Bruk av Felleskatalogen i markedsføring

Redaksjonen gjør oppmerksom på at følgende gjelder fortsatt:
Bruk av Felleskatalogen i markedsføringen. Beskyttelser av Felleskatalogen — betenkning av 21.10.1992 av h.r. advokat Jon Tenden:
  • Boken Felleskatalogen har rettslig beskyttelse etter lov om opphavsrett.
  • Navnet Felleskatalogen har rettslig beskyttelse med hjemmel i åndsverkloven.
  • Å gjengi Felleskatalogen avbildet eller bruk av andres tekster er ikke tillatt.
  • De enkelte preparatmonografier som Felleskatalogen i hovedsak består av er undergitt opphavsrettsbeskyttelse. Dvs. hvert enkelt firma har opphavsrett til sin tekst og til å utnytte sine monografier i reklameøyemed både selv og gjennom andre.
  • Det er tillatt å bruke "sitater" fra Felleskatalogen i tråd med "god skikk", jfr. Opphavsrettsloven § 13.
Felleskatalogens redaksjon sendte 19. april 1977 ut Melding til annonsørene, vedrørende bruk av Felleskatalogen avbildet/avtegnet i annonser, reklamemateriell etc.: Redaksjonsutvalget besluttet i møte 11. februar i år at Felleskatalogen ikke må bli avbildet/avtegnet i annonser eller annet reklamemateriell. Vi vil presisere at dette kun gjelder Felleskatalogen som bok, og ikke de enkelte preparattekster. Begrunnelsen er følgende:
  1. Legenes positive holdning til Felleskatalogen som informasjonskilde skal ikke bli redusert ved at den trekkes inn i reklame ved avbildninger e.l.
  2. Felleskatalogen er produsentenes felleseie, og ingen bør derfor utnytte Felleskatalogen som sådan til egen fordel.
Kommentarer fra Sekretariatet:
Med tanke på den forvekslingsfare det kan lede til skal ikke navnet Felleskatalogen/ Felleskatalogtekst brukes hvis firmaene legger sine preparatomtaler inn hos f.eks. en dataleverandør (utenfor Felleskatalogens kontroll). Innklistringsbilag/innstikksbilag av ulik type er heller ikke tillatt. Det samme gjelder bokomslag.