Antiemetikum.

ATCvet-nr.: QA04A D90

 INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Maropitant 10 mg, sulfobutyleter-betadeks-natrium, benzylalkohol (E 1519), vannfri sitronsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Nevrokinin 1 (NK1)-reseptorantagonist.
Virkningsmekanisme: Hemmer binding og dermed aktivitet av substans P i det emetiske senteret i CNS. Dette gir effekt mot sentrale og perifere årsaker til oppkast. Effekt fra 1 time etter administrering.
Absorpsjon: Tmax etter s.c. injeksjon av 1 mg/kg er 0,75 timer hos hund og 0,32 timer hos katt. Biotilgjengelighet etter s.c. injeksjon er 90,7% hos hund og 91,3% hos katt.
Proteinbinding: >99%.
Fordeling: Vdss er 9,3 liter/kg hos hund og 2,3 liter/kg hos katt.
Halveringstid: Hund: 8,84 og 5,8 timer etter hhv. s.c. og i.v. injeksjon. Katt: 16,8 og 4,9 timer etter hhv. s.c. og i.v. injeksjon. Plasmaclearance er 25 ml/minutt/kg hos hund og 8,3 ml/minutt/kg hos katt.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Hund: <1% av s.c. dose gjenfinnes i urin som modersubstans eller hovedmetabolitt. Katt: <1% av s.c. dose gjenfinnes i urin eller feces som modersubstans, av hovedmetabolitten gjenfinnes 10,4% i urin og 9,3% i feces.

Indikasjoner 

Hund: Behandling og forebygging av kvalme forårsaket av kjemoterapi. Forebygging av oppkast, unntatt oppkast forårsaket av reisesyke. Behandling av oppkast i kombinasjon med annen støttebehandling. Forebygging av perioperativ kvalme og oppkast og forbedret rekonvalesens etter generell anestesi ved bruk av my-opioidagonisten morfin. Katt: Forebygging av oppkast og reduksjon av kvalme, unntatt kvalme/oppkast forårsaket av reisesyke. Behandling av oppkast i kombinasjon med annen støttebehandling.

Bivirkninger

Smerte på injeksjonsstedet kan forekomme ved s.c. injeksjon. Hos katter er moderate til alvorlige reaksjoner på injeksjonen svært vanlige (hos ca. 1/3 av kattene). I meget sjeldne tilfeller kan reaksjoner av anafylaktisk type (allergisk ødem, urticaria, erytem, kollaps, dyspné, bleke slimhinner) forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Sikkerhet er ikke klarlagt hos hunder <8 uker, katter <16 uker og drektige eller lakterende hunder og katter. Brukes kun iht. nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær. Metaboliseres i lever og skal derfor brukes med forsiktighet ved leversykdom. Pga. mettet metabolisme og akkumulering over en 14 dagers behandlingsperiode bør det ved langtidsbehandling iverksettes grundig overvåkning av leverfunksjon og bivirkninger. Skal brukes med forsiktighet til dyr som har eller er disponert for hjertelidelser, da maropitant har affinitet til kalsium- og kaliumionekanaler. Pga. hyppig forekomst av forbigående smerte ved s.c. injeksjon, kan det være nødvendig å holde fast dyret. Smerte ved injeksjon kan reduseres ved at preparatet har kjøleskapstemperatur ved injeksjon. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Administreres med forsiktighet ved overfølsomhet for maropitant. Vask hendene etter bruk. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget/etiketten. Kan være øyeirriterende. Ved utilsiktet kontakt med øyne skal det skylles med rikelig mengde vann og lege oppsøkes.

Interaksjoner 

Skal ikke brukes samtidig med kalsiumantagonister, da maropitant har affinitet til kalsiumkanaler. Har høy proteinbindingsgrad og kan konkurrere med andre legemidler med høy bindingsgrad.

Drektighet/Laktasjon

Brukes kun iht. nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær.

Dosering 

1 mg/kg kroppsvekt (1 ml/10 kg kroppsvekt) i ≤5 påfølgende dager. Gis >1 time på forhånd for å forebygge oppkast. Effekten varer ≥24 timer, og behandlingen kan derfor gis kvelden før behandling med et middel som kan fremkalle brekninger, som f.eks. kjemoterapi. Pga. stor farmakokinetisk variasjon og akkumulering ved gjentatt daglig dosering, kan en lavere dose enn anbefalt være tilstrekkelig hos noen individer ved gjentatt behandling. Tilberedning/Håndtering: Bør ikke blandes med andre preparater. Administrering: Gis s.c. eller i.v. 1 gang daglig. I.v. injeksjon skal gis som en enkelt bolus uten å blandes med andre væsker.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Bortsett fra forbigående reaksjoner på injeksjonsstedet ved s.c. injeksjon, tolereres godt av hunder og unge katter ved daglige doser ≤5 mg/kg (5 × anbefalt dose) i 15 påfølgende dager (3 × anbefalt behandlingstid). Ingen data for voksne katter.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 56 dager.

Sist endret: 07.09.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.01.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Prevomax, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
10 mg/mlhund og katt20 ml (hettegl.)100698CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.