Loxicom

Norbrook

Antiflogistikum.

ATCvet-nr.: QM01A C06

 INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Meloksikam 5 mg, vannfri etanol 150 mg , meglumin, glysin, poloksamer 188, natriumklorid, glykofurol, natriumhydroksid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


MIKSTUR, suspensjon 0,5 mg/ml og 1,5 mg/ml til hund: 1 ml inneh.: Meloksikam 0,5 mg, resp. 1,5 mg, natriumbenzoat 1,5 mg, glyserol, povidon K30, xantangummi, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, vannfri sitronsyre, simetikonemulsjon, renset vann.


MIKSTUR, suspensjon 0,5 mg/ml til katt: 1 ml inneh.: Meloksikam 0,5 mg, natriumbenzoat 1,5 mg, glyserol, povidon K30, xantangummi, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, vannfri sitronsyre, simetikonemulsjon, renset vann.


TYGGETABLETTER 1 mg og 2,5 mg til hund: Hver tyggetablett inneh.: Meloksikam 1 mg, resp. 2,5 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Sukkerholdig. Med delestrek.


Egenskaper

Klassifisering: Ikke-steroid antiinflammatorisk middel (NSAID) av oksikamgruppen.
Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen og har derved antiinflammatorisk, analgetisk, antieksudativ og antipyretisk effekt. Reduserer leukocyttinfiltrasjon i inflammert vev. I mindre omfang hemmes også kollagenindusert trombocyttaggregering. In vitro- og in vivo-studier har vist at meloksikam inhiberer COX-2 i større utstrekning enn COX-1.
Absorpsjon: Injeksjonsvæske: Fullstendig biotilgjengelighet etter s.c. administrering. Maks. gjennomsnittlig plasmakonsentrasjon på 0,73 μg/ml hos hund og på 1,1 μg/ml hos katt nås hhv. etter 2,5 timer og 1,5 time. Mikstur: Hund: Fullstendig absorpsjon. Maks. plasmakonsentrasjon oppnås etter ca. 4,5 timer. Når anbefalt doseringsregime følges oppnås steady state-konsentrasjon i løpet av 2. behandlingsdag. Katt: Fastende dyr oppnår maks. plasmakonsentrasjon etter ca. 3 timer. Forsinket absorpsjon hvis dyret er fôret ved tidspunktet for dosering. Steady state-konsentrasjon i plasma oppnås etter 48 timer. Tyggetabletter: Fullstendig biotilgjengelighet etter oral administrering. Maks. gjennomsnittlig plasmakonsentrasjon nås etter ca. 7,5 timer. Ved anbefalt doseringsregime nås steady state-konsentrasjon i løpet av 2. behandlingsdag.
Proteinbinding: Ca. 97% bundet til plasmaproteiner.
Fordeling: Distribusjonsvolum: 0,3 liter/kg hos hund og 0,09 liter/kg hos katt.
Halveringstid: 24 timer.
Utskillelse: Gjenfinnes hovedsakelig i plasma og er også et vesentlig ekskresjonsprodukt i galle, mens urin kun inneholder spor av modersubstansen. Omtrent 75% av administrert dose elimineres via feces og resten via urin.

Indikasjoner 

Injeksjonsvæske: Hund: Lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet. Reduksjon av postoperative smerter og inflammasjon etter ortopediske inngrep og bløtvevskirurgi. Katt: Reduksjon av postoperative smerter etter ovariehysterektomi og mindre bløtvevskirurgiske inngrep. Mikstur: Hund: Lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet. Katt: Lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med kroniske lidelser i bevegelsesapparatet. Tyggetabletter: Hund: Lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet.

Kontraindikasjoner 

Gastrointestinale lidelser som irritasjon eller blødninger, svekket lever-, hjerte- eller nyrefunksjon og blødningsforstyrrelser. Hypersensitivitet for noen av innholdsstoffene. Drektige dyr eller dyr som dier. Injeksjonsvæske: Dyr <6 uker eller katter <2 kg. Mikstur: Dyr <6 uker. Tyggetabletter: Hunder <6 uker eller <4 kg.

