Rivalgin vet.

Richter Pharma AG

Analgetikum.

ATCvet-nr.: QN02B B02

 INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 500 mg/ml til hest, storfe, gris og hund: 1 ml inneh.: Metamizolnatriummonohydrat 500 mg, benzylalkohol, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Signifikant sentral smertestillende og febernedsettende effekt, men kun svak antiinflammatorisk effekt. Hemmer prostaglandinsyntesen ved å blokkere cyklooksygenase. Smertestillende og febernedsettende effekt skyldes primært hemming av prostaglandin E2-syntesen. Metamizol har også spasmolytisk effekt på glatt muskulatur, samt motvirker effektene av bradykinin og histamin.
Absorpsjon: Tmax 1-2 timer. Fordeles etter 2 timer jevnt i vev og 1-2 timer senere avtar konsentrasjonen til 1-3% av Cmax.
Metabolisme: Via hydrolyse. Noen aktive metabolitter.
Utskillelse: 85% via nyre, ca. 15% via feces.

Indikasjoner 

Sykdom hos hest, storfe, gris og hund hvor det kan forventes en positiv effekt av de sentralt smertelindrende, spasmolytiske, antipyretiske eller milde antiinflammatoriske effektene av preparatet, f.eks.: Generell smertelindring for å undertrykke nervøsitet og forsvarsreaksjoner forårsaket av smerter. Smertelindring ved ulike kolikktilstander eller spasmer i indre organer hos hest og storfe. Okklusjon av spiserøret med fremmedlegeme hos hest, storfe og gris. Febertilstander som alvorlig mastitt, mastitt-metritt-agalaktisyndromet (MMA), svineinfluensa. Lumbago, tetanus (i kombinasjon med tetanus antiserum). Akutt og kronisk artritt, revmatiske tilstander i muskler og ledd, nervebetennelse, nevralgi, tendovaginitt.

Kontraindikasjoner 

Hjerte-, lever- eller nyresvikt, gastrointestinale sår, hematopoetiske lidelser. Overfølsomhet for innholdsstoffene. S.c. injeksjon, pga. mulig lokalirritasjon. Skal ikke brukes til katt.

Bivirkninger

Ingen kjente.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Pga. faren for anafylaktisk sjokk bør preparatet gis langsomt ved i.v. bruk. Unngå samtidig bruk av potensielt nefrotoksiske legemidler. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Personer med overfølsomhet for metamizol og personer med sensitivitet for pyrazoloner eller acetylsalisylsyre, bør unngå kontakt med preparatet. Håndteres med forsiktighet av gravide og ammende. Unngå kontakt med hud og øyne da preparatet kan virke irriterende. Søl på hud eller i øyne skylles bort øyeblikkelig med rikelige mengder vann. Søk legehjelp hvis irritasjonen vedvarer. Metamizol kan forårsake reversibel, men potensielt alvorlig agranulocytose. Utvis forsiktighet for å unngå selvinjeksjon. Ved utilsiktet selvinjeksjon søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett. Vask hendene etter bruk.

Interaksjoner 

Fenobarbital og andre barbiturater, samt glutetimid eller fenylbutazon, kan fremskynde utskillelsen av metamizol pga. hepatisk mikrosomal enzyminduksjon. Samtidig bruk av fentiazinderivater kan gi alvorlig hypotermi. Bør ikke blandes med andre preparater da forlikelighetsstudier mangler.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Kan brukes til drektige dyr.
Laktasjon: Kan brukes til diegivende dyr.

Dosering 

Hest: 20-50 mg pr. kg kroppsvekt (4-10 ml pr. 100 kg kroppsvekt). Storfe: 20-40 mg pr. kg kroppsvekt (4-8 ml pr. 100 kg kroppsvekt). Gris: 15-50 mg pr. kg kroppsvekt (3-10 ml pr. 100 kg kroppsvekt). Hund: 20-50 mg pr. kg kroppsvekt (0,4-1 ml pr. 10 kg kroppsvekt). Tilberedning/Håndtering: Gummiproppen kan punkteres maks. 25 ganger. Administrering: Hest: Langsom i.v. administrering. Storfe og gris: Langsom i.v. administrering (ved akutte tilstander) eller dyp i.m. injeksjon. Ved i.m. bruk hos storfe skal maks. 29 ml settes på ett sted. Ved i.m. bruk hos gris bør injeksjonene fordeles på minst 2 injeksjonssteder når det skal gis >20 ml. Hund: Langsom i.v. administrering (ved akutte tilstander) eller dyp i.m. injeksjon.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Effekt på sentralnervesystemet som sedasjon og krampeanfall er sett hos alle målarter ved doser 1-4 g pr. kg kroppsvekt. Behandling: Standard prosedyrer skal følges. Diazepam kan gis i.v. ved behov for å kontrollere krampeanfall.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Hest: Preparatet er ikke godkjent for hopper som produserer melk til konsum. Storfe: 48 timer.
Slakt: Hest: 5 dager. Storfe og gris: 12 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Sist endret: 27.01.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.08.2019


 

Pakninger og SPC


Rivalgin vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
500 mg/mlhest, storfe, gris og hund100 ml (hettegl.)596930SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.