Tranquigel vet.

Le Vet


Antipsykotikum, sedativum.

QN05A A04 (Acepromazin)ORALGEL 35 mg/g til hund og hest: 1 g inneh.: Acepromazin 35 mg (som maleat), metylparahydroksybenzoat (E 218), propylparahydroksybenzoat, hydroksyetylcellulose, etanol, maleinsyre/natriumhydroksid (til pH-justering), renset vann.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Fentiazin med antipsykotisk aktivitet. Hemmer postsynaptiske dopaminreseptorer i CNS og kan hemme dopaminfrisetting. Har også en antikolinerg effekt og kan antagonisere alfaadrenerge reseptorer og dermed redusere tonus i det sympatiske nervesystem.
Absorpsjon: Biotilgjengelighet hos hund og hest er hhv. ca. 20% og ca. 20-50%, sedasjon inntrer etter hhv. 1 time og 15-20 minutter og varer i opptil hhv. 8-12 timer og 6-7 timer.
Proteinbinding: >99%.
Fordeling: I stor grad.
Utskillelse: Hovedsakelig i urin som ukonjugerte og konjugerte levermetabolitter.

Indikasjoner 

Sedasjon av hund og hest.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hypotensjon, posttraumatisk sjokk eller hypovolemi. Alvorlig emosjonell eksitasjon. Hypotermi. Hematologiske forstyrrelser/koagulopatier eller anemi. Hjerte- eller lungesvikt. Epilepsi. Skal ikke gis til nyfødte.

Bivirkninger

Hund: Hypotensjon, takykardi, økt respirasjonsfrekvens, arytmi, miose, tåreflom og ataksi. Motstridende kliniske tegn på aggresjon og generalisert CNS‑stimulering. Hest: Forbigående blodtrykksfall. Hemming av temperaturregulering. Forbigående reduksjon i erytrocyttall, hemoglobinkonsentrasjon, trombocytt- og leukocyttall. Fertilitetsforstyrrelser pga. økt prolaktinsekresjon. Penisprolaps pga. avslapping i penile retraktormuskler. Hvis retraksjon av penis ikke er synlig innen 2-3 timer, bør veterinær kontaktes. Dette er spesielt bekymringsfullt hos avlshingster. Parafimose etter priapisme. Motstridende kliniske tegn på aggresjon og generalisert CNS‑stimulering. Prolaps av blinkhinnen.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Skal brukes med forsiktighet og redusert dose ved leversykdom eller hos svekkede dyr. Smertefulle aktiviteter skal unngås når sederte dyr håndteres, med mindre de er behandlet med hensiktsmessige smertestillende midler. Etter administrering skal dyret holdes på et rolig sted, og sensorisk stimuli skal unngås så godt det lar seg gjøre. Hund: Bruk ved kroppsvekt <17,5 kg skal baseres på grundig nytte-/risikovurdering gjort av behandlende veterinær. Pga. begrensinger i doseringsenheten ved administrering av små doser, anbefales ikke preparatet brukt til lett sedering hos små hunder (<17,5 kg), hos sensitive individer og raser. Hos hunder med ABCB1‑1Δ‑mutasjon (også kalt MDR1) bør dosen reduseres med 25-50% pga. tendens til dypere og forlenget sedasjon. Hos noen hunder, særlig boxere og andre kortsnutede raser, kan spontan besvimelse forekomme pga. SA-blokk forårsaket av overdreven vagal tonus. Anfall kan påskyndes av acepromazin, så en lav dose bør brukes. Ved historie med denne typen besvimelse, eller mistanke pga. overdreven sinusarytmi, kan det være fordelaktig å kontrollere dysrytmien med atropin gitt like før acepromazin. Store raser er spesielt følsomme overfor acepromazin, og lavest mulig dose bør brukes. Bør brukes med varsomhet som dempende middel til aggressive hunder, da dyret kan bli mer tilbøyelig til å bli skremt og reagere på lyder eller annen sensorisk stimuli. Hest: Sedasjon varer i ca. 6 timer, selv om faktisk tid og dybde er svært avhengig av status til det enkelte dyr. Doseøkning utover anbefalt dose gir langvarig virkning og bivirkninger, men ingen kraftigere sedasjon. Hos hingster er laveste doseområde indisert for å minimere penisprolaps. Bruk ved kroppsvekt <100 kg skal baseres på grundig nytte-/risikovurdering gjort av behandlende veterinær. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Kan forårsake sedasjon. Forsiktighet utvises for å unngå utilsiktet inntak. Sett lokket på plass umiddelbart etter bruk (slik at det høres et klikk), for å sikre at det er forsvarlig lukket. Oppbevar åpnede oralsprøyter i forsvarlig lukket originaleske. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett. Ikke kjør bil da sedasjon kan forekomme. Vask hender og eksponert hud grundig etter bruk. Personer med sensitiv hud eller som er i kontinuerlig kontakt med preparatet bør bruke ugjennomtrengelige hansker. Unngå kontakt med øynene. Ved utilsiktet øyekontakt, skyll varsomt med rennende vann i 15 minutter og oppsøk legehjelp hvis irritasjonen vedvarer.