Bivirkninger

Injeksjonsvæske, mikstur og tyggetabletter: Redusert matlyst, oppkast, diaré, blod i avføringen, apati og nyresvikt er rapportert. Bivirkningene opptrer vanligvis i løpet av 1. behandlingsuke, er i de fleste tilfeller forbigående og forsvinner etter seponering av behandlingen. Kan i meget sjeldne tilfeller være alvorlige eller dødelige. Injeksjonsvæske: Anafylaktiske reaksjoner som bør behandles symptomatisk kan oppstå i meget sjeldne tilfeller.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved bivirkninger skal behandlingen avbrytes og veterinær kontaktes. Unngå bruk til dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr, pga. potensiell risiko for økt nyretoksisitet. Tidligere behandling med antiinflammatoriske midler kan gi ytterligere eller forsterkede bivirkninger. Det kreves derfor en behandlingsfri periode på minst 24 timer før meloksikambehandling påbegynnes. Varighet av behandlingsfri periode er avhengig av farmokokinetikken for tidligere anvendt legemiddel. Personer med kjent overfølsomhet for NSAID bør unngå kontakt med preparatet. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. Loxicom mikstur til katt skal ikke brukes i forlengelse av parenteral injeksjon av meloksikam eller andre ikke-steroid antiinflammatorisk middel (NSAID), da behørig dosering for en slik oppfølgingsbehandling ikke har vært utredet på katt.

Interaksjoner 

Andre NSAID, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosidantibiotika og substanser med høy proteinbinding kan konkurrere om bindingsstedene og dermed medføre toksiske effekter. Skal ikke administreres sammen med andre NSAID eller glukokortikoider. Samtidig administrering av potensielt nefrotoksiske legemidler bør unngås. Hos dyr med økt risiko ved anestesi (f.eks. eldre dyr) bør i.v. eller s.c. væsketerapi under anestesi vurderes. Når anestesimidler og NSAID gis samtidig kan nyrepåvirkning ikke utelukkes. Bruk av andre antiinflammatoriske legemidler før behandling med Loxicom kan føre til forsterkede og andre bivirkninger. Se Forsiktighetsregler.

Drektighet/Laktasjon

Se Kontraindikasjoner.

Dosering 

Injeksjonsvæske: Hund: Muskel-skjelettlidelser: S.c. enkeltinjeksjon av 0,2 mg meloksikam/kg kroppsvekt (dvs. 0,4 ml/10 kg kroppsvekt). Mikstur kan benyttes til forlengelse av behandlingen med en dosering på 0,1 mg meloksikam/kg kroppsvekt 24 timer etter administrering av injeksjonen. Reduksjon av postoperative smerter (over en periode på 24 timer): I.v. eller s.c. enkeltinjeksjon av 0,2 mg meloksikam/kg kroppsvekt (dvs. 0,4 ml/10 kg kroppsvekt) før operasjonen, f.eks. ved tidspunktet for induksjon av anestesi. Injeksjonsvæske: Katt: Reduksjon av postoperative smerter: S.c. enkeltinjeksjon av 0,3 mg meloksikam/kg kroppsvekt (dvs. 0,06 ml/kg kroppsvekt) før operasjonen, f.eks. ved tidspunktet for induksjon av anestesi. Vær spesielt omhyggelig med å dosere nøyaktig. Unngå kontaminering under bruk. Mikstur: Hund: Ved langtidsbehandling justeres dosen til laveste effektive individuelle dose så snart klinisk respons er observert (etter ≥4 dager). Det må tas hensyn til at graden av smerte og inflammasjon kan variere over tid ved muskel-skjelettlidelser. Miksturen kan gis ved bruk av doseringssprøytene som ligger i pakningen (avhengig av hundens vekt). 1. behandlingsdag gis dobbelt vedlikeholdsdose som et engangstilfelle. Alternativt kan behandlingen innledes med injeksjonsvæske. Klinisk respons kan normalt sees innen 3-4 dager. Behandlingen bør avsluttes senest etter 10 dager dersom klinisk bedring uteblir. Vær spesielt omhyggelig med nøyaktig dosering. Unngå kontaminering under bruk. 0,5 mg/ml: Start med enkeltdose på 0,2 mg meloksikam/kg kroppsvekt (dvs. 4 ml/10 kg kroppsvekt) 1. dag. Fortsett med vedlikeholdsdose på 0,1 mg meloksikam/kg kroppsvekt (dvs. 2 ml/10 kg kroppsvekt) 1 gang daglig (med 24 timers intervaller). 1,5 mg/ml: Start med enkeltdose på 0,2 mg meloksikam/kg kroppsvekt (dvs. 1,33 ml/10 kg kroppsvekt) 1. dag. Fortsett med vedlikeholdsdose på 0,1 mg meloksikam/kg kroppsvekt (dvs. 0,667 ml/10 kg kroppsvekt) 1 gang daglig (med 24 timers intervaller). Mikstur: Katt: Behandlingen starter med en enkeltdose meloksikam 0,1 mg/kg kroppsvekt 1. dag og fortsettes med vedlikeholdsdose 0,05 mg/kg kroppsvekt 1 gang daglig (med 24 timers intervaller). Doseringen bør skje med stor nøyaktighet. Anbefalt dose skal ikke overskrides. Suspensjonen kan gis ved bruk av doseringssprøyten som ligger i pakningen. Klinisk respons kan normalt sees i løpet av 7 dager. Behandlingen bør avbrytes senest etter 14 dager dersom det ikke observeres klinisk bedring. Unngå kontaminering under bruk. Tyggetabletter: Hund: Start med 0,2 mg meloksikam/kg kroppsvekt 1. dag. Alternativt kan behandlingen innledes med injeksjon. Fortsett med vedlikeholdsdose på 0,1 mg meloksikam/kg kroppsvekt (med 24 timers intervaller).

