3, faryngolaryngeal smerte1, hemoptyse3, hoste1,3, interstitiell pneumonitt1, pneumonitt2, rhinitt1, rhinoré1, tett nese2
SjeldneAllergisk rhinitt1, anstrengelsesdyspné1, heshet1, hvesing1, lungeembolisme1, pleuraeffusjon1, pneumonitt3, pulmonal tromboembolisme1, redusert pustelyd1, slimhoste1, tett nese1, tette bihuler1, tørr hals2, uttørring av neseslimhinne1,2
Ukjent frekvensStemmebåndsparese1
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi1,2,3, myalgi1,2,3, smerte i ekstremitet2
VanligeMuskel-skjelettsmerter3, muskelkramper1, muskelsvakhet2, ryggsmerter1,3, skjelettsmerter1,2, smerte i ekstremitet1,3, smerter i lemmene1
Mindre vanligeBrystveggsmerter1, flankesmerter1, lyskesmerter1, muskel-skjelettsmerter1, muskelkramper1, muskelsvakhet1, nakkesmerte1, ubehag i ekstremiteter1
Nevrologiske
Svært vanligeDepresjon2, dysgeusi2, hodepine2, hypoestesi1, insomni2, nevropati1, parestesi1, perifer nevropati1,2,3, svimmelhet2
VanligeAngst1,2, ataksi1, depresjon1, dysgeusi1,3, hodepine1,3, insomni1,3, perifer motorisk nevropati1, perifer sensorisk nevropati1, sanseforstyrrelse1, somnolens1, svimmelhet1,3
Mindre vanligeArefleksi1, dyskinesi1, hyporefleksi1, nevralgi1, nevropatiske smerter1, paralyse av 7. hjernenerve2, polynevropati1, postural svimmelhet1, rastløshet1, sansetap1, synkope1, tremor1
Ukjent frekvensKraniell nerveparese multippel1
Nyre/urinveier
VanligeAkutt nyresvikt2
Mindre vanligeDysuri1, hematuri1, hemolytisk uremisk syndrom2, inkontinens1, nokturi1, pollakisuri1, polyuri1
Skader/komplikasjoner
Mindre vanligeKontusjon1
SjeldneRadiation recall-fenomen (hudreaksjon ved kjemoterapi kort tid etter strålebehandling)1, strålingspneumonitt1
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeAnoreksi1, dehydrering2, hypokalemi2, redusert appetitt2,3
VanligeDehydrering1,3, hypokalemi1, redusert appetitt1
Mindre vanligeHyperglykemi1, hypoalbuminemi1, hypofosfatemi1, hypoglykemi1, hypokalsemi1, hyponatremi1, polydipsi1, væskeretensjon1
Ukjent frekvensTumorlysesyndrom1
Svulster/cyster
Mindre vanligeMetastatiske smerter1, tumornekrose1
Undersøkelser
Svært vanligeRedusert vekt2, økt ALAT2
VanligeRedusert antall røde blodceller1, redusert hematokrit1, redusert vekt1,3, økt ALAT1,3, økt ASAT1,2,3, økt alkalisk fosfatase i blod1,3, økt bilirubinnivå i blod2, økt kreatinin i blod2, økt kroppstemperatur1, økt γ-GT1
Mindre vanligeRedusert kalium i blod1, økt bilirubin1, økt blodfosfor1, økt blodglukose1, økt blodtrykk1, økt kreatinin i blod1, økt laktatdehydrogenase i blod1, økt vekt1
Øre
VanligeVertigo1
Mindre vanligeTinnitus1, øresmerte1
Øye
VanligeKeratokonjunktivitt sicca1, madarose1, tåkesyn1,3, tørre øyne1, økt lakrimasjon1,2
Mindre vanligeCystoid makulaødem2, keratitt1, kløe i øyet1, konjunktivitt1, redusert synsskarphet1, synsforstyrrelse1, unormalt syn1, øyeirritasjon1, øyesmerte1
SjeldneCystoid makulaødem1

1Sett ved bruk av paklitaksel-monoterapi.

