Prednicortone vet.

Le Vet Beheer B.V.

Kortikosteroid.

ATCvet-nr.: QH02A B06

 TABLETTER 5 mg og 20 mg til hund og katt: 1 tablett inneh.: Prednisolon 5 mg, resp. 20 mg, laktose, hjelpestoffer. Kyllingsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antiinflammatorisk, antiallergisk og immunsuppressiv effekt. Proteinkatabolsk effekt hemmer dannelse av granulasjonsvev. Hemming av betennelsen oppnås også ved stabiliserende effekt på lysosomale membraner. Reduserer utvikling av betennelseseksudat og lokalt ødem ved å stimulere vasokonstriksjon og redusere kapillær permeabilitet. Antiallergisk effekt og immunsuppresjon er til dels forbundet med antiinflammatorisk aktivitet, og er hovedsakelig rettet mot cellulær (T‑lymfocytter) immunaktivitet. Mindre egnet for behandling av (akutte) anafylaktiske reaksjoner.
Proteinbinding: Høy.
Fordeling: Distribueres i alle vev, kroppsvæsker og cerebrospinalvæske.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene.

Indikasjoner 

Symptomatisk behandling eller som tilleggsbehandling av inflammatoriske og immunmedierte sykdommer hos hund og katt.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for kortikosteroider eller noen av innholdsstoffene. Virus‑eller soppinfeksjoner. Diabetes mellitus eller hyperadrenokortisisme. Osteoporose. Nedsatt hjerte‑ eller nyrefunksjon. Sår på hornhinnen. Gastrointestinale sår. Brannskader. Glaukom. Drektighet. Samtidig bruk av attenuerte vaksiner.

Bivirkninger

Glukokortikoider gir mange bivirkninger. Høye enkeltdoser tolereres vanligvis godt, men alvorlige bivirkninger kan opptre ved langvarig bruk. Ved middels til langvarig bruk skal minste effektive dose brukes. Etter avsluttet behandling kan nedsatt binyrefunksjon (inkl. atropi av binyrebarken) opptre, slik at dyret kan bli ute av stand til å håndtere stressende situasjoner. Den betydelige økningen i triglyserider som sees, kan være del av iatrogen hyperadrenokortisisme (Cushings sykdom), som omfatter signifikant endring i metabolismen av fett, karbohydrater, proteiner og mineraler, dvs. redistribusjon av kroppsfett, økt kroppsvekt, muskelsvekkelse, muskelsvinn og osteoporose. Kortisolsuppresjon og en økning i plasmatriglyserider er en svært vanlig bivirkning >1/10 dyr). Økning av alkalisk fosfatase kan være forbundet med forstørret lever (heptomegali) og medfølgende økning i leverenzymer i serum. Andre endringer i biokjemiske og hematologiske parametere er LDH-reduksjon, albuminøkning, reduksjon i eosinofiler og lymfocytter, økning i segmenterte nøytrofiler og ASAT-reduksjon. Kan forårsake polydipsi, polyuri og polyfagi, særlig i tidlige stadier av behandlingen. Enkelte kortikosteroider kan gi natrium‑og vannretensjon, og hypokalemi ved langvarig behandling. Kan gi avsetning av kalsium i huden (calcinosis cutis). Kan forsinke sårheling, og de immunsupprimerende virkningene kan svekke motstanden mot eller forverre eksisterende infeksjoner. Virusinfeksjoner kan forverres eller fremskyndes. Gastrointestinal sårdannelse kan forekomme, og gastrointestinal sårdannelse kan forsterkes hos dyr som får NSAID og hos dyr med ryggmargsskade. Andre bivirkninger: Hemming av lengdevekst i ben, hudatrofi, diabetes mellitus, eufori, pankreatitt, redusert syntese av thyreoideahormoner, økt syntese av parathyreoideahormoner.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Behandlingen skal kombineres med behandling av underliggende sykdom og/eller miljøkontroll. Ved samtidig bakterieinfeksjon, skal preparatet brukes sammen med egnet antibakteriell behandling. Forsiktighet utvises hos dyr med svekket immunsystem. Skal brukes med varsomhet hos gamle eller feilernærte dyr, pga. økt proteinkatabolisme. Skal brukes med forsiktighet ved hypertensjon. Kan gi binyrebarkatrofi og nedsatt binyrefunksjon. Faren for dette kan reduseres ved å gi behandling annenhver dag. Dosen må reduseres og seponeres gradvis for å unngå å fremskynde nedsatt binyrefunksjon. Særlige forholdsregler for personer som håndterer preparatet: Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg eller etikett. Personer med kjent hypersensitivitet for innholdsstoffene eller andre kortikosteroider bør unngå kontakt med preparatet. Kortikosteroider kan forårsake misdannelse hos foster. Det anbefales at gravide unngår kontakt med preparatet. Vask hendene grundig umiddelbart etter håndtering.

Interaksjoner 

Fenytoin, barbiturater, efedrin og rifampicin kan øke metabolsk clearance av kortikosteroider og gi redusert effekt. Samtidig bruk av NSAID kan forsterke gastrointestinal sårdannelse. Skal ikke brukes i kombinasjon med vaksiner eller ≤2 uker etter vaksinering, da immunresponsen på vaksinering kan reduseres. Kan fremkalle hypokalemi og dermed øke risikoen for toksisitet fra hjerteglykosider. Risikoen for hypokalemi kan øke ved samtidig bruk av kaliumreduserende diuretika.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Skal ikke brukes til drektige dyr. Bruk tidlig i drektigheten kan gi fostermisdannelser. Bruk sent i drektigheten kan gi spontanabort eller for tidlig fødsel.
Laktasjon: Skal bare brukes etter nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær.

Dosering 

Dose og behandlingsvarighet fastsettes individuelt, avhengig av symptomenes alvorlighetsgrad. Laveste effektive dose skal brukes. Startdose: 0,5‑4 mg pr. kg kroppsvekt pr. dag. Langtidsbehandling: Når ønsket effekt er oppnådd etter en periode med daglig bruk, skal dosen gradvis reduseres til laveste effektive dose. Dette skal gjøres ved behandling annenhver dag og/eller ved å halvere dosen med intervaller på 5‑7 dager. Administrering: Hunder skal behandles om morgenen og katter om kvelden, pga. ulik døgnrytme. Kan deles i 2 eller 4 like deler (delekors).

Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens og NMBU Veterinærhøgskolens anbefalinger for hund og katt QH02A B

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet for delt tablett: 4 dager. Ev. ubrukt tablettdel skal legges tilbake i blisterpakningen.

Sist endret: 04.12.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.04.2016

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Prednicortone vet., TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
5 mghund og katt30 stk. (blister)559113CSPC_ICON
100 stk. (blister)393683CSPC_ICON
20 mghund og katt30 stk. (blister)483514CSPC_ICON
100 stk. (blister)181621CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.