Thyroxanil vet.

Le Vet Beheer B.V.
TABLETTER 200 μg og 600 μg til hund og katt: Hver tablett inneh.: Levotyroksinnatrium 200 µg, resp. 600 µg, hjelpestoffer.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Levotyroksin (T4) omdannes til trijodtyronin (T3). T3 bindes via spesifikke reseptorer i plasmamembranen, mitokondriet og kromatin, og gir endringer i DNA-transkripsjon og proteinsyntese. Påvirker metabolismen av karbohydrater, proteiner, fett, vitaminer, nukleinsyrer og ioner. Stimulerer forbruket av oksygen og gir økt metabolsk aktivitet via økt antall mitokondrier. Proteinsyntesen og fettmetabolismen stimuleres og forbruket av karbohydrater øker.
Absorpsjon: 10-50% hos hund og 10% hos katt. Cmax nås etter 4-12 timer hos hund og 3-4 timer hos katt.
Halveringstid: 10-16 timer hos hund, lenger hos hypotyreoide hunder.
Metabolisme: T4 joderes til T3 i perifert vev.
Utskillelse: Hos hund blir >50% av det T4 som dannes hver dag, utskilt i feces.

Indikasjoner 

Til behandling av primær og sekundær hypotyreoidisme hos hund og katt.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved ubehandlet binyreinsuffisiens. Skal ikke brukes ved overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Innledningsvis kan det oppstå en forverring av hudsymptomer med økt kløe etter avflassing av gamle epitelceller.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Plutselig økt oksygenbehov i tillegg til levotyroksins kronotrope effekt, kan gi farlig belastning på et dårlig fungerende hjerte, og forårsake dekompensering og tegn på kongestiv hjertesvikt. Hypotyreoide dyr som lider av hypoadrenokortisisme, har nedsatt evne til å metabolisere levotyroksin, og derfor økt risiko for tyreotoksikose. Disse dyrene bør stabiliseres med glukokortikoid- og mineralkortikoidbehandling før levotyroksinbehandling, for å unngå å utløse hypoadrenokortikal krise. Thyreoideatestene bør så gjentas, og levotyroksinbehandling igangsettes gradvis (først med 25% av normaldose, deretter 25% økning hver 14. dag, inntil optimal stabilisering oppnås). Gradvis igangsetting av behandling anbefales også for dyr med andre samtidige sykdommer, spesielt ved hjertesykdom, diabetes mellitus og nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Særlige forholdsregler for den som gir preparatet: Gravide må håndtere preparatet med forsiktighet. Vask hendene etter håndtering. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

Interaksjoner 

Mange legemidler kan svekke bindingen av thyreoideahormoner i plasma/vev eller endre metabolismen av thyreoideahormoner (f.eks. barbiturater, antacida, anabole steroider, diazepam, furosemid, mitotan, fenylbutazon, fenytoin, propranolol, høye doser av salisylater og sulfonamider). Ved samtidig behandling med andre legemidler, bør egenskapene til disse tas i betraktning. Østrogener kan øke behovet for thyreoideahormoner. Ketamin kan forårsake takykardi og hypertensjon ved samtidig bruk. Effekten av katekolaminer og sympatomimetika forsterkes ved samtidig bruk. Det kan være nødvendig å øke dosen av digitalis hos dyr som tidligere har hatt kompensert kongestiv hjertesvikt og som behandles med et tilskudd av thyreoideahormoner. Etter behandling av hypotyreoidisme hos dyr med diabetes, anbefales nøye diabeteskontroll. Langvarig daglig behandling med høye glukokortikoiddoser vil vanligvis gi svært lav eller ikke påviselig serumkonsentrasjon av T4, samt T3-verdier under det normale.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerheten ved bruk er ikke klarlagt for drektige eller diegivende tisper og hunnkatter, og bruk til disse skal baseres på nytte-/risikovurdering. Hypotyreoidisme under drektighet kan gi alvorlige komplikasjoner som fosterdød og dårlig perinatalt utfall. Justering av vedlikeholdsdosen kan være nødvendig. Drektige tisper og hunnkatter bør derfor undersøkes regelmessig fra befruktning til flere uker etter fødsel.