2Sett ved bruk av paklitaksel i kombinasjon med gemcitabin.

3Sett ved bruk av paklitaksel i kombinasjon med karboplatin.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi1,2,3, benmargssuppresjon1, leukopeni1,3, lymfopeni1, nøytropeni1,2,3, trombocytopeni1,2,3
GastrointestinaleAbdominalsmerte2, diaré1,2,3, forstoppelse1,2,3, kvalme1,2,3, oppkast1,2,3, stomatitt1, øvre abdominalsmerte2
GenerelleAsteni1,2,3, fatigue1,2,3, feber1,2, frysninger2, perifert ødem2,3
HudAlopesi1,2,3, utslett1,2,3
LuftveierDyspné2,3, epistakse2, hoste2
Muskel-skjelettsystemetArtralgi1,2,3, myalgi1,2,3, smerte i ekstremitet2
NevrologiskeDepresjon2, dysgeusi2, hodepine2, hypoestesi1, insomni2, nevropati1, parestesi1, perifer nevropati1,2,3, svimmelhet2
Stoffskifte/ernæringAnoreksi1, dehydrering2, hypokalemi2, redusert appetitt2,3
UndersøkelserRedusert vekt2, økt ALAT2
Vanlige
Blod/lymfeFebril nøytropeni1,3, lymfopeni3, pancytopeni2
GastrointestinaleAbdominal distensjon1, abdominalsmerte1,3, dysfagi3, dyspepsi1,3, forstoppelse2, gastroøsofageal reflukssykdom1, kolitt2, munntørrhet2, oral hypoestesi1, stomatitt2,3, øvre abdominalsmerte1
GenerelleBrystsmerte1,3, feber3, hyperpyreksi1, influensalignende sykdom1, letargi1, malaise1, mukositt1, nedsatt funksjonsstatus1, perifert ødem1, reaksjon på infusjonsstedet2, rigor1, smerte1, svakhet1, ødem1
HjerteArytmi1, kongestiv hjertesvikt2, supraventrikulær takykardi1, takykardi1,2
HudErytem1, hyperpigmentering av hud1, kløe1,2,3, negleforandringer1, neglesykdom1,2,3, onykolyse1, pigmenterte/misfargede negler1, tørr hud1,2
InfeksiøseBronkitt3, candidiasis1, follikulitt1, infeksjon1, oral candidiasis2, pneumoni2,3, sepsis2, sinusitt1, urinveisinfeksjon1,3, øvre luftveisinfeksjon1,3
KarFlushing1, hetetokter1, hypertensjon1,2,3, hypotensjon2,3, lymfødem1
Lever/galleHyperbilirubinemi3, kolangitt2
LuftveierDyspné1, epistakse1,3, faryngolaryngeal smerte1, hemoptyse3, hoste1,3, interstitiell pneumonitt1, pneumonitt2, rhinitt1, rhinoré1, tett nese2
Muskel-skjelettsystemetMuskel-skjelettsmerter3, muskelkramper1, muskelsvakhet2, ryggsmerter1,3, skjelettsmerter1,2, smerte i ekstremitet1,3, smerter i lemmene1
NevrologiskeAngst1,2, ataksi1, depresjon1, dysgeusi1,3, hodepine1,3, insomni1,3, perifer motorisk nevropati1, perifer sensorisk nevropati1, sanseforstyrrelse1, somnolens1, svimmelhet1,3
Nyre/urinveierAkutt nyresvikt2
Stoffskifte/ernæringDehydrering1,3, hypokalemi1, redusert appetitt1
UndersøkelserRedusert antall røde blodceller1, redusert hematokrit1, redusert vekt1,3, økt ALAT1,3, økt ASAT1,2,3, økt alkalisk fosfatase i blod1,3, økt bilirubinnivå i blod2, økt kreatinin i blod2, økt kroppstemperatur1, økt γ-GT1
ØreVertigo1
ØyeKeratokonjunktivitt sicca1, madarose1, tåkesyn1,3, tørre øyne1, økt lakrimasjon1,2
Mindre vanlige
Blod/lymfePancytopeni3, trombotisk trombocytopenisk purpura2
GastrointestinaleDysfagi1, flatulens1, gingival smerte1, glossodyni1, løs avføring1, munntørrhet1, nedre abdominalsmerte1, orale smerter1, rektal blødning1, sår i munnen1, øsofagitt1
