Nobivac Parvo vet.

MSD Animal Health


Vaksine mot parvovirus hos hund.

QI07A D01 (Parvovirusvaksine)LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Hundeparvovirus (CPV), levende svekket (stamme 154), minst 107 TCID50. II) Hetteglass: Fosfatbufret oppløsning.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot hundeparvovirus.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av hunder for å forebygge kliniske symptomer og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundeparvovirus. Begynnende immunitet er vist fra 1 uke etter vaksinering og immuniteten varer i inntil 3 år.

Bivirkninger

Etter s.c. injeksjon av preparatet oppløst i vedlagte suspensjonsvæske kan det på injeksjonsstedet sees en diffus hevelse på inntil 5 mm i diameter, som av og til kan være hard og smertefull, og vare i inntil 3 dager. I sjeldne tilfeller kan det kort tid etter vaksinering oppstå forbigående økt kroppstemperatur og/eller forbigående akutte overfølsomhetsreaksjoner (anafylaksi) med symptomer som letargi, ansiktsødem, pruritus, dyspné, oppkast, diaré eller kollaps.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksineeffekten kan reduseres av interferens med maternelle antistoffer, men nytte er vist ved challenge av virulent virus også ved maternelle antistoffnivåer som er sannsynlig å møte under feltforhold. Kun friske dyr skal vaksineres. Hunden bør ikke eksponeres unødig for infeksjonsrisiko den 1. uken etter vaksinering. Vaksinens parvoviruskomponent kan spres i svært små mengder i inntil 8 dager etter vaksinering, men det er ikke påvist kliniske symptomer hos uvaksinerte dyr som blir infisert. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved utilsiktet egeninjeksjon, vask området umiddelbart med vann. Ved symptomer, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Sikkerhets- og effektdata viser at denne vaksinen kan blandes og administreres sammen med inaktiverte leptospirose-vaksiner i Nobivac-serien til hund forårsaket av alle eller noen av følgende serovarer: L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava og L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang. Sikkerhets- og effektdata viser at denne vaksinen kan administreres på samme tid som, men ikke blandet med, den inaktiverte vaksinen i Nobivac-serien mot Bordetella bronchiseptica. Ved bruk sammen med ovennevnte vaksiner må man ta i betraktning minimums vaksinasjonsalder for hver vaksine. På vaksinasjonstidspunktet må alder være lik eller over eldste minimums-vaksinasjonsalder for de enkelte vaksinene. Les pakningsvedleggene før preparater administreres samtidig. Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre veterinærpreparater enn de ovennevnte. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før/etter andre veterinærpreparater.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet på tisper som tidligere er vaksinert med CPV- (stamme 154) antigen i Nobivac-serien.

Dosering 

1 dose (1 ml) gis s.c. Rekonstitueres umiddelbart før bruk med vedlagte suspensjonsvæske (1 ml) eller med leptospirosevaksiner i Nobivac-serien nevnt under Interaksjoner. Bruk sterilt injeksjonsutstyr. Unngå kontaminering av vaksinen med spor av kjemiske steriliseringsmidler. Bruk ikke kjemikalier som desinfeksjonsmidler, eller sprit til å desinfisere huden før vaksinering. Grunnimmunisering: 1 enkeltinjeksjon vil normalt føre til aktiv immunitet hos hunder ≥10 uker. Dersom det trengs tidligere beskyttelse, kan 1. dose gis til valper fra 6 ukers alder. Fordi maternelle antistoffer kan interferere med responsen på vaksinen skal det gis ytterligere 1 dose 2-4 uker senere, dvs. ≥10 ukers alder. Revaksinering: For å opprettholde beskyttelse anbefales revaksinering med 1 enkeltdose hvert 3. år.

Overdosering/Forgiftning

Etter administrering av overdose Nobivac Parvo vet. blandet med overdose av en av leptospirosevaksinene i Nobivac-serien er det sett forbigående lokale reaksjoner som diffuse til harde hevelser fra 1-5 cm. Disse varer vanligvis ikke >5 uker, men noen kan bruke litt lenger tid før de forsvinner helt.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter rekonstituering: 30 minutter.

Andre opplysninger 

Avfallsmaterialet skal destrueres ved koking, forbrenning eller behandling med et egnet desinfeksjonsmiddel som er godkjent av relevant myndighet.

 

Pakninger

Nobivac Parvo vet., LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hund 5 sett (hettegl.) 058823 C
25 sett (hettegl.) 058832 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Nobivac Parvo vet. LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.04.2022


Sist endret: 19.04.2022