Dosering 

Anbefalt startdose for hunder og katter er 20 µg pr. kg kroppsvekt pr. dag, gitt som 1 enkelt daglig dose eller oppdelt i 2 like store doser. Pga. varierende absorpsjon og metabolisering, kan det være nødvendig å endre dosen for fullstendig klinisk respons. Innledende dose og adminstreringshyppighet er kun et utgangspunkt. Behandlingen må i stor grad individualiseres iht. det aktuelle dyrets behov, spesielt for katter og små hunder. Til katter og små hunder anbefales det å bruke tablettene på 200 µg når behandlingen igangsettes og til påfølgende doser, fordi dette muliggjør en mer presis dosering og dosetitrering. Dosen skal justeres basert på klinisk respons og plasmatyroksinnivået. For å overvåke behandlingen tilstrekkelig kan man måle Cmin (rett før administrering) og Cmax (ca. 3 timer etter administrering) av T4 i plasma. Hos dyr som får riktig dose, skal Cmax av T4 ligge i øvre del av normalområdet (ca. 30-47 nmol/liter) og Cmin bør ligge rett over ca. 19 nmol/liter. Dersom T4-nivået er utenfor dette området, kan dosen justeres gradvis i passende intervaller inntil pasienten er klinisk eutyroid og serum-T4 er innenfor referanseområdet. Tablettene på 200 µg muliggjør dosejustering med et intervall på 50 µg pr. dyr, og tablettene på 600 µg muliggjør dosejustering med et intervall på 150 µg pr. dyr. Plasmanivået av T4 kan testes på nytt 2 uker etter doseendring, men klinisk bedring er imidlertid en like viktig faktor for å bestemme dosering, og dette vil ta 4-8 uker. Når optimal dose er oppnådd, kan klinisk og biokjemisk undersøkelse utføres hver 6.-12. måned. Tilberedning/Håndtering: Ved deling legges tabletten på en flat overflate med delestreken opp og den avrundede siden ned mot den flate overflaten. Halvdeler: Press ned med tomlene på begge sider av tabletten. Fjerdedeler: Press tommelen ned i midten av tabletten. Ubrukte tablettdeler skal returneres til den åpne blisterpakningen og alltid brukes ved neste administrering. Administrering: Til oral administrering. Absorpsjonen kan påvirkes av matinntak. Tidspunktet for administrering og om preparatet gis med eller uten mat, bør derfor opprettholdes fra dag til dag. Tablettene kan deles i 2 eller 4 like deler (har delekors).

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Akutt overdosering kan gi oppkast, diaré, hyperaktivitet, hypertensjon, letargi, takykardi, takypné, dyspné og unormal pupillerefleks. Kronisk overdosering kan gi kliniske tegn på hypertyreoidisme som polydipsi, polyuri, pesing, vekttap uten anoreksi, og takykardi/nervøsitet. Behandling: Ved utilsiktet inntak av store mengder kan absorpsjonen reduseres ved å indusere oppkast og gi én peroral administrering av både aktivt kull og magnesiumsulfat. Ved symptomer på kronisk overdosering bør serumkonsentrasjonen av T4 undersøkes og preparatet seponeres umiddelbart. Når symptomene har avtatt (etter dager til uker), thyreoideadoseringen er vurdert og dyret er fullstendig restituert, kan behandlingen gjenopptas med en lavere dose, under nøye overvåkning.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C. Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Pakninger og SPC

Thyroxanil vet., TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
200 μghund og katt100 stk. (blister)146926C
600 μghund og katt100 stk. (blister)502886C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 13.06.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.07.2017