Synthadon vet.

Le Vet

Opioidanalgetikum.

ATCvet-nr.: QN02A C90

 INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Metadonhydroklorid 10 mg tilsv. metadon 8,9 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), natriumklorid, natriumhydroksid og saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Racemisk blanding: D-isomeren motvirker nonkompetitivt NMDA-reseptoren og hindrer gjenopptak av noradrenalin. L-isomeren er en µ-reseptoragonist. 2 reseptorundertyper finnes: µ1 og µ2. Analgetisk effekt antas å være mediert via både µ1 og µ2, mens µ2 synes å mediere respirasjonsdepresjon og hemming av gastrointestinal motilitet. µ1-agonisme gir supraspinal analgesi og µ2-agonisme gir spinal analgesi. Effektvarighet: 1,5-6,5 timer.
Absorpsjon: Hund: Tmax 5-15 minutter etter i.m. injeksjon på 0,3-0,5 mg/kg. Økt dose synes å forlenge absorpsjonsfasen. Biotilgjengeligheten er høy, varierer mellom 65,4% og 100 %. Etter s.c. injeksjon av 0,4 mg/kg absorberes metadon langsommere (Tmax 15-140 minutter) og biotilgjengelighet 79 ± 22%. Katt: Tmax 20 minutter etter i.m. injeksjon.
Proteinbinding: 60-90%.
Fordeling: Hund: VdSS hhv. 4,84 og 6,11 liter/kg hos hanner og tisper.
Halveringstid: Hund: Terminal t1/2 er i området 0,9-2,2 timer etter i.m. injeksjon. T1/2 kan være noe lengre etter i.v. injeksjon. T1/2 varierer mellom 6,4-15 timer etter s.c. injeksjon. Katt: Terminal t1/2 er i området 6-15 timer.
Metabolisme: Hund: 96-97% i lever.
Utskillelse: Hund: 3-4% uendret i urin.

Indikasjoner 

Analgesi hos hund og katt. Premedikasjon før generell anestesi eller nevroleptanalgesi hos hund og katt i kombinasjon med et nevroleptikum.

Kontraindikasjoner 

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Fremskreden respirasjonssvikt. Alvorlig lever- og nyresvikt.

Bivirkninger

Hund: Respirasjonsdepresjon kan forekomme. Milde reaksjoner er sett: Pesing, slikking av lepper, salivasjon, vokalisering, uregelemessig pust, hypotermi, fiksert blikk og skjelving. Sporadisk urinering og defekasjon kan forekomme i løpet av den 1. timen etter dosering. Alle reaksjoner var forbigående. Katt: Respirasjonsdepresjon kan forekomme. Milde eksitatoriske reaksjoner er sett: Slikking av lepper, vokalisering, urinering, defekasjon, mydriasis, hypertermi og diaré. Hyperalgesi er rapportert. Alle reaksjoner var forbigående.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Pga. individuell respons, bør dyret overvåkes jevnlig for å sikre tilstrekkelig effekt i hele behandlingsperioden. Før bruk skal det gjøres en grundig klinisk undersøkelse. Katter har utvidede pupiller lenge etter at analgetisk effekt er borte. Dette er derfor ikke et adekvat parameter for å vurdere klinisk effekt. Hunder av rasen Greyhound kan ha behov for høyere doser enn andre raser for å oppnå effektive nivåer. Metadon kan gi respirasjonsdepresjon og forsiktighet skal utvises ved behandling av dyr med nedsatt respirasjonsfunksjon eller som får andre legemidler som kan gi respirasjonsdepresjon. Behandlede dyr bør overvåkes jevnlig, inkl. undersøkelse av hjerterytme og respirasjonshastighet. Skal brukes med forsiktighet hos dyr med nedsatt leverfunksjon. Ved nedsatt nyre-, hjerte- eller leverfunksjon eller sjokk, kan det foreligge større risiko ved bruk. Sikkerheten ved bruk til hund <8 uker og katt <5 måneder er ikke dokumentert. Effekten av opioider ved hodeskade er avhengig av skadens type og omfang, samt tilgjengelig respirasjonsstøtte. Sikkerhet er ikke fullstendig klarlagt hos katter med nedsatt allmenntilstand. Pga. risiko for eksitasjon bør det utvises forsiktighet ved gjentatt administrering til katt. Gjentatt administrering skal kun gjøres iht. behandlende veterinærs nytte-/risiko-vurdering. Særlige forholdsregler for personer som gir preparatet til dyr: Metadon kan gi respirasjonsdepresjon som følge av søl på hud eller utilsiktet egeninjeksjon. Unngå kontakt med hud, øyne og munn og bruk tette hansker ved håndtering av preparatet. Ved søl på hud eller sprut i øyne, vask umiddelbart med rikelige mengder vann. Fjern tilsølte klær. Ved kjent overfølsomhet bør kontakt med peparatet unngås. Metadon kan forårsake dødfødsel og skal ikke håndteres av gravide. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten, men ikke kjør bil, siden sedasjon kan forekomme. Til legen: Metadon kan gi respirasjonsdepresjon eller apné, sedasjon, hypotensjon og koma. Hvis respirasjonsdepresjon oppstår, bør assistert ventilasjon igangsettes. Administrering av nalokson anbefales for å reversere symptomer.

