Pergoquin

Richter Pharma AG


Dopaminagonist.

QN04B C02 (Pergolid)TABLETTER 1 mg til hest: Hver tablett inneh.: Pergolidmesilat tilsv. pergolid 1 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172).


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Syntetisk ergotderivat og potent, langtidsvirkende dopaminreseptor-agonist. Hemmer utsondring av prolaktin. Hos hester med pituitary pars intermedia dysfunction (PPID) utøves terapeutisk effekt ved stimulering av dopaminreseptorer. Pergolid reduserer plasmanivå av ACTH, MSH og andre proopiomelanokortinpeptider hos hester med PPID.
Absorpsjon: Raskt, Cmax oppnås etter kort tid. Cmax etter en dose på 10 µg/kg er lav og variabel, gjennomsnittlig ~4 ng/ml. Hos de fleste hester er plasmakonsentrasjonen av pergolid målbar i bare 6 timer etter administrering. Hos én hest kunne imidlertid plasmakonsentrasjonen måles etter 24 timer. Cmax etter en dose på 4 µg/kg er lav og variabel, med et gjennomsnitt på ~1,7 ng/ml. Median Tmax er ~0,6 timer, og AUC ~4,8 ng × time/ml.
Proteinbinding: Ca. 90%.
Halveringstid: 6-9 timer, avhengig av dose.
Utskillelse: Via nyrene.

Indikasjoner 

Symptomatisk behandling av kliniske symptomer på pituitary pars intermedia dysfunction (PPID) - (Cushings sykdom hos hest).

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes til hester <2 år.

Bivirkninger

Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Dårlig appetitt, forbigående anoreksi og letargi, milde sentralnervøse symptomer (f.eks. lett depresjon og ataksi), diaré og kolikk. Svært sjeldne (<1/10 000): Svetting.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

PPID-diagnosen må stilles nøyaktig, basert på relevante endokrinologiske laboratorietester, og evaluering av kliniske symptomer. De fleste tilfeller av PPID blir diagnostisert hos eldre hester. Det må tas høyde for at andre patologiske tilstander kan forekomme i tillegg til PPID. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Preparatet kan gi øye- og neseirritasjon og hodepine ved deling av tabletten. Minimer kontakt ved tablettdeling. Tablettene skal ikke knuses. Unngå kontakt med øynene og inhalasjon ved håndtering av tablettene. Ved kontakt med hud, skal eksponert hud vaskes med vann. Ved kontakt med øyne, skal øynene straks skylles med vann og søk straks legehjelp. Sørg for frisk luft ved neseirritasjon, og søk legehjelp dersom pusteproblemer oppstår. Preparatet kan forårsake overfølsomhetsreaksjoner (allergi), og kontakt bør unngås ved kjent overfølsomhet for pergolid eller andre ergotderivater. Preparatet kan forårsake bivirkninger pga. reduserte prolaktinnivåer, som utgjør en spesiell risiko for gravide og ammende; disse skal unngå hudkontakt eller hånd-til-munnkontakt ved å bruke hansker ved administrering. Utilsiktet inntak, særlig hos barn, kan forårsake uønskede reaksjoner. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett. Ikke spis, drikk eller røyk ved håndtering av preparatet. Vask hendene etter bruk.

Interaksjoner 

Det må utvises forsiktighet ved samtidig bruk av andre legemidler som påvirker proteinbinding. Preparatet skal ikke administreres samtidig med dopaminantagonister, som f.eks. nevroleptika (fentiaziner, f.eks. acepromazin), domperidon eller metoklopramid, da disse legemidlene kan redusere effekten av pergolid.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Skal bare brukes i samsvar med veterinærs nytte-/risikovurdering. Sikkerhet ved bruk hos drektige hopper er ikke klarlagt. Laboratoriestudier hos mus og kaniner har ikke vist tegn på teratogen effekt. Ved doser på 5,6 mg/kg/dag er det sett redusert fertilitet hos mus.
Laktasjon: Bruk til diegivende hopper er ikke anbefalt, da sikkerheten ikke er klarlagt. Manglende laktasjon er sett hos mus (forårsaket av hemming av prolaktinutsondring og resulterte i redusert kroppsvekt og overlevelsesrate hos avkommet).

