Ketamine Le Vet

Le Vet Beheer B.V.

Anestetikum.

ATCvet-nr.: QN01A X03

 INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml til hund, katt, storfe, sau, geit, hest, gris, kanin, rotte, mus, marsvin, hamster: 1 ml inneh.: Ketamin 100 mg, klorkresol, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Dissosiativt anestetikum.
Virkningsmekanisme: Induserer en kataleptisk tilstand med amnesi og analgesi. Muskeltonus opprettholdes, inkl. faryngeale og laryngeale reflekser. Hjertefrekvens, blodtrykk og hjertets minuttvolum økes, respirasjonsdepresjon er ikke uvanlig.
Proteinbinding: Ca. 50%.
Fordeling: Fordeling til vev varierer, og høyest konsentrasjon finnes i lever og nyre. Oppvåkning fra ketaminanestesi etter en i.v. bolus skjer ved rask fordeling fra CNS til annet vev, primært fett, lunger, lever og nyrer.
Metabolisme: Varierer mellom arter: Omfattende hepatisk biotransformasjon hos hund og hest.
Utskillelse: Katt: Primært via nyrene.

Indikasjoner 

Kan brukes i kombinasjon med et sederende middel til immobilisering, sedering og generell anestesi.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig hypertensjon, kardiorespiratorisk defekt, lever- eller nyredysfunksjon. Glaukom. Eklampsi eller preeklampsi. Skal ikke brukes som eneste anestetikum for enkelte av dyreartene. Skal ikke brukes ved okulær kirurgi.

Bivirkninger

Kan gi salivasjon hos katt. Gir økt tonus i skjelettmuskulatur. Forårsaker doserelatert respirasjonsdepresjon, som kan gi respirasjonsstans, spesielt hos katt. Kombinasjon med preparater som gir respirasjonsdepresjon kan øke effekten. Gir økt hjertefrekvens og arterielt blodtrykk, med en samtidig økt blødningstendens. Hos hund og katt er øynene åpne med mydriasis og nystagmus. Mulige reaksjoner under oppvåkningsfasen: Ataksi, overfølsomhet for stimuli, opphisselse. Smerte ved i.m. injeksjon kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

En liten andel dyr responderer ikke på ketamin som anestesi ved normal dosering. Bruk av premedikasjon bør etterfølges av passende dosereduksjon. Åpne øyne hos hund og katt kan beskyttes ved å dekke dem med fuktig gasbind eller ved bruk av passende salver. Ketamin har prokonvulsive og antikonvulsive egenskaper, og bør derfor brukes med forsiktighet ved epileptisk sykdom. Intrakranielt trykk kan økes og ketamin kan derfor være uegnet til dyr med cerebrovaskulære hendelser. Blunkerefleksen er intakt, rykninger og opphisselse kan derfor oppstå ved oppvåkning. Premedisinering og oppvåkning bør foregår i stille og rolige omgivelser, og passende analgesi og premedikasjon administreres hvis indisert. Samtidig bruk av andre preanestetika eller anestetika skal vurderes med tanke på nytte-/risikoforholdet, og det skal tas hensyn til legemidlenes innhold og doser samt type inngrep. De anbefalte ketamindosene vil sannsynligvis variere, avhengig av samtidig brukte preanestetika og anestetika. Iht. veterinærvurdering kan det overveies å gi antikolinergika (f.eks. atropin eller glykopyrrolat) på forhånd, for å forhindre bivirkninger, spesielt hypersalivasjon. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved overfølsomhet for innholdsstoffene skal kontakt med legemidlet unngås. Unngå kontakt med hud og øyne. Skal vaskes umiddelbart bort fra hud og øyne med store mengder vann. Bivirkninger for foster kan ikke utelukkes. Gravide skal unngå å håndtere preparatet. Spesielle forholdsregler bør tas for å unngå utilsiktet egeninjeksjon. Ved utilsiktet egeninjeksjon, eller ved symptomer etter okulær/oral kontakt, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett, men ikke kjør motorkjøretøy. Legen skal ikke la pasienten være uten oppsyn. Oppretthold frie luftveier og gi symptomatisk og støttende behandling.

Interaksjoner 

Nevroleptika, beroligende midler, cimetidin og kloramfenikol potenserer ketaminanestesien. Barbiturater, opiater og diazepam kan forlenge oppvåkningstiden. Potensering av effekt kan forekomme. Det kan være nødvendig å reduserer dosen av ett eller flere virkestoff. Økt risiko for hjertearytmi ved samtidig bruk i kombinasjon med tiopental eller halotan. Halotan forlenger t1/2 for ketamin. Samtidig, i.v. administrering av et spasmolytikum kan fremprovosere en kollaps. Samtidig bruk av teofyllin kan fremprovosere en økning i epileptiske anfall. Ved samtidig bruk av detomidin skjer oppvåkningen langsommere.

Drektighet/Laktasjon

Passerer placentabarrieren svært effektivt, 75-100% av morens blodnivå kan oppnås hos fosteret. Dette gir delvis bedøvelse av neonater som blir født ved keisersnitt. Sikkerhet ved bruk under drektighet og diegivning er ikke fastlagt. Må kun brukes i overensstemmelse med ansvarlig veterinærs vurdering av nytte-/risikoforhold.

