Myodine vet.

Le Vet Beheer B.V.


Anabolt steroid.

QA14A B01 (Nandrolon)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Nandrolonlaurat 25 mg tilsv. nandrolon 15 mg, benzylalkohol, jordnøttolje.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Nandrolon er et testosteronderivat med anabol og antikatabol virkning, men har ubetydelig androgen eller progestagen effekt ved terapeutisk dose. Kan derfor brukes hos både hann- og hunndyr.
Absorpsjon: Hund: Tmax ca. 5 dager.
Halveringstid: Hund: Ca. 12 dager.

Indikasjoner 

Hund og katt: Tilleggsbehandling ved tilstander hvor behandling med anabole steroider anses som nyttig.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til drektige dyr, dyr med hyperkalsemi, dyr med androgenavhengige tumorer, avlsdyr eller ved overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Reaksjoner på injeksjonsstedet kan opptre. Mulige bivirkninger: Retensjon av natrium, kalsium, kalium, vann, klorid og fosfat; levertoksisitet; androgene atferdsendringer og reproduksjonsforstyrrelser (oligospermi, undertrykkelse av brunst). En sterk, unormal urinlukt kan oppstå hos katter.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Inneholder benzylalkohol som er vist å gi bivirkninger hos nyfødte, og bruk til svært unge dyr anbefales ikke. Særlig forsiktighet (spesielt hos eldre dyr) skal utvises ved nedsatt hjerte- eller nyrefunksjon, pga. mulig økt natrium- og vannretensjon. Gis med forsiktighet ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Leverfunksjonen bør overvåkes under behandling. Komplikasjoner (f.eks. ødem) kan forekomme ved preeksisterende hjerte-, nyre- eller leversykdom. I slike tilfeller må behandlingen stanses umiddelbart. Særlig forsiktighet skal utvises ved bruk hos unge (voksende) dyr, ettersom epifyselukkingen kan fremskyndes. Langvarig behandling kan gi tegn på androgen effekt, spesielt hos hunndyr. Glukosetoleransen kan forbedres og redusere behovet for insulin eller andre antidiabetika. Diabetiske dyr skal overvåkes nøye, og dosejustering av antidiabetika kan være nødvendig. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved utilsiktet egeninjeksjon kan forbigående smertefulle, lokale reaksjoner oppstå. Søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett. Preparatet kan gi hudirritasjon, skyldes benzylakohol. Unngå hudkontakt. Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Hvis irritasjonen vedvarer, kontakt lege. Vask hendene etter bruk. Preparatet kan gi øyeirritasjon. Unngå kontakt med øynene. Ved kontakt, skyll øynene umiddelbart med rikelige mengder med vann og oppsøk lege om irritasjonen vedvarer. Virilisering av fosteret kan forekomme hos gravide ved eksponering for preparatet. Skal ikke administreres av gravide eller kvinner som prøver å bli gravide. Unngå kontakt med preparatet ved kjent hypersensitivitet for noen av innholdsstoffene.

Interaksjoner 

Anabole steroider kan forsterke effekten av antikoagulanter. Samtidig bruk av ACTH eller kortikosteroider kan øke dannelsen av ødemer.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Skal ikke brukes ved drektighet.
Laktasjon: Sikkerhet ved bruk under diegiving er ikke klarlagt. Skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær.

Dosering 

Hund og katt: 2-5 mg nandrolonlaurat pr. kg kroppsvekt, tilsv. 0,08-0,2 ml. For vedvarende behandling bør behandlingen gjentas hver 3.-4. uke. Dosen bør justeres iht. klinisk respons. Tilberedning/Håndtering: Ved lave temperaturer kan preparatet bli tyktflytende og grumsete. Oppvarming av hetteglasset i hånden vil normalisere innholdet. Administrering: Til s.c. eller i.m. injeksjon.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Androgen effekt (virilisering) ved langvarig bruk/overdosering, særlig hos hunndyr.

Oppbevaring og holdbarhet 

Etter anbrudd av indre emballasje: 70 dager. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Pakninger og SPC

Myodine vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
25 mg/mlhund og katt10 ml (hettegl.)072766C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.02.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.10.2017