Pyceze

Elanco


Fungicid til fisk.

QD01A E91 (Bronopol)KONSENTRAT TIL BEHANDLINGSOPPLØSNING, suspensjon 500 mg/ml til fisk: 1 ml inneh.: Bronopol 500 mg, dipropylenglykol monometyleter, renset vann.


Egenskaper

Klassifisering: Fungicid til utvortes bruk.
Virkningsmekanisme: Blokkerer tiolholdige enzymer i soppens cellemembran, og fører til lekkasje i cellemembranen og celledød.
Absorpsjon: Ikke målbart nivå etter lokalbehandling.

Indikasjoner 

Forebygge oppvekst av sopp (Saprolegnia spp.) ved forventet eller kjent smitte på rogn fra atlantisk laks og regnbueørret i oppdrett, forebygge eller redusere soppinfeksjon (Saprolegnia spp.) på atlantisk laks og regnbueørret som holdes i ferskvann. Preparatet er mest effektivt når det brukes ved første tegn på infeksjon.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes på smoltifiserende atlantisk laks eller regnbueørret da studier tyder på økt toksisitet på dette stadiet.

Bivirkninger

Noe uro blant fisk under tilsetting av preparatet til vannet er observert.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Etter fortynning kan preparatet brytes ned ved forlenget og gjentatt eksponering for høyintensitets UV-lys. Nedbrytingen kan endre toksisitetsprofilen, og vann som er tilsatt preparatet skal derfor ikke steriliseres gjentatte ganger med UV-filtre. Bruk ved vanntemperaturer >13ºC skal bare skje etter nytte-/risikovurdering av ansvarlig veterinær/fiskehelsebiolog, ettersom effekt og sikkerhet >13°C ikke er undersøkt. Preparatet er formulert for fortynning og tilsetting til vann. Ufortynnet er preparatet skadelig for annet akvatisk liv. Tillatelse for utslipp til akvatisk miljø kan være påkrevd. For ytterligere informasjon om tillatelse og begrensning i bruk, se SPC. Personer som administrerer preparatet: Preparatet er irriterende for øyne, hud og luftveier. Bruk beskyttende klær, ugjennomtrengelige hansker, ansiktsmaske og passende øyebeskyttelse ved håndtering (for detaljer, se SPC). Søl på hud skal vaskes av øyeblikkelig med rikelige mengder vann. Skyll øyeblikkelig med rikelige mengder vann og søk medisinsk råd ved kontakt med øyne. Ikke røyk, drikk eller spis mens preparatet brukes, og vask hendene grundig etter bruk.

Interaksjoner 

Badebehandling med bronopol skal ikke utføres samtidig med andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Bruk til stamfisk skal bare gjøres i samsvar med nytte-/risikovurdering foretatt av ansvarlig veterinær/fiskehelsebiolog, da reproduksjonstoksisitet ikke er undersøkt for målartene.

