Metomotyl vet.

Le Vet

Motilitetsregulerende. Antiemetikum.

ATCvet-nr.: QA03F A01

 INJEKSJONSVÆSKE 5 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Metoklopramidhydroklorid 5 mg tilsv. metoklopramidhydrokloridmonohydrat 4,457 mg, metakresol, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antiemetisk effekt skyldes hovedsakelig antagonistisk aktivitet på D2-reseptorer i CNS.
Absorpsjon: Cmax 15-30 minutter etter s.c. injeksjon.
Fordeling: Distribueres raskt i de fleste vev og væsker og passerer blod-hjerne-barrieren.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: 65% utskilles i løpet av 24 timer hos hund, primært via urin.

Indikasjoner 

Symptomatisk behandling av oppkast og redusert gastrointestinal motilitet forbundet med gastritt, pylorusspasme, kronisk nefritt og intoleranse overfor enkelte legemidler. Forebygging av postoperativ oppkast.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes ved gastrointestinal perforasjon eller obstruksjon. Skal ikke brukes til dyr med gastrointestinal blødning.

Bivirkninger

Døsighet og diaré kan forekomme etter behandling. I noen sjeldne tilfeller er det sett ekstrapyramidale bivirkninger (agitasjon, ataksi, unormale stillinger og/eller bevegelser, total utmattelse, skjelvinger og aggresjon, vokalisering). Effektene er forbigående og forsvinner etter avsluttet behandling. I svært sjeldne tilfeller kan allergiske reaksjoner oppstå.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Doseringen skal tilpasses hos dyr med nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Unngå bruk til dyr med krampesykdom, hodeskader eller epilepsi. Unngå bruk til hunder med innbilt svangerskap. Doseringen skal vurderes nøye, spesielt hos katter og små rasehunder. Hos dyr med feokromocytom kan metoklopramid gi hypertensiv krise. Etter langvarig oppkast bør erstatningsbehandling med væske og elektrolytter vurderes. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Vask hendene etter administrering. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget eller etiketten. Ved utilsiktet søl på hud eller i øyne, skyll straks med rikelige mengder vann.

Interaksjoner 

Ved gastritt skal samtidig bruk av antikolinergika (atropin) unngås, ettersom disse kan motvirke effekten av metoklopramid på gastrointestinal motilitet. Samtidig bruk med antipsykotika, basert på fentiazin (asepromazin) og butyrofenoner, øker risikoen for ekstrapyramidale bivirkninger. Metoklopramid kan potensere virkningen av CNS-depressiver. Ved samtidig bruk anbefales det å bruke laveste dose metoklopramid for å unngå overdreven sedasjon.

Drektighet/Laktasjon

Begrensede studier har ikke vist tegn på teratogene eller føtotoksiske effekter. Sikkerhet er ikke evaluert i målartene. Bruk hos drektige og diegivende dyr må derfor kun gjøres i samsvar med veterinærens nytte-/risikovurdering.

Dosering 

0,5-1 mg metoklopramidhydroklorid pr. kg kroppsvekt pr. dag, fordelt på 2 eller 3 injeksjoner. Intervallet mellom 2 injeksjoner bør være minst 6 timer. Administrering 2 ganger daglig: 2,5-5 mg/10 kg kroppsvekt pr. injeksjon, f.eks. 0,5-1 ml/10 kg kroppsvekt pr. injeksjon. Administrering 3 ganger daglig: 1,7-3,3 mg/10 kg kroppsvekt pr. injeksjon, f.eks. 0,34-0,66 ml/10 kg kroppsvekt pr. injeksjon. Administrering: Gis i.m. eller s.c. Proppen skal ikke punkteres >20 ganger.

Overdosering/Forgiftning

De fleste kliniske tegn som er rapportert etter en overdosering er kjente ekstrapyramidale bivirkninger.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

Sist endret: 14.02.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.12.2017


 

Pakninger og SPC


Metomotyl vet., INJEKSJONSVÆSKE:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
5 mg/mlhund og katt10 ml (hettegl.)503984

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.