Sympagesic

Dechra
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 500 mg/ml + 4 mg/ml til hest, storfe, gris og hund: 1 ml inneh.: Metamizolnatriummonohydrat 500 mg (tilsv. metamizol 443 mg), skopolaminbutylbromid 4 mg (tilsv. skopolamin 2,76 mg), fenol, vinsyre, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Skopolaminbutylbromid er et krampestillende middel med avslappende effekt på glatt muskulatur i buk- og bekkenhulen, hvor det antas å virke primært på intramurale parasympatiske ganglier. Motvirker effektene av acetylkolin via muskarinreseptoren og har også noe antagoniserende effekt på nikotinreseptoren. Overgang i CNS og sekundære antikolinerge effekter forventes ikke. Metamizol har signifikant sentral smertestillende og febernedsettende effekt, men kun svak antiinflammatorisk effekt. Metamizol er en COX-hemmer, og den smertestillende og febernedsettende effekten skyldes primært hemming av prostaglandin E2‑syntesen. Krampestillende effekt på glatte muskelorganer. Motvirker effektene av bradykinin og histamin.
Proteinbinding: Skopolaminbutylbromid: 17-24%. Metamizolnatrium: 56% (aktiv metabolitt).
Halveringstid: Skopolaminbutylbromid: 2-3 timer. Metamizolnatrium: 6 timer (aktiv metabolitt).
Utskillelse: Skopolaminbutylbromid: Primært uendret via urin (ca. 54%). Metamizolnatrium: Primært via urin.

Indikasjoner 

Hest, storfe, gris og hund: Behandling av spasmer og smerter i glatt muskulatur forbundet med underliggende sykdom i mage‑tarmkanalen, urogenitalsystemet og galleutskillende organer. Kun hest: Spasmodisk kolikk. Kun storfe, gris og hund: Støttebehandling ved akutt diaré og gastroenteritt.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene, sår i mage-tarmkanalen, kronisk mage-tarmsykdom, mekanisk obstruksjon i mage-tarmkanalen, paralytisk ileus, forstyrrelser i hematopoesen, koagulasjonsforstyrrelser, nedsatt nyrefunksjon, takyarytmi, glaukom, prostata-adenom.

Bivirkninger

I svært sjeldne tilfeller: Anafylaktiske reaksjoner. Kardiovaskulært sjokk, hvis i.v. injeksjon gis for fort. Hest: Mild takykardi pga. parasympatolytisk aktivitet av skopolaminbutylbromid. Hund: Smertefulle reaksjoner ved injeksjonsstedet umiddelbart etter injeksjon, som forsvinner fort uten negativ virkning på forventet effekt.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Pga. fare for anafylaktisk sjokk bør metamizoloppløsninger administreres langsomt når det gis i.v. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Hos et svært begrenset antall personer kan metamizol gi en reversibel, men potensielt alvorlig agranulocytose og andre reaksjoner som hudallergi. Utvis forsiktighet for å unngå selvinjeksjon. Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget/etiketten. Unngå kontakt med hud og øyne, ev. søl vaskes umiddelbart av. Ved overfølsomhet for metamizol eller skopolaminbutylbromid bør kontakt med preparatet unngås. Unngå bruk ved overfølsomhet for pyrazoloner eller acetylsalisylsyre.

Interaksjoner 

Effektene av metamizol og/eller skopolaminbutylbromid kan forsterkes ved samtidig bruk av andre antikolinergika eller analgetika. Samtidig bruk av induktorer av mikrosomale leverenzymer (f.eks. barbiturater, fenylbutazon) reduserer metamizols halveringstid og virketid. Samtidig bruk av nevroleptika, spesielt fentiazinderivater, kan gi alvorlig hypotermi. Faren for blødninger i mage-tarmkanalen øker ved samtidig bruk av glukokortikoider. Den vanndrivende effekten av furosemid reduseres. Samtidig bruk av andre svake analgetika kan øke effekt og bivirkninger av metamizol. Preparatet kan forsterke antikolinerg virkning av kinidin og antihistaminer, samt takykardieffekten av beta‑sympatomimetika.

Drektighet/Laktasjon

Ingen data på bruk under drektighet. Metamizolmetabolitter krysser placenta og går over i melk. Skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av behandlende veterinær.

Dosering 

Hest og gris: 20-25 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kroppsvekt og 0,16-0,2 mg skopolaminbutylbromid/kg kroppsvekt, dvs. 4-5 ml pr. 100 kg, som 1 enkeltinjeksjon. Storfe: 20-25 mg metamizolnatriummonohydrat/kg og 0,16-0,2 mg skopolaminbutylbromid/kg, dvs. 4-5 ml pr. 100 kg, 2 ganger daglig i ≤3 dager. Hund: 50 mg metamizolnatriummonohydrat/kg og 0,4 mg skopolaminbutylbromid/kg, dvs. 0,5 ml pr. 5 kg, som 1 enkeltinjeksjon. Behandlingen kan gjentas etter 24 timer ved behov. Tilberedning/Håndtering: Bør ikke blandes med andre preparater. Administrering: Proppen skal ikke punkteres >25 ganger. Hest: Langsom i.v. bruk. Storfe og gris: Langsom i.v. eller i.m. bruk. Hund: I.v. (langsom) eller i.m. bruk.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Tørre slimhinner, utvidede pupiller og takykardi. Behandling: Seponering. Parasympatomimetika, som fysostigmin og neostigmin, som antidoter til skopolaminbutylbromid, samt symptomatisk behandling.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Hest og storfe: Ikke godkjent til dyr som produserer melk til konsum. Skal ikke brukes til drektige dyr som skal produsere melk til konsum ≤2 måneder etter forventet fødsel.
Slakt: Storfe: 18 døgn etter i.v. tilførsel, 28 døgn etter i.m. tilførsel. Hest og gris: 15 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C. Etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

 

Pakninger

Sympagesic, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
500 mg/ml + 4 mg/ml hest, storfe, gris og hund 100 ml (hettegl.) 085246 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Sympagesic INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 500 mg/ml + 4 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.12.2020


Sist endret: 18.05.2021