INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml til storfe, gris og hest: 1 ml inneh.: Meloksikam 20 mg, etanol, poloksamer 188, makrogol 300, glysin, natriumsitrat, meglumin, natriumhydroksid og saltsyre (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen og gir antiinflammatorisk, antieksudativ, analgetisk og antipyretisk effekt. Reduserer infiltrasjonen av leucocytter i inflammert vev. Hemmer kollagenindusert trombocyttaggregering og har antiendotoksiske egenskaper pga. hemmet produksjon av tromboksan-B2, indusert ved E.coli endotoksinadministrering til kalver, lakterende kuer og gris.
Absorpsjon: Ungdyr av storfe og lakterende kuer: Etter s.c. enkeltdose på 0,5 mg/kg er Cmax hhv. 2,1 µg/ml og 2,7 µg/ml etter 7,7 timer og 4 timer. Gris: Etter 2 i.m. doser på 0,4 mg/kg er Cmax 1,9 µg/ml etter 1 time.
Proteinbinding: >98%.
Halveringstid: Ungdyr av storfe og lakterende kuer: Hhv. 26 timer og 17,5 timer etter s.c. injeksjon. Gris: Gjennomsnittlig plasma t1/2 ca. 2,5 timer etter i.m. injeksjon. Hest: Terminal t1/2 8,5 timer etter i.m. injeksjon.
Utskillelse: Ca 50% via urin, resten via feces.

Indikasjoner 

Storfe: Akutt respiratorisk infeksjon i kombinasjon med passende antibiotikabehandling for å redusere kliniske symptomer hos storfe. Diaré i kombinasjon med oral rehydreringsbehandling for å redusere kliniske symptomer hos kalver >1 uke og ikke-lakterende ungdyr. Supplerende behandling ved akutt mastitt, i kombinasjon med antibiotikabehandling. Postoperativ smertelindring etter avhorning av kalver. Gris: Ikke-infeksiøse lidelser i bevegelsesapparatet for å redusere symptomer på halthet og inflammasjon. Tilleggsbehandling ved puerperal sepsis og toksemi (mastitt-metritt-agalaktisyndromet) sammen med passende antibiotikabehandling. Hest: Lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet. Lindring av smerte i forbindelse med kolikk hos hest.

Kontraindikasjoner 

Hester <6 uker. Dyr som lider av blødningsforstyrrelser, svekket lever-, hjerte- eller nyrefunksjon, eller der det er påvist ulcerogene gastrointestinale lesjoner. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Drektige og diegivende hopper. Ved behandling av diaré hos storfe, skal preparatet ikke brukes til dyr <1 uke.

Bivirkninger

Svak, forbigående hevelse ved injeksjonsstedet er sett etter s.c. administrering hos <10% av storfe. Forbigående hevelse ved injeksjonsstedet kan forekomme hos hest, men går tilbake av seg selv. I svært sjeldne tilfeller kan anafylaktiske reaksjoner forekomme og skal behandles symptomatisk.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Behandling av kalver 20 minutter før avhorning reduserer postoperativ smerte. For å oppnå tilstrekkelig smertelindring under operasjon er ytterligere medisinering med passende analgetikum nødvendig. Hvis bivirkninger oppstår skal behandlingen avbrytes og veterinær kontaktes. Unngå bruk på svært dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr som trenger parenteral rehydrering, da det kan foreligge fare for nyretoksisitet. I tilfelle utilstrekkelig smertelindring ved behandling av kolikk hos hest, bør diagnosen revurderes da det kan være behov for kirurgisk inngrep. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Utilsiktet egeninjeksjon kan gi smerter. Personer med kjent hypersensitivitet for NSAID bør unngå kontakt med preparatet. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Skal ikke administreres samtidig med kortikosteroider, andre NSAID eller antikoagulantia.

Drektighet/Laktasjon

Storfe og gris: Kan brukes ved drektighet og diegiving. Hest: Kontraindisert til drektige og diegivende dyr.

Dosering 

Storfe: Enkeltinjeksjon, s.c. eller i.v., med 0,5 mg/kg kroppsvekt (2,5 ml/100 kg) sammen med antibiotikabehandling eller oral rehydreringsbehandling, iht. aktuell indikasjon. Gris: 0,4 mg/kg kroppsvekt (2 ml/100 kg) som i.m. enkeltinjeksjon, ev. sammen med passende antibiotikabehandling. Ved behov kan en ytterligere injeksjon gis etter 24 timer. Hest: 0,6 mg/kg kroppsvekt (3 ml/100 kg) som i.v. enkeltinjeksjon.

Overdosering/Forgiftning

Ved overdose må symptomatisk behandling igangsettes.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Storfe: 5 dager.
Slakt: Storfe: 15 dager. Gris og hest: 5 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbar i 28 dager etter anbrudd av indre emballasje.

 

Pakninger og SPC

Meloxidyl, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
20 mg/ml storfe, gris og hest 100 ml (hettegl.) 096249 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.01.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.01.2019