Xysol vet.

CP-Pharma


Sedativum. Analgetikum.

QN05C M92 (Xylazin)INJEKSJONSVÆSKE 20 mg/ml til storfe, hest, hund og katt: 1 ml inneh.: Xylazinhydroklorid 20 mg, metylparahydroksybenzoat (E 218) 1 mg, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Alfa2-reseptoragonist. Sedativum og analgetikum.
Virkningsmekanisme: Stimulerer sentrale og perifere alfa2-adrenoreseptorer.
Absorpsjon: Rask etter i.m. injeksjon. Maks. plasmakonsentrasjon nås vanligvis innen 15 minutter og avtar deretter eksponentielt.
Fordeling: Få minutter etter i.v. injeksjon er det høye konsentrasjoner i nyrer, lever, CNS, hypofyse og mellomgulv.
Utskillelse: Ca. 70% via urin, 30% via feces.

Indikasjoner 

Storfe, hest, hund og katt: Sedasjon. Premedisinering i kombinasjon med et anestesimiddel.

Kontraindikasjoner 

Gastrointestinal obstruksjon eller tilstander som kan forverres ved brekninger. Alvorlig nyre- eller leversvikt, respiratorisk dysfunksjon, hjertefeil, hypotensjon og/eller sjokk, diabetes.

Bivirkninger

Bradykardi, respirasjonsdepresjon, reversibel arytmi og hypotensjon. Termoregulering kan påvirkes. Hund og katt: Ofte oppkast når sedasjonen inntrer, spesielt hvis dyret nettopp er fôret. Spyttsekresjon, muskelskjelvinger. Storfe: Noen ganger løs avføring i 24 timer etter administrering. Sporadisk rauting, hypersalivasjon, ruminal atoni, tungelammelse, regurgitasjon, tympani, nasal stridor, økt urinering og reversibelt penisfremfall. Bivirkninger generelt mer uttalt etter i.m. sammenlignet med i.v. administrering. Hest: Hyppigere urinering er rapportert. Muskelskjelvinger, ataksi og reversibelt penisfremfall kan oppstå. Midlertidig redusert tarmmotilitet. Svetter ofte når effekten av sedasjonen opphører.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Hold dyret rolig, da det kan reagere på eksterne stimuli. Tympani kan av og til oppstå hos storfe i sideleie, og kan unngås ved å holde dyret i brystleie. For å unngå aspirasjon av spytt eller mat bør dyrets hode og hals holdes lavt. Fasting før bruk er en fordel. Eldre og utmattede dyr er mer følsomme for xylazin, mens nervøse eller svært oppspilte dyr kan kreve en forholdsvis høy dose. Premedisinering med atropin hos katter og hunder kan redusere spyttsekresjon og bradykardi. Det anbefales å kjøle ned dyr når omgivelsestemperaturen er >25°C, og å holde dyrene varme ved lav temperatur. Ved smertefulle prosedyrer skal xylazin alltid brukes i kombinasjon med lokal eller generell anestesi. Xylazin gir en viss grad av ataksi og må derfor brukes med forsiktighet ved prosedyrer som involverer distale ekstremiteter, og ved stående kastrasjon av hest. Bruk hos kalver <1 uke, føll <2 uker eller hos valper og kattunger <6 uker; kun etter nytte-/risikovurdering.

Interaksjoner 

Samtidig bruk av andre CNS-dempende midler kan forsterke effekten av begge aktive substanser. Dosering av substansene må i enkelte tilfeller reduseres. Preparatet skal ikke brukes i kombinasjon med sympatomimetika, f.eks. adrenalin, da dette kan fremkalle ventrikulær arytmi.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes i siste trimester (spesielt hos storfe og katt), unntatt ved fødsel, da xylazin induserer uteruskontraksjoner og kan indusere prematur fødsel. Skal ikke brukes hos storfe som får eggtransplantasjoner, fordi økt livmortonus kan redusere muligheten for implantering av egget.

Dosering 

I.v. injeksjoner skal gis langsomt, spesielt hos hest. Storfe:

Doseringsnivå

mg/kg

ml/100 kg

ml/500 kg

A. Intramuskulært

I

0,05

0,25

1,25

II

0,1

0,5

2,5

III

0,2

1

5

IV

0,3

1,5

7,5

B. Intravenøst

I

0,016-0,024

0,08-0,12

0,4-0,6

II

0,034-0,05

0,17-0,25

0,85-1,25

III

0,066-0,1

0,33-0,5

1,65-2,5

Dose I: Sedasjon, med lett reduksjon av muskeltonus. Evnen til å stå oppreist opprettholdes. Dose II: Sedasjon, markert reduksjon av muskeltonus og middels analgetisk effekt. Dyret forblir vanligvis stående, men kan legge seg ned. Dose III: Dyp sedasjon, ytterligere reduksjon av muskeltonus og sterk grad av analgetisk effekt. Dyret legger seg ned. Dose IV: Svært dyp sedasjon, betydelig reduksjon av muskeltonus og sterk grad av analgetisk effekt. Dyret legger seg ned. Hest: I.v. enkeltdose på 0,6-1 mg/kg (3-5 ml/100 kg). Hund: I.m. enkeltdose på 0,5-3 mg/kg (0,025-0,15 ml/kg). Katt: I.m. eller s.c. engangsdose på 0,5-1 mg/kg (0,025-0,05 ml/kg).

Overdosering/Forgiftning

Xylazinvirkningen kan reverseres av alfa2-adrenerge antagonister som atipamezol.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Storfe og hest: Ingen.
Slakt: Storfe og hest: 1 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

28 dager etter anbrudd.

 

Pakninger og SPC

Xysol vet., INJEKSJONSVÆSKE:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
20 mg/ml storfe, hest, hund og katt 50 ml (hettegl.) 054899 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.04.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.08.2017