Norodyl vet.

Norbrook


Antiflogistikum.

QM01A E91 (Karprofen)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg/ml til storfe: 1 ml inneh.: Karprofen 50 mg, etanol, natriumformaldehydsulfoksylat, polyetylenglykol 600, polyetylenglykol 4000, L-arginin, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


Egenskaper

Klassifisering: Ikke-steroid antiinflammatorisk middel (NSAID) med analgetiske og antipyretiske egenskaper.
Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig klarlagt. Karprofen hemmer cyklooksygenase, men hemming av prostaglandinsyntesen er liten i forhold til graden av antiinflammatorisk og analgetisk effekt.
Absorpsjon: Etter enkeltdose på 1,4 mg/kg s.c.: Cmax 10,4 μg/ml, Tmax 7,2 timer.
Proteinbinding: Høy.
Fordeling: God til vev.
Metabolisme: Sakte ved ringhydroksylering.
Utskillelse: Hovedsakelig i feces.

Indikasjoner 

Akutte respirasjonslidelser hos storfe. Indisert i tillegg til antibiotikabehandling for å redusere kliniske symptomer.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til dyr med nedsatt hjerte-, lever- eller nyrefunksjon, gastrointestinale sår eller blødninger, bloddyskrasi eller kjent overfølsomhet for virke- eller hjelpestoffer.

Bivirkninger

Forbigående lokal reaksjon kan oppstå på injeksjonsstedet.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Unngå bruk hos dehydrerte, hypovolemiske og hypotensive dyr, pga. potensiell fare for økt nyretoksisitet. Samtidig bruk av potensielt nyretoksiske legemidler skal unngås. Andre NSAIDs skal ikke gis samtidig eller innenfor et tidsrom av 24 timer. Bruk hos dyr <6 uker, eller til eldre dyr, kan gi økt risiko. Hvis dette ikke kan unngås, bør det gis redusert dose og nøye klinisk oppfølging er nødvendig.

Interaksjoner 

Karprofen bør ikke administreres samtidig med andre NSAIDs eller glukokortikoider. Ved samtidig bruk av antikoagulantia bør dyret overvåkes nøye. NSAIDs konkurrerer med andre legemidler med høy proteinbindingsgrad, noe som kan føre til toksiske effekter ved samtidig administrering.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Bør kun brukes til drektige kyr etter nytte-/risikovurdering, da spesifikke studier mangler.
Laktasjon: Kan brukes til lakterende kyr.

Dosering 

Anbefalt dose er 1,4 mg karprofen/kg kroppsvekt (1 ml pr. 35 kg), gitt s.c. eller i.v. som en engangsdose, i kombinasjon med egnet antibiotikabehandling.

Overdosering/Forgiftning

Tolereres godt inntil 3 ganger anbefalt dose til storfe.

Tilbakeholdelsestider

Melk: 0 døgn.
Slakt: 21 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevar flasken i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

 

Pakninger og SPC

Norodyl vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
50 mg/ml storfe 50 ml (flaske) 073127 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 16.09.2010


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.12.2010