Meloxoral

Le Vet
MIKSTUR, suspensjon 1,5 mg/ml til hund: 1 ml inneh.: Meloksikam 1,5 mg, natriumbenzoat 1,75 mg, sorbitol, glyserol, sukralose, sitronsyre, natriumsyklamat, polysorbat 80, dinatriumfosfatdodekahydrat, kolloidal vannfri silika, hydroksyetylcellulose, renset vann. Anissmak.


MIKSTUR, suspensjon 0,5 mg/ml til katt: 1 ml inneh.: Meloksikam 0,5 mg, natriumbenzoat 1,75 mg, sorbitol, glyserol, sukralose, sitronsyre, natriumsyklamat, polysorbat 80, dinatriumfosfatdodekahydrat, kolloidal vannfri silika, hydroksyetylcellulose, renset vann. Anissmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen og har antiinflammatorisk, antieksudativ, analgetisk og antipyretisk effekt. Reduserer infiltrasjon av leukocytter i inflammert vev. I mindre grad hemmes også kollagenindusert trombocyttaggregasjon. Hemmer COX-2 i større grad enn COX-1.
Absorpsjon: Etter faste er Tmax ca. 4,5 og 3 timer hos hhv.  hund og katt. Lineær sammenheng mellom dose/plasmakonsentrasjon innen terapeutisk doseområde.
Proteinbinding: Ca. 97%.
Fordeling: Vd 0,3 liter/kg (hund).
Halveringstid: 24 timer.
Utskillelse: Ca. 75% via feces, resten via urin.

Indikasjoner 

Lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet hos hund. Lindring av smerter og inflammasjon i forbindelse med kroniske lidelser i bevegelsesapparatet hos katt.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Gastrointestinale lidelser, som irritasjon og blødninger, svekket lever-, hjerte- eller nyrefunksjon og blødningsforstyrrelser. Skal ikke brukes til dyr <6 uker.

Bivirkninger

Typiske bivirkninger av NSAID, som appetittap, oppkast, diaré, blod i avføringen, apati og nyresvikt. Svært sjelden forhøyede leverenzymer. Bivirkningene er i de fleste tilfeller forbigående og forsvinner etter seponering. Kan i svært sjeldne tilfeller være alvorlige eller livstruende. Ved bivirkninger skal behandling avbrytes og veterinær kontaktes.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Unngå bruk hos dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr pga. risiko for økt nyretoksisitet. Mikstur 1,5 mg/ml til hund skal ikke brukes til katt, da det ikke er egnet til bruk hos denne arten. Til katt skal mikstur 0,5 mg/ml til katt brukes. Respons på langtidsbehandling hos katt bør overvåkes regelmessig av veterinær. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved overfølsomhet for NSAID bør kontakt med preparatet unngås. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Skal ikke brukes samtidig med andre NSAID, glukokortikoider, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosidantibiotika eller substanser med høy proteinbinding, som kan konkurrere om binding og gi toksiske effekter. Samtidig bruk av nefrotoksiske legemidler bør unngås. Tidligere behandling med antiinflammatoriske substanser kan gi ytterligere/forsterkede bivirkninger, og det kreves derfor en behandlingsfri periode ≥24 timer før behandling påbegynnes. Varighet av behandlingsfri periode er avhengig av farmakokinetikken til tidligere anvendt preparat.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes til drektige eller diegivende dyr, da sikkerhet ikke er klarlagt.

Dosering 

Mikstur 1,5 mg/ml til hund: Enkeltdose på 0,2 mg/kg kroppsvekt 1. dag, deretter vedlikeholdsdose på 0,1 mg/kg kroppsvekt 1 gang daglig (24 timers intervall). Klinisk respons sees normalt innen 3-4 dager, ellers bør behandlingen avbrytes etter ≤10 dager. For langtidsbehandling kan dosen justeres til lavest effektiv dose. Mikstur 0,5 mg/ml til katt: Enkeltdose på 0,1 mg/kg kroppsvekt 1. dag, deretter vedlikeholdsdose på 0,05 mg/kg kroppsvekt 1 gang daglig (24 timers intervall). Klinisk respons sees normalt innen 7 dager, ellers bør behandlingen avbrytes etter ≤14 dager. Anbefalt dose skal ikke overskrides. Tilberedning/Håndtering: Ristes godt før bruk. Unngå kontaminering under bruk. Administrering: Gis oralt, enten blandet med fôr eller direkte i munnen. Gis vha. vedlagte doseringssprøyte som passer til flaskens dråpeanordning. Doseringssprøyten har en kg-kroppsvekt-skala tilsv. vedlikeholdsdosen. Behandlingen skal derfor innledes med dobbel vedlikeholdsdose som engangsdose 1. dag. Dosering bør skje med stor nøyaktighet.

Overdosering/Forgiftning

Ved overdose skal symptomatisk behandling initieres. Smal terapeutisk sikkerhetsmargin hos katt kan gi tegn på overdosering ved relativt lave doser. Ved ev. overdose kan bivirkninger bli mer alvorligere og hyppige.

Oppbevaring og holdbarhet 

Brukes innen 6 måneder etter anbrudd av indre emballasje.

 

Pakninger og SPC

Meloxoral, MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
1,5 mg/ml hund 10 ml (flaske) 071519 C
50 ml (flaske) 080653 C
125 ml (flaske) 197896 C

Meloxoral, MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
0,5 mg/ml katt 5 ml (flaske) 599042 C
10 ml (flaske) 149391 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 16.03.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.01.2020