Interaksjoner 

Metadon kan potensere virkningen av analgetika, CNS-dempende midler og midler som gir respirasjonsdepresjon. Samtidig eller påfølgende bruk av buprenorfin kan gi manglende effekt.

Drektighet/Laktasjon

Metadon passerer over placenta. Dyrestudier har vist effekt på reproduksjon. Sikkerheten under drektighet og diegivning er ikke vurdert. Bruk av preparatet anbefales ikke under drektighet.

Dosering 

Individuell. For å sikre nøyaktig dosering bør kroppsvekten måles nøye og en korrekt kalibrert sprøyte brukes til administrering. Dyret bør undersøkes jevnlig med tanke på behov for ytterligere analgesi. Analgesi: Hund: S.c., i.m. eller i.v.: 0,5-1 mg metadonhydroklorid/kg kroppsvekt (0,05-0,1 ml/kg). Effekt inntrer etter ca. 1 time, 15 minutter og 10 minutter etter hhv. s.c., i.m. og i.v. injeksjon. Effektvarighet etter i.m. eller i.v. injeksjon er ca. 4 timer. Katt: I.m.: 0,3-0,6 mg metadonhydroklorid/kg kroppsvekt (0,03-0,06 ml/kg). Effekt inntrer 15 minutter etter injeksjon, og varighet av effekten er ca. 4 timer. Premedikasjon og/eller nevroleptanalgesi: Dosering avhenger av ønsket analgetisk effekt og sedasjon, ønsket effektvarighet og samtidig bruk av andre analgetika og anestetika. I kombinasjon med andre preparater kan lavere doser brukes. Av hensyn til sikker bruk med andre legemidler skal relevant preparatlitteratur konsulteres. Hund: Metadonhydroklorid 0,5-1 mg/kg, i.v., s.c. eller i.m. Kombinasjoner, f.eks.:
a) Metadonhydroklorid 0,5 mg/kg i.v. + f.eks. midazolam eller diazepam; induksjon med propofol, vedlikehold på isofluran i oksygen.
b) Metadonhydroklorid 0,5 mg/kg + f.eks. acepromazin; induksjon med tiopenton eller propofol til effekt, vedlikehold med isofluran i oksygen eller induksjon med diazepam og ketamin.
c) Metadonhydroklorid 0,5-1 mg/kg i.v. eller i.m. + α2-agonist (f.eks. xylazin eller medetomidin); induksjon med propofol, vedlikehold med isofluran kombinert med fentanyl eller total i.v. anestesiprotokoll (TIVA); vedlikehold med propofol kombinert med fentanyl.
d) TIVA-protokoll: Induksjon med propofol, til effekt. Vedlikehold med propofol og remifentanil. Kjemisk og fysisk kompatibilitet er kun vist for fortynnet oppløsning 1:5 med følgende infusjonsvæsker; natriumklorid 0,9%, Ringers oppløsning og glukose 5%. Katt: Metadonhydroklorid 0,3-0,6 mg/kg i.m.
a) Induksjon med benzodiazepin (f.eks. midazolam) og dissosiative midler (f.eks. ketamin).
b) Med beroligende middel (f.eks. acepromazin) og NSAID (meloksikam) eller sedativ (f.eks. α2-agonist).
c) Induksjon med propofol, vedlikehold med isofluran i oksygen. Tilberedning/Håndtering: Skal ikke blandes med andre preparater unntatt oppløsningsvæskene som er nevnt ovenfor. Preparatet er uforlikelig med injeksjonsvæsker som inneholder meloksikam eller andre ikke-vannholdige oppløsninger. Proppen skal ikke punkteres mer enn 20 ganger. Administrering: Hund: Gis s.c., i.m. eller i.v. Katt: Gis i.m.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: 1,5 ganger overdose ga effektene beskrevet under Bivirkninger. Katt: Ved overdoser (>2 mg/kg) kan følgende tegn observeres: Salivasjon, eksitasjon, lammelse i bakben og tap av opprettingsrefleks. Anfall, krampe og hypoksi er også sett hos noen katter. En dose på 4 mg/kg kan være fatalt hos katter. Respirasjonsdepresjon er beskrevet. Hund: Respirasjonsdepresjon er beskrevet. Behandling: Antidot: Nalokson. Anbefalt startdose: 0,1 mg/kg. Bør gis til effekt.
Se Giftinformasjonens og NMBU Veterinærhøgskolens anbefalinger for hund og katt QN02A

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i originalpakning for å beskytte mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager. Holdbarhet etter fortynning: 4 timer, beskyttet mot lys.

Sist endret: 07.09.2016


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.07.2016


 

Pakninger og SPC


Synthadon vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
10 mg/mlhund og katt10 ml (hettegl.)499710SPC_ICONA

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.