GenerelleBrystubehag1, ekstravasasjon på infusjonsstedet3, hevelse1, inflammasjon på infusjonsstedet3, mukositt3, reaksjon på injeksjonsstedet1, unormal gange1, utslett på infusjonsstedet3
HjerteAV-blokk1, bradykardi1, hjertestans1, kongestiv hjertesvikt1, venstre ventrikkeldysfunksjon1
HudAllergisk dermatitt3, ansiktshevelse1, dermatitt1, erytematøst utslett1, fotosensitivitetsreaksjon1, generalisert kløe1, generalisert utslett1, hudeksfoliasjon3, hudlidelse1, hudsmerte1, hyperhidrose1, hypotrikose1, kløende utslett1, makulopapuløst utslett1, makuløst utslett1, nattesvette1, negleubehag1, onykomadese1, papuløst utslett1, pigmenteringslidelse1, sår1, urticaria1,3, vitiligo1, ømhet i negleroten1
ImmunsystemetLegemiddeloverfølsomhet3, overfølsomhet1,3
InfeksiøseCellulitt1, herpes simplex1, herpes zoster1, infeksjon på injeksjonsstedet1, kateterrelatert infeksjon1, nasofaryngitt1, nøytropen sepsis1, oral candidiasis1,3, pneumoni1, sepsis1,3, soppinfeksjon1, virusinfeksjon1
KarFlushing2,3, hypotensjon1, ortostatisk hypotensjon1, perifer kulde1
Kjønnsorganer/brystSmerter i brystene1
Lever/galleHepatomegali1
Muskel-skjelettsystemetBrystveggsmerter1, flankesmerter1, lyskesmerter1, muskel-skjelettsmerter1, muskelkramper1, muskelsvakhet1, nakkesmerte1, ubehag i ekstremiteter1
NevrologiskeArefleksi1, dyskinesi1, hyporefleksi1, nevralgi1, nevropatiske smerter1, paralyse av 7. hjernenerve2, polynevropati1, postural svimmelhet1, rastløshet1, sansetap1, synkope1, tremor1
Nyre/urinveierDysuri1, hematuri1, hemolytisk uremisk syndrom2, inkontinens1, nokturi1, pollakisuri1, polyuri1
Skader/komplikasjonerKontusjon1
Stoffskifte/ernæringHyperglykemi1, hypoalbuminemi1, hypofosfatemi1, hypoglykemi1, hypokalsemi1, hyponatremi1, polydipsi1, væskeretensjon1
Svulster/cysterMetastatiske smerter1, tumornekrose1
UndersøkelserRedusert kalium i blod1, økt bilirubin1, økt blodfosfor1, økt blodglukose1, økt blodtrykk1, økt kreatinin i blod1, økt laktatdehydrogenase i blod1, økt vekt1
ØreTinnitus1, øresmerte1
ØyeCystoid makulaødem2, keratitt1, kløe i øyet1, konjunktivitt1, redusert synsskarphet1, synsforstyrrelse1, unormalt syn1, øyeirritasjon1, øyesmerte1
Sjeldne
Blod/lymfePancytopeni1
GenerelleEkstravasasjon1
ImmunsystemetAlvorlig overfølsomhet1
KarTrombose1
LuftveierAllergisk rhinitt1, anstrengelsesdyspné1, heshet1, hvesing1, lungeembolisme1, pleuraeffusjon1, pneumonitt3, pulmonal tromboembolisme1, redusert pustelyd1, slimhoste1, tett nese1, tette bihuler1, tørr hals2, uttørring av neseslimhinne1,2
Skader/komplikasjonerRadiation recall-fenomen (hudreaksjon ved kjemoterapi kort tid etter strålebehandling)1, strålingspneumonitt1
ØyeCystoid makulaødem1
Svært sjeldne
HudStevens-Johnsons syndrom1, toksisk epidermal nekrolyse1
Ukjent frekvens
HudPalmar-plantar erytrodysestesisyndrom1, sklerodermi1
LuftveierStemmebåndsparese1
NevrologiskeKraniell nerveparese multippel1
Stoffskifte/ernæringTumorlysesyndrom1

1Sett ved bruk av paklitaksel-monoterapi.