Dosering 

Stor interindividuell variasjon i effekt, og dose/tilførselsehastighet må derfor tilpasses det enkelte dyr, avhengig av faktorer som alder, sykdom, dybde og anestesivarighet. 10 mg/kg tilsv. 0,1 ml/kg kroppsvekt. Ketamin bør kombineres med et analgetikum. Før ketamin administreres må det sørges for tilstrekkelig sedasjon. Hund: Kombinasjon med xylazin eller medetomidin: Xylazin (1,1 mg/kg i.m.) eller medetomidin (10-30 µg/kg i.m.) kan brukes sammen med ketamin (5-10 mg/kg, dvs. 0,5-1 ml/10 kg i.m.) til kortvarig anestesi av 25-40 minutters varighet. Ketamindosen kan justeres avhengig av varigheten på det kirurgiske inngrepet. Katt: Kombinasjon med xylazin: Xylazin (0,5-1,1 mg/kg i.m.) sammen med eller uten atropin administreres 20 minutter før ketamin (11-22 mg/kg i.m., dvs. 0,11-0,22 ml/kg i.m.). Kombinasjon med medetomidin: Medetomidin (10-80 µg/kg i.m.) kan kombineres med ketamin (2,5-7,5 mg/kg i.m., dvs. 0,025-0,075 ml/kg i.m.). Ketamindosen bør reduseres når medetomidindosen økes. Storfe: Kombinasjon med xylazin: Voksne kan bedøves i korte perioder med xylazin (0,1-0,2 mg/kg i.v.), etterfulgt av ketamin (2 mg/kg i.v., dvs. 2 ml/100 kg i.v.). For storfe >600 kg brukes den laveste xylazindosen. Anestesien varer i ca. 30 minutter, men kan forlenges i 15 minutter med ytterligere ketamin (0,75-1,25 mg/kg i.v., dvs. 0,75-1,25 ml/100 kg i.v.). Sau: Ketamin 7,5-22 mg/kg i.v., dvs. 0,75-2,2 ml/10 kg i.v., avhengig av hvilket beroligende middel som benyttes. Geit: Ketamin 11-22 mg/kg i.m., dvs. 1,1-2,2 ml/10 kg i.m., avhengig av hvilket beroligende middel som benyttes. Hest: Kombinasjon med detomidin: Detomidin 20 µg/kg i.v., etter 5 minutter med ketamin 2,2 mg/kg raskt i.v. (2,2 ml/100 kg i.v.) Virkningen tiltar gradvis, det tar ca. 1 minutt å oppnå en hvilende stilling, og den bedøvende effekten varer i ca. 10-15 minutter. Kombinasjon med xylazin: Xylazin 1,1 mg/kg i.v., etterfulgt av ketamin 2,2 mg/kg i.v. (2,2 ml/100 kg i.v.). Effekten tiltar gradvis i løpet ca. 1 minutt. Varigheten på den bedøvende effekten varierer mellom 10-30 minutter, men er vanligvis <20 minutter. Etter injeksjonen legger hesten seg spontant ned uten ytterligere hjelp. Dersom det også er behov for utpreget muskelavslapping, kan det administreres muskelavslappende midler til det hvilende dyret, til hesten viser de første symptomene på avslapning. Gris: Kombinasjon med azaperon: Ketamin 15-20 mg/kg i.m. (1,5-2 ml/10 kg) og 2 mg/kg azaperon i.m. Hos griser på 4-5 måneder, etter administrering av 2 mg/kg azaperon og 20 mg/kg ketamin i.m, tok det i gjennomsnitt 29 minutter før bedøvelsen begynte å virke, og effekten vedvarte i ca. 27 minutter. Laboratoriedyr: Kombinasjon med xylazin: Kanin: Xylazin (5-10 mg/kg i.m.) + ketamin (35-50 mg/kg i.m., dvs. 0,35-0,5 ml/kg i.m.) Rotte: Xylazin (5-10 mg/kg i.p, i.m.) + ketamin (40-80 mg/kg i.p., i.m., 0,4-0,8 ml/kg i.p., i.m.). Mus: Xylazin (7,5-16 mg/kg i.p.) + ketamin (90-100 mg/kg i.p., dvs. 0,9-1 ml/kg i.p.). Marsvin: Xylazin (0,1-5 mg/kg i.m.) + ketamin (30-80 mg/kg i.m., dvs. 0,3-0,8 ml/kg i.m.). Hamster: Xylazin (5-10 mg/kg i.p.) + ketamin (50-200 mg/kg i.p., dvs. 0,5-2 ml/kg i.p.). Dose for å opprettholde anestesien: Ved behov er det mulig å forlenge effekten ved gjentatt administrering av en valgfri redusert startdose. Tilberedning/Håndtering: Forseglingen på hetteglasset kan brytes opptil 20 ganger. Administrering: Til i.v. og i.m. administrering. Hos laboratoriedyr kan også i.p. administrering brukes.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Hjertearytmi og respirasjonsdepresjon som kan gi lammelse. Behandling: Om nødvendig, bruk passende hjelpemidler til å opprettholde ventilasjon og hjertets minuttvolum, inntil tilstrekkelig detoksifisering er oppnådd. Hjertestimulerende midler anbefales ikke med mindre det ikke finnes andre støttende midler.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Hest, storfe, sau og geit: Ingen.
Slakt: Hest, storfe, sau, geit og gris: 1 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

Sist endret: 13.04.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.12.2016

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Ketamine Le Vet, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
100 mg/mlhund, katt, storfe, sau, geit, hest, gris, kanin, rotte, mus, marsvin, hamster25 ml (hettegl.)547581ASPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.