Dosering 

Gis oralt 1 gang daglig. Startdose: 2 µg/kg (doseintervall: 1,7-2,5 µg/kg). Startdosen (2 µg/kg, f.eks. 1 tablett for 500 kg kroppsvekt) skal titreres iht. individuell respons, basert på overvåkning (se nedenfor). Følgende startdoser anbefales:

Hestens kroppsvekt

Antall tabletter

Startdose

Doseintervall

200-300 kg

1/2

0,5 mg

1,7-2,5 µg/kg

301-400 kg

3/4

0,75 mg

1,9-2,5 µg/kg

401-600 kg

1

1 mg

1,7-2,5 µg/kg

601-850 kg

11/2

1,5 mg

1,8-2,5 µg/kg

851-1000 kg

2

2 mg

2-2,4 µg/kg

Vedlikeholdsdose: Det forventes livslang behandling. De fleste hester viser god respons og stabiliseres på en normal gjennomsnittlig dose på 2 µg/kg. Klinisk bedring forventes i løpet av 6-12 uker. Hester kan respondere klinisk på lavere/varierende doser, og det anbefales derfor å titrere til individuell laveste effektive dose ut fra behandlingsrespons, enten det er god effekt eller tegn på intoleranse. Noen hester kan ha behov for en døgndose på hele 10 µg/kg. I disse sjeldne tilfellene anbefales spesielt god overvåkning. Etter diagnostisering bør det foretas endokrinologiske tester med 4-6 ukers intervall, mtp. dosetitrering og oppfølging av behandlingen, inntil klinisk bilde og/eller resultatene av diagnostiske tester er stabile eller forbedret. Dersom det ikke sees klinisk bedring eller diagnostiske tester ikke viser bedring etter 4-6 uker, kan døgndosen økes med 0,25-0,5 mg. Dersom kliniske symptomer er forbedret, men ikke normalisert, kan veterinæren velge å titrere eller ikke titrere dosen, på bakgrunn av individets respons/toleranse. Dersom kliniske symptomer ikke blir tilstrekkelig kontrollert (klinisk evaluering og/eller diagnostisk testing), anbefales det å øke døgndosen med 0,25-0,5 mg (hvis denne legemiddeldosen tolereres) hver 4.-6. uke inntil stabilisering. Ved tegn på intoleranse bør behandlingen stanses i 2-3 dager og startes igjen med halvert dose. Døgndosen kan titreres opp igjen til ønsket klinisk effekt med en doseøkning på 0,25-0,5 mg hver 2.-4. uke. Etter stabilisering skal vanlig klinisk vurdering og diagnostisk testing utføres hver 6. måned for å overvåke behandlingen og dosen. Hvis det ikke sees respons på behandling bør diagnosen revurderes. Glemt dose: Dersom en dose glemmes, skal neste planlagte dose gis som forskrevet. Administrering: For å lette administreringen bør daglig dose løses i litt vann og/eller blandes med melasse eller annet smakelig fôr og ristes til det er oppløst. Blandingen gis da med sprøyte. Gi hele dosen umiddelbart. Tablettene skal ikke knuses. Tablettene kan deles i 2 eller 4 like deler for å sikre nøyaktig dosering. Plasser tabletten på en flat overflate, med delestrekene vendt opp og den konvekse (buede) siden vendt ned. For 2 like deler: Trykk ned med tomlene på begge sider av tabletten. For 4 like deler: Trykk ned med tommelen midt på tabletten.

Overdosering/Forgiftning

Ingen tilgjengelig informasjon.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Preparatet er ikke godkjent for hopper som produserer melk til konsum.
Slakt: Preparatet er ikke godkjent for hester som skal brukes til konsum. Hesten skal være deklarert som «ikke næringsmiddelproduserende» i sine identitetsdokumenter (hestepass) iht. gjeldende regelverk.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet for oppdelte tabletter etter anbrudd av indre emballasje: 3 dager.

 

Pakninger

Pergoquin, TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
1 mg hest 60 stk. (blister) 075273 C
200 stk. (blister) 141011 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Pergoquin TABLETTER 1 mg

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.12.2020


Sist endret: 08.01.2021