Lidobel

Bela-Pharm


Lokalanestetikum.

QN01B B02 (Lidokain)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml til hest, hund og katt: 1 ml inneh.: Lidokainhydroklorid 20 mg, metylparahydroksybenzoat (E 218), propylparahydroksybenzoat, dinatriumedetat, natriumklorid, propylenglykol, natriumhydroksid/saltsyre (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Reversibel hemming av aksjonspotensial i det sentrale og perifere nervesystemet, ved å hemme den midlertidige økningen av natriumpermeabilitet i nervecellemembraner.
Absorpsjon: Effekt etter 2-5 minutter, varighet ca. 60-90 minutter.
Fordeling: Vd 1,67 liter/kg hos hund.
Halveringstid: 30 minutter hos hund.
Metabolisme: Lever.
Utskillelse: Uendret, sulfatholdig eller glukuronidert form.

Indikasjoner 

Til lokal-/nerveblokade (regional infiltrasjonsanestesi), inkl. feltblokade. Overflateanestesi av slimhinner.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes i eller på betennelsesvev, infisert vev eller til nyfødte dyr.

Bivirkninger

Takykardi, bradykardi, ledningsforstyrrelser i hjertet, hypotensjon og allergiske reaksjoner kan oppstå.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Skal ikke gis i.v. Brukes med forsiktighet ved hjertesvikt, hjertearytmi, hyperkalemi, leverfunksjonsforstyrrelser, diabetes mellitus, acidose og nevrologiske sykdommer. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Unngå kontakt ved hypersensitivitet for innholdsstoffene. Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett. Vask hender etter bruk.

Interaksjoner 

Vasokonstriktorer som adrenalin øker lidokains lokale anestetiske effekt. Morfinholdige smertestillende kan redusere lidokainmetabolismen. Ceftiofur kan øke konsentrasjon av fritt lidokain. Antiarytmika (amiodaron, metoprolol, propranolol) kan øke lidokainets plasmakonsentrasjon og farmakologiske effekter. Injeksjonsanestetika og anestesigasser kan forsterke effekten, dosering tilpasses deretter. En betydelig dose lidokain kan forlenge suksinylkolin-indusert apné.

Drektighet/Laktasjon

Utskilles i melk, krysser placentabarrieren. Brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering hos drektige/lakterende dyr.

Dosering 

Dosering justeres iht. tiltenkt formål, administreringsmåte, applikasjonssted og dyrets generelle tilstand. Veiledende doser: Totaldose skal ikke overskride 2-4 mg/kg (tilsv. 1 ml pr. 5-10 kg). Lokalanestesi/nerveblokade hos hest: 1-10 ml. Overflateanestesi av slimhinner: Påfør et tynt topikalt lag på ønsket område. Dyr <5 kg: Juster dosen for ikke å overskride anbefalt maks. dose. Tilberedning/Håndtering: Maks. antall punkteringer av gummikorken: 50 × for 100 ml, 100 × for 250 ml. Administrering: Til topikal bruk, s.c., i.m. eller perinevral injeksjon. For å unngå i.v. injeksjon; sikre korrekt plassering av nålen ved aspirasjon før injeksjon.

Overdosering/Forgiftning

Høy risiko for effekter på CNS og hjertet ved overdosering og i.v. injeksjon. Symptomer: Angst, rastløshet, eksitasjon, ataksi, tremor, oppkast, muskelkontraksjoner, kramper, hypotensjon, bradykardi, bevisstløshet, åndedrettslammelse eller hjertestans. Behandling: Egnet symptomatisk behandling.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Hest: 5 døgn.
Slakt: Hest: 5 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd: 28 dager.

 

Pakninger

Lidobel, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
20 mg/ml hest, hund og katt 100 ml (hettegl.) 548308 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Lidobel INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.03.2021


Sist endret: 19.05.2021