Mepidor vet.

Richter Pharma AG


Lokalanestetikum.

QN01B B03 (Mepivakain)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml til hest: 1 ml inneh.: Mepivakainhydroklorid 20 mg, natriumklorid, natriumhydroksid/saltsyre (for pH‑justering), vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hindrer dannelse og ledning av nerveimpulser via spenningsstyrte natriumkanaler. Effekt etter 2-4 minutter, varighet ca. 1 time.
Absorpsjon: Tmax etter s.c. injeksjon 2-6 timer. Tmax etter kaudal epidural/subarknoidal anestesi 51-55 minutter.
Utskillelse: Via urin innen 24 timer.

Indikasjoner 

Infiltrasjon, nerveblokade, intraartikulær og epidural anestesi hos ikke-matproduserende hester.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Noen få tilfeller av forbigående, lokal hevelse i bløtvev er sett. Ved utilsiktet intravaskulær injeksjon eller overdreven bruk, kan lokalanestetika forårsake systemisk toksisitet med CNS-effekter.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Aspirer før og under administrering for å unngå intravaskulær injeksjon. Den analgetiske effekten, ved bruk som en del av en halthetsundersøkelse, begynner å avta etter 45-60 minutter. Imidlertid kan tilstrekkelig analgesi vedvare, og påvirke gangarten i >2 timer. Særlige forholdsregler for personer som håndterer preparatet: Personer med kjent hypersensitivitet for mepivakain eller andre lokalanestetika i amidgruppen, bør unngå kontakt med preparatet. Unngå kontakt med hud og øyne. Ved utilsiktet søl på hud og i øyne, vask omgående med store mengder vann. Oppsøk lege hvis irritasjonen vedvarer. Uønskede virkninger på fosteret kan ikke utelukkes, og preparatet skal ikke håndteres av gravide. Utilsiktet selvinjeksjon kan påvirke hjerte-/lungesystemet og/eller CNS. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg eller etikett. Ikke kjør bil. Vask hendene etter bruk.

Interaksjoner 

Ingen kjente.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet under drektighet og diegivning er ikke klarlagt. Mepivakain krysser placenta. Data angående reproduksjonstoksisitet og teratogene effekter mangler. Det finnes en risiko for at anestetika av amidtypen, som mepivakain, kan akkumuleres i fosteret og gi neonatal depresjon, samt ha innvirkning på gjenopplivningsforsøk. Bruk i forbindelse med obstetrisk anestesi skal derfor baseres på nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær.

Dosering 

Bruk laveste, effektive dose. Dybden og omfanget av anestesien bør fastsettes vha. press med en stump spiss, som spissen på en kulepenn, før manipulering påbegynnes. Virketid ca. 1 time. Infiltrasjon: Etter behov, men som en veiledning: 2-5 ml. Nerveblokade: 2-10 ml avhengig av sted. Intraartikulær anestesi: 5 ml. Epidural anestesi: 4-10 ml avhengig av påkrevd dybde og anestesiomfang. Tilberedning/Håndtering: Preparatet inneholder ingen antimikrobielle konserveringsmidler. Bruk hetteglasset kun én gang. Alt ubrukt materiale kastes. Administrering: Skal injiseres under strenge aseptiske forhold. Det anbefales å barbere og desinfisere huden grundig før intraartikulær eller epidural administrering.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer relatert til overdose samsvarer med symptomer som opptrer etter utilsiktet intravaskulær injeksjon. Ved systemisk toksisitet bør det vurderes administrering av oksygen for å behandle kardiorespiratorisk depresjon, og diazepam for å kontrollere kramper.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Preparatet er ikke godkjent for hester som produserer melk til humant konsum.
Slakt: Skal ikke brukes til hester beregnet på humant konsum. Behandlede hester skal aldri slaktes for humant konsum. Hesten skal deklareres som ikke beregnet på humant konsum i overensstemmelse med nasjonal lovgivning om pass til hester.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger

Mepidor vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
20 mg/ml hest 6 × 10 ml (hettegl.) 131010 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Mepidor vet. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.06.2021


Sist endret: 09.06.2021