INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Meloksikam 5 mg, vannfri etanol 150 mg , meglumin, glysin, poloksamer 188, natriumklorid, glykofurol, natriumhydroksid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


MIKSTUR, suspensjon 0,5 mg/ml og 1,5 mg/ml til hund: 1 ml inneh.: Meloksikam 0,5 mg, resp. 1,5 mg, natriumbenzoat 1,5 mg, glyserol, povidon K30, xantangummi, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, vannfri sitronsyre, simetikonemulsjon, renset vann.


MIKSTUR, suspensjon 0,5 mg/ml til katt: 1 ml inneh.: Meloksikam 0,5 mg, natriumbenzoat 1,5 mg, glyserol, povidon K30, xantangummi, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, vannfri sitronsyre, simetikonemulsjon, renset vann.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen og har derved antiinflammatorisk, analgetisk, antieksudativ og antipyretisk effekt. Reduserer leukocyttinfiltrasjon i inflammert vev. I mindre omfang hemmes også kollagenindusert trombocyttaggregering. In vitro- og in vivo-studier har vist at meloksikam inhiberer COX-2 i større utstrekning enn COX-1.
Absorpsjon: Injeksjonsvæske: Fullstendig biotilgjengelighet etter s.c. administrering. Gjennomsnittlig Cmax på 0,73 μg/ml hos hund og på 1,1 μg/ml hos katt nås hhv. etter 2,5 timer og 1,5 time. Mikstur: Hund: Fullstendig absorpsjon. Tmax ca. 4,5 timer. Når anbefalt doseringsregime følges oppnås steady state-konsentrasjon i løpet av 2. behandlingsdag. Katt: Tmax ca. 3 timer hos fastende dyr. Forsinket absorpsjon hvis dyret er fôret ved tidspunktet for dosering. Steady state-konsentrasjon i plasma oppnås etter 48 timer.
Proteinbinding: Ca. 97%.
Fordeling: Vd 0,3 liter/kg hos hund og 0,09 liter/kg hos katt.
Halveringstid: 24 timer hos hund og 15 timer hos katt..
Utskillelse: Gjenfinnes hovedsakelig i plasma og er også et vesentlig ekskresjonsprodukt i galle, mens urin kun inneholder spor av modersubstansen. Ca. 75% av administrert dose elimineres via feces og resten via urin.

Indikasjoner 

Injeksjonsvæske: Hund: Lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet. Reduksjon av postoperative smerter og inflammasjon etter ortopediske inngrep og bløtvevskirurgi. Katt: Reduksjon av postoperative smerter etter ovariehysterektomi og mindre bløtvevskirurgiske inngrep. Mikstur: Hund: Lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet. Katt: Lindring av mild til moderat postoperativ smerte og inflammasjon etter kirurgiske inngrep, f.eks. ortopedisk og bløtvevskirurgi. Lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med kroniske lidelser i bevegelsesapparatet.

Kontraindikasjoner 

Gastrointestinale lidelser som irritasjon eller blødninger, svekket lever-, hjerte- eller nyrefunksjon og blødningsforstyrrelser. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Drektige dyr eller diegivende dyr. Injeksjonsvæske: Dyr <6 uker eller katter <2 kg. Mikstur: Dyr <6 uker.

