Separon vet.

Richter Pharma AG


Antipsykotikum, sedativum.

QN05A D90 (Azaperon)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 40 mg/ml til gris: 1 ml inneh.: Azaperon 40 mg, natriummetabisulfitt (E 223), metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), vinsyre, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Butyrofenon-antipsykotikum med sedative og antiaggressive effekter. Sentral og perifer dopaminreseptorblokker som gir doserelatert sedering. Høyere doser gir ekstrapyramidale motoriske symptomer, inkl. katalepsi. Apomorfin-antagonistisk antiemetisk effekt er sett. Hemming av varmereguleringssenteret i hypothalamus og samtidig dilatasjon av perifere blodkar gir et lite fall i kroppstemperatur. Azaperon motvirker den respirasjonsdeprimerende effekten av opioider, og gir dypere respirasjon. Dopaminantagonisme øker prolaktinnivået. Påvirker det sentrale og perifere noradrenerge systemet og gir lett bradykardi med redusert minuttvolum, og dilatasjon av perifere blodkar med blodtrykksfall. Ved høye konsentrasjoner virker azaperon som histamin- og serotoninantagonist. Hos gris varer sedasjonen i 1-3 timer, og sederende og antiaggressive effekter inntrer innen 5-10 minutter etter administrering. Alle effekter går over etter 6-8 timer. Metabolitten azaperol har ca. 1/4 av azaperons sederende effekt og cirka 1/30 av dens temperatursenkende effekt.
Absorpsjon: Distribueres raskt (gitt parenteralt). Når Cmax i blod, hjerne og lever etter 30 minutter. Nivået i hjernen er 2-6 × høyere enn i blod. Tmax for azaperon og metabolitter er 45 minutter.
Halveringstid: Eliminasjon fra plasma er bifasisk med t1/2 på 20 og 150 minutter for azaperon og 1,5 og 6 timer for azaperon inkl. metabolitter.
Metabolisme: Rask, kun 12% uendret etter 4 timer. Konsentrasjonen av den farmakologisk aktive metabolitten azaperol er høyere enn for azaperon i de fleste kroppsvev.
Utskillelse: Via urin og feces.

Indikasjoner 

Til dyr med aggressiv atferd: Etter omgruppering og hos purker (som angriper grisunger). Til stressede dyr og til forebygging av stress: Kardiovaskulært og transportrelatert stress. Ved fødselshjelp: Som premedikasjon ved lokal eller generell anestesi. Til symptomlindring: Hos dyr med ernæringsbetinget muskeldystrofi.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes under veldig kalde forhold, da det kan føre til kardiovaskulær kollaps og hypotermi (forsterket via hemming av varmereguleringssenteret i hypothalamus) pga. perifer vasodilatasjon. Preparatet er kontraindisert til bruk ved transport eller omgruppering av gris som skal slaktes før tilbakeholdelsestiden er over.

Bivirkninger

Spyttflod, skjelving og pesing kan oppstå ved høyeste anbefalte dose. Dette forsvinner spontant og etterlater ingen varige skader. Reversibel penisprolaps kan forekomme hos råner.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Mens effekten inntrer bør behandlede dyr være i fred i rolige omgivelser. Injeksjon i fettvev kan føre til tilsynelatende utilstrekkelig effekt. Det er noen ganger sett dødsfall hos vietnamesiske hengebuksvin. Man antar at dette kan skyldes injeksjon i fettvev, som fører til sakte induksjon og dermed tendens til å bruke ekstra doser, noe som fører til overdosering. Med denne rasen er det viktig at angitt dose ikke overskrides. Ikke injiser på nytt hvis dyret ikke reagerer på den første dosen, la dyret komme seg helt igjen før en ny injeksjon gis en annen dag. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Azaperon, natriummetabisulfitt og metyl- og propylparahydroksybenzoat kan forårsake overfølsomhetsreaksjoner. Kontakt med preparatet bør unngås ved overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Preparatet kan irritere hud, øyne og munnslimhinne; unngå kontakt med noen av disse. Vask umiddelbart med rikelig vann ved ev. sprut på hud, øyne og munnslimhinne. Oppsøk lege hvis irritasjonen vedvarer. Utilsiktet selvinjeksjon eller inntak kan gi sedering. Utvis forsiktighet for å unngå utilsiktet selvinjeksjon; preparatet bør ikke bæres rundt i en sprøyte med påsatt kanyle. Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett. Ikke kjør bil! Preparatet bør ikke håndteres av gravide. Ingen data vedrørende overgang av azaperon i melk hos ammende og ammende bør håndtere preparatet med ytterste forsiktighet. Vask hendene etter bruk.

Interaksjoner 

Azaperon har en potenserende effekt på alle substanser som gir suppresjon av CNS og på hypotensive substanser (pga. perifer alfa-adrenolyse). Forsterkning av takykardi forårsaket av adrenolytiske substanser. Samtidig bruk med alfa- og betasympatomimetiske substanser, som adrenalin, gir hypotensjon.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til drektige og diegivende dyr.

Dosering 

Aggressiv atferd (omgruppering, angrep på grisunger), fødselshjelp: 2 mg/kg kroppsvekt (dvs. 1 ml pr. 20 kg). Kardiovaskulært stress: 0,4 mg/kg (dvs. 0,2 ml pr. 20 kg). Transportrelatert stress: Transport av pattegris, smågris og råner, 1 mg/kg (dvs. 0,5 ml pr. 20 kg). Transport av purker og slaktegris, 0,4 mg/kg (dvs. 0,2 ml pr. 20 kg). Ernæringsbetinget muskeldystrofi: Premedikasjon ved lokal eller generell anestesi, 1-2 mg/kg (dvs. 0,5-1 ml pr. 20 kg). Hos råner bør dosen ikke overskride 1 mg/kg, da en høyere dose kan føre til penisfremfall og derav følgende skade. Tilberedning/Håndtering: Gummiproppen kan punkteres opptil 20 ganger. For gjentatt bruk av hetteglasset anbefales en aspirasjonskanyle eller flerdosesprøyte, for å unngå at det lages for mange hull i proppen. Administrering: Skal gis som strikt i.m. injeksjon bak øret. Det bør brukes en lang kanyle, og injeksjonen bør gis så tett bak øret som mulig og vinkelrett på huden. Det er risiko for at en del av preparatet injiseres i fettvevet hvis tunge dyr blir injisert med en kort kanyle i nakken. I slike tilfeller kan injeksjonen ha utilstrekkelig effekt. For å sikre nøyaktig administrering av nødvendig dosevolum må det brukes en sprøyte med egnet gradering. Dette er spesielt viktig ved injisering av små volumer. Ikke administrer >5 ml pr. injeksjonssted.

Overdosering/Forgiftning

Aggressiv atferd kan forekomme under oppvåkning i tilfeller av overdosering. Gjentatte doser til vietnamesiske hengebuksvin kan føre til død pga. absorpsjon av startdosen i fett.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: 18 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

 

Pakninger

Separon vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
40 mg/ml gris 100 ml (hettegl.) 034582 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Separon vet. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 40 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.07.2021


Sist endret: 30.11.2021