Spasmipur vet.

Richter Pharma AG

Spasmolytikum, antikolinergikum.

ATCvet-nr.: QA03B B01

 INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml til hest, storfe, sau og gris: 1 ml inneh.: Skopolaminbutylbromid 20 mg, benzylalkohol, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Krampestillende middel med avslappende effekt på glatt muskulatur i abdomen og bekkenhulen. Det antas å virke primært på intramurale parasympatiske ganglier i disse organene. Antagoniserer virkningene av acetylkolin via muskarinreseptoren. Også noe antagoniserende effekt på nikotinreseptoren.
Absorpsjon: Cmax nås i løpet av få minutter etter parenteral administrering. Krysser ikke blod-hjerne-barrieren.
Fordeling: Distribueres raskt i vev, og når de høyeste konsentrasjonene i lever og nyrer.
Halveringstid: Skilles raskt ut i alle arter.

Indikasjoner 

Akutte spasmer i mage-tarmkanalen (kolikk) og i urinveiene. Hjelpemiddel i prosedyrer hvor det er nødvendig med redusert peristaltisk aktivitet i mage-tarmkanalen, eller reduserte sammentrekninger i urinveiene.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved tilfeller av paralytisk ileus, mekanisk obstruksjon eller hjertesykdom. Skal ikke brukes ved overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes til hester med glaukom. Skal ikke brukes til hester ≤6 uker.

Bivirkninger

I svært sjeldne tilfeller kan takykardi forekomme. Kan gi kolikk hos hest pga. motilitetshemming.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Hester skal overvåkes nøye etter behandling. Behandlingen er primært symptomatisk, og hensiktsmessig håndtering av underliggende lidelse er nødvendig. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Personer med hypersensitivitet for skopolaminbutylbromid eller benzylalkohol bør unngå kontakt med preparatet. Utilsiktet selvinjeksjon kan gi effekter på hjertet og sirkulasjonssystemet. Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett. Preparat kan gi hud- og øyeirritasjon. Unngå kontakt med hud og øyne. I tilfelle kontakt med huden, vask med såpe og vann. Dersom irritasjonen vedvarer, søk legehjelp. Vask hendene etter bruk. Dersom preparatet kommer i kontakt med øynene, skyll øynene umiddelbart med store mengder vann, og søk legehjelp dersom irritasjonen vedvarer.

Interaksjoner 

Kan fremme takykardisk effekt av betaadrenerge legemidler, og kan endre effekten av andre legemidler, som digoksin. Effektene av skopolamin kan forsterkes ved samtidig bruk med andre antikolinergika, samtidig bruk bør unngås.

Drektighet/Laktasjon

Skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær.
Drektighet: Laboratoriestudier i mus har ikke vist tegn på teratogene effekter. Ingen tilgjengelig informasjon om bruk under drektighet i målartene. Effekt på glatt muskulatur i fødselskanalen kan forekomme.
Laktasjon: Kan hemme produksjonen av melk. Utskillelse i melk er svært lav.

Dosering 

Alle indikasjoner: For korrekt dosering bør kroppsvekten beregnes så nøyaktig som mulig, og doseringsenheter eller sprøyter med hensiktsmessige graderinger skal brukes. Hest, storfe og gris: 0,2-0,4 mg pr. kg kroppsvekt ved i.v. injeksjon (tilsv. 0,1-0,2 ml pr. 10 kg). Sau: 0,7 mg pr. kg kroppsvekt ved i.v. injeksjon (tilsv. 0,35 ml pr. 10 kg). For å redusere sammentrekninger i glatt muskulatur i mage-tarmkanalen eller urinveiene (spasmolytisk effekt): Kun i.v. administrering benyttes. Tilføres umiddelbart før det er nødvendig med uvirksom mage-tarmkanal eller urinveier. Om nødvendig kan behandlingen gjentas én gang 12 timer etter første administrering, iht. veterinærkriteriene. Tilberedning/Håndtering: Gummiproppen kan punkteres maks. 25 ganger. Administrering: Til i.v og i.m. bruk. Langsom injeksjon anbefales. Kun i tilfeller hvor det ikke er mulig med i.v. injeksjon kan preparatet gis i.m., med den høyere dosen angitt for respektive målart.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Antikolinerge symptomer, som urinretensjon, tørste, takykardi, hemmet gastrointestinal motilitet og forbigående synsforstyrrelser. Behandling: Ved behov kan kolinergika gis og hensiktsmessige støttetiltak foretas.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Hest, storfe og sau: 12 timer.
Slakt: Hest: 3 døgn. Storfe: 2 døgn. Sau: 18 døgn. Gris: 9 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Etter anbrudd av emballasje: Holdbarhet 28 dager. Oppbevares ved høyst 25°C.

Sist endret: 24.01.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.04.2019


 

Pakninger og SPC


Spasmipur vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
20 mg/mlhest, storfe, sau og gris50 ml (hettegl.)171973SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.