Prac-tic

Elanco


Ektoparasittmiddel, fenylpyrazolderivat.

QP53A X26 (Pyriprol)PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 125 mg/ml til hund: 1 ml inneh.: Pyriprol 125 mg, butylhydroksytoluen (E 321), dietylenglykolmonoetyleter.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Insekticid og acaricid virkning. Binder seg til kloridkanalene, spesielt de GABA-styrte, og den pre- og postsynaptiske overføringen av kloridioner over membranene blokkeres. Dette resulterer i ukontrollert aktivitet i sentralnervesystemet og død hos lopper og flått. Parasittene drepes ved direkte kontakt med pyriprol. Lopper drepes innen 24 timer og flått (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, Ixodes scapularis, Dermacentor variabilis, Amblyomma americanum) innen 48 timer.

Indikasjoner 

Hund: Behandling og forebygging av loppeinfestasjoner (Ctenocephalides canis og C. felis). Den insekticide effekten mot nye loppeangrep varer i minimum 4 uker. Behandling og forebygging av flåttinfestasjoner (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Ixodes scapularis, Dermacentor reticulatus, Dermacentor variabilis, Amblyomma americanum). Effekten mot flått varer i 4 uker.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til hunder <8 uker og/eller med en kroppsvekt <2 kg. Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for fenylpyrazolforbindelser eller øvrige innholdsstoffer. Skal ikke brukes på syke dyr (f.eks. ved systemisk sykdom/feber) eller dyr under rekonvalesens. Dette preparatet er til hund, og skal ikke brukes til katt, da det kan føre til overdosering. Skal ikke brukes til kaniner.

Bivirkninger

I svært sjeldne tilfeller er følgende rapportert: Gastrointestinale: Emese og diaré. Hud: Pruritus, hårendring, dermatitt, erytem, alopesi, misfarget og fettaktig pels. Nevrologiske: Ataksi og kramper. Øvrige: Letargi. Disse bivirkningene er vanligvis forbigående og forsvinner i løpet av 24 timer etter påføring. Om hunden slikker på applikasjonsstedet like etter påføring, kan kortvarig hypersalivasjon forekomme. Dette vil forsvinne i løpet av minutter og er ikke et tegn på forgiftning. Korrekt applikasjon vil minimere slikking på applikasjonsstedet.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Alle hunder i husstanden bør behandles. I tilfeller av kraftig loppeinfestasjon før behandling, bør dyrets omgivelser støvsuges og behandles med et passende insekticid. Hunden bør ikke bades eller sjamponeres senere enn 48 timer før behandling. Bading eller sjamponering før det har gått 24 timer etter behandling, kan redusere virkningen. Skal bare brukes på hudoverflaten og på intakt hud. Hunden bør veies nøyaktig før behandlingen. Unngå at preparatet kommer i kontakt med hundens øyne. Appliser preparatet på et område hvor hunden ikke kan slikke det av. Pass på at dyr ikke slikker hverandre etter behandling. Etter applisering vil flått falle av verten i løpet av 24-48 timer. Enkelte flått kan likevel bli værende på verten, og overføring av smittsomme sykdommer kan derfor ikke helt utelukkes.

Drektighet/Laktasjon

Fullstendig dokumentasjon for bruk ved drektighet og laktasjon er ikke klarlagt, heller ikke for avlsdyr. Det er ikke observert tegn på relevante effekter på reproduksjon eller fosterutvikling i studier på laboratoriedyr.

Dosering 

Hund: Anbefalt minimumsdose er 12,5 mg pyriprol/kg kroppsvekt som tilsvarer: 2-4,5 kg: 1 pipette à 0,45 ml. 4,6-11 kg: 1 pipette à 1,1 ml. 11,1-22 kg: 1 pipette à 2,2 ml. 22,1-50 kg: 1 pipette à 5 ml. Innenfor hver vektklasse skal hele innholdet av den korrekte pipette brukes. Loppebehandling og -forebygging: Lopper drepes innen 24 timer etter behandling. En behandling forebygger loppeinfestasjon i 4 uker. Preparatet bør administreres med månedlige intervaller, når det inngår som en del av behandlingsstrategien ved dermatitt forårsaket av loppeallergi. Flåttbehandling og -forebygging: Flått drepes innen 48 timer etter behandling. En behandling har acaricid virkning i 4 uker. Administrering: Kun til utvortes bruk. Hold pipetten loddrett med tuppen opp. Knips på den smale del av pipetten for å sikre at innholdet samles i den største delen av pipetten. Brekk av toppen langs den markerte linjen. Skill pelsen mellom skulderbladene på hundens rygg, så huden blir synlig. Sett spissen av pipetten på huden, trykk lett på pipetten flere ganger og fordel innholdet 1-2 steder på huden. 5 ml pipetten fordeles på 2-3 steder langs ryggraden på hunden, for å forhindre at væsken renner av.

Overdosering/Forgiftning

Milde nevrologiske tegn som redusert koordinasjon og ustø gange er observert hos noen dyr, ved behandling med 3 ganger anbefalt maksimaldose 1 gang i måneden i 6 påfølgende måneder. Symptomene forsvant innen 3 timer etter behandling. Hos 1 av 8 hunder, behandlet gjentatte ganger med 5 ganger anbefalt dose, ble følgende forbigående symptomer observert: Skjelving, ataksi, pesing og kramper. Symptomene forsvant i løpet av 18 timer etter behandling. Ved en enkelt anledning ble følgende symptomer etter en overdose på 10 ganger anbefalt maksimaldose observert: Oppkast, anoreksi, vekttap, muskelskjelvinger, krampeanfall, usikker gange, åndedrettsbesvær. Alle symptomer, unntatt nedsatt appetitt, forsvant i løpet av 48 timer.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares <25°C.

 

Pakninger og SPC

Prac-tic, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
125 mg/ml hund 3 × 0,45 ml (endosepipette) 464893 F
3 × 1,1 ml (endosepipette) 034000 F
3 × 2,2 ml (endosepipette) 121273 F
3 × 5 ml (endosepipette) 059117 F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 26.06.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.08.2016