Antibiotikum, fluorokinolon.

QJ01M A90 (Enrofloksacin)TABLETTER 15 mg til katt: Hver tablett inneh.: Enrofloksacin 15 mg, hjelpestoffer. Leversmak.


TABLETTER 50 mg og 150 mg til hund: Hver tablett inneh.: Enrofloksacin 50 mg, resp. 150 mg, hjelpestoffer. Leversmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Påvirker bakteriereplikasjon ved hemming av topoisomerase II. Endrer også permeabiliteten i fosfolipidcelleveggen. Har konsentrasjonsavhengig baktericid effekt mot de fleste gramnegative bakterier, spesielt Enterobacteriacea. Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp. og Pseudomonas aeruginosa er variabelt følsomme og har ofte høyere MIC-verdier enn andre følsomme organismer. Staphylococcus aureus og Staphylococcus intermedius er vanligvis følsomme, mens Streptococci, Enterococci og anaerobe bakterier vanligvis er resistente.
Absorpsjon: Biotilgjengeligheten er nesten 100%. Katt: 5 mg/kg gir Cmax for enrofloksacin (2,9 μg/ml) etter 1 time og for ciprofloksacin (0,18 μg/ml) etter 5 timer. Hund: 5 mg/kg gir Cmax for enrofloksacin (1,72 μg/ml) etter 1 time og for ciprofloksacin (0,32 μg/ml) etter 2 timer.
Proteinbinding: Katt: 8%. Hund: 14%.
Fordeling: Svært god, konsentrasjonen er ofte høyere i vev enn i plasma. Krysser blod-hjerne-barrieren.
Halveringstid: Katt: 3-4 timer. Hund: 3-5 timer.
Metabolisme: Rask, ciprofloksacin er aktiv metabolitt.
Utskillelse: Katt: Ca. 25% via urin, 75% via feces. Ca. 15% uforandret, resten som metabolitter, bl.a. ciprofloksacin. Hund: Hovedsakelig via nyrene, ca. 60% uforandret og resten som metabolitter, bl.a. ciprofloksacin.

Indikasjoner 

Katt: Infeksjoner i øvre luftveier. Hund: Infeksjoner i nedre urinveier (også ved prostatitt) og øvre urinveisinfeksjoner forårsaket av E. coli eller Proteus mirabilis. Overflatisk og dyp pyodermi.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller kinoloner. Kinolonresistens. Krampeanfall, enrofloksacin kan virke CNS-stimulerende. Katter <3 måneder eller <1 kg. Hunder <12 måneder (små raser) eller <18 måneder (store raser).

Bivirkninger

Katt: Forbigående oppkast, diaré og nevrologiske symptomer (krampeanfall, muskelsitringer, ataksi, eksitasjon) kan forekomme. Allergiske reaksjoner er sjelden, i slike tilfeller skal behandlingen stoppes. Hund: Leddbruskforandringer hos valper i vekst. Nevrologiske symptomer (krampeanfall, muskelsitringer, ataksi, eksitasjon) kan forekomme. Oppkast og anoreksi er sjelden. Allergiske reaksjoner er sjelden, i slike tilfeller skal behandlingen stoppes.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Bruk baseres så langt mulig på resistenstesting, og skal være i tråd med offisiell antibiotikapolitikk. Feilaktig bruk kan øke forekomsten av fluorokinolonresistente bakterier og redusere effekt av andre kinoloner pga. kryssresistens. Ved utilsiktet inntak skal lege kontaktes. Vask hendene etter bruk.

Interaksjoner 

Kombinasjon med fluniksin må følges opp tett, da eliminasjonen kan forsinkes. Samtidig bruk av teofyllin krever tett oppfølging, da serumnivået av teofyllin kan øke. Magnesium- og aluminiumholdige midler (som antacider eller sukralfat) kan redusere absorpsjonen av enrofloksacin, og bør gis med 2 timers intervall. Skal ikke brukes sammen med tetrasykliner, fenikoler eller makrolider, pga. mulige antagonistiske effekter.

Drektighet/Laktasjon

Studier i rotte og chinchilla har ikke vist tegn på teratogene, føtotoksiske eller maternotoksiske effekter. Brukes kun etter nytte-/risikovurdering. Skal ikke brukes til diegivende hunnkatter eller tisper.

Dosering 

Dyrets vekt må bestemmes nøyaktig for å unngå underdosering. Anbefalt dosering skal ikke overskrides. Katt: 5 mg/kg kroppsvekt 1 gang daglig (1 tablett/3 kg) i 5-10 dager. Hund: 5 mg/kg kroppsvekt 1 gang daglig (1 tablett à 50 mg/10 kg eller 1 tablett à 150 mg/30 kg). Behandlingsvarighet: Infeksjon i nedre urinveier: 10 dager. Infeksjon i øvre urinveier og ved nedre urinveisinfeksjon med prostatitt: 15 dager. Overflatisk pyodermi: Opptil 21 dager (avhengig av klinisk respons). Dyp pyodermi: Opptil 49 dager (avhengig av klinisk respons). Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Administrering: Kan gis med eller uten fôr. 15 mg: Kan deles i 2 like deler (delestrek). 50 mg og 150 mg: Kan deles i 2 eller 4 like deler (delekors).

Overdosering/Forgiftning

Overdosering kan gi oppkast og nervøse symptomer (muskelsitringer, ustøhet og konvulsjoner), som kan gjøre det nødvendig å seponere behandling. Støttebehandling, om mulig forsøkes legemidlet eliminert. Enrofloksacinabsorpsjonen reduseres ved å gi magnesium- eller aluminiumholdige antacider eller aktivt kull. Katt: Toksisk effekt på retina kan gi irreversibel blindhet; okulære bivirkninger er sett fra 20 mg/kg. Hund: Ingen tegn på intoleranse ved 5 × anbefalt dose i 1 måned. Ca. 10 × anbefalt dose i 2 uker ga dårlig appetitt og gastrointestinale forstyrrelser.

Oppbevaring og holdbarhet 

Beskyttes mot lys. Ubrukt del av tablett oppbevares i blisteret og er holdbar i ca. 24 timer (15 mg) eller 72 timer (50 mg og 150 mg).

Pakninger og SPC

Xeden, TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
15 mgkatt12 stk. (blister)096804C

Xeden, TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
50 mghund10 stk. (blister)499016C
150 mghund12 stk. (blister)399839C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.10.2016


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.06.2016