Kroppsvekt

Antall tyggetabletter

Antall tyggetabletter

(kg)

1 mg

2,5 mg

4-7

1/2

 

7,1-10

1

 

10,1-15

11/2

 

15,1-20

2

 

20,1-25

 

1

25,1-35

 

11/2

35,1-50

 

2

Klinisk respons sees normalt innen 3-4 dager. Behandlingen bør avbrytes senest etter 10 dager dersom klinisk bedring uteblir. Vei hunden så nøye som mulig for å unngå over- eller underdosering. Administrering: Mikstur: Skal gis sammen med mat eller direkte i munnen. Ristes godt før bruk. Tyggetabletter: Kan deles, administreres med eller uten mat, er smakstilsatt og spises frivillig av de fleste hunder.

Overdosering/Forgiftning

Meloksikam har smal terapeutisk sikkerhetsmargin for katter og kliniske symptomer på overdose kan sees på relativt små overdosenivåer. I tilfelle overdose, vil bivirkninger sannsynligvis være mer alvorlige og hyppigere. Behandling: Symptomatisk.
Se Giftinformasjonens og NMBU Veterinærhøgskolens anbefalinger for hund og katt QM01A C06

Oppbevaring og holdbarhet 

Injeksjonsvæske: Etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager. Mikstur: Etter anbrudd: 6 måneder. Tyggetabletter: Oppbevares i originalpakning ved høyst 25°C. Ubrukte halve tyggetabletter kan legges tilbake i blisterpakningen og lagres i 24 timer.

Sist endret: 26.09.2012


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.04.2012


 

Pakninger og SPC


Loxicom, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
5 mg/mlhund og katt20 ml (hettegl.)058637SPC_ICONC

Loxicom, MIKSTUR, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
0,5 mg/mlhund15 ml (flaske)058568SPC_ICONC
1,5 mg/mlhund10 ml (flaske)058591SPC_ICONC
32 ml (flaske)058603SPC_ICONC
100 ml (flaske)058614SPC_ICONC

Loxicom, MIKSTUR, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
0,5 mg/mlkatt5 ml (flaske + doseringssprøyte 1 ml)380094SPC_ICONC
15 ml (flaske + doseringssprøyte 1 ml)096843SPC_ICONC

Loxicom, TYGGETABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
1 mghund10 stk. (blister)101108SPC_ICONC
100 stk. (blister)494004SPC_ICONC
2,5 mghund10 stk. (blister)177468SPC_ICONC
100 stk. (blister)026459SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.