Medodin vet.

Eurovet


Analgetikum. Sedativum.

QN05C M91 (Medetomidin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Medetomidinhydroklorid 1 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), natriumklorid, saltsyre/natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


Egenskaper

Klassifisering: Sedativum med analgetiske og muskelrelakserende egenskaper.
Virkningsmekanisme: Selektiv alfa2-agonist. Aktivering av alfa2-reseptorene fører til nedsatt utskillelse og omsetning av noradrenalin i CNS, og gir sedasjon, analgesi og bradykardi. Stimulering av perifere postsynaptiske alfa2-adrenoreseptorer gir vasokonstriksjon, som fører til forbigående arteriell hypertensjon. Forbigående nedsettelse av respirasjonsfrekvensen kan forekomme. Varighet og dybde av sedasjon og analgesi er doseavhengig.
Absorpsjon: Cmax innen 15-20 minutter etter i.m. injeksjon.
Halveringstid: Hund: 1,2 timer. Katt: 1,5 timer.
Metabolisme: Oksideres hovedsakelig i lever, en mindre mengde metyleres i nyrene.
Utskillelse: Metabolittene utskilles hovedsakelig via urin.

Indikasjoner 

Hund og katt: Sedering før undersøkelse og behandling. Premedisinering før generell anestesi. Katt: I kombinasjon med ketamin til generell anestesi ved mindre kirurgiske inngrep av kort varighet.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til dyr med alvorlige hjerte- og karsykdommer, respirasjonslidelser eller nedsatt lever- eller nyrefunksjon, mekaniske forstyrrelser i mage-tarmkanal (ventrikkeldreining, inkarserasjoner, øsofagusobstruksjon), diabetes mellitus, sjokk, avmagring eller alvorlig svekkelse. Skal ikke brukes ved samtidig administrering av sympatomimetiske aminer, ved kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene eller ved øyesykdom der økt intraokulært trykk er skadelig.

Bivirkninger

Bradykardi med AV-blokk (grad I og II), i noen tilfeller ekstrasystoler. Koronar vasokonstriksjon og nedsatt minuttvolum. Blodtrykket vil stige initialt etter administrering, for så å gå tilbake til normalnivå, eller litt under. Enkelte hunder og de fleste katter vil kaste opp innen 5-10 minutter etter injeksjon. Katter vil også kaste opp under oppvåkning. Overfølsomhet for høy lyd er observert hos noen dyr. Økt diurese, hypotermi, respirasjonsdepresjon, cyanose, smerte på injeksjonsstedet og muskeltrekninger er observert. I enkelttilfeller reversibel hyperglykemi pga. nedsatt insulinsekresjon. Lungeødem er sjelden. Manuell ventilasjon og oksygentilskudd kan være indisert ved sirkulasjons- og respirasjonsdepresjon. Atropin kan øke hjertefrekvensen. Hunder med kroppsvekt <10 kg er mer utsatt for nevnte bivirkninger.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Klinisk undersøkelse skal utføres før sedering og/eller generell anestesi. Høye doser bør unngås til store hunderaser. Forsiktighet bør utvises i kombinasjon med andre anestetika eller sedativer (f.eks. ketamin, tiopental, propofol, halotan) pga. medetomidins uttalte anestesibesparende effekt. Bør brukes med forsiktighet til dyr med hjerte-karsykdom, hos eldre dyr eller ved dårlig allmenntilstand. Gir ikke nødvendigvis analgesi gjennom hele sedasjonsforløpet. Det bør derfor overveies å gi ekstra analgesi i forbindelse med smertefulle inngrep.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk er ikke klarlagt, og anbefales derfor ikke brukt under drektighet og laktasjon.

Dosering 

Hund: Til sedasjon: Medetomidinhydroklorid 750 µg i.v. eller 1000 µg i.m. pr. m2 kroppsoverflate. Maks. effekt oppnås etter 15-20 minutter. Effekten er doseavhengig og varierer fra 30-180 minutter. Dosering i ml (og tilsv. mengde medetomidinhydroklorid i µg/kg):

Kroppsvekt

I.v. injeksjon

I.m.injeksjon

(kg)

(ml)

(µg/kg)

(ml)

(µg/kg)

1

0,08

80,0

0,10

100,0

2

0,12

60,0

0,16

80,0

3

0,16

53,3

0,21

70,0

4

0,19

47,5

0,25

62,5

5

0,22

44,0

0,30

60,0

6

0,25

41,7

0,33

55,0

7

0,28

40,0

0,37

52,9

8

0,30

37,5

0,40

50,0

9

0,33

36,7

0,44

48,9

10

0,35

35,0

0,47

47,0

12

0,40

33,3

0,53

44,2

14

0,44

31,4

0,59

42,1

16

0,48

30,0

0,64

40,0

18

0,52

28,9

0,69

38,3

20

0,56

28,0

0,74

37,0

25

0,65

26,0

0,86

34,4

30

0,73

24,3

0,98

32,7

35

0,81

23,1

1,08

30,9

40

0,89

22,2

1,18

29,5

50

1,03

20,6

1,37

27,4

60

1,16

19,3

1,55

25,8

70

1,29

18,4

1,72

24,6

80

1,41

17,6

1,88

23,5

90

1,52

16,9

2,03

22,6

100

1,63

16,3

2,18

21,8

Premedisinering: Medetomidinhydroklorid 10-40 µg/kg (tilsv. 0,1-0,4 ml pr. 10 kg). Katt: For moderat til dyp sedasjon: Medetomidinhydroklorid 50-150 µg/kg (tilsv. 0,05-0,15 ml/kg). Anestesi: I kombinasjon med ketamin brukes medetomidinhydroklorid 80 µg/kg (tilsv. 0,08 ml Medodin vet./kg) og 2,5-7,5 mg ketamin/kg. Ved denne doseringen inntrer anestesi i løpet av 3-4 minutter og varer i 20-50 minutter. Ved lengre inngrep må doseringen gjentas ved bruk av halve startdosen og 2,5-3,75 mg ketamin/kg kroppsvekt eller kun 3 mg ketamin/kg kroppsvekt alene. Alternativt ved lengre inngrep, kan anestesien forlenges ved bruk av inhalasjonsanestetika som isofluran eller halotan med oksygen eller oksygen/dinitrogenoksid. Administrering: Hund: I.m. eller i.v. injeksjon. Katt: I.m. injeksjon.

Overdosering/Forgiftning

Overdosering fører vanligvis til forlenget oppvåkningstid. I noen tilfeller kan det oppstå sirkulasjons- og respirasjonssymptomer, som kan behandles ved å bruke de spesifikke alfa2-antagonistene atipamezol eller johimbin, forutsatt at oppheving av sedasjon ikke er skadelig for dyret (atipamezol opphever ikke ketamineffekten, noe som kan forårsake anfall hos hund og utløse kramper hos katt når det brukes alene). Alfa2-antagonister bør først administreres 30-40 minutter etter at ketamin er gitt. Til hund gis atipamezolhydroklorid 5 mg/ml i.m. i samme antall ml som Medodin vet., hos katt brukes halve volumet. Nødvendig dose av atipamezolhydroklorid til hund tilsv. 5 ganger så mye medetomidinhydroklorid (i mg), 2,5 ganger så mye til katt. Hvis det er nødvendig å behandle bradykardi, men opprettholde sedasjon, kan atropin brukes.

Oppbevaring og holdbarhet 

Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd: 28 dager.

 

Pakninger og SPC

Medodin vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
1 mg/ml hund og katt 10 ml (hettegl.) 100355 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.01.2016


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.04.2012