Bivirkninger

Opptrer vanligvis i løpet av 1. behandlingsuke, er i de fleste tilfeller forbigående og forsvinner etter seponering. Kan i svært sjeldne tilfeller være alvorlige eller dødelige. Ved bivirkninger skal behandlingen avbrytes og veterinær kontaktes. Alle legemiddelformer: Redusert matlyst, oppkast, diaré, blod i avføringen, apati og nyresvikt er rapportert. Mikstur til hund: Svært sjeldne (<1/10 000): Hemoragisk diaré, hematemese, gastrointestinal ulcerasjon og økte leverenzymer. Mikstur til katt: Letargi er rapportert. Svært sjeldne (<1/10 000): Gastrointestinal ulcerasjon og økte leverenzymer. Injeksjonsvæske: Svært sjeldne (<1/10 000): Økte leverenzymer, hemoragisk diaré, hematemese og gastrointestinal ulcerasjon.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Unngå bruk til dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr, pga. potensiell risiko for økt nyretoksisitet. Tidligere behandling med antiinflammatoriske midler kan gi ytterligere eller forsterkede bivirkninger. Det kreves derfor en behandlingsfri periode på minst 24 timer før meloksikambehandling påbegynnes. Varighet av behandlingsfri periode er avhengig av farmokokinetikken for tidligere anvendt legemiddel. Mikstur til katt: Om ytterligere smertebehandling er nødvendig ved postoperative smerter og inflammasjon etter kirurgiske inngrep, bør multimodal smerteterapi overveies. Respons på langtidsbehandling skal følges opp regelmessig av veterinær ved kroniske lidelser i bevegelsesapparatet. Injeksjonsvæske til katt: For postoperativ smertelindring på katt, er sikkerheten kun dokumentert etter anestesi med tiopental/halotan. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Injeksjonsvæske: Utilsiktet selvinjeksjon kan medføre smerter. Alle legemiddelformer: Personer med kjent overfølsomhet for NSAID bør unngå kontakt med preparatet. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

Interaksjoner 

Andre NSAID, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosidantibiotika og substanser med høy proteinbinding kan konkurrere om bindingsstedene og dermed medføre toksiske effekter. Skal ikke administreres sammen med andre NSAID eller glukokortikoider. Bruk av andre antiinflammatoriske legemidler før meloksikambehandling kan føre til forsterkede og andre bivirkninger, se Forsiktighetsregler. Injeksjonsvæske: Samtidig administrering av potensielt nefrotoksiske legemidler bør unngås. Hos dyr med økt risiko ved anestesi (f.eks. eldre dyr) bør i.v. eller s.c. væsketerapi under anestesi vurderes. Når anestesimidler og NSAID gis samtidig kan nyrepåvirkning ikke utelukkes.

Drektighet/Laktasjon

Se Kontraindikasjoner.

