Suxibuzone Ecuphar

Ecuphar Veterinaria
GRANULAT I DOSEPOSER 1,5 g til hest og ponni: 1 dosepose inneh.: Suksibuzon (mikroenkapsulert) 1,5 g, mannitol, sukrose, povidon K-30, sakkarinnatrium, etylcellulose 20. Fargestoff: Tartrazin (E 102).


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Har antiinflammatoriske, antipyretiske og analgetiske egenskaper, samt lavt ulcerogent potensiale. De aktive metabolittene, fenylbutason og oksyfenbutason, har sterk antiinflammatorisk aktivitet. Hemmer prostaglandinsyntesen via inhibering av COX. Hemmer også blodplateaggregasjon.
Absorpsjon: Fenylbutason: Cmax 10 µg/ml etter 11 +/- 3,5 timer. Oksyfenbutason: Cmax 1,5 µg/ml etter 15 +/- 5,3 timer.
Halveringstid: Begge metabolitter: 7-8 timer. Signifikante konsentrasjoner av begge metabolittene finnes i synovialvæsken minst 24 timer etter administrering.
Metabolisme: I lever til de aktive metabolittene fenylbutason og oksyfenbutason.
Utskillelse: Primært som glukuronsyrekonjugater i urin.

Indikasjoner 

Støttende behandling av smerte og milde inflammasjoner forbundet med tilstander i muskel og skjelett, f.eks. osteoartritt, bursitt, laminitt og bløtvevsinflammasjon.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Dyr med gastrointestinale lidelser, spesielt ved risiko for gastrointestinal sårdannelse eller blødning, da dette kan forverre tilstanden. Tegn på bloddyskrasi eller koagulasjonsforstyrrelser. Dyr med hjerte-, lever- eller nyrelidelser. Dyr <1 måned. Samtidig bruk med andre NSAID.

Bivirkninger

Gastrointestinal irritasjon eller sårdannelse, nedsatt nyrefunksjon, bloddyskrasier eller leverproblemer kan forekomme. Allergiske reaksjoner sees i sjeldne tilfeller.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Smal sikkerhetsmargin, anbefalt dosering eller behandlingstid skal ikke overskrides. Risikoen kan være økt hos dyr <12 uker, eldre dyr og ponnier. Hos disse bør dosen justeres og klinisk respons overvåkes nøye. Unngå bruk hos dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr, pga. økt risiko for nyresvikt. Ikke begrens tilgang til drikkevann under behandling og bruk et fôringsregime med lite protein, nitrogen og klorid. Skal ikke brukes til behandling av buksmerter. Ved langvarig behandling anbefales det å utføre blodanalyser regelmessig. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Tartrazin kan gi allergiske reaksjoner. Ved overfølsomhet for innholdsstoffene bør kontakt med preparatet unngås. Ved utilsiktet kontakt med øyne, hud eller slimhinner, skyll straks med rikelige mengder rent vann. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett. Ikke røyk, spis eller drikk under håndtering.

Interaksjoner 

Samtidig bruk med andre NSAID øker risikoen for bivirkninger. Skal ikke gis samtidig med andre NSAID, glukokortikoider, diuretika eller antikoagulantia. Ved bytte mellom NSAID skal det være et opphold på minimum 24 timer. Suksibuzon og dets metabolitter er sterkt bundet til plasmaproteiner og kan konkurrere med andre legemidler som er sterkt bundet, og gi forgiftningssymptomer. Samtidig behandling med potensielt nyretoksiske legemidler bør unngås pga. økt risiko for nyretoksisitet.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ikke klarlagt. Skal ikke brukes ved drektighet og laktasjon.

Dosering 

Ponni og føll skal ha halve dosen som anbefales til hest.

 

1.-2. dag

3.-5. dag

Deretter

Voksen hest,
doseposer
pr. 480 kg

2 morgen
2 kveld
(12,5 mg/kg/dag)

1 morgen
1 kveld
(6,25 mg/kg/dag)

1 pose daglig eller annenhver dag eller minimum for tilfredsstillende klinisk respons.

Ponni og føll,
doseposer
pr. 240 kg

1 daglig
(6,25 mg/kg/dag)

1/2 daglig
(3,1 mg/kg/dag)

Reduseres til minimum for tilfredsstillende klinisk respons.

Ved uteblitt klinisk respons etter 4-5 dager, bør behandlingen seponeres og diagnosen revurderes. Tilberedning/Håndtering: Sørg for god ventilasjon og unngå inhalering av støv fra preparatet når pakningen åpnes og blandes i fôret. Vask hendene etter håndtering. Administrering: Granulatet blandes i fôret, det er velsmakende og tas vanligvis frivillig i fôr. Høy i forkant eller samtidig med administrering kan forsinke suksibuzonabsorpsjonen og dermed klinisk effekt. Ved administrering av <1 dosepose, bruk vedlagte måleskje. Full måleskje utgjør 0,75 g granulat (1/4 pose).

Overdosering/Forgiftning

Ponnier er mest utsatt ved overdose. Symptomer: Tørste, depresjon, anoreksi og vekttap, gastrointestinale forstyrrelser (irritasjon, ulcerasjon, kolikk, diaré og blod i avføring), bloddyskrasi og blødninger, hypoproteinemi med ventrale ødemer som gir hemokonsentrasjon, hypovolemisk sjokk og sirkulasjonskollaps, nyresvikt. Behandling: Behandlingen avsluttes og symptomatisk behandling etableres, med proteinrik diett og langsom i.v. perfusjon med natriumbikarbonatoppløsning. Dette alkaliserer urinen og øker eliminasjonen.

Tilbakeholdelsestider

Ikke godkjent til bruk på produksjonsdyr. Behandlede hester må aldri slaktes for konsum og de skal være deklarert som «ikke næringsmiddelproduserende» i sine identitetsdokumenter (hestepass) iht. gjeldende regelverk.

Oppbevaring og holdbarhet 

Åpnet pose er holdbar i 7 dager. Må lukkes godt mellom doseringene.

 

Pakninger

Suxibuzone Ecuphar, GRANULAT I DOSEPOSER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
1,5 g hest og ponni 18 × 3 g (dosepose) 492834 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Suxibuzone Ecuphar GRANULAT I DOSEPOSER 1,5 g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.05.2021


Sist endret: 15.11.2021