Dosering 

For tilsetting til vann. Beregn nøye vannvolumet som skal benyttes. Ufortynnet preparat kan skade overflaten på plastgjenstander ved direkte kontakt. Rogn: 1 behandling daglig med 50 mg bronopol/liter (1 ml preparat/10 liter inkubatorvann) i 30 minutter. Behandlingen gjentas daglig fra 24 timer etter befruktning og til klekking. Dersom anleggets driftsrutiner tillater det bør døde egg fjernes regelmessig slik at disse ikke blir en kilde til ytterligere soppinfeksjon. Preparatet blandes med minst 10 liter vann før tilsetning til inkubatorvannet. Bruk målebeger 100 ml (følger med 1 liters pakningen) for å måle opp korrekt preparatmengde. Skyll målebegeret grundig etter bruk og før skyllevannet tilbake til inkubatorvannet. Gjennomstrømningshastigheten i inkubatoren må være slik at en fullstendig utskifting av inkubatorvannet oppnås innen 30 minutter eller mindre etter endt behandling. Det er viktig at rognen eksponeres for en homogen bronopolkonsentrasjon under hele behandlingsperioden. Dette kan oppnås ved kontinuerlig vannbevegelse i inkubatoren i behandlingsperioden og ved at man under utdosering av preparatet følger anbefalingene for resirkulerings- eller gjennomstrømningssystemet. Gjennomstrømningshastigheten i inkubatoren må under behandlingen holdes på samme nivå som vanlig, for å unngå fysisk skade på de sensitive eggene. Det anbefales ikke at oppsettet for systemet endres. Behandlingstiden kan være lenger enn 30 minutter, dette for at preparatet skal ha nok tid til å fordeles slik at hvert egg får korrekt dose med korrekt varighet. Resirkulering (dose 1 ml pr. 10 liter vann = 50 mg bronopol/liter): For å oppnå tilfredsstillende blanding tilsettes total behandlingsdose i løpet av den tiden det tar å sirkulere vannet 1 gang gjennom systemet (administreringstid). Det medisinerte vannet sirkuleres deretter med en behandlingstid på 30 minutter:
Administreringstid1 = Inkubator- og rørsystemvolum2 / Gjennomstrømningshastighet3
Preparatmengde5 = Inkubator- og rørsystemvolum2,4 / 10
Tilsett mengden av preparatet i løpet av administreringstiden, sirkuler deretter i 30 minutter. Sirkulering med umedisinert vann kan deretter gjenopptas. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon om beregningene. Gjennomstrømming (dose =1 ml pr. 10 liter vann = 50 mg bronopol/liter): Preparatet tilsettes systemet inntil vannet som allerede er i systemet har oppnådd riktig konsentrasjon. Tilsetting av medisinert vann skal deretter fortsette i hele behandlingstiden på 30 minutter:
Administreringstid1 = 30 + Inkubator- og rørsystemvolum2 / Gjennomstrømningshastighet3
Preparatmengde5 = (Gjennomstrømningshastighet3 × administreringstid1) / 10 + Fortynningsvolum2,6 / 10
Tilsett mengden av preparatet i løpet av kalkulert administreringstid og la vanngjennomstrømmingen være uendret. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon om beregningene. Fisk: 1 behandling daglig med 20 mg bronopol/liter (1 ml preparat/25 liter vann) i 30 minutter. Behandlingen gjentas daglig i inntil 14 påfølgende dager.
Preparatmengde5 = Behandlingsvolum2 /25
Etter 30 minutters behandlingstid kan umedisinert vann igjen strømme inn i behandlingsenheten. Bruk målebeger 500 ml (følger med 5 liters pakningen) for å måle opp nødvendig preparatmengde. Preparatet fortynnes i en bøtte som inneholder minst 10 liter vann fra behandlingsenheten, og blandes grundig før tilsetting til behandlingsenheten etter at vanninntaket er stoppet. Spre preparatet rundt i behandlingsenheten så godt som mulig. Målebeger og bøtte skal skylles grundig etter bruk, og skyllevannet føres tilbake til behandlingsenheten. Gjennomstrømningshastigheten i behandlingsenheten må være slik at en komplett utskifting av vann kan oppnås innen 60 minutter eller mindre etter endt behandling. Oksygenering av behandlingsenheten gjennom hele behandlingstiden anbefales, for å sikre oksygennivå >7 mg/liter og tilstrekkelig innblanding av preparatet. Fiskens egenbevegelser vil også bidra til god innblanding. Behandlingsenhetens volum kan reduseres for å redusere preparatmengden. Dette må gjøres med forsiktighet slik at fisken ikke stresses unødig pga. mangel på plass eller oksygen. Ved behandling i mærer i ferskvann bør nettet løftes til 1-2 meters dyp, avhengig av biomasse. Mæren som skal behandles skal deretter omsluttes av en helt tett presenning for fullstendig isolasjon. Oksygen må tilføres og behandling utføres som beskrevet ovenfor. Så snart behandlingstiden på 30 minutter er over skal presenningen fjernes og nettet senkes ned til opprinnelig dybde. 1Angitt i minutter. 2Angitt i liter. 3Angitt i liter/minutt. 4Inkl. vannvolum bruk til fortynning før tilsetting til inkubator (administreringsvolum). 5Angitt i ml. 6Volum av vann som preparatet er fortynnet i før tilsetting til innløpet av inkubatoren (administreringsvolum).

Overdosering/Forgiftning

Sikkerhetsstudier på rogn og fisk utført med 5 × anbefalt konsentrasjon og dobbel behandlingstid (60 minutter) i inntil 28 dager har ikke gitt noen uønsket effekt.

Tilbakeholdelsestider

Preparatet er ikke godkjent til bruk på rogn som er ment for konsum.
Slakt: 0 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C. Oppbevares i originalbeholder, hold beholderen tett lukket. Holdbarhet etter anbrudd: 30 dager. Etter fortynning skal preparatet brukes umiddelbart.

 

Pakninger

Pyceze, KONSENTRAT TIL BEHANDLINGSOPPLØSNING, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
500 mg/ml fisk 1 liter (plastflaske) 465877 C
5 liter (plastflaske) 396976 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Pyceze KONSENTRAT TIL BEHANDLINGSOPPLØSNING, suspensjon 500 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.12.2016


Sist endret: 07.11.2017