HALSBÅND 1,25 g/0,56 g til katt og hund ≤8 kg: Hvert halsbånd (38 cm) inneh.: Imidakloprid 1,25 g, flumetrin 0,56 g, hjelpestoffer. Fargestoff: Sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


HALSBÅND 4,5 g/2,03 g til hund >8 kg: Hvert halsbånd (70 cm) inneh.: Imidakloprid 4,5 g, flumetrin 2,03 g, hjelpestoffer. Fargestoff: Sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Egenskaper

Klassifisering: Imidakloprid: Ektoparasittmiddel i gruppen kloronikotinylforbindelser, klassifisert som kloronikotinylnitroguanidin. Flumetrin: Ektoparasittmiddel i pyretroidgruppen.
Virkningsmekanisme: Imidakloprid: Høy affinitet for nikotinerge acetylkolinreseptorer i det postsynaptiske området av sentralnervesystemet hos lopper. Påfølgende hemming av kolinerg overføring hos insekt fører til paralyse og død. Minimal farmakologisk effekt hos pattedyr. Effekt mot larvestadier hos loppe, voksne lopper og lus. Effekt mot lopper (Ctenocephalides felis og Ctenocephalides canis) oppstår innen 48 timer etter at halsbåndet er satt på. Flumetrin: Påvirker natriumkanalene i nervecellemembranene og forårsaker forsinkelse i repolarisering av nerven, som til slutt dreper parasitten. Steriliserende effekt er vist på flått. Preparatet har repellerende effekt mot flått. Reduserer risikoen for vektoroverførte sykdommer. Virkestoffene frigjøres sakte og kontinuerlig med lave konsentrasjoner og befinner seg i dyrets pels i acaricide/insekticide konsentrasjoner i hele behandlingsperioden. Virkestoffene fordeler seg fra kontaktstedet til hele hudoverflaten. I tillegg til artene angitt i indikasjonen er det vist effekt mot Ixodes hexagonus hos katt og hund og mot I. scapularis hos hund, samt indirekte beskyttelse mot overføring av Babesia canis canis og Anaplasma phagocytophilum hos hund. Det er også vist signifikant redusert risiko for overføring av Leishmania via sandfluer hos hund.
Absorpsjon: Imidakloprid finnes kortvarig i systemisk sirkulasjon, mens flumetrin nesten ikke er målbart.

Indikasjoner 

Katt: Til behandling og forebygging av loppeangrep (C. felis) i 7-8 måneder. Beskytter dyrets umiddelbare omgivelser mot utvikling av loppelarver i 10 uker. Kan brukes som del av en behandlingsstrategi for kontroll av dermatitt forårsaket av loppeallergi (FAD). Har en vedvarende acaricid effekt (Ixodes ricinus, Rhipicephalus turanicus) og hindrer at flått fester seg (antiblodsugende effekt) (I. ricinus) i 8 måneder. Har effekt mot larver, nymfer og voksne flått. Hund: Til behandling og forebygging av loppeangrep (C. felis, C. canis) i 7-8 måneder. Beskytter dyrets umiddelbare omgivelser mot utvikling av loppelarver i 8 måneder. Kan brukes som del av en behandlingsstrategi for kontroll av dermatitt forårsaket av loppeallergi (FAD). Har en vedvarende acaricid effekt (I. ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) og hindrer at flått fester seg (antiblodsugende effekt) (I. ricinus, R. sanguineus) i 8 måneder. Har effekt mot larver, nymfer og voksne flått. Gir indirekte beskyttelse mot overføring av B. canis vogeli og Ehrlichia canis via flåttvektoren R. sanguineus, og reduserer dermed risikoen for babesiose og ehrlichiose i 7 måneder. Reduserer risiko for infeksjon med Leishmania infantum via overføring med sandfluer i opptil 8 måneder. Til behandling av pelslus (Trichodectes canis). Katt og hund: Flått som allerede finnes på dyret før behandling vil ikke nødvendigvis dø innen 48 timer etter at halsbåndet er festet. De kan fortsatt sitte fast og være synlige. Flått som allerede finnes på dyret bør derfor fjernes når halsbåndet festes. Den forebyggende effekten mot flått inntrer innen 2 dager etter at båndet er satt på.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til kattunger <10 uker eller valper <7 uker, eller ved kjent overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

