Vidalta vet.

MSD Animal Health


Tyreostatikum.

QH03B B01 (Karbimazol)DEPOTTABLETTER 10 mg og 15 mg til katt: Hver depottablett inneh.: Karbimazol 10 mg, resp. 15 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172).


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Tiamazol, den aktive metabolitten av karbimazol, hemmer produksjonen av hormoner fra thyreoidea og motvirker hypertyreose.
Absorpsjon: Rask. Cmax av tiamazol nås etter 3-4 timer (10 mg) eller 5-7 timer (15 mg).
Fordeling: Tiamazol konsentreres hovedsakelig i thyreoidea og i binyrer.
Metabolisme: Karbimazol hydrolyseres hurtig, men ikke fullstendig, til aktiv metabolitt.
Utskillelse: Tiamazol skilles hovedsakelig ut via urin og i mindre grad i feces.

Indikasjoner 

For behandling av hypertyreose og kliniske symptomer forbundet med hypertyreose hos katt.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til katter som lider av systemiske sykdommer, slik som alvorlig primær leversykdom eller diabetes mellitus, viser symptomer på autoimmun sykdom og/eller endrede nivåer av røde eller hvite blodlegemer (anemi, nøytropeni eller lymfopeni), har blodplatelidelser (spesielt trombocytopeni) eller koagulopatier, er hypersensitive for merkaptoimidazoler.

Bivirkninger

Bivirkningene er vanligvis reversible ved seponering. Kan gi redusert nyreperfusjon. Sjeldne: Vekttap, oppkast, sløvhet (letargi), takykardi, redusert appetitt, diaré, dehydrering, azotemi, polydipsi, forhøyede leverenzymnivåer, anemi, økt/redusert antall hvite blodlegemer, nøytrofili, trombocytopeni, eosinofili og/eller lymfopeni, dermatologiske symptomer (kløe, betennelse i huden, erytem, håravfall), gastrointestinal blødning slik som blodig oppkast, blødning fra munnen eller mørk avføring. Svært sjeldne: Polyuri, ataksi, pyreksi, dyspné, desorientering, aggressivitet og postitive antinukleære antistoffer (ANA). Ved alvorlige bivirkninger kan død inntreffe dersom behandling ikke seponeres.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun til oral bruk. Behandlingen må tilrettelegges etter nytte-/risikovurdering for hvert enkelt dyr. Behandling av hypertyreose kan redusere glomerulær filtreringsrate, noe som kan gi forverring av underliggende nyresykdom. Doser >20 mg bør brukes med forsiktighet. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg eller etikett. Karbamizol kan gi oppkast, epigastrisk lidelse, hodepine, feber, leddplager, kløe og pancytopeni. Behandling er symptomatisk. Vask alltid hendene med såpe og vann etter kontakt med kattesand som er brukt av behandlede dyr. Se også Tilberedning/Håndetring under Dosering. Ettersom karbimazol er et mistenkt humant teratogen, skal gravide og kvinner i fertil alder bruke hansker ved håndtering av kattesand og/eller oppkast fra behandlede katter. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Interaksjoner 

Effekten kan reduseres ved samtidig bruk av fenobarbital. Samtidig administrering av benzimidazol anbefales ikke. Tiamazol kan ha immunmodulerende egenskaper og bør tas hensyn til ved vurdering av vaksinering.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes til drektige eller lakterende katter.

Dosering 

Målet for behandlingen er å opprettholde en total tyroksinkonsentrasjon (TT4) i nedre del av referanseområdet. Overvåkning av TT4, total hematologi og lever- og nyreparametre, er anbefalt ved hvert oppfølgingsbesøk. Justeringsfase: Startdose: 1 tablett à 15 mg karbimazol pr. katt pr. dag. I tilfeller hvor TT4-konsentrasjonen kun er svakt forhøyet, gis en startdose på 10 mg daglig. Med anbefalt startdose på 1 tablett à 15 mg karbimazol pr. dag, kan TT4-konsentrasjonen reduseres til å være innenfor eutyreoidnivå (TT4 <50 nmol/liter) kort tid etter behandlingsstart. Dosejustering etter 10 dager, 3, 5 og 8 uker, avhengig av respons. Vedlikeholdsfase: Oppfølgning hver 3. til 6. måned. Individuell dosejustering basert på kliniske symptomer og TT4-nivå. Sjekk TT4 10-14 dager etter dosejustering. Terapeutisk dose varierer fra 10 mg (1 tablett 10 mg) til 25 mg (1 tablett 10 mg og 1 tablett 15 mg) 1 gang om dagen. Dosering annenhver dag med 10 mg eller 15 mg kan være nok hos katter som trenger mindre doser. Dosen bør ikke økes med >5 mg pr. gang. Tilberedning/Håndtering: Preparatet skal ikke håndteres av personer med allergi mot antithyreoideapreparater. Gravide skal bruke hansker ved håndtering av tablettene. Ikke spis, drikk eller røyk samtidig som tabletter eller brukt kattesand håndteres. Administrering: Biotilgjengeligheten øker dersom tabletten gis sammen med fôr. Administreringsmåten må være konsekvent fra dag til dag. Tablettene skal gis til samme tidspunkt hver dag. Ikke del eller knus tablettene, dette vil påvirke depoteffekten.

Overdosering/Forgiftning

Vekttap, anoreksi, oppkast, letargi og mindre frekvente tegn på gastrointestinale blødninger slik som hematemesis, oral blødning eller blødning i tarmkanalen. Unormale pels- og hudtilstander (erytem, alopesi), og hematologiske/biokjemiske endringer (eosinifili, lymfocytose, nøytropeni, lymfopeni, lettere leukopeni, agranulocytose, trombocytopeni, hemolytisk anemi). Hepatitt og nefritt er rapportert.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares <25°C i original pakning. Hold plastbeholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet. Ikke fjern fuktabsorbent. Holdbarhet etter anbrudd: 100 dager.

 

Pakninger og SPC

Vidalta vet., DEPOTTABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
10 mgkatt100 stk. (boks)503431C
15 mgkatt100 stk. (boks)067335C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.07.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.02.2018