Vaksine mot felin viral rhinotrakeitt, felin calicivirusinfeksjon, klamydiainfeksjon, felin panleukopeni og felin leukemi.

QI06A J05 (Calicivirusvaksine, Herpesvirusvaksine, Klamydiavaksine, Leukemivirusvaksine, Parvovirusvaksine)PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til katt: Hvert sett inneh.: I) Levende svekket felint rhinotrakeittherpesvirus (FHV F2) ≥104,9 CCID50, inaktivert felint calicivirusantigen (FCV 431 og G1) ≥2 ELISA E, levende svekket Chlamydophila felis (905) ≥103,0 EID50, levende svekket felint panleukopenivirus (PLI IV) ≥103,5 CCID50, gentamicin ≤34 μg. II) Oppløsningsvæske: FeLV rekombinant canarypoxvirus (vCP97) ≥107,2 CCID50.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer aktiv immunitet mot felin herpesvirus rhinotrakeitt, felint calicivirus, Chlamydophila felis, felint panleukopenivirus og felin leukemi.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av katter fra 8 ukers alder: Mot felin viral rhinotrakeitt, calicivirusinfeksjon og Chlamydophila felis-infeksjon for å redusere kliniske symptomer, mot felin panleukopeni for å forhindre dødelighet og kliniske symptomer og mot leukemi for å forhindre vedvarende viremi og kliniske symptomer av tilhørende sykdom. Preparatet reduserer utskillelse av felint calicivirus ved begynnende immunitet og i ett år etter vaksinering. Begynnende immunitet er påvist 1 uke etter grunnvaksinering mot komponenter av rhinotrakeitt, calicivirus, Chlamydophila felis og panleukopeni og 2 uker etter grunnvaksinering mot felin leukemi. Immunitetens varighet etter siste revaksinering er 3 år for komponentene mot rhinotrakeitt, calicivirus og panleukopeni, og 1 år for komponentene mot Chlamydophila felis og felin leukemi.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til drektige dyr. Bruk til diegivende dyr anbefales ikke.

Bivirkninger

Forbigående apati, anoreksi og hypertermi kan forekomme. En lokal reaksjon, som forsvinner i løpet av 1-2 uker, kan forekomme. Unntaksvis kan hypersensitivitetsreaksjoner forekomme. I svært sjeldne tilfeller er det observert hypertermi og letargi, av og til forbundet med halting, 1-3 uker etter boostervaksinering hos voksne katter. Reaksjonen var forbigående.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Skal kun gis til friske dyr. Testing for forekomst av FeLV-antigener før vaksinering anbefales. Vaksinen bør ikke håndteres av personer med immunsvikt eller som står på immunsuppressiv behandling. Ved utilsiktet egeninjeksjon, skal lege søkes umiddelbart og pakningsvedlegget eller etiketten fremvises. Informer om egeninjeksjon med levende klamydiavaksine.

Interaksjoner 

Det foreligger sikkerhets- og effektdata som viser at denne vaksinen kan gis samme dag, men ikke blandes med, Boehringer Ingelheims adjuvantvaksine mot rabies.

Dosering 

En dose (1 ml) injiseres s.c. etter rekonstituering. Grunnvaksinering: 1. injeksjon: Fra 8 ukers alder. 2. injeksjon: Etter 3-4 uker. Ved nærvær av høye nivåer av spesifikke maternelle antistoffer, bør grunnvaksinering utsettes til 12 ukers alder. Revaksinering: Første revaksinering skal foretas ett år etter grunnvaksinering, påfølgende revaksineringer skal foretas hvert år for klamydia- og felin leukemikomponentene og med inntil 3 års mellomrom for rhinotrakeitt-, calicivirus- og panleukopenikomponentene.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Beskyttes mot lys. Skal ikke fryses.

 

Pakninger og SPC

Purevax RCPCh FeLV, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
katt 10 sett (hettegl.) 020590 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.02.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.12.2019