I sjeldne tilfeller kan atferdsendringer, inkl. gjemmeatferd, vokalisering, hyperaktivitet, overdreven slikking/pelsstell eller kløe der båndet er festet forekomme de første dagene hos dyr som tidligere ikke har brukt halsbånd. I svært sjeldne tilfeller er aggressiv atferd sett. I sjeldne tilfeller hos hund og i mindre vanlige tilfeller hos katt kan reaksjoner som pruritus, erytem og røyting oppstå der båndet er festet. I svært sjeldne tilfeller hos hund og i sjeldne tilfeller hos katt kan reaksjoner som dermatitt, inflammasjon, eksem, lesjoner eller blødninger oppstå der båndet er festet. I sjeldne tilfeller kan nevrologiske symptomer som ataksi, kramper og tremor forekomme hos hund. I sjeldne tilfeller kan lette og forbigående reaksjoner som depresjon, endret matinntak, salivasjon, oppkast og diaré oppstå i starten av behandlingen. Allergisk kontaktdermatitt kan oppstå hos overfølsomme dyr.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Halsbåndet skal korrekt tilpasses. Reaksjoner som pruritus, erytem og røyting går vanligvis over innen 1-2 uker. I enkelte tilfeller anbefales midlertidig fjerning av halsbåndet inntil symptomene er forsvunnet. Ved reaksjoner som dermatitt, inflammasjon, eksem, lesjoner, blødninger eller nevrologiske symptomer anbefales fjerning av halsbåndet. Flått blir som regel drept og faller av verten innen 24-48 timer etter infestasjon, uten å ha sugd blod. Enkelte flått kan likevel feste seg etter behandling. Overføring av flåttbåren infeksjonssykdom kan derfor ikke utelukkes dersom forholdene ikke er optimale. Det beste er om halsbåndet settes på før sesongstart for lopper eller flått. Sesongbundet røyting kan medføre forbigående lett nedsatt effekt, men full effekt gjenoppnås uten tilleggsbehandling eller utskifting av halsbånd. For best kontroll av lopper i husholdning med store angrep, kan det være nødvendig å behandle omgivelsene med et passende insekticid. Vannbestandig effekt vedvarer, selv om dyret blir vått. Langvarig, intens eksponering for vann eller grundig vask med sjampo bør imidlertid unngås, da effektens varighet kan reduseres. Månedlig vask med sjampo/bading forkorter ikke behandlingseffekten på 8 måneder i særlig grad mot flått, mens effekten mot lopper gradvis avtar f.o.m. 5. måned. Særlige forholdsregler for personer som håndterer preparatet: Små barn skal ikke leke med halsbåndet eller putte det i munnen. Kjæledyr med halsbånd bør ikke sove i samme seng som sine eiere, spesielt barn. Kan gi overfølsomhetsreaksjoner. Personer med kjent overfølsomhet for innholdsstoffene bør unngå kontakt med preparatet. Kan i svært sjeldne tilfeller gi irritasjon i hud, øyne og luftveier. Ved øyeirritasjon skylles øynene nøye med kaldt vann. Ved hudirritasjon vaskes huden med såpe og kaldt vann. Ved vedvarende symptomer skal lege oppsøkes og pakningsvedlegg/etikett fremvises. Overflødige deler eller avkapp av halsbåndet kastes umiddelbart. Vask hendene med kaldt vann etter at halsbåndet er festet. Hund: Gir signifikant redusert antall tilfeller av Leishmania infantum. Varierende repellerende/insektdrepende effekt mot sandfluen Phlebotomus perniciosus. Sandfluebitt kan forekomme, og overføring av L. infantum kan ikke helt utelukkes. Halsbånd bør settes på like før sandfluevektorer blir aktive, tilsv. sesongen for overføring av L. infantum, og bæres kontinuerlig i hele risikoperioden. Påvirkning på overføring av leishmaniose ved vask med sjampo/bading er ikke undersøkt.

Drektighet/Laktasjon

Ikke anbefalt til tisper eller hunnkatter under drektighet eller diegiving, da sikkerhet ikke er klarlagt.

Dosering 

Ett halsbånd pr. dyr, festes rundt halsen. Til katter og små hunder ≤8 kg brukes et 38 cm langt halsbånd. Til hunder >8 kg brukes et 70 cm langt halsbånd. Ta halsbåndet ut av den beskyttende posen umiddelbart før bruk. Båndet bør brukes kontinuerlig gjennom hele 8-måneders behandlingsperioden og bør deretter fjernes. Kontroller av og til, og juster båndet om nødvendig, spesielt hos kattunger/valper som vokser raskt. Har sikkerhetsmekanisme for lukking. Hvis dyret blir hengende fast i båndet er dyrets egen styrke vanligvis tilstrekkelig for å komme fri. Administrering: For bruksanvisning, se pakningsvedlegg.

Overdosering/Forgiftning

Lite sannsynlig pga. halsbåndets egenskaper. Skulle dyret spise halsbåndet, kan milde gastrointestinale symptomer oppstå (f.eks. løs avføring).

 

Pakninger og SPC

Seresto vet., HALSBÅND:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
1,25 g/0,56 g katt og hund ≤8 kg 1 stk. (38 cm) 176889 C

Seresto vet., HALSBÅND:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
4,5 g/2,03 g hund >8 kg 1 stk. (70 cm) 183825 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 25.02.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.01.2020