Tribrissen vet.

MSD Animal Health

Trimetoprim + sulfonamid.

ATCvet-nr.: QJ01E W10

 INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til storfe, sau, geit, hest og gris: 1 ml inneh.: Trimetoprim. 80 mg, sulfadiazin. 400 mg i en finkornet vannholdig suspensjon.


Egenskaper

Klassifisering: Potensert, bredspektret sulfonamidpreparat som inneholder trimetoprim og sulfadiazin i forholdet 1:5. Sulfadiazin er et sulfonamid med kort halveringstid og lav vannløselighet.
Virkningsmekanisme: Sulfadiazin og trimetoprim er hver for seg bakteriostatiske, men har sammen synergistisk baktericid virkning i det de griper inn i to påfølgende trinn i bakterienes folsyresyntese. Kombinasjonen trimetoprim/sulfadiazin har et bredt antibakterielt spektrum som omfatter de fleste grampositive og gramnegative bakterier. Flertallet av bakterier med veterinærmedisinsk betydning hemmes med unntak av Pseudomonas aeruginosa og visse Proteus-stammer. Bakteriell resistens forekommer og er påvist for visse stammer av Echerichia coli. Sulfamengden i preparatet er liten i forhold til rene sulfapreparater noe som gjør risikoen for krystalluri lite sannsynlig.
Fordeling: Distribusjonsvolum (>1,2 liter/kg), som medfører at vevskonsentrasjonen av sulfadiazin er mindre enn plasmakonsentrasjonen. Trimetoprim og sulfadiazin passerer blod-hjernebarrieren og konsentrasjonen av begge substanser er i synovial- og peritonealvæske sammenlignbare med plasmakonsentrasjonen. Begge substansene går over i melk. Som følge av at trimetoprim er en svak base, oppnås høye konsentrasjoner i melk på grunn av ionisering (serum/melk er 1:3). Konsentrasjonen av sulfadiazin i melk er mindre enn konsentrasjonen i plasma.
Metabolisme: Sulfadiazin metaboliseres hovedsakelig gjennom acetylering og glukuronidering mens trimetoprim metaboliseres ved oksidering, hydroksylering og demetylering. Bortsett fra hydroksimetabolitten har de øvrige metabolittene av trimetoprim en viss antibakteriell effekt.
Utskillelse: Trimetoprim/sulfadiazin elimineres både i uforandret form via glomerulær filtrering og tubulær sekresjon samt metaboliseres i leveren. Utskillelsen av begge substansene skjer hovedsakelig renalt og i mindre grad via feces hos de fleste dyreslag.

Indikasjoner 

Infeksjoner med bakterier følsomme for trimetoprim/sulfadiazin, som luftveisinfeksjoner, infeksjoner i mage-tarmkanalen, urinveisinfeksjoner hos storfe, småfe, hest og gris.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke gis til dyr med alvorlige lever- eller nyreskader og dyr med kjent overfølsomhet for sulfonamider. Skal ikke brukes til hest behandlet med detomidin.

Bivirkninger

Overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme. Lokal smertereaksjon kan sees ved i.m. injeksjon. Hevelse på injeksjonsstedet kan forekomme. Anafylaktisk sjokk er observert på hest.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Hos nyfødte dyr samt dyr med nedsatt lever- og nyrefunksjon kan dosering over lengre tid medføre akkumulering av trimetoprim/sulfa og metabolitter.

Interaksjoner 

Sulfa-trimetoprim kan gi fatale arytmier hos hest påvirket av detomidin.

Dosering 

Normal døgndose er ca. 15 mg pr. kg kroppsvekt (12 mg sulfadiazin og 2,4 mg trimetoprim). Storfe: 3 ml i.v. eller i.m. pr. 100 kg kroppsvekt 1 gang daglig. Sau og geit: 0,3 ml i.v. eller i.m. pr. 10 kg kroppsvekt 1 gang daglig. Hest: 3 ml i.v. pr. 100 kg kroppsvekt 1 gang daglig. Gris: 3 ml i.m. pr. 100 kg kroppsvekt 1 gang daglig. Administrering: Til i.v. eller i.m. bruk. Suspensjonen skal ristes godt før bruk. I.v. injeksjon bør foretas langsomt. Skal ikke injiseres intraperitonealt.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Storfe: 7 døgn.
Slakt: Storfe, sau og geit: I.m. 34 døgn, i.v. 14 døgn. Hest: I.v. 21 døgn. Gris: I.m. 30 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Skal ikke oppbevares >25°C. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 4 uker.

Sist endret: 12.09.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.11.2014

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Tribrissen vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
storfe, sau, geit, hest og gris100 ml (hettegl.)430157CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.