Dosering 

Vær spesielt omhyggelig med å dosere nøyaktig. Unngå kontaminering under bruk. Injeksjonsvæske: Hund: Muskel-skjelettlidelser: S.c. enkeltinjeksjon på 0,2 mg/kg kroppsvekt (dvs. 0,4 ml/10 kg). Mikstur kan benyttes til forlengelse av behandlingen med en dosering på 0,1 mg/kg 24 timer etter administrering av injeksjonen. Reduksjon av postoperative smerter (over en periode på 24 timer): I.v. eller s.c. enkeltinjeksjon på 0,2 mg/kg (dvs. 0,4 ml/10 kg) før operasjonen, f.eks. ved tidspunktet for induksjon av anestesi. Injeksjonsvæske: Katt: Reduksjon av postoperative smerter der ingen peroral oppfølgingsbehandling er mulig, f.eks. villkatter: S.c. enkeltinjeksjon på 0,3 mg/kg (dvs. 0,06 ml/kg) før operasjonen, f.eks. ved tidspunktet for induksjon av anestesi. Peroral oppfølgingsbehandling skal ikke brukes. Reduksjon av postoperative smerter med peroral oppfølging: S.c. enkeltinjeksjon på 0,2 mg/kg (dvs 0,04 ml/kg) før operasjonen, f.eks. ved tidspunktet for induksjon av anestesi. For å fortsette behandling i opptil 5 dager peroralt, se dosering for mikstur til katt under. Mikstur: Hund: Ved langtidsbehandling justeres dosen til laveste effektive individuelle dose så snart klinisk respons er sett (etter ≥4 dager). Det må tas hensyn til at graden av smerte og inflammasjon kan variere over tid ved muskel-skjelettlidelser. 1. behandlingsdag gis dobbelt vedlikeholdsdose som et engangstilfelle. Alternativt kan behandlingen innledes med injeksjonsvæske (se ovenfor). Klinisk respons kan normalt sees innen 3-4 dager. Behandlingen bør avsluttes senest etter 10 dager dersom klinisk bedring uteblir. Vær spesielt omhyggelig med nøyaktig dosering. Mikstur 0,5 mg/ml: Start med enkeltdose på 0,2 mg/kg (dvs. 4 ml/10 kg) 1. dag. Fortsett med vedlikeholdsdose på 0,1 mg/kg (dvs. 2 ml/10 kg) 1 gang daglig (med 24 timers intervaller). Mikstur 1,5 mg/ml: Start med enkeltdose på 0,2 mg/kg (dvs. 1,33 ml/10 kg) 1. dag. Fortsett med vedlikeholdsdose på 0,1 mg/kg (dvs. 0,667 ml/10 kg) 1 gang daglig (med 24 timers intervaller). Mikstur: Katt: Doseringen bør skje med stor nøyaktighet. Anbefalt dose skal ikke overskrides. Klinisk respons kan normalt sees i løpet av 7 dager. Behandlingen bør avbrytes senest etter 14 dager dersom det ikke sees klinisk bedring. Postoperativ smerte og inflammasjon etter kirurgisk inngrep: Etter initialbehandling med injeksjonsvæske fortsettes behandlingen 24 timer senere med mikstur 0,5 mg/ml med dosen 0,05 mg/kg. Oppfølgingsdosen kan gis 1 gang daglig (24 timers intervall) i opptil 4 dager. Akutte lidelser i bevegelsesapparatet: 1. dag gis en enkeltdose på 0,2 mg/kg . Fortsett med vedlikeholdsdose på 0,05 mg/kg 1 gang daglig (24 timers intervaller) så lenge akutt smerte og inflammasjon vedvarer. Kroniske lidelser i bevegelsesapparatet: 1. dag gis 0,1 mg/kg. fortsett med vedlikeholdsdose 0,05 mg/kg 1 gang daglig (24 timers intervaller). Tilberedning/Håndtering: Mikstur: Ristes godt før bruk. Katt: Miksturen kan gis ved bruk av doseringssprøyten som ligger i pakningen. Denne har en kg-kroppsvekt skala som korresponderer til vedlikeholdsdosen på 0,05 mg/kg. Hund: Miksturen kan gis ved bruk av doseringssprøytene som ligger i pakningen (avhengig av hundens vekt). Injeksjonsvæske: En egnet gradert 1-ml sprøyte bør brukes til administrering til katter. Administrering: Mikstur: Skal gis sammen med mat eller direkte i munnen. Unngå kontaminering under bruk. Injeksjonsvæske: Gis i.v. eller s.c., se ovenfor.

Overdosering/Forgiftning

Meloksikam har smal terapeutisk sikkerhetsmargin for katter og kliniske symptomer på overdose kan sees på relativt små overdosenivåer. I tilfelle overdose, vil bivirkninger sannsynligvis være mer alvorlige og hyppigere. Behandling: Symptomatisk.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: Injeksjonsvæske: 28 dager. Mikstur: 6 måneder.

 

Pakninger og SPC

Loxicom, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
5 mg/ml hund og katt 20 ml (hettegl.) 058637 C

Loxicom, MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
0,5 mg/ml hund 15 ml (flaske) 058568 C
1,5 mg/ml hund 10 ml (flaske) 058591 C
32 ml (flaske) 058603 C
100 ml (flaske) 058614 C

Loxicom, MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
0,5 mg/ml katt 5 ml (flaske + doseringssprøyte 1 ml) 380094 C
15 ml (flaske + doseringssprøyte 1 ml) 096843 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 24.02.2021


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.06.2020