Dilaterol vet.

Le Vet
SIRUP 25 μg/ml til hest: 1 ml inneh.: Klenbuterolhydroklorid 25 μg tilsv. klenbuterol 22 μg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), sukrose, hjelpestoffer.


Egenskaper

Klassifisering: Selektiv beta2-adrenoseptoragonist.
Virkningsmekanisme: Virker på beta2-reseptorene i bronkialmuskulaturen, gir bronkodilaterende effekt, og reduserer luftveismotstanden med minimal effekt på det kardiovaskulære system. Hemmer histaminfrisetting fra mastceller i lungene, og forbedrer mukociliær transport hos hest.
Absorpsjon: Absorberes lett, Cmax nås innen 2 timer. Steady state-konsentrasjon i plasma oppnås etter 3-5 dager, og ligger i intervallet 1-2,2 ng/ml.
Fordeling: Distribueres raskt i vev.
Metabolisme: Hovedsakelig i lever.
Utskillelse: 70-91% (ca. 45% uforandret) i urin, resten via feces (6-15%).

Indikasjoner 

Behandling av luftveissykdom hos hest der det er ansett at luftveisobstruksjon grunnet bronkospasme og/eller akkumulering av slim er en medvirkende faktor, og der bedret mukociliær clearance er ønskelig. Kan brukes alene eller i kombinasjonsterapi.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved kjent hjertesykdom. Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Bivirkninger

Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Svette (primært i halsregionen), muskeltremor, takykardi, svak hypotensjon eller rastløshet.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved samtidig bakteriell infeksjon er bruk av antimikrobielle midler anbefalt. Ved glaukom må preparatet kun brukes etter grundig nytte-/risikovurdering. Spesielle forholdsregler bør tas ved halotananestesi, ettersom hjertefunksjonen kan vise økt sensitivitet overfor katekolaminer. Forholdsregler for personer som håndterer preparatet: Bruk beskyttelseshansker for å unngå hudkontakt. Ved utilsiktet søl på hud, vask grundig. Om irritasjon oppstår/vedvarer søk medisinsk hjelp. Vask hendene grundig etter bruk. Unngå kontakt med øyne. Ved utilsiktet øyekontakt, skyll grundig med rent vann og søk medisinsk hjelp. Ikke spis, drikk eller røyk under håndtering. Ved utilsiktet inntak, søk medisinsk hjelp straks, og vis pakningsvedlegget til helsepersonell.

Interaksjoner 

Preparatet motvirker effekten av prostaglandin F og oksytocin. Preparatet motvirkes av betablokkere. Skal ikke brukes samtidig med andre betaadrenerge substanser. Ved bruk under lokal eller generell anestetika kan en ikke utelukke en videre vaskulær dilatasjon eller blodtrykksfall, spesielt ved samtidig bruk av atropin.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Behandlingen avsluttes minimum 4 dager før forventet forløsningsdag, ettersom uterine sammentrekninger kan opphøre eller forløsningen forlenges under påvirkning av preparatet.
Laktasjon: Sikkerhet er ikke klarlagt. Effekt hos føllet kan ikke utelukkes.

Dosering 

4 ml pr. 125 kg kroppsvekt 2 ganger daglig. Behandlingen bør pågå så lenge det er behov. Tilberedning/Håndtering: Før førstegangsbruk må pumpen fylles ved å trykke ned 2 ganger; sirupen som kommer ut kastes. Det er ikke mulig å trekke ut alt tilgjengelig innhold ved bruk av pumpen. Administrering: For oral bruk. Hvert nedtrykk av pumpen leverer 4 ml sirup. Sirupen skal tilsettes fôret.

Overdosering/Forgiftning

Doser opptil 4 ganger terapeutisk dose i 90 dager ga forbigående bivirkninger typisk for beta2-adrenoseptoragonister (svetting, takykardi, muskeltremor), som ikke krevde noen behandling. Ved utilsiktet overdose, kan en betablokker (som propranolol) brukes som antidot.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ikke godkjent for lakterende dyr som produserer melk til konsum.
Slakt: 28 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 3 måneder. Oppbevares ved høyst 25°C. Beskyttes mot lys.

 

Pakninger og SPC

Dilaterol vet., SIRUP:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
25 μg/mlhest355 ml 060918C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.04.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.10.2018