2Sett ved bruk av paklitaksel i kombinasjon med gemcitabin.

3Sett ved bruk av paklitaksel i kombinasjon med karboplatin.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved overdose må pasienten overvåkes nøye. Behandling må rettes mot de mest forventede bivirkningene, som benmargssuppresjon, mukositt og perifer nevropati.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antimikrotubulær substans som fremmer gruppering av mikrotubuli fra tubulindimerer og stabiliserer mikrotubuli ved å forhindre depolymerisering. Denne stabiliseringen resulterer i at normal dynamisk reorganisering av det mikrotubulære nettverket, som er essensielt for vitale interfase- og mitotiske funksjoner i cellen, hemmes. I tillegg induserer paklitaksel unormale aggregater eller bunter med mikrotubuli gjennom hele cellesyklusen, og multiple stjerneformede bunter av mikrotubuli i mitosen. Albumin er kjent for å mediere endotelial transcytose av plasmakomponenter, og in vitro-studier viser at nærvær av albumin fremmer transport av paklitaksel over endoteliale celler.
Proteinbinding: 94%. Fraksjonen av fritt paklitaksel er signifikant høyere med Abraxane (6,2%) enn med oppløsningsmiddelbasert paklitaksel (2,3%). Dette medfører signifikant høyere eksponering for ubundet paklitaksel, selv om totaleksponeringen er sammenlignbar.
Fordeling: Distribueres jevnt i blodceller og plasma, totalt Vd ca. 1741 liter, hvilket indikerer utstrakt ekstravaskulær distribusjon og/eller vevsbinding.
Halveringstid: Gjennomsnittlig terminal t1/2 13-27 timer. Gjennomsnittlig plasmaclearance 13-30 liter/time/m2.
Metabolisme: Hovedsakelig i lever via CYP2C8 og CYP3A4.
Utskillelse: Ca. 4% av total administrert dose utskilles uforandret via urin. Elimineres hovedsakelig gjennom hepatisk metabolisme og biliær ekskresjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Suspensjon i hetteglass: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 24 timer ved 2-8°C i originalesken beskyttet mot lys. Rekonstituert suspensjon i infusjonsposen: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 24 timer ved 2-8°C, etterfulgt av 4 timer ved 25°C beskyttet mot lys. Av mikrobiologiske hensyn bør imidlertid legemidlet brukes umiddelbart etter rekonstituering og fylling av infusjonsposene, med mindre fremgangsmåten for rekonstituering og fylling av infusjonsposene utelukker risiko for mikrobiell kontaminering. Hvis legemidlet ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstider og betingelser før bruk brukerens ansvar. Total kombinert oppbevaringstid for rekonstituert legemiddel i hetteglasset og i infusjonsposen oppbevart i kjøleskap og beskyttet mot lys er 24 timer. Dette kan følges av oppbevaring i infusjonsposen i 4 timer ved <25°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Abraxane, PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg/ml50 ml (hettegl.)
560085
-
Byttegruppe
3285,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 29.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.10.2020