Interaksjoner 

Forsterker virkningen av sentraldempende legemidler. Bruk samtidig med eller kort tid etter organiske fosfater eller prokainhydroklorid (lokalbedøvelse) skal unngås da den toksiske effekten av acepromazin forsterkes. Da acepromazin reduserer tonus i det sympatiske nervesystemet skal samtidig bruk av blodtrykksenkende preparater unngås. Antacider kan forårsake redusert gastrointestinal absorpsjon av acepromazin. Opioider og adrenalin kan forsterke acepromazins hypotensive effekter.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk under drektighet/diegivning er ikke undersøkt. Skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av behandlende veterinær.

Dosering 

Hund: Lett sedasjon: 0,5-1 mg/kg (tilsv. 0,14-0,29 g gel pr. 10 kg kroppsvekt). Dypere sedasjon: 1-2 mg/kg (tilsv. 0,29-0,57 g gel pr. 10 kg kroppsvekt). Kan gjentas 1 gang etter 12 timer. Hest: Moderat sedasjon: 0,15 mg/kg (tilsv. 0,43 g gel pr. 100 kg kroppsvekt). Dypere sedasjon: 0,225 mg/kg (tilsv. 0,64 g gel pr. 100 kg kroppsvekt). Doseringsinformasjonen er veiledende og bør tilpasses individuelt, inkl. faktorer (f.eks. temperament, rase, nervøsitet) som kan påvirke følsomheten for sedativer. Administrering: Til oral bruk. Sprøytene har, avhengig av størrelse, en doseringsring gradert hvert 0,25 gram eller hvert 0,5 gram. Den mest hensiktsmessige sprøyten skal velges for å sikre nøyaktig dosering. Vri tallskiven mot urviseren til venstre side av ringen er innrettet mot riktig vekt av oralgel. Plasser den ferdigfylte oralsprøyten i dyrets munn, og sprøyt ut dosen bakerst på tungen hos hunder eller inn mot kinnposen hos hester.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Tidligere inntreden av sedative symptomer og forlenget effekt. Ataksi, hypotensjon, hypotermi og effekter på CNS (ekstrapyramidale). Behandling: Noradrenalin (men ikke adrenalin) kan brukes til å motvirke de kardiovaskulære effektene.

Tilbakeholdelsestider

Ikke godkjent for hester tiltenkt konsum.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 56 dager.

 

Pakninger

Tranquigel vet., ORALGEL:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
35 mg/g hund og hest 12 g (oralsprøyte) 132722 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Tranquigel vet. ORALGEL 35 mg/g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.03.2020


Sist endret: 10.02.2021